UOHS S160/2007
Rozhodnutí: S160/2007/KS-13480/2007/720 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Credis Invest B.V./Via Chem Group, a.s./Oleofin
Účastníci Via Chem Group, a.s. Credis Invest B.V. Oleofin, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 2. 8. 2007

S 160/2007/KS-13480/2007/720 V Brně dne 24. července 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 160/07, zahájeném dne 19. června 2007 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě společného návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Credis Invest B.V., se sídlem Van Heuven Goedhartlaan 937, Amstelveen, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. května 2007 JUDr. Ing. Petrem Přecechtělem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, a Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 15000, IČ: 26694590, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. února 2007 Mgr. Ing. Ivem Halou, advokátem, se sídlem Praha 2, Čelakovského sady 433/10, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě I) Smlouvy o odloženém prodeji akcií uzavřené mezi V. C., jako prodávajícím, a společností CAMPASPOL a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40001, IČ 27294099, jako kupujícím, a II) Smlouvy o odloženém prodeji akcií uzavřené mezi společností Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 15000, IČ 26694590, jako prodávajícím, a společností AB-CREDIT a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, IČ 40522610, jako kupujícím, a následného postoupení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy ze společnosti AB-CREDIT a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, IČ 40522610, na její mateřskou společnost Credis Invest B.V., se sídlem Van Heuven Goedhartlaan 937, Amstelveen, Amsterdam, Nizozemské království, v důsledku čehož společnosti Credis Invest B.V., se sídlem Van Heuven Goedhartlaan 937, Amstelveen, Amsterdam, Nizozemské království, a Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 15000, IČ 26694590, získají prostřednictvím společnosti CAMPASPOL a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40001, IČ 27294099, každý akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Oleofin, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČ 27167658, a tím získají i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2007 ze dne 4. července 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě tří samostatných právních úkonů. Prvním je uzavření Smlouvy o odloženém prodeji akcií mezi V. C., jako prodávajícím, a společností CAMPASPOL a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40001, IČ 27294099 (dále jen CAMPASPOL ), jako kupujícím, na jejímž základě společnost CAMPASPOL získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Oleofin, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČ 27167658 (dále jen Oleofin ). Druhým úkonem je opět uzavření Smlouvy o odloženém prodeji akcií, tentokráte mezi společností Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 15000, IČ 26694590 (dále jen Via Chem ), jako prodávajícím, a společností AB-CREDIT a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, IČ 40522610 (dále jen AB-CREDIT ), jako kupujícím, na základě které má společnost AB-CREDIT právo jednostranným uplatněním své kupní opce nabýt 10 kusů akcií společnosti CAMPASPOL, představující 50% podíl na jejím základním kapitálu a hlasovacích právech. Posledním právním úkonem zakládající posuzované spojení má být postoupení práv a povinností společnosti AB-CREDIT specifikovaných v této smlouvě na její 100% mateřskou společnost Credis Invest B.V., se sídlem Van Heuven Goedhartlaan 937, Amstelveen, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen Credis Invest ). Proces postoupení práv a povinností je v realizační fázi a s ohledem na vzájemný vztah společností AB-CREDIT a Credis Invest (dceřiná-mateřská společnost) je v současné době připravován znalecký posudek dle ustanovení § 196a obchodního zákoníku. Rovněž k uplatnění výše uvedené kupní opce ke dni podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů dosud nedošlo, společnost Credis Invest nicméně zamýšlí tuto opci uplatnit.
(4) Na základě shora uvedených skutečností vznikne společnostem Via Chem a Credis Invest možnost nepřímo společně kontrolovat společnost Oleofin ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
(5) Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona, neboť podle citovaného ustanovení je spojením soutěžitelů podle § 13 odst. 3 zákona i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se pak za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(6) Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
(7) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(8) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(9) Společnost Credis Invest je holdingovou společností, která nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a je určena k držení nebo nákupu majetkových účastí (takové společnosti jsou v praxi označovány jako Special Purpose Vehicle ).
(10) Vlastníkem 100% podílu ve společnosti Credis Invest je společnost PPF Alpha (Cyprus) Ltd., se sídlem Florinis 11 City Forum 5th, Flat 504, 1065 Nicosia, Kypr, a ta je následně kontrolována společností PPF Investments Ltd. (Jersey), se sídlem Whiteley Chambers, Don Street, St. Heller, JE4 9WG Jersey, Channel Islands. Tato je nezávislou investiční společností, nevykonávající přímo žádnou podnikatelskou činnost, se zaměřením na státy přecházející k tržní ekonomice, jako jsou státy východní Evropy a Asie. Jejím cílem je dosáhnout nejvyšších výnosů pro investory na bázi zvýšeného rizika investic v regionech, kde je vysoký růstový potenciál.
(11) V České republice společnost Credis Invest kontroluje společnost AB-CREDIT, která se soustředí na nákup pohledávek a jejich následnou správu a vymáhání. Společnost dále investuje do různých aktiv, zejména majetkových účastí, kdy působí jednak jako finanční investor a dále se případně podílí na procesu restrukturalizace a dalšího prodeje uvedených aktiv.
(12) Společnost Credis Invest dále kontroluje společnost CM-CREDIT a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 1079/5b, PSČ 15000, IČ 25095048, která se zabývá nákupem a prodejem pohledávek a službami v oblasti administrativní správy a službami organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.
(13) Ze společností kontrolovaných stejnou osobou, která kontroluje společnost Credis Invest, provozují reálnou podnikatelskou činnost na území České republiky následující společnosti: - TERMIZO a.s., se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 46006, IČ 64650251, která vlastní a provozuje spalovnu komunálního odpadu v Liberci. Teplo vzniklé při spalování odpadů je využito k výrobě tepelné a elektrické energie, kterou společnost dále prodává vlastníkovi rozvodných sítí, jenž ji dodává koncovým uživatelům. Odpadní materiál vzniklý spalováním je pak prodáván jako materiál pro stavební účely. Mimoto společnost dále poskytuje službu vážení motorových vozidel na mostové váze s nosností do 40 tun. - EURONEWS, a.s., se sídlem Praha 5, Holečkova 103, IČ 25690272, která je vydavatelem odborného týdeníku Euro. - Vegacom a.s., se sídlem Praha 8-Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 18203, IČ 25788680, která se specializuje na oblast komunikačních systémů a sítí, a to především privátních sítí, přenosových a spojovacích systémů a páteřních a přístupových sítí elektronických komunikací. Dále se společnost zabývá prodejem, servisem a školením obsluhy měřících zařízení elektronických komunikací. - Temposervis, a.s., se sídlem Praha 4, Točitá 1964/34, PSČ 14000, IČ 25783998, zabývající se opravou a údržbou automobilů a prodejem autodílů. - PPF Investments (ČR) a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, IČ 25792385,>jejímž předmětem podnikání je zejména činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
(14) Společnost Via Chem je holdingovou společností, která se soustředí na investice do chemického průmyslu.
(15) Vlastníkem 100% podílu ve společnosti Via Chem je společnost EURO CAPITAL ALLIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave, West, Suite 306, Toronto, Ontario, Kanada, která je holdingovou investiční společností a nevykonává přímo žádnou podnikatelskou aktivitu.
(16) Společnost Via Chem je vlastníkem 62,62% podílu ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032, IČ 00011789, která působí zejména v odvětví chemické výroby, a to zejména v oborech i) syntetické pryskyřice, ii) základní anorganické sloučeniny a iii) speciální anorganické sloučeniny.
(17) Do skupiny Via Chem dále náleží společnosti: - SYNPO, akciová společnost, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, PSČ 53207, IČ 46504711. Jejím předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, výroba, instalace a opravy elektrických strojů, výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie, chemická výroba mimo jedů, kosmetických přípravků, analytické rozbory a hodnocení chemických látek, stavba strojů s mechanickým pohonem a provozování středisek kalibrační služby. - EPISPOL, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 86, čp. 1930, PSČ 40001, IČ 25449842, jejímž předmětem podnikání je výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků. - POLYSPOL, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40001, IČ 27287149,>která v současnosti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. - SPOLCHEMIE a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 86 čp. 1930, PSČ 40032, IČ 25006223,>působící v oblasti výroby chemických látek a chemických přípravků (sloučenin wolframu a sloučenin molybdenu). - OSTALAK, a.s., v konkursu, se sídlem Ústí nad Labem, Beethovenova 713/29, PSČ 40001, IČ 25006193, jež v současnosti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. - MAXIMA pojišťovna a.s., se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu č.p.508, PSČ 16000, IČ 61328464, která v České republice vykonává pojišťovací činnost. - ENERGO SOURCE ALLIANCE a.s., se sídlem České Budějovice, Riegrova 1867/8, PSČ 37001, IČ 26256509, působící v oblasti obchodu s elektřinou a distribuce elektrické energie. - EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu 508/41, PSČ 16000, IČ 26484919, která v současnosti nevykonává žádnou podnikatelskou činnost.
(18) Dne 23. dubna 2007 Úřad vydal rozhodnutí, kterým povolil společnostem Credis Invest a Via Chem nabytí společné kontroly nad společností SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 40129, IČ 46708707 (dále jen SETUZA ). Toto spojení soutěžitelů je v pokročilém stadiu realizace, nicméně ke dni podání návrhu na povolení nyní posuzovaného spojení k dokončení nabytí kontroly nad společností SETUZA do jeho konečné podoby nedošlo. Společnost SETUZA je chemickou výrobní společností se zaměřením na tři základní oblasti, a to i) potravinářské výrobky, ii) výrobky spotřební drogerie a iii) technické výrobky.
(19) Společnost CAMPASPOL v současnosti nevykonává podnikatelskou činnost a je připravena k užití v rámci případného procesu restrukturalizace nabývané skupiny soutěžitelů.
(20) Společnost Oleofin je manažerskou společností zabývající se tollingovým financováním, v současné době výlučně ve vztahu ke společnosti SETUZA.
(21) Vlastníkem akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Oleofin je v době před realizací navrhovaného spojení fyzická osoba, pan V. C. Dopady spojení
(22) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(23) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
(24) Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Společnost Oleofin poskytuje výlučně služby tzv. tollingu . Tuto činnost lze charakterizovat jako specifickou formu zajištění provozního financování vhodnou především pro výrobní společnosti, které jsou ve špatném finančním stavu. Služby tollingu umožní takovým společnostem zajistit si provozní financování a tím zachovat svoji výrobní činnost. Společnost Oleofin poskytuje své služby výhradně společnosti SETUZA a příčinou pro navázání tollingových vztahů mezi oběma společnostmi byla dlouhodobá neutěšená situace společnosti SETUZA, která vyvrcholila na podzim 2006 nařízením exekuce na majetek společnosti SETUZA za účelem uspokojení tvrzené pohledávky Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu České republiky za společností SETUZA ve výši přesahující částku 4 miliardy Kč. V důsledku uvedené exekuce hrozil společnosti SETUZA nedostatek finančních prostředků k zajištění financování výroby svých produktů.
(25) Jednou ze základních zásad tollingu je skutečnost, že klient (tj. SETUZA) zůstává na svých trzích a funguje na nich zcela bez zásahů poskytovatele tollingového financování. Společnost Oleofin tak nefiguruje v odběratelských a dodavatelských vztazích mezi společností SETUZA a jejími obchodními partnery.
(26) Tollingové vztahy nejsou tvořeny smluvním ujednáním jednoho typu, jako je tomu například u jiných vztahů jednoznačně neupravených v obecně závazných předpisech (např. leasing, factoring, forfaiting), ale jedná se vždy o komplex smluvních vztahů, které mohou obecně v praxi působit jednotlivě, přičemž o tzv. tolling se bude jednat teprve tehdy, pokud tento komplex vztahů jako celek bude základní znaky tollingu obsahovat.
(27) Systém tollingového financování může být považován za zastupitelný či zaměnitelný s poskytováním služeb projektového financování finančními institucemi, poskytování obchodních úvěrů odběrateli zhotovovaných výrobků jejich zpracovatelům či poskytování financování smluvnímu partnerovi například formou smlouvy o sdružení, přičemž sdružení by bylo sjednáno za účelem zhotovování určitých výrobků a jejich následnému prodeji. Tolling má společné rysy rovněž s factoringem, který je však založen na odkupu pohledávek s jejich okamžitým proplacením do určité procentní výše jejich nominální hodnoty s cílem umožnit věřiteli takových pohledávek dosáhnout stabilního cash flow jak co do jeho výše, tak i z hlediska jeho plynulosti. Součástí tollingových vztahů bývá v řadě případů právě i factoring pohledávek, například těch, které má klient tollingové společnosti za odběrateli výrobků, jejichž zhotovení nebylo financováno formou tollingu.
(28) Společnosti Credis Invest a Via Chem, ani žádní další s nimi propojení soutěžitelé na tuzemském trhu služby tollingového financování neposkytují.
(29) Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů, tj. na straně jedné společnosti Oleofin a na straně druhé společností Credis Invest a Via Chem se nepřekrývají a společnost Oleofin je vystavena konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, vzhledem k tomu, že poskytování služeb tollingového financování lze do určité míry považovat za zastupitelné s jinými službami zajišťujícími provozní financování a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost Oleofin poskytuje svoje služby výhradně společnosti SETUZA, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
(30) I v případě nejužšího možného vymezení věcně relevantního trhu, tj. trhu služeb tollingového financování, na němž by působila ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Oleofin, by tržní podíl spojujících se soutěžitelů v České republice nepřesáhnul 20 %.
(31) Z geografického hlediska lze jako relevantní vymezit území celé České republiky, neboť podmínky pro provozování uvedených činností jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
(32) Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede, s přihlédnutím k tomu, že nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů, dále vzhledem k výši obratů dosahovaných v oblasti tollingového financování, neexistenci překážek pro poskytování takových služeb a působení dalších konkurenčních subjektů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v předmětné oblasti. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
(33) Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Petr Přecechtěl, advokát
Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
a
Mgr. Ing. Ivo Hala, advokát
Čelakovského sady 433/10
120 00 Praha 2