UOHS S160/2002
Rozhodnutí: OF/S160/02-3204/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Kohlberg Kravis and Roberts Co. LP, USA a Demag Cranes Components GmbH & Co. KG
Účastníci Kohlberg Kravis and Roberts Co. LP, 9 West 57 Street, New York, USA Demag Cranes Components GmbH & Co. KG Siemens Aktiengesellschaft Gottwald Port Technology GmbH & Co. KG Mannesmann Plastics Machinery AG Stabilus GmbH Simens-Měřící technika Simens-Keramika Simens-Evropské datové služby
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 114 KB


S 160/02-3159 /02 V Brně dne 13. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 160/02, zahájeném dne 20. června 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, ve správním řízení zastoupené Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem advokátní kanceláře Glatzová & Co., se sídlem Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
(1) Spojení soutěžitelů společnosti Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, a společnosti Demag Cranes Components GmbH & Co. KG, se sídlem Ruhrstrasse 21, D-58300 Wetter, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá nepřímou kontrolu nad společností Demag Cranes Components GmbH & Co. KG, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(2) Spojení soutěžitelů společnosti Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, a společnosti Gottwald Port Technology GmbH & Co. KG, se sídlem Forststrasse 16d, D-40570 Düsseldorf, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá nepřímou kontrolu nad společností Gottwald Port Technology GmbH & Co. KG, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(3) Spojení soutěžitelů společnosti Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, a společnosti Mannesmann Plastics Machinery AG, se sídlem Krauss-Maffei Strasse 2, D-80997 München, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá nepřímou kontrolu nad společností Mannesmann Plastics Machinery AG, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(4) Spojení soutěžitelů společnosti Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, a společnosti Stabilus GmbH, se sídlem Wallersheimer Weg 100, D-56070 Koblenz, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá nepřímou kontrolu nad společností Stabilus GmbH, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(5) Spojení soutěžitelů ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá podíly na dceřiných společnostech a jiná aktiva držená společností Siemens Aktiengesellschaft, označené účastníkem řízení jako Simens-Keramika, zabývající se oblastí vývoje, výroby a dodávek technické keramiky, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(6) Spojení soutěžitelů ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá podíly na dceřiných společnostech a jiná aktiva držená společností Siemens Aktiengesellschaft, označené účastníkem řízení jako Simens-Evropské datové služby, zabývající se oblastí vývoje, implementace a správy datových sítí, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(7) Spojení soutěžitelů ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN, jako prodávající, a společností Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko, jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA, která kontroluje společnost Demag Holding S.a.r.l., získá podíly na dceřiných společnostech a jiná aktiva držená společností Siemens Aktiengesellschaft, označené účastníkem řízení jako Simens-Měřící technika, zabývající se oblastí vývoje, výroby a dodávek měřících zařízení, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/02 ze dne 14. 8. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovaným spojením soutěžitelů společnosti Demag Holding S.a.r.l., se sídlem 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Lucembursko (dále jen "Demag Holding"), a některými společnostmi doposud kontrolovanými společností Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, SRN (dále jen "Siemens AG"), tj. společnostmi Demag Cranes Components GmbH & Co. KG, se sídlem Ruhrstrasse 21, D-58300 Wetter, SRN (dále jen "DCC"), Gottwald Port Technology GmbH & Co. KG, se sídlem Forststrasse 16d, D-40570 Düsseldorf, SRN (dále jen "Gottwald"), Mannesmann Plastics Machinery AG, se sídlem Krauss-Maffei Strasse 2, D-80997 München, SRN (dále jen "MPM") a Stabilus GmbH, se sídlem Wallersheimer Weg 100, D-56070 Koblenz, SRN (dále jen "Stabilus") a dále k získání podílů na dceřiných společnostech společností Demag Holding a jiných aktiv držených Siemens AG, označených účastníkem řízení jako Simens-Keramika, Simens-Evropské datové služby a Simens-Měřící technika, dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Transakční dohody uzavřené dne 25. července 2002 mezi společností Siemens AG a společností Demag Holding jejímž prostřednictvím získá v konečném důsledku transakce společnost Kohlberg Kravis & Roberts Co. LP, se sídlem 9 West 57 Street, New York, USA (dále jen "KKR LP") nepřímou kontrolu nad skupinou společností DCC, Gottwald, MPM a Stabilus, a dále kontrolu nad Simens-Keramika, Simens-Evropské datové služby a Simens-Měřící technika (dále jen "skupina Siemens").
V rámci zamyšlené transakce dojde k založení společnosti Demag Holding, kde společnost KKR LP prostřednictvím skupiny fondů označených jako Kohlberg Kravis & Roberts Co., které kontroluje, získá "..obchodní tajemství.." obchodní podíl společnosti Demag Holding, a tím i kontrolu nad cílovou skupinou Siemens. Zbylý podíl ve výši "..obchodní tajemství.." bude vlastnit společnost Siemens AG.
V souvislosti s převodem Simens-Keramika na Demag Holding převede Siemens AG podíly (i) ve společnosti "..obchodní tajemství.." (ii) ve společnosti "..obchodní tajemství.." a (iii) dále ve společnosti ".. obchodní tajemství .." na společnost Ceramics Holdco 6 Gmbh a rovněž převede své podnikatelské aktivity ".. obchodní tajemství .." na společnost Ceramics Holding US Inc. Převáděné společnosti jsou výhradně kontrolovány před spojením Siemens AG. Společnosti Ceramics Holdco 6 Gmbh a Ceramics Holding US Inc budou po spojení kontrolovány společností Demag Holding.
V rámci převodu Simens-Evropské datové služby převede Siemens AG (i) své podíly ve společnosti ".. obchodní tajemství .." na společnost Networks UK Holdco 6, (ii) podíl ve společnosti ".. obchodní tajemství .." na Networks France Holdco a (iii) podíly držené ve společnosti ".. obchodní tajemství .." na společnost Networks Holdco 2 Lux. Všechny převáděné společnosti jsou výhradně kontrolovány Siemens AG. Společnosti Networks UK Holdco, Networks France Holdco a Networks Holdco 2 Lux budou po spojení kontrolovány společností Demag Holding.
V souvislosti s převodem Simens-Keramika na Demag Holding převede Siemens AG (i) podíly ve společnosti ".. obchodní tajemství .." (ii) dále podíly ve společnosti ".. obchodní tajemství .." a (iii) rovněž podíly v dalších společnostech jako je ".. obchodní tajemství .." na společnost Metering Holdco 6 GmbH a společnost Sunrise Holding GmbH. Všechny převáděné společnosti jsou výhradně kontrolovány Siemens AG. Společnosti Metering Holdco 6 GmbH, a Sunrise Holding GmbH budou po spojení kontrolovány společností Demag Holding.
Celosvětový obrat společností skupiny kontrolovaných KKR LP přesáhl za rok 2001 částku ".. obchodní tajemství .." , tj. celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost KKR LP je holdingová komanditní společnost založena podle práva státu New York, USA. Společnost se zabývá investicemi do koupí společností zejména získáváním majoritních podílů či strategicky významných podílů v těchto společnostech, které působí v mnoha zemích světa a v nejrůznějších oblastech hospodářské činnosti včetně České republiky. Společnost KKR LP kontroluje skupinu investičních fondů, komanditní společnosti "..obchodní tajemství.." , prostřednictvím svých dceřiných společností "..obchodní tajemství.." , kontrolují společnost Demag Holding. Společnost Demag Holding založená podle lucemburských zákonů, která bude nabývat převáděnou skupinu Siemens, byla založena za účelem předmětného spojení a nevykonávala doposud žádnou činnost.
V České republice skupina investičních fondů KKR kontroluje společnost Wincor Nixdorf s.r.o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6, která se zejména zabývá poradenskou činností v oblasti ekonomiky a obchodu, informatiky a výpočetní techniky, službami v oblasti zpracování dat aj. V České republice rovněž působí některé zahraniční společnosti v oblasti pojištění zejména prostřednictvím zprostředkovatelů, poskytování mediálních služeb v oblasti firemní a spotřebitelské propagace, poskytování komunikačních služeb, rizikového managamentu, komponentů pro svítidla aj.
Cílová skupina Siemens, která je předmětem transakce, byla před spojením kontrolována společností Siemens Aktiengesellschaft. Skupina Siemens, tj. společnosti, nabývané podíly a jiná aktiva DCC , Gottwald , MPM, Stabilus, Simens-Keramika , Simens-Evropské datové služby a Simens-Měřící technika se zabývají touto činností :
Společnost DCC působí v oblasti vývoje, výroba a prodeje jeřábů a součástí jeřábové techniky. Výroba rovněž zahrnuje podvozky a zdviže, kabely a ovládací prvky.
Společnost Gottwald je dodavatelem logistických systémů pro přístavy jako jsou přístavní jeřáby a automatická transportní zařízení.pro dopravu kontejnerů z břehu do stohovacích pobřežních terminálů. Společnost rovněž poskytuje konzultace a zpracovává návrhů v oblasti přístavních systémů.
Společnost MPM vyrábí lisovací stroje pro vstřikování a protlačování plastických hmot a s tím spojených doplňků a nástrojů.
Společnost Stabilus se zabývá výrobou pneumatických pružin a hydraulických tlumičů v automobilovém a nábytkářském průmyslu a dalších oborech, které se používají v hydropneumatických systémech pro zdvíhaní, pokládání, přibližování částí systémů či mechanizmů či tlumení pohybu nebo rázů
Simens-Keramika působí v oblasti vývoje, výroba a dodávek technické keramiky pro nejrůznější aplikace jako jsou katalyzátory pro redukci oxidů dusíku v elektrárnách, teplárnách, stacionárních či mobilních motorech, dále izolátorů v elektrických rozvodech a transformátorových systémech aj.
Simens-Evropské datové služby mají jako oblast podnikání vývoj, správu a implementaci datových sítí a souvisejících služeb (monitoring, správa, bezpečnost datových sítí aj.).
Simens-Měřící technika se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektrických a tepelných měřičů a souvisejících zařízení, a dále souvisejícími službami jako je např. údržba těchto přístrojů. Společnost rovněž poskytuje systémová řešení a konzultační služby dodavatelům elektrické energie.
Cílová skupina Siemens kontroluje v České republice dvě společnosti, tj. Siemens Metering s.r.o., se sídlem 33a, č.p. 2588/2589, Praha 6, a Demag Cranes & Components, spol. s r.o., se sídlem Slaný, Bienerova 1536, okres Kladno. Siemens Metering s.r.o. má jako předmět podnikání zejména poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, velkoobchodní činnost, výrobu, instalaci a opravy elektrických zařízení strojů a přístrojů aj. Demag Cranes & Components, spol. s r.o. se zabývá zejména výrobou, montáží, rekonstrukcí a prováděním revizních zkoušek zdvihacích zařízení, elektrických zařízení a přístrojů, zprostředkovatelskou činností.
Jednou z oblastí ve které působí jeden ze spojujících se soutěžitelů skupina investičních fondů KKR je poradenská činnost v oblasti ekonomiky a obchodu . Poradenská činnost může dále zahrnovat služby v oblasti auditu a účetnictví pro velké společnosti, služby v oblasti auditu a účetnictví pro malé a střední společnosti, daňové poradenství, finanční poradenství v oblasti financování podniku, poradenství v oblasti řízení podniku. Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutí Evropské komise (viz. IV/M.1016-Price Waterhouse/Coopers & Lybrand ze dne 26. 2. 1999, COMP/M.2810-Deloitte& Touche/Andersen UK). Společnosti skupiny Siemens v této oblasti nepůsobí. Na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Úřad rovněž podpůrně přihlížel k rozhodovací praxi Evropské komise ve věci posuzování spojení realizovaných skupinou investičních fondů KKR (viz. COMP/M.1840-KKR/Bosh Telecom Private Networks ze dne 29.02. 2000, IV/M.517-KKR/Borden ze dne 24.11. 1994, IV/M. 1280-KKR/Willis Corroon ze dne 24. 8. 1998)
Další z oblastí kde působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů společnost DCC v České republice je oblast výroby jeřábů a zdviží . Jednotlivé typy jeřábů je možno a to vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamyšlenému způsobu rozdělit dle počtu dimenzí ve kterých operují (příčné pojíždění, podélné pojíždění, zvedání břemene), podle typu základny (pevná, pohyblivá-kolový podvozek, pásy) či dle účelu použití v různých průmyslových odvětvích. DCC vyrábí zejména pevně instalované jeřáby operující i integrovaných skupinách nebo samostatně, ale i tzv. univerzální a stavební jeřáby. Zdviže je možno rozdělit dle typu podpůrného zařízení (lana, řetězy), dle typu pohonu na elektrické, pneumatické, hydraulické či ručně ovládané. Společnost DCC se zabývá výrobou elektrických lanových zdviží, které se používají v jeřábech ke zvedání nákladu. Dle údajů spojujících se soutěžitelů byl podíl společnosti DCC na trhu jeřábů v ČR za uplynulé účetní období ".. obchodní tajemství .." . Společnosti skupiny KKR na tomto trhu nepůsobí a nedochází tak k vzájemnému překrývání činností spojujících se soutěžitelů.
Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutí Evropské komise (viz. IV/M.402-CGP/GEC ALSHOM/KPR/Kone Corporation ze dne 14. 4. 1994), kde Evropská komise konstatovala, že je možno rozlišovat mezi standartními jeřáby, speciálními a stavebními jeřáby a souvisejícími službami. Obdobným způsobem postupoval Úřad při vymezování relevantního trh i pro účely tohoto rozhodnutí.
Skupina Siemens rovněž působí prostřednictvím MPM v České republice v oblasti výroby strojů pro lisové vstřikování a protlačování plastických hmot . Dle údajů spojujících se soutěžitelů se společnost DCC zabývala zejména výrobou strojů pro lisové vstřikování a na trhu výroby strojů pro lisové vstřikování v ČR byl za uplynulé účetní období cca ".. obchodní tajemství .." podíl, podíl na trhu strojů pro protlačování plastických hmot byl nižší. Společnosti skupiny KKR na tomto trhu nepůsobí a nedochází tak k vzájemnému překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutí Evropské komise (viz. Comp/M.1922-Siemens/Bosch/Atecsa a Comp/M.2224-Siemens/Demag/Krauss-Maffei), ve kterém Evropská komise nechala konečné vymezení relevantního trhu pro výrobu strojů pro lisové vstřikování otevřené, vzhledem k tomu, že posuzovaným spojením nedošlo k navýšení tržního podílu na tomto trhu a ke vzniku či posílení dominantního postavení posuzovaným spojením na trhu.
Jednou z oblastí kde působí pouze nabývaná skupina Siemens prostřednictvím společnosti Stabilus v České republice je oblast výroby pneumatických pružin a hydraulických tlumičů . Pneumatické pružiny jsou uzavřeným systémem, který využívá stlačitelnosti nosného media (plynu, oleje) pro usnadnění otevírání, uzavírání dveří a nastavení polohy dveří a vík (např. v automobilovém průmyslu, letectví aj.), polohování předmětů (např. kancelářský nábytek) aj. Hydraulické tlumiče se používají k utlumení vibrací a nerovností povrchu. Dle údajů spojujících se soutěžitelů společnost Stabilus měla na trhu výroby pneumatických pružin a hydraulických tlumičů v ČR za uplynulé účetní období cca "..obchodní tajemství.." podíl. Společnosti skupiny KKR na tomto trhu nepůsobí a nedochází tak k vzájemnému překrývání činností spojujících se soutěžitelů.
Další oblastí ve které působí pouze nabývaná skupina Siemens prostřednictvím společnosti Simens-Evropské datové služby v České republice je oblast poskytování služeb v oblasti vývoje, implementace a správy datových sítí. Společnost Simens-Evropské datové služby dosáhla za uplynulé účetní období v České republice cca "..obchodní tajemství.." tržní podíl. Společnosti skupiny KKR na tomto trhu nepůsobí a nedochází tak k vzájemnému překrývání činností spojujících se soutěžitelů.
Skupina Siemens rovněž působí prostřednictvím Simens-Měřící technika v oblasti elektrických a tepelných měřičů a souvisejících služeb a měřících systémů . Jednotlivé měřiče je možno rozdělit dle principu odečtu a funkce (elektromechanické, digitální, ultrazvukové), způsobu použití (průmyslové aplikace, domácnosti aj.). Souvisejícími službami jsou např. zúčtovací služby pro jednotlivé dodavatele energie aj., jedná se tedy o oblast zajišťování odečtu a rozúčtování spotřeby energie u jednotlivých odběratelů Úřad se těmito trhy zabýval i v rámci správních řízení (S 147/01 Viterra Energy Services AG/ Rapp-Kundo Wärmetechnik, S 150/02 Techem/ SFW/ H eitech- dosud nenabylo právní moci) kde v rámci správního řízení S 147/01 vymezil jako relevantní trhy trh poskytování služeb v oblasti zajištování odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody a trh prodeje, montáže a udržby měřící a regulační techniky v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody . Obdobným způsobem vymezil Úřad relevantní trhy i pro účely tohoto rozhodnutí. Společnosti skupiny KKR na tomto trhu nepůsobí.
Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise (viz. Comp/M.1949-Western Power Distribution / Hyder ze dne 14. 7. 2000), kde Evropská komise definovala trh s měřící službami jako trh zahrnující aktivity jako je např. instalace a údržba měřičů, odečítání dat a další služby související s odečtem dat.
Činnosti spojujících se soutěžitelů tedy nedochází k jejich vertikální ani horizontální integraci a tím i k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích. Na relevantních trzích působí i další soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětných spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M. 18. 9 2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
advokátní kancelář Glatzová & Co.
Betlémský palác, Husova 5
110 00 Praha 1