UOHS S160/2003
Rozhodnutí: OF/S160/03-3428/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-Komerční banka, a.s. a FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, s.r.o.
Účastníci FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, IČ: 26764652 Komeršní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 160/03-3428/03 V Brně dne 17. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 160/03, zahájeném dne 18. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, IČ: 45317054, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Nabytí 51 % obchodního podílu na společnosti FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, Praha 4, IČ: 26764652, ze strany společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, IČ: 45317054, k němuž má dojít v důsledku rozhodnutí jediného vlastníka společnosti FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, s.r.o., společnosti FRANFINANCE S.A., se sídlem Ave de Chatou 57-59, Rueil-Malmaison, Francouzská republika, o navýšení základního kapitálu společnosti FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, s.r.o., jehož se zúčastní pouze společnost Komerční banka, a.s., není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 18. srpna 2003 na návrh společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, IČ: 45317054 (dále jen "Komerční banka"), správní řízení č.j. 160/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, notářského zápisu o záměru navýšení základního kapitálu společnosti FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, Praha 4, IČ: 26764652 (dále jen "FRANFINANCE, s.r.o.") a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných subjektů. Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít v důsledku rozhodnutí společnosti FRANFINANCE S.A., se sídlem Ave de Chatou 57-59, Rueil-Malmaison, Francouzská republika (dále jen "FRANFINANCE S.A."), jakožto jediného společníka společnosti FRANFINANCE, s.r.o., o navýšení základního kapitálu společnosti FRANFINANCE, s.r.o. Současně s tímto rozhodnutí se společnost FRANFINANCE S.A. vzdala svého práva ke zvýšení svého vkladu na základním kapitálu společnosti FRANFINANCE, s.r.o. a dala souhlas k tomu, aby závazek k novému peněžitému vkladu převzal nový přistupující společník, společnost Komerční banka. V důsledku uskutečnění této transakce se má společnost Komerční banka stát vlastníkem 51% obchodního podílu na společnosti FRANFINANCE, s.r.o., čímž má získat přímou kontrolu nad touto společností.
Celkový čistý celosvětový obrat všech spojujících se subjektů v roce 2002 přesáhl 5 miliard Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojovaných subjektů
Hlavním předmětem podnikání společnosti Komerční banka je poskytování bankovních a dalších finančních služeb podle bankovní licence a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Komerční banka je držitelem bankovní licence, na jejímž základě je oprávněna k přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finančnímu pronájmu, platebnímu styku a zúčtování, vydávání platebních prostředků, poskytování platebních záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta, účasti na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb, finančnímu makléřství, poskytování poradenství ve věcech podnikání, obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet, uložení a správě cenných papírů nebo jiných hodnot, výkonu funkce depozitáře, směnárenské činnosti, poskytování bankovních informací, pronájmu bezpečnostních schránek a vydávání hypotečních zástavních listů.
Společnost Komerční banka je kontrolována společností Société Générale S.A., se sídlem 29, boulevard Haussmann, Paříž, Francouzská republika, která vlastní akcie představující 60,35% podíl na základním kapitálu společnosti Komerční banka. Société Générale S.A. je významnou univerzální bankou, jejíž produkty a služby sledují tři hlavní linie-základní klientské bankovnictví pro jednotlivce, samostatně výdělečné činné osoby, místní orgány a malé a střední podniky; investiční bankovnictví pro nadnárodní společnosti a institucionální investory; a investiční služby zahrnující správu aktiv a privátní bankovnictví.
Společnosti FRANFINANCE, s.r.o. byla založena v březnu roku 2003 a doposud nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost. Po ukončení transakce bude společnost převážně poskytovat spotřebitelské úvěry.
Společnost FRANFINANCE, s.r.o. je v současné době kontrolována společností FRANFINANCE S.A., která působí v oblastí poskytování finančních služeb občanům a podnikatelů, a to především leasingové produkty a spotřebitelské úvěry. Společnost FRANFINANCE S.A. je 100% dceřinou společností Société Générale S.A.
Právní rozbor
Zamýšlená transakce je navržena tak, že společnost Komerční banka, která je kontrolována společností Société Générale S.A., má v důsledku navýšení základního kapitálu společnosti FRANFINANCE, s.r.o. nabýt přímou kontrolu nad touto společností. Společnost FRANFINANCE, s.r.o. je však již před realizací předmětné transakce také (i když nepřímo) kontrolována společností Société Générale S.A.
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu jsou-li splněny notifikační podmínky dle zákona. Povinnost notifikace se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona. Úřad v rámci posuzování předmětné transakce nejprve zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Posuzovanou transakci lze tedy podřadit pod ustanovení § 12 odst. 3 zákona.
Nicméně ustanovení § 12 odst. 1 zákona definuje jako spojení soutěžitelů spojení, k němuž dochází přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Tuto samostatnost je nutno chápat nejen v právním, ale i ekonomickém smyslu. Spojující se soutěžitelé tedy musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a spojením tuto nezávislost musí ztratit. Sloučení dvou sesterských společností, které jsou ať už přímo či nepřímo kontrolovány jednou mateřskou společností, tedy sloučení v rámci jedné ekonomické struktury, tudíž nelze považovat za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Per analogiam je výše uvedená samostatnost vyžadována ve všech případech spojení soutěžitelů vymezených v ustanovení § 12 zákona.
Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou oba spojující se subjekty již před uskutečněním navržené transakce součástí jedné majetkové a organizační struktury, neboť oba jsou přímo či nepřímo kontrolovány jedním subjektem (Société Générale S.A.), nejsou tedy na sobě ekonomicky nezávislé a tudíž se v daném případě nejedná o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Z výše uvedeného důvodu navrhované nabytí 51% obchodního podílu na společnosti FRANFINANCE, s.r.o. ze strany společnosti Komerční banka není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona, a proto Úřad rozhodl dle § 16 odst. 2 zákona o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Komerční banka, a.s.
Peter Palečka, člen představenstva
Na Příkopě 33 čp. 969
114 07 Praha 1