UOHS S161/2001
Rozhodnutí: OF/S161/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Tyco International Ltd., se sídlem The Zurich Centre, Second Floor, 90 Pitts Bay Road, Pembroke, HM 08 Bermudy
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 29. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 161/01-101/02 V Brně dne 11. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 161/01, zahájeném dne 6. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, a Securiholdings Ltd., se sídlem 3301 Langstaff Road Concor, ON Kanada L4K 4L2, k němuž dochází na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 8. srpna 2001 mezi společností 3931307 Canada Inc., se sídlem v Torontu, Kanada, která je dceřinou společností Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, jako kupujícím, a společností Digital Investment Ltd., se sídlem v Torontu, Kanada, a John M. Peterson a Maureen Carole Ann Peterson, oba bytem v Torontu, Kanada, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, získá nepřímou kontrolu ve společnosti Securiholdings Ltd., se sídlem 3301 Langstaff Road Concord, ON Kanada L4K 4L2, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/01 ze dne 19. prosince 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy (dále jen "Tyco"), a Securiholdings Ltd., se sídlem 3301 Langstaff Road Concor, ON Kanada L4K 4L2 (dále jen "Securiholdings"), má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 8. srpna 2001 mezi společností 3931307 Canada Inc., se sídlem v Torontu, Kanada, která je dceřinou společností společnosti Tyco, jako kupujícím, a společností Digital Investment Ltd., se sídlem v Torontu, Kanada, a John M. Peterson a Maureen Carol Ann Peterson, oba bytem v Torontu, Kanada, jako prodávajícími, v jejímž důsledku Tyco získá nepřímou kontrolu nad Securiholdings.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů činil za rok 2000 více než 5 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Tyco je diversifikovanou mezinárodní obchodní společností působící prostřednictvím svých dceřiných společností v oblastech požárních s bezpečnostních služeb, specializovaných výrobků, telekomunikačních systémů, elektroniky, kontroly proudění a finančních služeb. Uvedeného spojení se účastní prostřednictvím své dceřiné společnosti 3931307 Canada Inc.. Na trhu České republiky působí prostřednictvím následujících dceřiných společností:
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., která působí v oblasti elektroniky
Tyco Electronics Czech s.r.o., jejíž obor podnikání se soustřeďuje na kontrolu proudění
ZETTLER ČR, spol. s r.o., která působí v oblasti telekomunikačních systémů, ochrany majetku a osob a elektroniky
SET ES s.r.o., jejíž podnikání se soustřeďuje na oblast elektroniky
Tyco Intergrated Systems s.r.o., která působí v oblasti požárních a bezpečnostních služeb a elektroniky
Raychem HTS s.r.o., jejíž podnikání se soustřeďuje na oblast elektroniky Securiholdings je holdingovou společností, která vykonává svoji podnikatelskou činnost prostřednictvím svých dceřiných společností, které působí v oblasti výroby a prodeje elektronických zabezpečovacích systémů. V České republice nepůsobí žádná její dceřiná společnost. Na trh ČR dodává své výrobky prostřednictvím nezávislého dodavatele. Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze na jednom relevantním trhu, a to na trhu elektronických bezpečnostních systémů . Tohoto trhu se účastní oba spojovaní soutěžitelé, podíl společnosti Tyco dosahuje .. % a podíl společnosti Securiholdings činí přibližně .. %. Spojením tedy vzniká postavení na relevantním trhu s podílem .. %, což nepředstavuje vznik dominantního postavení soutěžitele na trhu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 29.1.02
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2