UOHS S160/2001
Rozhodnutí: OF/S160/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Tyco International Ltd., se sídlem The Zurich Centre, Second Floor, 90 Pitts Bay Road, Pembroke, HM 08 Bermudy
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 106 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 160/01-643/02 V Brně dne 25. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 160/01, zahájeném dne 6. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, a Sensormatic Electronics Corporation, se sídlem 951 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431-0700, USA, k němuž má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě nabídky převzetí akcií společnosti Sensormatic Electronics Corporation, se sídlem 951 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431-0700, USA, kterou učiní společnost Tyco Acquisition Corp. XXIV (NV), se sídlem v Nevadě, USA, dceřiná společnost Tyco International Ltd, se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, a v jejímž důsledku získá společnost Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy, nepřímou kontrolu nad společností Sensormatic Electronics Corporation, se sídlem 951 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431-0700, USA, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, Dotazníku ke spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/01 ze dne 19. prosince 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Tyco International Ltd., se sídlem Zurich Centre, 90 Pits Bay Road, Pembroke HM 08, Bermudy (dále jen "Tyco"), a Sensormatic Electronics Corporation, se sídlem 951 Yamato Road, Boca Raton, 33431-0700, USA (dále jen "Sensormatic"), má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), v souvislosti se "Smlouvou a plánem fúze", uzavřenou dne 3. srpna 2001 mezi společností Tyco Acquisition Corp. XXIV (NV), se sídlem v Nevadě, USA , která je dceřinou společností společnosti Tyco, jako nabyvatelem, a společností Sensormatic. V souladu s uvedenou smlouvou Tyco Acquisition XXIV (NV), se sídlem v Nevadě, USA, učiní nabídku převzetí akcií společnosti Sensormatic. Za předpokladu, kdy bude platně nabídnuto a nebude odvoláno takové množství akcií, které bude představovat alespoň většinu celkového počtu akcií, jež jsou volně v oběhu, dojde ke sloučení společnosti Sensormatic s nabyvatelem, který bude nástupnickou společností. V důsledku výše uvedené transakce získá Tyco nepřímou kontrolu nad Sensormatic.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů činil za rok 2000 více než 5 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Tyco je diversifikovanou mezinárodní obchodní společností působící prostřednictvím svých dceřiných společností v oblastech požárních s bezpečnostních služeb, specializovaných výrobků, telekomunikačních systémů, elektroniky, kontroly proudění a finančních služeb. Uvedeného spojení se účastní prostřednictvím své dceřiné společnosti Tyco Acquisition Corp. XXIV. Na trhu České republiky působí prostřednictvím nezávislého distributora dceřiné společnosti Securiholdings, Ltd, která působí v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů, a následujících dceřiných společností:
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., která působí v oblasti elektroniky
Tyco Electronics Czech s.r.o., jejíž obor podnikání se soustřeďuje na kontrolu proudění
ZETTLER ČR, spol. s r.o., která působí v oblasti telekomunikačních systémů, ochrany majetku a osob a elektroniky
Tyco Intergrated Systems s.r.o., která působí v oblasti požárních a bezpečnostních služeb a elektroniky
TOTAL WALTHER-Stabilní hasící zařízení, s.r.o., která je činná v oblasti požárních detekčních a hasících systémů
Raychem HTS s.r.o., která působí v oblasti elektrických a elektronických komponentů
ZVAPA s.r.o., která působí v oblasti výroby komponentů pro zdravotní pomůcky
ADT Security Center, s.r.o., která je činná v oblasti poskytování bezpečnostních služeb
SET EC s.r.o., která působí v oblasti výroby elektrických a elektronických komponentů
Dále zde působí prostřednictvím následujících organizačních složek:
CAPITA GLOBAL FINANCE CORPORATION organizační složka, v současné době nevykonává žádnou podnikatelskou činnost
Tyco Valves & Controls Distribution GmbH-obchodní zastupitelství, v současné době nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu
KAP je společnost, která je činná v oblasti poskytování konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí. Na trhu České republiky vlastní kontrolní podíly v následujících společnostech:
Boreas-Studio grafických informačních systémů, s.r.o., v současné době společnost nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu
Cygni, a.s., v současné době společnost nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu
AQ-test, spol. s r.o., která je činná v oblasti konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí
SEPA, spol. s r.o., která působí v oblasti konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí
GHE, a.s., která je činná v oblasti konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí
Sensormatic je společnost, která vyvíjí, vyrábí, prodává, distribuuje a poskytuje servis výrobků pro elektronickou ochranu předmětů a elektronické zabezpečovací systémy. V České republice nepůsobí žádná její dceřiná společnost. Na trh ČR dodává své výrobky prostřednictvím nezávislého dodavatele.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze na jednom relevantním trhu, a to na trhu elektronických bezpečnostních systémů. Tohoto trhu se účastní oba spojovaní soutěžitelé, podíl společnosti Tyco dosahuje . % a podíl společnosti Sensormatic činí přibližně .. %. Spojením tedy vzniká postavení na relevantním trhu s podílem %, což nepředstavuje vznik dominantního postavení soutěžitele na trhu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.3.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
advokát
Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2