UOHS S159/2004
Rozhodnutí: OF/S159/04-20/05 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení Škoda Holding a.s. a ČKD VAGONKA, a.s.
Účastníci ČKD VAGONKA, a.s., se sídlem 1. máje 3176/102, 709 31 Ostrava, IČ: 25870637 ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, IČ: 26163632
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 5. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


S 159/04-20/05
V Brně dne 3. ledna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 159/04, zahájeném dne 3. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, ve správním řízení zastoupená Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1. prosince 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, a ČKD VAGONKA, a.s., se sídlem 1. máje 3176/102, Ostrava, IČ: 25870637, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu akcií", kterou uzavřely dne 26. 11. 2004 společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Na Sychrově 975/8, Praha 10, IČ: 00001813, jako převodce, a ŠKODA HOLDING a.s., jako nabyvatel, v jejímž konečném důsledku má společnost ŠKODA HOLDING a.s. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ČKD VAGONKA, a.s., a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2004 ze dne 15. prosince 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanétransakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu akcií", kterou uzavřely dne 26. listopadu 2004 společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Na Sychrově 975/8, Praha 10, IČ: 00001813, jako převodce (dále jen "ČKD HOLDING"), a společnost ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, jako nabyvatel (dále jen "ŠKODA HOLDING").
V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost ŠKODA HOLDING nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ČKD VAGONKA, a.s., se sídlem 1. máje 3176/102, Ostrava, IČ: 25870637 (dále jen "ČKD VAGONKA"), a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ŠKODA HOLDING je akciovou společností založenou dle českého práva, jejíž akcie vlastní (obchodní tajemství) . Kontrolu nad společností ŠKODA HOLDING vykonává (obchodní tajemství) . Předmětem podnikání (obchodní tajemství) je získávání, správa a prodej majetkových účastí společnostem a podnikům, zejména ve strojírenském odvětví, získání patentů a licencí, jakož i podpora a řízení společností.
Společnost ŠKODA HOLDING stojí v čele koncernu ŠKODA, který se tradičně podílel a podílí na výrobě, marketingu a prodeji široké škály výrobků těžkého strojírenství, jako jsou lokomotivy, tramvaje, turbosoustrojí, turbogenerátory, trolejbusy, autobusy, obráběcí stroje, trakční motory a další.
Společnost ŠKODA HOLDING kontroluje v České republice následující společnosti:
ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA, s.r.o. Plzeň-výroba lokomotiv a tramvají, rekonstrukce vozů metra ruského typu, výroba komponentů pro elektrické lokomotivy a jiná kolejová vozidla;
ŠKODA OSTROV s.r.o.-servis v minulosti dodaných výrobků (trolejbusy a městské autobusy);
ŠKODA ENERGO s.r.o.-výroba zařízení pro energetiku (parní turbíny a příslušenství, transformátory);
ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o.-výroba, údržba a modernizace těžkých horizontálních vyvrtávaček a frézek a těžkých soustruhů;
ŠKODA TVC s.r.o.-výroba malých strojírenských součástek;
ŠKODA ELECTRIC s.r.o. Plzeň-výroba elektrických motorů (k pohonu lokomotiv, trolejbusů a ostatních prostředků veřejné přepravy osob a průmyslových zařízení);
ŠKODA ENGINEERING s.r.o.-pronájem a půjčování movitých věcí;
ŠKODA POJIŠŤOVACÍ MANAGEMENT s.r.o.-činnost v oblasti pojišťovacího makléřství;
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.-poradenská činnost v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, testování, měření, analýzy, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd;
VÚKV, a.s.-výzkumně-vývojová činnost v oblasti kolejových a speciálních vozidel, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnerů a speciálních přístrojů, projektová činnost v oblasti dopravního strojírenství, potrubní přepravy, výroba speciálních komponent vozidel a speciální přístrojové techniky pro vozidla. Dále se podílí na provádění zkoušení shora uvedených výrobků a je provozovatelem experimentální zkušebny vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebny kontejnerů. Vyvíjí rovněž konzultační činnost v oblasti strojírenství a další související činnosti;
ŠKODA ITG s.r.o.-obchodní a poradenská činnost ve strojírenství;
ŠKODA ITERIM a.s.-nevyvíjí žádnou činnost;
ŠKODA SERVIS-nevyvíjí žádnou činnost;
ŠKODA VS a.s. v konkurzu-nevyvíjí žádnou činnost.
Společnost ČKD VAGONKA je akciovou společností založenou dle českého práva a před uskutečněním předmětného spojení 100% kontrolovanou ze strany společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. Společnost ČKD VAGONKA tradičně působí zejména v oblastech výroby kolejové osobní železniční techniky s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti železničních elektrických jednotek s hliníkovou skříní pro příměstskou dopravu, motorových osobních souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vagónů RIC. Dále zajišťuje kompletní servis vozidel, opravy a modernizace i prodej náhradních dílů.
Společnost ČKD VAGONKA kontroluje společnost VAGONKA-DŘEVO s.r.o. zabývající se tesařstvím, truhlářstvím, výrobou a konstrukcí nábytku, výrobou a zpracováním dřevěné hmoty, výrobou dřevěných obalů a podlahářstvím.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tedy Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společnosti ČKD VAGONKA, která se zaměřuje na oblast vývoje a výroby:
železničních elektrických jednotek s hliníkovou skříní pro příměstskou dopravu (elektrické jednotky řady 471), přičemž konstrukční řešení a hlavní rozměry všech vozů (471, 071 a 971) soupravy jsou shodné;
motorových osobních souprav pro lokální tratě (motorové vozy řady DM12, 842 a na tuto řadu navazující motorové soupravy s vozy 843, 043 a 943);
lehkých regionálních vozidel (motorový vůz Regional SF vyvinutý ve spolupráci s maďarským průmyslem je dosud ve fázi studie); a
osobních přípojných vagónů RIC.
Dále společnost ČKD VAGONKA zajišťuje kompletní servis uvedených vozidel, opravy a modernizace i prodej náhradních dílů.
Ve výše uvedených oblastech nepůsobí žádná společnost ze skupiny ŠKODA HOLDING, jejíž činnost se koncentruje na oblast dopravního strojírenství a energetiky. Společnosti holdingu vyrábějí především elektrické motory pro lokomotivy, trolejbusy a ostatní dopravní prostředky, komponenty pro elektrické lokomotivy a jiná kolejová vozidla, elektrické lokomotivy, nízkopodlažní tramvaje atd.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise (např. M.2139 Bombardier/Adtranz), Úřad vymezil jako věcně relevantní trh elektrických a motorových víceúčelových jednotek pro regionální dopravu. Z hlediskageografického sejedná orelevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ČKD VAGONKA, která má od roku (obchodní tajemství) smluvní vztah se společností České dráhy, a.s., a to na dodávku (obchodní tajemství) . Společnost ČKD VAGONKA spolupracuje při dodávkách příměstských vlakových jednotek řady 471 pro české dráhy v oblasti elektrovýzbroje včetně podvozků, elektroniky, diagnostiky a informačního systému se společnostmi holdingu ŠKODA. Objem dodávek těchto souprav byl (obchodní tajemství) , z čehož dodávky společností holdingu ŠKODA činily (obchodní tajemství) . Společnosti ČKD VAGONKA dodávají v rámci zabezpečení výroby elektrických jednotek řady 471 pro české dráhy i další společnosti: (obchodní tajemství) .
Mezi společnostmi ČKD VAGONKA a ŠKODA HOLDING dále existuje smlouva o strategické spolupráci v oblasti společného vývoje nového jednopodlažního vozidla pro příměstskou dopravu, které by svými parametry mohlo nahradit dosud používané motorové osobní soupravy pro regionální tratě (tj. zejména motorové vozy řady 831, 850, 852, 854). Vývoj by měl trvat asi 2 roky, prototyp by měl být představen v roce 2007 a celkové náklady by měly dosáhnout cca 200 mil. Kč.
Na vymezeném relevantním trhu jsou v současné době realizovány dodávky pouze elektrických příměstských vlakových jednotek řady 471 ze strany společnosti ČKD VAGONKA. Podíl na relevantním trhu je však závislý na výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, odráží tak jen aktivity vítězných uchazečů o veřejnou zakázku a nezohledňuje počet soutěžitelů, kteří se o ni ucházeli. Společnost České dráhy, a.s. v současné době neodebírá elektrické jednotky určené pro provoz v okolí velkých měst a průmyslových aglomerací od jiného dodavatele, což ale neznamená, že by jiní soutěžitelé tyto jednotky nevyráběli. Tato situace, včetně dosavadního postavení společnosti ČKD VAGONKA, se může změnit v době, kdy společnost České dráhy, a.s. bude zadávat novou veřejnou zakázku na dodání dalších uvedených jednotek.
V případě odběratelů na dotčeném trhu v rámci České republiky se jedná výhradně o veřejné zadavatele, resp. sektorové zadavatele ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Soutěž je tak na dotčeném trhu ovlivněna především příslušnými zákony o zadávání veřejných zakázek a dále, s ohledem na postupné rozšiřování obchodních aktivit spojujících se soutěžitelů mimo území České republiky a na vstup České republiky do EU, je hospodářská soutěž v uvedeném odvětví stále více dotčena i ustanoveními příslušných Směrnic Rady o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek. Pokud tak dříve docházelo např. ke zvýhodňování tuzemských uchazečů (i z důvodů odlišných technických norem v jednotlivých zemích), nová úprava zákona o zadávání veřejných zakázek již možnost preference české společnosti před zahraničním subjektem neumožňuje.
Relevantní trh pak není, kromě specifik souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, nějak významně ovlivněn přepravními a jinými náklady včetně dalších netarifních překážek, nejsou používány distribuční sítě či jiné sítě služeb, existuje volný přístup ke zdrojům apod. Na evropských trzích působí další významní soutěžitelé, kteří se pravděpodobně budou ucházet i o veřejné zakázky v rámci České republiky (např. Stadler Rail AG, Bombardier Transportation, Transportation Systems, SIEMENS AG, C.A.F.).
Rovněž uvedená vertikální integrace mezi společnostmi ČKD VAGONKA a ŠKODA HOLDING, spočívající ve spolupráci při dodávkách elektrovýzbroje pro výrobu kolejových vozidel, je ve spojením dotčené oblasti obvyklá a z pohledu narušení hospodářské soutěže není nějak významná. Většina konkurentů postupuje obdobně a někteří z nejvýznamnějších konkurentů působících na světových či evropských trzích (Bombardier, Siemens, Alstom, Ansaldo Breda) dokonce propojili tzv. mechanickou část výroby s elektrovýzbrojí a na trhu vystupují jako tzv. "full-line dodavatelé".
Na základě všech shora uvedených okolností Úřad konstatuje, že v důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M.
Advokátní kancelář Brzobohatý Brož & Honsa
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
PM: 5. 1. 2005