UOHS S160/2004
Rozhodnutí: S160/04-3086/05-OF Instance I.
Věc spojení soutěžitelů ÚAMK a.s. a ABA, a.s.
Účastníci ABA, a.s. ÚAMK a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 275 KB


S 160/04-3086/05 V Brně dne 29. dubna 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 160/04, zahájeném dne 7. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ÚAMK a.s., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 60192798, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ÚAMK a.s., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 60192798, a Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Střelničná 1680, Praha 8, IČ: 61859559, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" a "Smlouvy o vypořádání transakce" uzavřených dne 3. listopadu 2004 mezi Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, jako prodávajícím, a společností ÚAMK a.s., jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost ÚAMK a.s. nabýt akcie představující 69% podíl na základním kapitálu společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s., a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 4 ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazků, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:
Účastník řízení, společnost ÚAMK a.s., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 60192798, se zavazuje po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí zachovat podmínky a rozsah asistenčních a souvisejících služeb poskytovaných společnostmi ÚAMK a.s. a Autoklub Bohemia Assistance, a.s., včetně subjektů těmito společnostmi kontrolovaných, Úřadem posuzovaných v tomto rozhodnutí, a to pro všechny odběratele a obchodní partnery těchto subjektů, s výjimkou prokazatelně objektivních skutečností a smluvních závazků platných v době vydání rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7. prosince 2004 na návrh společnosti ÚAMK a.s., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 60192798 (dále jen "ÚAMK"), správní řízení č.j. S 160/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ÚAMK a Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Střelničná 1680, Praha 8, IČ: 61859559 (dále jen "ABA"), ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2004 ze dne 22. prosince 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad obdržel k uvedenému spojení námitky tří subjektů, a to společností SUZOP, a.s., Rudolfská 202/88, České Budějovice, IČ 16193288 (dále jen "SUZOP"), ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, Amsterdam, Nizozemské království, IČ 26143119 (dále jen "ACT Investment") a občanského sdružení Autoklub České republiky, se sídlem Opletalova 29, Praha 1, IČ 00550264 (dále jen "AČR").
Úřad, který je kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb podle § 1 odst. 1 zákona, v souladu se zásadou objektivní (materiální) pravdy, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů, oslovil několik (i) konkurentů spojujících se soutěžitelů a (ii) odběratelů produktů a služeb spojujících se soutěžitelů, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
Na základě vyjádření oslovených subjektů, a zejména na základě závěrů provedených vlastních analýz vycházejících ze všech dostupných informací o spojením dotčených trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil Úřad dopisem č.j. S 160/04-88/05 ze dne 5. ledna 2004 účastníku správního řízení S 160/04, že ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů , informací Ministerstva financí České republiky (dále jen "MF") a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených (i) konkurentů spojujících se soutěžitelů a (ii) odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení. Úřad zohlednil i svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k judikatuře Evropské komise, Soudu první instance a Evropského soudního dvora, což je postup, jehož správnost potvrdil svým rozsudkem Vrchní soud v Olomouci (2A 6/96) a následně svým nálezem Ústavní soud (ÚS 31/97-35).
1 Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" a "Smlouvy o vypořádání transakce" uzavřených dne 3. listopadu 2004 mezi Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 70109966 (dále jen "ČKA"), jako prodávajícím, a společností ÚAMK, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost ÚAMK nabýt akcie představující 69% podíl na základním kapitálu společnosti ABA.
Spojení soutěžitelů se uskutečňuje v souvislosti s usneseními vlády České republiky č. 130 ze dne 11. února 2004, č. 272 ze dne 24. března 2004 a č. 899 ze dne 15. září 2004, která se týkají prodeje majetkové účasti ČKA ve společnosti ABA.
V první fázi bylo nezbytné posoudit otázku, zda v důsledku navrhované transakce, tedy nabytí 69% akciového podílu, kterému odpovídá 69% podíl na základním kapitálu na společnosti ABA, umožní společnosti ÚAMK určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování této společnosti v souladu s § 12 odst. 3 zákona.S ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ABA a s přihlédnutím k neexistenci okolností vylučujících závěr, že kontrolou nad jiným soutěžitelem disponuje subjekt s nadpolovičním podílem v takto kontrolovaném soutěžiteli, lze konstatovat, že společnost ÚAMK bude ve společnosti ABA vykonávat rozhodující vliv na soutěžní chování, a tím získá možnost společnost ABA přímo kontrolovat.
Navrhovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
2 Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ÚAMK je akciovou společností založenou dle českého právního řádu, jejíž 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech je přímo (90,05 %) či nepřímo (9,95 %), prostřednictvím společnosti Autoturist a.s., Na Rybníčku 1380/16, Praha 2, IČ: 458 04 800 (dále jen "Autoturist"), vlastněn panem JUDr. Oldřichem Vaníčkem, [ "obchodní tajemství" ] (dále jen "JUDr. Vaníček"). Pan JUDr. Vaníček [ "obchodní tajemství" ], a rovněž prostřednictvím jim kontrolovaných společností působí zejména v oblasti poskytování služeb motoristům, prodeje osobních vozidel, dále v oblasti tuzemského a zahraničního cestovního ruchu, výroby zdravotnických pomůcek, stravovacích a ubytovacích služeb (dále jen "skupina ÚAMK"). Navrhovatel, společnost ÚAMK , působí přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností především v oblasti poskytování mototuristických služeb a produktů, jako jsou asistenční služby motoristům, distribuce a prodej dálničních známek, poskytování mototuristických informací, provozování autoškoly, ubytovací služby a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí.
Skupina ÚAMK působí na území České republiky jednak prostřednictvím společností přímo kontrolovaných ze strany společnosti ÚAMK, a to společností:
VEROLD CENTRUM s.r.o., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 25108387, která se zabývá zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu a služeb, dále sběrem, šířením a prodejem informací, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, reklamní činností a rovněž opravami a pronájmem motorových vozidel aj.,
ÚAMK INDUSTRY, a.s., se sídlem Jana Nohy č.p. 2089, Benešov, IČ: 43725996, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba zdravotnických přístrojů a prostředků, strojírenská výroba, zprostředkovatelská činnost, údržba a rekonstrukce trolejových vedení a dále oprava a údržba silničních a zdvihacích vozidel,
FONTÁNA HOTEL, s.r.o., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 27165566, která je činná zejména v oblasti ubytovacích a hostinských služeb a provozování specializované maloobchodní činnosti,
AUTOSERVIS PLZEŇ-LETNÁ, společnost s ručením omezeným, se sídlem Jateční 8, Plzeň, IČ: 40525473, jež působí především v oblasti provozování autoservisu, oprav a údržby silničních a zdvihacích vozidel, dále prodeje osobních automobilů a náhradních dílů a rovněž v oblasti půjčování osobních a užitkových automobilů,
Servis 24, spol. s r.o., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 18629920, která se zabývá koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, zprostředkovatelskou a poradenskou činností a dále činností v oblasti vedení účetnictví,
FALCK EURO SERVICE CZ s.r.o., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 62740288, jež podniká v oblasti vyprošťování a oprav motorových vozidel, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje, rovněž se zabývá zprostředkovatelskou činností v oblasti dopravy a silniční motorovou nákladní dopravou.
Společnost ÚAMK dále mimo Českou republiku kontroluje (i) společnost Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Slovenská republika, působící v oblasti asistenčních služeb motoristům na území Slovenské republiky, (ii) společnost AvtoKlub Assistance Rus o.o.o., se sídlem v Moskvě, Ruská federace, poskytující asistenční služby motoristům na území Ruské federace a (iii) společnost ALIA, se sídlem v Záhřebu, Chorvatská republika, založenou za účelem provozování chartrové lodní dopravy na území Chorvatska a dále služeb v oblasti cestovního ruchu a informačního servisu pro turisty.
Do skupiny ÚAMK patří i další níže uvedené společnosti působící v České republice přímo či nepřímo kontrolované panem JUDr. Vaníčkem, a to zejména společnosti:
Verold Benešov, spol. s r.o., se sídlem Na Červených vrškách 1490, Benešov, IČ: 47534826, která působí v oblasti pronájmu průmyslového zboží a motorových vozidel, propagační činnosti, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, dále rovněž v oblasti reklamní činnosti, provozování nákladní dopravy, pořadatelské činnosti aj.
VEROLD Strakonice s.r.o., se sídlem Dopravní 35, Strakonice, IČ: 48203688, jež působí v oblasti obchodní a propagační činnosti, pronájmu průmyslového zboží a motorových vozidel, silniční dopravy, prodeje chemických látek a přípravků,
CIBULKA a.s., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 00147516, která se zabývá koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem,
AUTOMEDIA s.r.o., se sídlem Okružní 5, Brno, IČ: 48532649, jejímž předmětem podnikání je především koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, dále opravy a pronájem motorových vozidel, reklamní činnost, provozování sportovních a motoristických akcí a zprostředkovatelská činnost,
ZONOCAR s.r.o., se sídlem Pod vodovodem 4, Praha, IČ: 64578275, která je v současné době v konkurzu, se zabývá především koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, zprostředkovatelskou činností, opravou a pronájmem motorových vozidel, reklamní činností, dále rovněž organizačním zajišťováním sportovních a motoristických akcí, zprostředkovatelskou činností a provozováním nákladní dopravy,
UNITED TRAVEL s.r.o., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 25062115, která v současné době nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost, kontroluje dalšího soutěžitele, a to společnost Autoturist,
Autoturist je cestovní kanceláří v oblasti tuzemského a zahraničního cestovního ruchu, která kontroluje dále uvedené společnosti VEROLD HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., PRO-MOTOR s.r.o. a AUTOTURIST OASA a.s.,
VEROLD HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Bratří Štefanů 272, Hradec Králové, IČ: 64824110, se zabývá především koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, zprostředkovatelskou činností, opravami a pronájmem motorových vozidel a dále realitní činností,
PRO-MOTOR s.r.o., se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 25119541, je činná především v oblasti koupě zboží za účelem dalšího prodeje, zprostředkovatelské činnosti, zajišťování sportovních a motoristických akcí, nakladatelské a vydavatelské činnosti aj.
Autoturist OASA a.s., se sídlem Kylešovská osada čp. 261, Opava, IČ: 25889974, jejímž předmětem podnikání je zejména provozování maloobchodu se smíšeným zbožím, zprostředkování služeb a ubytovací služby.
Společnost ABA je akciovou společností založenou dle českého právního řádu, která je v současnosti kontrolovaná ze strany svého majoritního akcionáře, ČKA, který drží 69% podíl na základním kapitálu této společnosti. Zbývající akciový podíl společnosti ABA je rozdělen mezi tři další akcionáře, a to společnost ACT Investment (20,916 %), občanské sdružení AČR (10 %), a fyzickou osobu Ing. Antonína Charouze (0,084 %).
Předmětem podnikání společnosti je zejména provozování cestovní agentury, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, opravy motorových vozidel, agenturní činnost v oblasti kultury a sportu, poskytování dopravních informací motoristické veřejnosti, pronájem motorových vozidel, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, reklamní a propagační činnost, provoz technických zásahových vozidel při sportovních motoristických podnicích, silniční motorová doprava nákladní a osobní, zprostředkovatelská a směnárenská činnost.
Na území České republiky patří mezi rozhodující činnosti společnosti ABA poskytování asistenčních služeb motoristům, monitoring dopravní situace a poskytování cestovních informací, opravy a pronájem motorových vozidel, zajišťování bezpečnosti automobilových závodů, distribuce a prodej dálničních známek a nově poskytování služeb asistence pro domácnost (tzv. home assistance). Mimo území České republiky poskytuje dále společnost ABA asistenční služby pro své klienty prostřednictvím sítě jednotlivých národních automotoklubů a dalších smluvních partnerů v rámci celoevropské sítě.
Společnost ABA kontroluje na území České republiky tyto subjekty, jedná se o (i) společnost ABA Press Servis, s.r.o., se sídlem V Podluží 7, Praha 4, IČ: 25700502, jejíž předmět činnosti je sběr, prodej a šíření informací, vydavatelská a zprostředkovatelská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a reklamní a propagační činnost, a (ii) DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE, se sídlem Opletalova 1337/29, Praha 1, IČ: 26162547, působící zejména v oblasti prevence dopravních nehod mládeže a zvyšování bezpečnosti provozu.
3 Relevantní trh
Úřad šetřil, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcný relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo vzájemně zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné.
3.1 Věcné vymezení relevantního trhu
Věcně relevantní trh zahrnuje zboží, které je spotřebitelem považováno za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně zastupitelné na základě jeho vlastností, ceny a zamýšleného způsobu užití (poptávková substituce).
Při výrobkovém vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z podnikatelské činnosti nabývaného subjektu a zejména pak z překrývajících se činností u spojujících se soutěžitelů, a to včetně subjektů jimi kontrolovaných.
Jak je z výše podaného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů patrné, spojením je dotčena především oblast motoristických služeb, a to zejména asistenční služby pro motoristy, poskytování dopravních a mototuristických informací, dále velkodistribuce dálničních známek České republiky a prodej zahraničních dálničních kuponů. Nabývaná společnost ABA se rovněž zabývá oblastí poskytování asistenčních služeb pro domácnosti, tzv. "home assistance", a dále v oblasti zajišťování bezpečnosti automobilových závodů.
Asistenční služby pro motoristy je možno definovat jako soubor služeb poskytovaný osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště v důsledku nehody nebo poruchy jejich silničního vozidla. Tyto služby konkrétně zahrnují poskytování služeb telefonického dispečinku příslušnou asistenční společností, který dále zajišťuje či zprostředkuje vlastní technickou asistenci (konkrétní výkon služeb). Telefonický dispečink (tzv. "call centrum") po přijetí žádosti motoristy v nouzi vyhodnotí situaci a zjistí potřebný typ a rozsah konkrétních technických asistenčních služeb, jež zahrnují jednak vlastní technickou asistenci na místě zásahu (např. opravu vozidla na místě, vyproštění vozidla po nehodě, odtahovou službu) a dále mohou například zahrnovat služby spojené s převozem či ubytováním posádek nepojízdného vozidla, zapůjčením náhradního vozidla, opravou vozidla v dílně, zprostředkováním opravy vozidla, uložením nepojízdného vozidla, jeho zpětným transportem aj. Vlastní technickou asistenci může zajišťovat příslušná asistenční společnost vlastními technickými prostředky, ale většinou ji zajišťuje prostřednictvím nezávislého subjektu ze své smluvní asistenční sítě, který je nejblíže místu zásahu, či popřípadě na základě žádosti motoristy nebo smluvního ujednání s výrobcem či dovozcem automobilu 1 , kontaktuje autorizovanou servisní síť příslušné značky automobilu, jež zajistí vlastní technickou asistenci.
Uživatelé získávají asistenční služby telefonického dispečinku jednak prostřednictvím výrobců, prodejců a dovozců nových automobilů, autobazarů, pojišťovacích ústavů, leasingových společností či dalších subjektů působících v oblasti motorismu označených účastníkem řízení jako oblast B2B (tzv. "business to business"), kteří programy asistenčních společností připojují ke svým službám (např. při koupi nového vozidla, při sjednání havarijního pojištění či povinného ručení, ke kartám CCS k čerpání pohonných hmot aj.), a to na základě smluvního vztahu těchto subjektů z asistenční společností. Úhrada služby v rámci oblasti B2B je realizovaná buď paušálně určitou částkou za registrovaný automobil, nebo výkonově dle poskytnuté služby registrovanému klientovi a kombinací obou systémů.
Dále mohou být asistenční služby zajišťované telefonickým dispečinkem poptávány nahodile ("ad hoc") přímo motoristy v obtížích, kteří buď nejsou členy žádného asistenčního programu nebo jej z nějakého důvodu nechtějí využívat, a dále se může jednat o vyžádání služby motoristou, který je přímo držitelem některé z členských karet automotoklubu či asistenční společnosti (některé asistenční služby telefonického dispečinku tak může mít držitel členské karty do určité míry předplaceny), tato oblast je označena B2C (tzv. "business to clients"). Jedná se o přímý vztah asistenční společnosti a konečného odběratele asistenční služby (motoristy), a to bez účasti dalšího subjektu, např. pojišťovacího ústavu či výrobce automobilu. V případě segmentu B2C úhrada služby probíhá ve prospěch zasahujícího subjektu, který následně na základě smluvního vztahu uhradí službu telefonického dispečinku, příslušnému provozovateli dispečinku (asistenční společnosti).
Poskytování dopravních a mototuristických informací zahrnuje prvotní sběr dat, jejich zpracování (přepis do databázového systému, unifikace a zatřídění dle jednotné struktury, konfirmaci neověřených dat) a dále jejich poskytování konečnému spotřebiteli, a to buď přímo či prostřednictvím medií (např. rozhlasu, televize, internetového portálu, mobilních telefonů). Kromě verifikovaných dopravních informací, které jsou poskytovány ze strany státních institucí a subjektů, jsou rovněž shromažďovány jednotlivými soutěžiteli další informace formou hlášení dobrovolných zpravodajů. Zpracované informace jsou distribuovány z větší části zdarma (internetové stránky a "call centra" zpracovatelů) a ve zbytku v rámci barterových dohod s mediálními partnery (protislužbou je poskytnutí určitého prostoru pro propagaci poskytovatele dopravních a mototuristických informací).
Velkodistribucí dálničních kuponů České republiky se zabývají subjekty určené státem pro dané období na základě výběrového řízení 2 , které jako komisionáři prodávají pod vlastním jménem a na účet státu dálniční známky (dvojdílné dálniční kupony), a to distributorům či prodejcům nebo přímo konečným spotřebitelům (motoristům). Dálniční známkou prokazují motoristé, vlastnící silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly nebo jízdní soupravu, zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, přičemž jednotlivé druhy dálničních kuponů se liší dle hmotnostní kategorie vozidla a dále dle doby platnosti dálničních kuponů. Tvary a vzory jednotlivých druhů kuponů, včetně jejich vyplňování a způsobu evidence jsou upraveny vyhláškou č. 571/2004 Sb. Cena dálničních známek pro konečného spotřebitele a provize pro komisionáře jsou pro jednotlivé období pevně stanoveny státem 3 .
Služby Home assistance je možno charakterizovat jako služby telefonického dispečinku pro domácnosti v případě havarijní události, jež zahrnuje zprostředkování rychlé pomoci asistenční společnosti prostřednictvím její smluvní sítě servisních organizací (instalatérské, zámečnické, sklenářské, topenářské, elektrikářské, pokrývačské, tesařské, malířské služby aj.), a tím i rychlé nápravy škod a zmírnění následků a nákladů vzniklé havarijní situace.
V případě zajišťování bezpečnosti motoristických závodů se jedná o služby technického záchranného systému, kde podmínkou jeho činnosti je udělení licence 4 . Úkolem technického záchranného systému je chránit bezpečí jezdců a diváků při motoristických, zejména automobilových sportech. Jedná se zejména o národní a mezinárodní automobilové závody na okruzích, přičemž povinnost zajišťovat tyto závody vyplývá z mezinárodního členství v motoristických organizacích.
Na základě výše uvedeného vymezil Úřad z hlediska věcného v tomto správním řízení následující relevantní trhy:
trh telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy,
trh technických asistenčních služeb pro motoristy,
trh poskytování dopravních a mototuristických informací,
trh velkodistribuce dálničních kuponů České republiky,
trh asistenčních služeb pro domácnosti a
trh zajišťování bezpečnosti motoristických závodů (závody na okruzích).
3.2 Geografické vymezení relevantního trhu
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po výrobcích nebo službách za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky soutěže na každém z věcných trhů vymezených v bodu 3.1. jsou na území České republiky homogenní, vymezil Úřad každý z těchto trhů z hlediska geografického územím celé České republiky .
4 Dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž
V rámci celkového posouzení spojení Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
4.1 Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů dosahovaných na všech dotčených trzích a nárůstu těchto tržních podílů v důsledku spojení
Pro potřeby správního řízení byly tržní podíly účastníků řízení na vymezených relevantních trzích zjišťovány za kalendářní rok 2003, případně též za kalendářní rok 2002 a 2004.
V rámci šetření v průběhu předmětného správního řízení bylo zjištěno, že nejsou sledovány přesné statistiky (mimo trhu velkodistribuce dálničních kuponů), a to jak o celkovém objemu poskytovaných služeb pro motoristy, tak ani o objemu těchto služeb poskytovaných jednotlivými subjekty v rámci vymezených věcně relevantních trhů. Z uvedených důvodů Úřad při stanovování tržních podílů vycházel zejména z údajů získaných od spojujících se soutěžitelů a dále údajů od jednotlivých oslovených soutěžitelů působících na relevantních trzích a dále z veřejně dostupných informací.
trh telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy
Údaje o celkové velikosti předmětného trhu, jak bylo již výše uvedeno, nejsou statisticky sledovány, a proto Úřad pro stanovení celkové velikosti trhu, tržních podílů a kvantifikaci postavení jednotlivých soutěžitelů, vycházel zejména z údajů získaných v rámci posuzovaného spojení od spojujících se soutěžitelů a oslovených subjektů, a to z počtu asistenčních zásahů u jednotlivých soutěžitelů a rovněž z obratů realizovaných asistenčních služeb, a podpůrně z údajů o počtu nově registrovaných vozidel dle jednotlivých značek, počtu motoristů registrovaných v jednotlivých asistenčních programech pojišťovacích institucí a počtu členů autoklubů.
Na základě údajů účastníka řízení o celkovém obratu trhu a obratech účastníků řízení, by skupina ÚAMK zaujímala cca 13,5% tržní podíl a společnost ABA cca 16,5% tržní podíl za rok 2003, tj. tržní podíl spojujících se soutěžitelů by byl ve výši přibližně 30 %, obdobný podíl by spojující se subjekt zaujímal v případě hodnocení dle počtu zásahů. V této souvislosti účastník řízení uvedl, že celkový obrat trhu stanovil na základě výše obratů hlavních soutěžitelů na předmětném trhu, které účastník řízení v příloze dotazníku vyjmenovává, přičemž tito zaujímají cca 75 % předmětného trhu a zbytek tvoří menší soutěžitelé. Obraty hlavních konkurentů spojujících se soutěžitelů stanovil na základě údajů z Výročních zpráv či byly odvozeny na základě kvalifikovaného odhadu 5 . Přičemž dále účastník řízení uvedl, že přesnější údaje týkající se stanovení postavení jednotlivých soutěžitelů je možno získat pouze na základě oslovení konkurenčních subjektů. Na základě šetření Úřadu a verifikace údajů získaných od jednotlivých soutěžitelů, týkající se velikosti jejich obratů na posuzovaném trhu a počtu jejich asistenčních zásahů pro motoristy, bylo zjištěno, že obraty účastníkem řízení uváděných hlavních konkurentů jsou ve většině případů výrazně nižší a podíl spojujících se soutěžitelů byl tak podhodnocen. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů za posuzované období roku 2003 byl tedy výrazně vyšší, v případě počtu asistenčních zásahů činil přibližně 58-62 % a na základě obratu byl ve výši cca 48-52 %. Z předběžných údajů za rok 2004 dále vyplývá, že došlo ke snížení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, přičemž tržní podíl z hlediska počtu zásahů činil zhruba 48-52 % a v případě obratů ve výši cca 43-47 % . Tento pokles zejména vyplývá z přerušení spolupráce mezi spojujícími se soutěžiteli a největšími pojišťovacími ústavy (Česká pojišťovna, Koopertiva) a dále nárůstu počtu zásahu a obratů u konkurenčních subjektů.
Na uvedeném relevantním trhu působí i další soutěžitelé, kteří většinou působí v rámci zahraničních pojišťovacích skupin-jedná se například o společnosti: ELVIA Assistance s.r.o., GLOBAL ASSIST a.s., CORIS Praha a. s., Europ Assistance s.r.o., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. či International SOS (CZ) s.r.o., podíl těchto společností však jak z pohledu obratu tak i počtu zásahů, nebyl za posuzované období roku 2003 vyšší než 10 %. V případě roku 2004 došlo k nárůstu tržních podílů některých konkurentů spojujících se soutěžitelů, např. společnosti Global Assistance.
trh technických asistenčních služeb pro motoristy,
Trh technických asistenčních služeb pro motoristy je trhem souvisejícím s trhem telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na základě počtu vlastních vozidel a podílů technických služeb zajišťovaných vlastními prostředky nepřevyšuje 5 % . Na předmětném trhu, kromě asistenčních společností a technických sítí značkových autorizovaných servisů, jejichž technické prostředky (počty zásahových vozidel) jsou většinou omezeny, působí značné množství drobných soutěžitelů, kteří poskytují své služby na geograficky omezeném prostoru (řádově desítek kilometrů). Žádný ze soutěžitelů tak nemá na tomto trhu významné postavení.
trh poskytování dopravních a mototuristických informací
V případě trhu dopravních a mototuristických informací rovněž nejsou údaje o tomto trhu statisticky sledovány. Dopravní a mototuristické informace jsou většinou poskytovány bezplatně prostřednictvím internetových stránek a informačních center zpracovatelů. Pouze část informačních služeb poskytovaných prostřednictvím mediálních a obchodních partnerů je poskytována jako placená služba (např. společnost ÚAMK dosáhla obratu pouze cca 55 tis. Kč), a pro většinu poskytovatelů se jedná o ztrátovou aktivitu. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů (dle údajů navrhovatele) na vymezeném trhu je u společnosti ÚAMK přibližně 7 % a u společnosti ABA je odhadován ve výši 13 % v roce 2003, společný tržní podíl by byl přibližně 20 % .
Na vymezeném relevantním trhu působí i další soutěžitelé, např. se jedná o společnost GLOBAL ASSIST a.s., DITA-Dopravní informační a tisková agentura, s.r.o.
trh velkodistribuce dálničních kuponů České republiky
Objem prodeje dálničních kuponů České republiky byl v roce 2003 ve finančním vyjádření cca 2,1 mld. Kč, což představovalo prodej 5054 tis. kusů dálničních kuponů. V případě roku 2002 byl tento objem 2,0 mld. Kč při prodeji cca 4 562 tis. kusů dálničních kuponů.
Objem dálničních kuponů České republiky distribuovaných skupinou ÚAMK prostřednictvím smluvní sítě distribučních společností a prodejců konečným spotřebitelům v České republice činil v roce 2002 [ "obchodní tajemství" ] (2554 tis. kusů dálničních kuponů) a u společnosti ABA byl tento objem cca [ "obchodní tajemství" ] (1369 tis. kusů dálničních kuponů). V roce 2003 tento objem činil u skupiny ÚAMK [ "obchodní tajemství" ] (2881 tis. kusů dálničních kuponů) a u společnosti ABA cca [ "obchodní tajemství" ] (1668 tis. kusů dálničních kuponů). Tržní podíl na uvedeném trhu v roce 2002 dle údajů ve finančním vyjádření byl u skupiny ÚAMK ve výši cca 48,9 % a u společnosti ABA cca 29,4 % , celkový tržní podíl spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu by tedy představoval přibližně 78,3 % . V případě roku 2003 byl tržní podíl na relevantním trhu skupiny ÚAMK ve výši 54,5 % a společnosti ABA 30,6 % , celkový tržní podíl spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu by tedy činil přibližně 85,1 %.
Na vymezením relevantním trhu působil v roce 2002 a 2003 i další subjekt, se kterým byla uzavřena ze strany MF příslušná komisionářská smlouva o distribuci dálničních kuponů, a to Česká pošta, s.p. (dále jen "Česká pošta"). Tento subjekt na základě údajů o obratu distribuovaných dálničních známek zaujímal cca 21,7 % v roce 2002 a 14,9 % v roce 2003.
trh asistenčních služeb pro domácnosti
V případě trhu asistenčních služeb pro domácnosti (tzv. "home assistance") se jedná o nově vznikající trh služeb v České republice. Ze spojujících se soutěžitelů na tomto trhu působí pouze společnost ABA, která vstoupila na tento trh v roce 2003. Tržní podíl společnosti ABA byl v roce 2003 poměrně nízký-nepřevyšoval 1 % .
Na uvedeném relevantním trhu působí větší množství soutěžitelů s nevýznamným tržním postavením, služby "home assistance" rovněž nabízejí i některé další asistenční společnosti s mezinárodní působností, jako například společnost ELVIA Assistance s.r.o., GLOBAL ASSIST a.s., EuroCross International Central Europe s.r.o., a to prostřednictvím celorepublikových sítí nezávislých servisních organizací. Na trhu rovněž působí menší společnosti či fyzické osoby poskytující své služby v regionálním či místním měřítku.
trh zajišťování bezpečnosti motoristických závodů (mezinárodních)
Na trhu zajišťování bezpečnosti motoristických závodů (závody na okruzích) působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ABA, jejíž záchranný systém má jako jediný udělenu licenci pro poskytování těchto služeb při mezinárodních a národních závodech na závodních okruzích na území ČR. Na trhu zajišťování bezpečnosti motoristických závodů, na které se nevztahují mezinárodní pravidla na zajišťování bezpečnosti licencovaným subjektem (speciálně upravenými vozy), mohou působit i další subjekty, jako je např.hasičský sbor.
Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů dosahovaných na všech dotčených trzích
Z údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů vyplývá, že nejvyššího společného tržního podílu spojující se soutěžitelé dosáhli za období roku 2003 na relevantním trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky- cca 85,1 %. Na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy byl společný tržní podíl dle počtu asistenčních zásahů ve výši cca 58-63 % (dle obratů 48-53 %) a na trhu technických asistenčních služeb pro motoristy se jednalo o společný tržní podíl nepřevyšující 5 % .Dále na trhu poskytování dopravních a mototuristických informací byl společný tržní podíl zhruba 20 % . Jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to společnost ABA, působí na území České republiky také na trhu asistenčních služeb pro domácnosti , kde tržní podíl byl nižší než 1 % , a dále na trhu zajišťování bezpečnosti motoristických závodů , kde působí společnost ABA jako jediná v České republice.
Úřad se rovněž zabýval vývojem a strukturou trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky v dalším období. Z předběžných údajů o objemu dodávek na trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky spojujících se soutěžitelů je možno usoudit, že spojující se soutěžitelé dosáhli zhruba stejného tržního podílu. Z vyjádření MF ze dne 6. dubna 2005 vyplývá, že doposud nedošlo k uzavření dodatku ke komisionářské smlouvě mezi ÚAMK a MF týkající se distribuce dálničních kuponů emise 2005, nicméně byl zaslán společnosti ÚAMK ze strany MF návrh na jeho uzavření. Společnost ÚAMK tak v současnosti nepůsobí na trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a distribucí dálničních kuponů se zabývají pouze dva subjekty, a to společnost ABA a Česká pošta, která převzala většinu distributorů kuponů společnosti ÚAMK
V případě telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, kde spojující se soutěžitelé zaujímali významné postavení, došlo v roce 2004 k odchodu některých významných odběratelů asistenčních služeb od spojujících se soutěžitelů, kteří uzavřeli smluvní vztahy s jinými soutěžiteli v oblasti asistenčních služeb B2B. Jednalo se zejména o významné pojišťovací ústavy, jako je společnost Česká pojišťovna 6 a dále společnost Kooperativa 7 , ale i o další smluvní subjekty (např. leasingové firmy, prodejci vozů). S ohledem na uvedenou skutečnost by mohlo dojít, pokud by nebyl obrat spojujících se soutěžitelů vyvážen zvýšením obratu v dalších segmentech trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, k významnému snížení tržního podílu spojením vzniklého subjektu v roce 2005.
V této souvislosti však společnost ABA uvedla, že cit.: " ani ukončení smlouvy s Českou pojišťovnou neohrozí společnost ABA v její existenci a solventnosti. Právě rozvoj programů B2C, ad hoc a další aktivity ABA vyrovnají ztrátu z obratu po "odchodu" tohoto klienta."
Nicméně je možno konstatovat, že spojující se soutěžitelé, i v případě snížení tržního podílu na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, budou mít i nadále významné postavení v některých segmentech tohoto trhu, kde působí oba spojující se soutěžitelé, a to zejména v segmentu trhu poskytování značkových asistenčních služeb pro nově registrované automobily 8 , přičemž podíl spojením vzniklého subjektu na tomto segmentu za rok 2003 představoval cca 76 %, rovněž v segmentu trhu poskytování asistenčních služeb pro držitele členských karet automotoklubu či asistenční společnosti , kde působily pouze spojující se soutěžitelé ÚAMK a ABA 9 , a dále rovněž v segmentu trhu pro nahodilé poskytování asistenčních služeb motoristům v nouzi, kde z hlediska historického vývoje působili v minulých obdobích pouze spojující se soutěžitelé. V současnosti začala poskytovat své služby pro veřejnost i další asistenční společnost. 10
Posuzovaným spojením tak dojde k propojení dvou nejvýznamnějších subjektů na trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy a dále rovněž ke vzniku subjektu disponujícího za posuzovaná období významným postavením na uvedených trzích. Předmětným spojením by tak došlo ke snížení počtu významných soutěžitelů na trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, přičemž vzhledem k výši tržních podílů ostatních soutěžitelů, by mohlo dojít k negativním dopadům na tyto trhy, a to zejména k možným dopadům z titulu změny obchodních podmínek na smluvní partnery a konečné odběratele asistenčních a souvisejících služeb spojujících se soutěžitelů.
Hospodářská a finanční síla a výrobkové portfolio
Jedním z hlavních kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopady konkrétního spojení z hlediska současného stavu soutěžního prostředí na relevantních trzích a jeho budoucího vývoje, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů v porovnání s hospodářskou a finanční silou konkurujících subjektů na spojením dotčených trzích.
Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto výhod pak může být zejména vyšší finanční síla jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům. Mezi základní kritéria hodnocení finanční a hospodářské síly může patřit výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku v porovnání s ostatními konkurenty, rozsah jejich výrobkového portfolia a dosahovaná výše úspor z rozsahu.
Posouzení hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů z hlediska jimi dosahovaných obratů
Spojením vzniklý subjekt bude disponovat celkovým obratem přibližně ve výši 3,3 mld. Kč 11 , což výrazně převyšuje obraty většiny ostatních konkurenčních společností dosažených na území České republiky (řádově se pohybují v desítkách milionů Kč) . Vzhledem ke skutečnosti, že někteří konkurenti spojujících se soutěžitelů, jsou dceřinými společnostmi významných celosvětově působících zahraničních skupin, převyšuje celosvětový obrat těchto jednotlivých skupin obrat spojujících se soutěžitelů za rok 2003, např. celosvětový obrat skupiny Europ Assistance (491 mil. EURO). Nicméně v případě těchto společností se jedná o společnosti působící v rámci pojišťovacích skupin, které poskytující své služby výhradně právnickým osobám (bankám a pojišťovnám, leasingových společnostem, výrobcům strojů a zařízení aj.), a to v rámci svých pojistných produktů. Tyto subjekty tedy realizují své služby na jiném základě než v případě spojujících se soutěžitelů a poskytují své služby většinou pouze svým registrovaným klientům.
Z porovnání počtu jednotlivých soutěžitelů vyplývá, že společnost ABA měla zaregistrováno zhruba 4,4 mil. klientů a ÚAMK cca 1 mil klientů v roce 2003. V roce 2004 však došlo k podstatnému snížení počtu smluvních klientů (motoristů) u spojujících se soutěžitelů, a to zejména u společnosti ABA vzhledem k odchodům některých klíčových odběratelů asistenčních služeb, například v oblasti pojišťovnictví (Česká pojišťovna, Kooperativa). 12 V současné době pro klienty České pojišťovny, která disponuje největším pojistným kmenem motoristů, jak již bylo výše uvedeno, poskytuje asistenční služby společnost International SOS.
V této souvislosti společnost GLOBAL ASSIST a.s. uvedla, že cit.: "Spojení ÚAMK a ABA nepovažujeme za ohrožení naši firmy a tuzemského trhu z následujících důvodů: (i) základní kmen motoristů České pojišťovny přechází na základě výběrového řízení na International SOS, (ii) kmen motoristů Kooperativa je u naší firmy a (iii) o veřejnost se v současné době dělí ABA, ÚAMK a Global Asistance s tím, že je věcí veřejnosti, kterou firmu si svobodně na základě nabídnuté kvality a ceny zvolí."
Úřad dále konstatuje, že společnost ÚAMK je výhradním poskytovatelem služeb pro členy mezinárodní asistenční organizace AIT za Českou republiku, jež se zaměřuje na poskytování zejména asistenčních a informačních služeb a zpracování mezinárodních dokumentů v této oblasti. Skupina ÚAMK je rovněž výhradním poskytovatelem služeb v rámci evropské asistenční společnosti ARC Transistance zajišťující služby zejména pro nová vozidla a rovněž asistenčních služeb v rámci evropských asistenčních systémů EUROPE NET a FALCK EURO Service, a to pro obchodní organizace provozující osobní, nákladní a autobusovou dopravu. V případě společnosti ABA není napojení na mezinárodní asistenční organizace tak významné, nicméně rovněž spolupracuje s jednotlivými národními motoristickými kluby a organizacemi a zajišťuje asistenční služby jak pro své klienty na území všech evropských států tak i služby pro zahraniční klienty těchto klubů či organizací. Významný stupeň spolupráce s uvedenými kluby a organizacemi tvoří velký potenciál pro rozvoj poskytování asistenčních služeb a růst objemu obratu u spojujících se soutěžitelů, a tím i vliv na posílení hospodářské a finanční síly spojením vzniklého subjektu.
Výše obratu a počet klientů spojením vzniklého subjektu výrazně převyšovala obraty a počty klientů dosažené jednotlivými konkurenty spojujících se soutěžitelů působících na jednotlivých trzích za posuzované období. Nicméně vzhledem k přerušení spolupráce spojujících se soutěžitelů s dvěma nejvýznamnějšími pojišťovacími ústavy, došlo ke snížení počtu motoristů pro které spojující se soutěžitelé poskytují své asistenční služby na území České republiky, a tím i ke snížení výše obratů a počtu asistenčních zásahů spojujících se soutěžitelů. Z pohledu hospodářské síly spojením vzniklého subjektu je rovněž významné napojení na mezinárodní sítě poskytovatelů asistenčních služeb pro motoristy, což vzhledem k současnému rozvoji silniční dopravy může vést k posílení postavení nově vzniklého subjektu na věcně relevantním trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy a k růstu jeho hospodářské a finanční síly .
Předmětným spojením dojde k rozšíření poskytovaných služeb společnosti ÚAMK o služby a činnosti poskytované společností ABA, přičemž se jedná často o služby, kterých je společnost ABA významným poskytovatelem.
Významným kritériem, které vypovídá o hospodářské síle jednotlivých soutěžitelů, je rozsah jejich výrobkového portfolia (dále též "portfoliová síla"). Portfoliovou sílu lze hodnotit jak z pohledu rozsahu (tj. přítomnosti spojujících se soutěžitelů na větším počtu relevantních trzích), tak z pohledu hloubky (tj. určitý počet produktů či služeb v rámci jednoho trhu) portfolia.
Skupina ÚAMK získá předmětným spojením možnost kontrolovat společnost ABA, která je nejvýznamnějším poskytovatelem asistenčních služeb a souvisejících služeb v oblasti motorismu na území České republiky. Výrobkové portfolio skupiny ÚAMK, doplněné a rozšířené o poskytované služby a produkty společnosti ABA, bude zahrnovat široký rozsah produktů a služeb poskytovaných v rámci jednotlivých věcně relevantních trhů. V oblasti asistenčních služeb společnost ABA, kromě standardních asistenčních služeb, například poskytuje specializované asistenční služby, kterými se buď ÚAMK nezabývá či je poskytuje v omezené míře. (viz příloha spisu č. 8 )
Významnou oblastí činnosti společnosti ABA je poskytování dopravních a turistických informací, kde, s ohledem na rozsah a počet spolupracujících subjektů jak při sběru informací, tak i při šíření těchto informací v mediích, je společnost ABA nejvýznamnějším subjektem na území České republiky. Kromě informací o dopravní situaci a souvisejících informací získaných z vlastních zdrojů, využívá společnost ABA rovněž externí zdroje, jako jsou například centrum dopravních informací policie ČR, ředitelství silnic a dálnic, jednotlivé dopravní krajské úřady, síť spolupracujících partnerů ABA a čerpacích stanic, dále letecký monitoring, informace od partnerských společností aj.
Předmětným spojením rovněž dochází k rozšíření portfolia poskytovaných služeb společností ÚAMK o činnosti v oblasti domácí asistence, kde tato oblast je velmi perspektivním trhem, který vznikl poměrně nedávno, a je předpoklad postupného rozšiřování těchto služeb na větší počet domácností, rekreačních a firemních objektů. Společnost ABA je jedním z prvních soutěžitelů, kteří tuto službu začali poskytovat ve větším měřítku na území České republiky, a v současnosti nabízí prostřednictvím partnerské sítě různé produkty obsahující tuto službu.
V porovnání s některými konkurenčními subjekty, které většinou působí v rámci zahraničních pojišťovacích skupin, je možno dále uvést, že tyto subjekty poskytují mimo oblasti asistenčních služeb pro motoristy i další služby, např. služby v rámci cestovního pojištění a pojištění zdravotních rizik, kterými se spojující subjekty buď nezabývají nebo je poskytují v omezené míře 13 . Zdravotní asistence a cestovní asistence zahrnuje služby asistenční pomoci osobám na cestách, které se ocitnou v nesnázích v důsledku onemocnění nebo úrazu. Tyto služby mohou být poskytovány pouze v souladu se zákonem o pojišťovnictví, a to ve spolupráci s pojišťovacím ústavem. 14
Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že předmětným spojením dochází k rozšíření portfolia poskytovaných služeb společnosti ÚAMK, a to zejména o některé speciální služby v oblasti asistenčních služeb, dále o rozšíření systému sběru, zpracování a šíření informací a rovněž rozšíření o služby domácí asistence.
Posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k horizontálnímu propojení dvou nejvýznamnějších subjektů na trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, přičemž dojde k propojení partnerských a vlastních asistenčních a distribučních sítí spojujících se soutěžitelů a tím i k rozšíření asistenční a distribuční sítě nově vznikajícího subjektu.
Oba spojující se soutěžitelé disponují rozsáhlou sítí smluvních partnerů, jednak pro poskytování technických asistenčních služeb pro motoristy (například odtahové, servisní služby, zapůjčení náhradního vozu aj.), pro domácnosti (v případě společnosti ABA), dále smluvní partneři nabízející poskytování asistenčních služeb spojujícím se soutěžitelům v oblasti B2B (např. autorizovaní prodejci značkových nových aut, prodejci ojetých automobilů, leasingové společnosti, pojišťovny a banky) a pro oblast distribuce a prodeje dálničních kuponů.
Porovnáním údajů o rozsahu smluvních sítí spojujících se subjektů je možné konstatovat, že předmětným spojením ÚAMK potenciálně získá rozsáhlou partnerskou síť na souvisejícím trhu technických asistenčních služeb pro motoristy, čímž získá možnou konkurenční výhodu. Z porovnání ostatních smluvních sítí vyplývá, že se většinou jedná o partnerské sítě menšího rozsahu.
Přes skutečnost, že jednotlivé smluvní vztahy mezi asistenčními společnostmi a poskytovateli technických asistenčních služeb jsou uzavírány na nevýhradní bázi (poskytovatel technických asistenčních služeb má často uzavřeny smluvní vztahy s více asistenčními společnosti), je vybudování této sítě časově náročnou a dlouhodobou činností.
Společnost ÚAMK rovněž získá síť společnosti ABA v oblasti asistenčních služeb pro domácnosti a rovněž dojde k rozšíření distribuční sítě dálničních známek ÚAMK o distribuční systém společnosti ABA se zaměřením na dálniční síť a hlavní dopravní tahy (převážně čerpací stanice, směnárny, hraniční přechody, cestovní kanceláře aj. Přičemž jediný konkurent spojujících se soutěžitelů Česká pošta se v posuzovaném období zabývala přímým prodejem dálničních známek především prostřednictvím sítě poštovních poboček, tj. mimo dopravní sítě. Nicméně v případě distribuce emise dálničních kuponů 2005, Česká pošta rovněž začala distribuovat dálniční kupony i mimo svou vlastní prodejní síť, a to prostřednictvím nezávislých distributorů.
Vzhledem k tomu, že ÚAMK se převážně zaměřuje na servisní činnost na silnici (jak vyplývá z rozložení počtu vozidel ÚAMK), by tak, vzhledem k zaměření společnosti ABA na odtahové služby, spojením vzniklý subjekt disponoval výraznou kapacitou jak v oblasti servisu tak i odtahu na silnici, čímž by získal možnou konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům poskytujícím asistenční služby výhradně prostřednictvím nezávislé sítě.
Uvedeným spojením by tedy došlo k posílení postavení skupiny ÚAMK na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy a trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a dále k posílení portfolia služeb této skupiny o služby a činnosti poskytované společností ABA a rovněž tak k rozšíření smluvní partnerské sítě a vlastní asistenční a informační sítě spojením vzniklého subjektu, která svým rozsahem, kvalitou, způsobem rozmístnění, převyšuje obdobné sítě konkurenčních subjektů.
Právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy
Bariéry vstupu na trh jsou významným kriteriem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování. Jednak Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how. Překážky vstupu na trh mohou být dále prohloubeny dalšími faktory, jako jsou stagnující nebo klesající poptávka, doba působení na trhu, loajalita odběratelů, význam výzkumu a vývoje či geografické ohledy.
Na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy je určitým zákonným omezením nutnost získání licence v souladu se zákonem o pojišťovnictví, v případě, že je asistenční program poskytován na území širším, než je území České republiky, 15 jinak zajišťování telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy nevyžaduje žádná speciální zákonná povolení ani jiné právní překážky vstupu na trh. V oblasti prodeje dálničních známek lze za administrativní barieru vstupu na trh považovat uzavření komisionářské smlouvy s MF České republiky na základě výběrového řízení. Na trhu zajišťování bezpečnosti motoristických závodů je dále barierou vstupu na tento trh udělení licence vydané Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky pro provozování technického záchranného systému při zajišťování bezpečnosti motoristických, zejména mezinárodních automobilových závodů.
Z hlediska hospodářských bariér jsou počáteční investice pro vstup na trh telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy z hlediska vybavení pracovišť méně významné, nicméně významné mohou být náklady spojené s mediální propagací a reklamou dané asistenční společnosti související s uvedením ve známost jejího asistenčního čísla pro motoristickou veřejnost.
Obdobně se vyjádřila i nabývaná společnost ABA, která uvedla, že cit.: "Zvláště pro případy ad hoc je nutná několikamilionová investice do propagační činnosti, aby trh telefonického dispečinku mohl existovat." (ve spise l. č. 208).
Úřadem provedená šetření ukazují, že na trzích dotčených spojením existují bariery vstupy, jedná se o např. o bariery v souvislosti s dlouhodobým působením spojujících se soutěžitelů na trhu a jejich známostí u motoristické veřejnosti, dále bariéra nutných nákladů na propagaci a uvedení ve známost telefonních asistenčních čísel, rovněž se jedná o administrativní barieru vstupu na trh velkodistribuce dálničních kuponů České republiky (uzavření komisionářské smlouvy na základě výběrového řízení) a o administrativní barieru na trh zajišťování bezpečnosti motoristických závodů (udělení licence pro provozování záchranného systému). Ostatní překážky vstupu na spojením dotčené trhy nejsou významné, což dokládá úspěšný vstup některých nových soutěžitelů na dotčené relevantní trhy. V této souvislosti lze očekávat vstup dalších soutěžitelů, a to v důsledku vstupu České republiky do EU.
Možnost volby odběratelů a dodavatelů
Oblast poskytování asistenčních služeb pro motoristy je možno charakterizovat zvyšující se poptávkou po asistenčních službách, a to vzhledem k rozvoji silniční osobní i nákladní dopravy v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Kromě spojujících se soutěžitelů, jak bylo již výše uvedeno, na předmětném trhu působí dále konkurenční společnosti, jež byly většinou založeny zahraničními skupinami působícími zejména v oblasti pojišťovnictví. V případě těchto společností se jedná o subjekty, které se především zaměřují na oblasti zdravotní a cestovní asistence (podíl asistenčních služeb pro motoristy je u těchto subjektů nižší než 50 % z celkového objemu služeb), a kteří především vykonávají tyto asistenční činnosti pro registrované klienty pojišťoven v rámci různých pojistných programů.
V případě posuzované transakce se však, na rozdíl od většiny konkurentů, jedná o spojení dvou nejvýznamnějších poskytovatelů asistenčních služeb pro motoristy, kteří byli založeni občanskými sdruženími působícími v oblasti motorismu, a to zejména za účelem poskytování technických asistenčních služeb a souvisejících služeb pro členy těchto autoklubů a pro motoristickou veřejnost, a z toho i vyplývá jejich odlišná orientace na druh asistenčních služeb.
Jak již bylo výše uvedeno, spojující se soutěžitelé zaujímají významné postavení na některých segmentech trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy. V případě segmentu poskytování značkových asistenčních služeb pro nově registrované automobily zde působí oba spojující soutěžitelé, přičemž společnost ÚAMK zabezpečuje např. asistenční služby pro vozy značky Škoda, Volkswagen, Audi, BMW, Daewo, Opel, Seat aj. Společnost ABA zabezpečovala asistenční služby pro značky Citroen, Ford, Hyundai, Mazda, Mitshubishi, Nissan aj. Spojující se soutěžitelé tak vzhledem k obdobným prodejům za jednotlivé roky poskytují své služby v tomto segmentu asistenčních služeb významnému počtu majitelů nově registrovaných vozů (řádově několika set tisíc).
Dalším segmentem trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy je segment poskytovaní asistenčních služeb pro držitele členských karet automotoklubů či asistenčních společnosti, kde spojující se soutěžitelé zajišťují tyto služby pro členy dvou největších autoklubů, které sdružují všechny významné motoristické federace a sdružení (cca 1300 klubů) zastupujících zhruba 400 tis. členů, a to působících jak v oblasti sportovního motorismu tak i zájmové motoristické činnosti, a dále pro ostatní držitele členských karet těchto asistenčních společností.
Velmi významným segmentem je rovněž segment trhu pro nahodilé poskytování asistenčních služeb motoristům, tj. pro přímo platící motoristy bez asistenčního programu či motoristy, kteří částečně předplacenou asistenční službu z nějakého důvodu nechtějí využívat. Služby pro motoristickou veřejnost na základě "ad hoc" vyžádání poskytovali za posuzované období pouze spojující se soutěžitelé, přičemž začátkem roku 2005 začala tyto služby rovněž poskytovat i společnost GLOBAL ASSIST a.s. V případě tohoto segmentu se jedná o potenciální poskytování asistenčních služeb pro velmi významnou část motoristické veřejnosti, což rovněž potvrzuje i účastník řízení. O významu tohoto segmentu například svědčí skutečnost uvedená účastníkem řízení, že cit.: "Komerčně velmi přínosnou byla pro ÚAMK opět oblast motoristických asistenčních služeb pro motoristickou veřejnost, žádající o pomoc na jednotném čísle 1230. Ve druhé polovině roku 2003 počet takto obsloužených klientů činil v průměru 53 % všech organizovaných a realizovaných zásahů." a rovněž, že cit.: "Počet zabezpečených služeb pro přímo platící klienty v roce 2003 je 35 639. Tento údaj souvisí s dosavadním nezajištěním cca 80 % motoristů asistenčními službami v případě poruch. To tvoří velký potenciál pro rozvoj asistenčních služeb." (str. 3 přílohy spisu č 9 a str. 5 přílohy spisu č. 8)
Význam výzkumu a vývoje na relevantních trzích
Výzkum ani vývoj nehrají zásadní roli při nabídce asistenčních a dalších služeb pro motoristy na spojením dotčených trzích, což rovněž potvrdil i účastník řízení v dotazníku k povolení spojení. Jediným významným faktorem výzkumu a vývoje na relevantních trzích může být v této souvislosti rozvoj informačních technologií, které přispívají ke zlepšení informovanosti motoristů o dopravní situaci a tím i ke snižování dopravní nehodovosti.
5 Vyjádření účastníka řízení k obavám Úřadu z narušení hospodářské soutěže
Účastník řízení vyjádřil nesouhlas s tvrzením Úřadu, že velikost tržního podílu spojením vzniklého subjektu bude významně převyšovat tržní podíl nejbližšího konkurenta za posuzované období. V této souvislosti mimo jiné uvedl, že trh asistenčních služeb je obsluhován nespočetnou řadou menších asistenčních společností či jednotlivců a že nebylo bráno v úvahu obrovské množství drobných vykonavatelů asistenčních služeb či prodejců vozů, poskytujících stejné služby včetně telefonického dispečinku, a rovněž vyžádání asistenčních služeb policií ČR od neregistrovaných poskytovatelů. Dále účastník řízení konstatoval, že Úřad nebral v úvahu změny na trhu asistenčních služeb způsobené pojišťovnami v roce 2002. Účastník řízení rovněž uvedl, že ani spojení ÚAMK s některým z hlavních soutěžitelů (uváděným účastníkem řízení v příloze dotazníku k povolení spojení), by nebylo schopno absorbovat 40 % trhu, s výjimkou spojení ÚAMK se současným poskytovatelem asistenčních služeb pro největší pojišťovnou v ČR, kterou je Česká pojišťovna. Přičemž v závěru uvedl, že si jednoznačně stojí za propočty podílů na relevantních trzích ze posuzované období, které uvedl v materiálech poskytnutých Úřadu v rámci správního řízení.
Účastník řízení dále namítá, že je naprosto vyloučeno, aby docházelo k navyšování ceny služeb, a to s ohledem na široké spektrum konkurence. Další námitkou je, že asistenční služby zajišťují asistenční společnosti i prostřednictvím smluvních partnerů, kteří současně mají smluvní vztahy s řadou dalších asistenčních společností, a tudíž znají cenovou politiku napříč asistenčními společnostmi. Navýšení ceny je tedy možné, jak uvedl účastník řízení, pouze v případě navýšení vstupů do této služby (výrazné zvýšení ceny pohonných hmot, růst daní a poplatků souvisejících s provozem na komunikacích).
V souvislosti s možným omezením volby dodavatele asistenčních služeb pro motoristy a prodejce motorových vozidel v některých segmentech trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, tj. poskytování značkových asistenčních služeb pro nově registrované automobily, poskytování asistenčních služeb pro držitele členských karet automotoklubu a asistenční společnosti či pro nahodilé poskytování asistenčních služeb motoristům, účastník řízení uvedl, že toto lze vyloučit vzhledem k předchozím výše uvedeným námitkám. V případě značkových asistenčních služeb dále účastník argumentoval, že toto platí za předpokladu, že nedojde k expanzi nových značek na trh ČR, protože uvedený trh značkových asistenčních služeb je již v zásadě rozdělen mezi asistenční společnosti. Dále účastník řízení v případě poskytování asistenčních služeb pro držitele členských karet automotoklubu a asistenční společnosti konstatoval, že služby může autoklub nakupovat u kterékoliv asistenční společnosti za ceny obvyklé a cena karet při stejném obsahu služeb je stejná jak pro členy, tak i pro ostatní klienty, a ceny se odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb. V případě asistenčních služeb pro nahodilého klienta účastník argumentoval, že nahodilý klient může být osloven standardními kanály jako rozhlas, televize a jiná reklama, což má k dispozici každý poskytovatel asistenčních služeb, s tím, že si však musí potřebné prostředky na reklamu vydělat a takové oslovení je finančně náročné. Rovněž uvedl, že tuto možnost má každá asistenční společnost a je jen na volbě uživatele, jakou možnost zvolí.
Účastník řízení v souvislosti s tvrzením Úřadu, že na trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky dochází ke snížení počtu soutěžitelů ze tří na dva, přičemž spojením vzniklý subjekt dosáhl za posuzované období tržního podílu cca 85 %, což by v konečném důsledku mohlo vést k dopadům na prodejce dálničních kuponů spojujících se soutěžitelů a rovněž tak konečného spotřebitele, uvedl, že za předpokladu, že by ke spojení a fungování těchto dvou společností došlo v roce 2003, přibližovalo by se tvrzení, že spojením vzniklý subjekt by mohl dosáhnout 85 %, skutečnosti. K tomu dále účastník řízení uvedl, že prodej emise dálničních kuponů roku 2005 jako distributor ministerstva financí doposud nevykonává a, vzhledem k rozbití distribuční sítě a výraznému omezení činnosti útvaru distribuce dálničních známek, ÚAMK zatím nabídnutou smlouvu ze strany ministerstva financí nepodepsal. Dále účastník řízení dodává, že znovubudování tohoto systému je náročné a že rovněž, vzhledem k elektronickému zpoplatnění silnic, dozná distribuce dálničních kuponů významných změn.
K námitce účastníka ohledně tržních podílů Úřad konstatuje, že při stanovení tržních podílů vyšel zejména z údajů účastníka řízení o způsobu stanovení celkové velikosti trhu, údajů o obratech a počtu asistenčních zásahů spojujících se soutěžitelů a rovněž verifikovaných údajů o obratech a počtech asistenčních zásahů jejich konkurentů. Rovněž je nutno uvést, že v dotazníku k povolení spojení účastník řízení mimo jiné vymezil dva věcně relevantní trhy, a to trh telefonického dispečinku asistence motoristům a trh technické asistence motoristům. Na prvním relevantním trhu kromě spojujících se soutěžitelů působí dle účastníka řízení tzv. hlavní soutěžitelé, kteří tvoří společně dle jeho názoru 75 % trhu, a další menší soutěžitelé tvoří zbylých 25 %, přičemž se uvedení soutěžitelé zabývají zajišťováním asistenčních služeb prostřednictvím telefonického dispečinku. V případě druhého trhu se jedná o dekoncentrovaný trh s velkým množstvím drobných soutěžitelů, kteří poskytují své služby na geograficky omezeném území. V této souvislosti účastníkem řízení uvedená námitka je v rozporu s již dříve uvedenými skutečnostmi-účastník řízení zaměňuje jednotlivé soutěžitelé na výše uvedených trzích, neboť charakterizuje ve své námitce soutěžitele působící převážně na trhu technické asistence motoristům. Obdobně hodnotit je možno rovněž i tvrzení účastníka řízení, že si plně stojí za propočtem velikosti trhu a postavením jednotlivých soutěžitelů, když v dotazníku k povolení spojení uvedl, že při stanovení celkové velikosti trhu vycházel z celkových agregovaných obratů jednotlivých soutěžitelů, které jak dále uvedl zahrnují i obraty soutěžitelů dosažené na jiných relevantních trzích. V případě Úřadem verifikovaných údajů jsou obraty jednotlivých soutěžitelů na předmětném trhu většinou výrazně nižší. Celkový obrat trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb uvedený účastníkem, vzniklý jako součet jednotlivých obratů soutěžitelů, byl tedy výrazně vyšší, a z tohoto důvodu byl podíl spojením vzniklého subjektu, uvedeného v dotazníku k povolení spojení, podhodnocen. Úřad v této souvislosti uvádí, že v souladu s odhadem účastníka řízení ohledně obratu menších soutěžitelů (25 %) navýšil součet obratů hlavních soutěžitelů o tuto hodnotu a tento podíl započetl do obratu celkového trhu, ze kterého vyšel při stanovení tržních podílů jednotlivých soutěžitelů za posuzované období. Možnost, že by tržní podíl spojením vzniklého subjektu za posuzované spojení byl vyšší než 40 %, rovněž v námitce připustil i účastník řízení, vzhledem k tomu, že zajišťovatelem asistenčních služeb pro Českou pojišťovnu byla v posuzovaném období ještě společnost ABA 16 . Vzhledem k námitce účastníka řízení, že Úřad nebral za posuzované období v úvahu změny na trhu asistenčních služeb způsobených pojišťovnami v roce 2002, Úřad uvádí, že ke změnám v oblasti poskytování asistenčních služeb pro pojišťovny ze strany spojujících se subjektů došlo až v roce 2004 a Úřad se změnami postavení spojujících se soutěžitelů, v uvedené souvislosti, v rámci šetření zabýval.
Účastník řízení namítá výši podílu za posuzované období, přestože tento údaj uvedl v dotazníku k povolení spojení (85,1 %). V této souvislosti Úřad uvádí, že v případě realizace předmětného spojení, přestože účastník řízení omezil činnost útvaru distribuce dálničních známek, by mohl účastník řízení v případě podpisu komisionářské smlouvy s MF distribuovat dálniční kupony prostřednictvím distribuční sítě společnosti ABA a dále prostřednictvím vlastní sítě středisek a postupně dle potřeby tuto síť rozšiřovat. Navíc účastník řízení uvedl v Podnikatelském plánu, že společnost ABA, se rovněž podílí na přípravě projektu řešících zavedení elektronického mýtného, které by se mělo však týkat nákladních vozů nad 12 tun. 6 Celkové zhodnocení dopadů uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů
Z výsledků šetření a zhodnocení závěrů vlastních analýz Úřadu vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude disponovat vysokou tržní silou. Tato tržní síla je dána:
Nárůstem tržního podílu spojením vznikajícího subjektu, a to zejména na relevantním trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy .
Odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů na relevantním trhu velkodistribuce dálničních kuponů České republiky a trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy .
Posílením hospodářské a finanční síly spojením vzniklého subjektu.
Podstatným rozšířením portfolia poskytovaných služeb a činností spojením vzniklého subjektu, a to o služby a činnosti, jejichž je nabývaná společnost významným či výhradním poskytovatelem.
Propojení asistenčních a distribučních sítí spojujících se soutěžitelů vedoucí k podstatnému rozšíření asistenční a distribuční sítě spojením vznikajícího subjektu.
Úřad rovněž zhodnotil překážky vstupu nových soutěžitelů na vymezené relevantní trhy a význam výzkumu a vývoje. Možné dopady spojení tak Úřad zejména spatřuje v následujících skutečnostech:
Posuzovaným spojením dojde k propojení dvou nejvýznamnějších subjektů na relevantním trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy s tím, že velikost tržního podílu spojením vzniklého subjektu bude významně převyšovat tržní podíly nejbližších konkurentů .
Vzhledem k postavení spojením vzniklého subjektu na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, a zejména na některých segmentech tohoto trhu, by tento subjekt mohl ovlivňovat obchodní politiku v oblasti asistenčních služeb pro motoristy.
V některých segmentech trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, tj. poskytování značkových asistenčních služeb pro nově registrované automobily , poskytování asistenčních služeb pro držitele členských karet automotoklubu a asistenční společnosti či pro nahodilé poskytování asistenčních služeb motoristům , může dojít k omezení volby dodavatele asistenčních služeb pro motoristy a prodejce motorových vozidel.
Posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k významnému posílení hospodářské a finanční sily spojením vzniklého subjektu převyšující na území České republiky hospodářskou a finanční silu stávajících konkurentů.
Skutečnosti, na jejichž základě Úřad dovozuje výše uvedené obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, stejně jako jednotlivé obavy, byly účastníkům řízení sděleny v Oznámení Úřadu o pokračování ve správním řízení ze dne 5. ledna 2005. Uvedené obavy byly rovněž předmětem ústního jednání Úřadu s účastníkem řízení, které se konalo dne 20. dubna 2005.
Na druhou stranu Úřad při posuzování předmětného spojení přihlédl rovněž k následujícím skutečnostem:
V posledním období došlo ke snížení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy a naopak k posílení pozic konkurenčních soutěžitelů.
Nově expandující konkurenti spojujících se soutěžitelů disponují srovnatelnou finanční a hospodářskou silou , neboť se většinou jedná dceřiné společnosti významných zahraničních společností včetně bankovních či pojišťovacích ústavů. Tato finanční a hospodářská síla může přispět k vyrovnání těchto subjektů s konkurenčními výhodami plynoucími z posuzovaného spojení.
V oblasti asistenčních služeb disponují konkurenční subjekty srovnatelným portfoliem služeb zahrnujícím rovněž takové služby jako jsou zdravotní či cestovní asistence, kterými se spojující se soutěžitelé významně nezabývají apod.
7 Zhodnocení závazků navržených účastníkem řízení
V průběhu správního řízení účastník řízení v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona navrhl následující závazek ve prospěch zachování účinné soutěže, kterým by mohl Úřad podmínit povolení posuzovaného spojení.
Účastník řízení se zavazuje po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí k zachování podmínek a rozsahu asistenčních a souvisejících služeb poskytovaných společnostmi ÚAMK a ABA, včetně subjektů těmito společnostmi kontrolovaných, Úřadem posuzovaných v tomto rozhodnutí, a to pro všechny odběratele a obchodní partnery těchto subjektů (partnery technické asistenční sítě, subjekty B2B, AČR) s výjimkou prokazatelně objektivních skutečností a smluvních závazků platných v době vydání rozhodnutí.
Úřad účastníkem navržený závazek posoudil jednak z toho pohledu, zda je způsobilý odstranit jeho vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, a druhak z toho hlediska, zda je tento závazek (v navrženém znění) ze strany Úřadu do budoucna kontrolovatelný.
Pokud jde o navržený závazek, tento reaguje především na shora identifikované obavy z možného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, nicméně lze pod něj zahrnout veškeré služby související s poskytováním asistenčních služeb pro motoristy. Navržený závazek by měl nadále zajistit minimálně stávající rozsah poskytování asistenčních a souvisejících služeb, a to za nezměněných podmínek, po dobu pěti let od právní moci rozhodnutí. Stanovení tohoto období by mělo zajistit dostatečný prostor jednak pro adaptaci nových poskytovatelů asistenčních a souvisejících služeb a jednak pro případné hledání alternativních poskytovatelů asistenčních a související služeb v případě ukončení spolupráce. Znění závazku, tak jak byl navržen účastníkem řízení, přitom umožňuje exces z povinnosti účastníka řízení chovat se určitým způsobem pouze za předpokladu prokázání existence takových objektivních skutečností, které plnění závazku neumožňují.
Úřad považuje závazek obsažený ve výroku rozhodnutí, kterým podmínil povolení posuzovaného spojení, za dostačující pro odstranění vyjádřených obav z podstatného narušení soutěže. Při splnění tohoto omezení budou vytvořeny podmínky pro uchování a další rozvíjení soutěžního prostředí na trzích souvisejících s asistenčními službami.
Nadto Úřad přihlédnul k určitým přínosům pro spotřebitele, které může posuzované spojení přinést. Spojením vzniklý subjekt bude mít v oblasti asistenčních služeb zásluhou propojení s významnými mezinárodními asistenčními organizacemi možnost sdílení informačních zdrojů, know-how a IT, což v konečném důsledku povede ke zkvalitnění služeb v oblasti poskytování služeb pro motoristy.
8 Právní posouzení
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností ABA ze strany společnosti ÚAMK. K předmětné transakci má dojít tak, že společnost ÚAMK nabude akcie představující 69% podíl na základním kapitálu společnosti ABA, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně Úřad zjistil, že uskutečněním spojení dojde ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Toto dominantní postavení by bylo dáno zejména nárůstem tržních podílů spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, velkým odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů na tomto relevantním trhu, postavením spojujících se soutěžitelů v některých segmentech trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, kde tak může dojít k omezení volby dodavatele asistenčních služeb pro motoristy a prodejce motorových vozidel vlastnictvím rozsáhlé asistenční a distribuční sítě, která významně převyšuje obdobné sítě konkurenčních subjektů a významným posílením hospodářské a finanční sily spojením vzniklého subjektu
Za účelem odstranění výše uvedené obavy účastník řízení v průběhu správního řízení přijal závazek ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jím podmínil svoje povolení předmětného spojení. Tento závazek spočívá v povinnosti účastníka řízení zachovat stávající rozsah a podmínky pro odběratele spojujících se soutěžitelů, ale i další obchodní partnery, při poskytování asistenčních služeb, včetně služeb souvisejících.
Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedený závazek společnosti ÚAMK je postačující k odstranění identifikovaných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. I když v daném případě dochází ke spojení dvou nejvýznamnějších subjektů působících na trhu telefonického dispečinku asistenčních služeb pro motoristy, jedná se o trh, kde působí celá řada dalších soutěžitelů. Tato skutečnost společně se závazkem, který účastník řízení přijal, vede Úřad k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na daném trhu. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 3 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 4 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedeném závazku ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže.
Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením
odboru hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
ÚAMK a.s.
Na Strži 1837/9
140 00 Praha 4
1 například u automobilů Škoda a Peugot
2 Výběrové řízení je organizováno každoročně a vybrané subjekty následně uzavírají s Ministerstvem financí "Komisionářskou smlouvu" či její dodatek, která je opravňuje k distribuci emise dálničních známek České republiky pro příslušný rok.
3 Pro rok 2005 byly ceny dálničních kuponů stanoveny nařízením vlády č. 527/2004 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly.
4 V současnosti se jedná o technický záchranný systém ABA Sport, který má jako jediný záchranný systém v České republice licenci vydanou Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky na poskytování služeb záchranného systému při motoristických, zejména mezinárodních automobilových sportech, tato činnost je smluvně vykonávána společností ABA pro Autoklub České republiky, který má povinnost tuto činnost z titulu členství v mezinárodních organizacích a sportovní motoristické autority pro mezinárodní sportovní závody zajišťovat.
5 Ze skutečností uvedených v dotazníku k povolení spojení vyplývá, že obraty konkurentů uvedené v příloze dotazníku (příloha 11/5 spisu), ze kterých účastník řízení stanovuje celkovou velikost trhu, zahrnují u jednotlivých soutěžitelů i obraty dosahované na jiných trzích, a to vzhledem k tomu, že v případě údajů uvedených ve výročních zprávách těchto soutěžitelů se jedná o celkové obraty společností bez rozlišení na jednotlivé činnosti.
6 kde asistenční služby pro Českou pojišťovnu nyní poskytuje společnost International SOS (CZ) s.r.o.,
7 asistenční služby pro pojišťovnu Kooperativa v současnosti poskytuje společnost GLOBAL ASSIST a.s.,
8 jedná se o segment trhu zahrnující poskytování asistenčních služeb pro majitele nově registrovaných vozů, a to prostřednictvím výrobců, prodejců a dovozců různých značek automobilů kategorie M1 a N1,
9 Poskytují své služby zejména pro členy dvou občanských sdružení automotoklubů, a to Ústřední automotoklub České republiky a AČR, a dále pro držitele členských karet obou asistenčních společností
10 Jedná se o společnost GLOBAL ASSIST a.s., která ve svém stanovisku uvedla, že tyto služby začala poskytovat pro motoristickou veřejnost od roku 2005.
11 Většinu svého obratu dosáhl spojením vzniklý subjekt na území České republiky za rok 2003, tento obrat představuje cca 99 % celkového celosvětového obratu tohoto subjektu
12 pojistný kmen České pojišťovny tvořilo cca 2,4 mil. klientů, Kooperativy cca 1,5 mil. klientů
13 uvedené služby mohou být poskytovány pouze v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
14 zahrnuje ambulantní léčbu, stomatologické ošetření, převoz raněného a jeho hospitalizaci, repatriaci, asistence rodinným příslušníkům, finanční a právní pomoc aj.
15 § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), v souladu se směrnice Rady 84/641/EEC, kterou se mění první směrnice Rady 73/239/EHS, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty,
16 od 1.1. 2005 poskytuje asistenční služby pro Českou pojišťovnu společnost SOS Assistance