UOHS S159/2003
Rozhodnutí: S159/03-5830/03-ORP Instance I.
Věc Žádost o prodloužení doby trvání výjimky ze zákazu dohody o společném postupu pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
Účastníci Allianz pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Generali Pojišťovna a.s. Pojišťovna České spořitelny, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s., Bělohorská 19/269, 169 00 Praha 6
Typ správního řízení Individuální výjimka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 30. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 155 KB


" Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10.2003."
Č.j. S 159/03-5830/03-ORP V Brně dne 13. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 159/03, zahájeném dne 15. srpna 2003 na návrh účastníků řízení, a to společností - Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ 61859869, Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 103/12, IČ 47115971, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63998530, Pojišťovna České spořitelny, a.s., se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 115, IČ 47452820, UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Bělohorská 19, Praha 6, IČ 49240480, a ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, IČ 45534306 , ve správním řízení zastoupených společností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, na základě plných mocí, založených ve správním spise, podle § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, (správní řád), ve spojení s § 9 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve věci prodloužení doby trvání výjimky podle § 9 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ze zákazu dohody o společném postupu pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která spočívá v provozování povinného smluvního pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v rozsahu ustanovení § 6 až 8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Návrh účastníků řízení, tj. Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ 61859869, Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 103/12, IČ 47115971, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63998530, Pojišťovna České spořitelny, a.s., se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 115, IČ 47452820, UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Bělohorská 19, Praha 6, IČ 49240480 a ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, IČ 45534306, zastoupených společností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, na základě plných mocí, založených ve správním spise, na prodloužení doby trvání výjimky ze zákazu dohody o společném postupu pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře se zamítá .
Se společností UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Bělohorská 19, Praha 6, IČ 49240480, se správní řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád) zastavuje.
Odůvodnění
Dne 25.10.2002 vydal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí č.j. R 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2002, které nabylo právní moci dne 31.10.2002. Tímto rozhodnutím byla doba trvání výjimky ze zákazu dohody o společném postupu pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře prodloužena do 31.12.2003.
Účastníky řízení, jimž byla výjimka povolena, byly společnosti: Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a. s., Pojišťovna České spořitelny, a.s., Generali Pojišťovna a.s., IPB Pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., sdružené v tzv. poolu. Povolení výjimky podmínil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže splněním následujících podmínek:
Vypustit ze Smlouvy o spolupráci pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ze dne 16.1.2001 ustanovení bodu 4. článku druhého, kterým se účastníci správního řízení zavazují nesjednávat samostatně svým jménem ani v rámci jiného sdružení pojistitelů pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře podle zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, a ani jiným způsobem neomezovat účastníky řízení v poskytování pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře samostatně i mimo pool.
Vypustit ze Statutu poolu pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ze dne 16.1.2001 ustanovení bodu 1. písm. h) a l) článku pátého, kterým se vedoucí pojistitel zavazuje stanovit výši pojistného pro následující pojistné období a seznámit s nimi k 31. prosinci příslušného kalendářního roku ostatní členy grémia, a ani jiným způsobem neomezovat účastníky řízení ve stanovení výše pojistného samostatně.
Po dobu trvání výjimky vést data o zabezpečení pojištění cestovních kanceláří a k 31.12.2003 vyhodnotit jejich význam pro získání zajištění; data i jejich vyhodnocení předložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 31. ledna následujícího roku.
Po dobu trvání výjimky přijmout taková opatření, jež by po ukončení platnosti výjimky k 31.12.2003 umožnila účastníkům řízení samostatné poskytování výše uvedeného povinného smluvního pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře; o veškerých za tímto účelem dosud přijatých opatřeních průběžně písemně informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to ke dni 31.1.2003, 31.3.2003, 31.5.2003, 31.7.2003, 30.9.2003 a 30.11.2003.
Dne 15.8.2003 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh na zahájení správního řízení ve věci prodloužení doby trvání této výjimky podle § 9 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Návrh byl podán společnostmi Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ 61859869, Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 103/12, IČ 47115971, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63998530, UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Bělohorská 19, Praha 6, IČ 49240480, Pojišťovna České spořitelny, a.s., se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 115, IČ 47452820 a ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, IČ 45534306, zastoupenými společností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132.
Oproti účastníkům správního řízení, jejichž jednání posuzoval ve svém rozhodnutí předseda Úřadu, nebyla mezi navrhovateli Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747/5, Praha 1 a Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 16, Praha 1. Z písemného vyjádření Kooperativy, pojišťovny a.s., vyplynulo, že tato pojišťovna nepovažovala žádost o prodloužení výjimky za řešitelnou a dále, že nepředpokládá, že by se pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře aktivně věnovala (spis str. 40). Z písemného vyjádření České spořitelny, a.s. vyplynulo, že tato pojišťovna se sice k žádosti o prodloužení doby trvání výjimky nepřipojila, současně však uvedla, že to neznamená, že pokud by byl pool v činnosti další rok, nepokusila by se o dodatečné členství v poolu. Dále Česká pojišťovna, a.s. uvedla, že se vážně snaží vytvořit podmínky pro to, aby v roce 2004 mohla nabízet pojištění záruky samostatně (spis str. 50). V průběhu správního řízení, a to dopisem ze dne 30.9.2003, který byl Úřadu doručen dne 9.10.2003, oznámila UNIQA pojišťovna, a.s., Bělohorská 19, Praha, že ke dni 31.12.2003 končí své členství v poolu, a proto, v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), bere zpět svůj návrh na zahájení řízení (spis str. 137, 138). O této skutečnosti Úřad vyrozuměl zbývající účastníky řízení prostřednictvím Generali Pojišťovny a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132 (spis str. 139). Současně Úřad vyzval UNIQA pojišťovnu, a.s., Bělohorská 19, Praha k tomu, aby sdělila, zda bude i poté, co ukončí své členství v poolu nabízet pojištění záruky.Z vyjádření UNIQA pojišťovny, a.s., Bělohorská 19, Praha, které Úřad obdržel dne 9.10.2003 vyplynulo, že tato pojišťovna vytváří technické a organizační předpoklady, aby od 1.1.2004 mohla nabízet pojištění záruky s tím, že předpokládá pojistit asi 40-80 cestovních kanceláří (spis str. 141).
Úřad oznámil v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. b) zákona žádost o prodloužení doby trvání výjimky podle § 9 odst. 4 zákona dne 20.8.2003 v Obchodním věstníku a tato žádost byla uveřejněna v č. 34/2003 dne 27.8.2003. Na základě zveřejněné informace Úřad ve stanovené lhůtě ani do doby vydání rozhodnutí neobdržel ve věci žádné připomínky či námitky.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníků řízení nevznesl k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění žádné námitky a nenavrhl ani žádné další důkazy. Charakteristika účastníků řízení
Účastníky řízení Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ 61859869, Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 103/12, IČ 47115971, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63998530, Pojišťovna České spořitelny, a.s., se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 115, IČ 47452820 a ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, IČ 45534306 ( dále jen "účastníci řízení") jsou pojišťovací společnosti, provozující různé druhy životního i neživotního pojištění podle zákona zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon o pojišťovnictví), a to na základě povolení Ministerstva financí České republiky (dále jen "ministerstvo"). Rozhodnutí ministerstva opravňující subjekt k provozování pojištění záruky obdržel na základě své žádosti každý z účastníků řízení. Relevantní trh
Za trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících, dodávek na trh.
Věcné vymezení relevantního trhu
Pro účely tohoto správního řízení byl relevantní trh vymezen po věcné stránce jako trh služby-poskytování pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (dále jen "pojištění záruky"). Poněvadž se jedná o povinně smluvní pojištění, poskytované na základě právního předpisu-zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 159/1999 Sb."), není tato služba nahraditelná jiným druhem pojištění. Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky. Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý , charakterizovaný průběžným poskytováním služby-pojištění záruky. Přesto, že zájezdové kalendáře jednotlivých CK uvádí sezónu zimní a letní, prakticky není žádné časové období roku z poskytování zájezdů vyjmuto. Z toho vyplývá, že také uzavírání pojištění není omezeno jednotlivými obdobími kalendářního roku.
S ohledem na výše uvedené vymezil Úřad relevantní trh v tomto správním řízení následovně:
věcně: služba spočívající v poskytování pojištění záruky
geograficky: území České republiky
časově: trh s trvalými dodávkami.
V době podání žádosti o prodloužení doby trvání výjimky na relevantním trhu působili pouze účastníci tohoto správního řízení, Kooperativa, pojišťovna, a.s., Praha a Česká pojišťovna, a.s., Praha-posledně dvě jmenované pojišťovny jako členové poolu, kteří se však již nepřipojili k návrhu na další prodloužení doby trvání výjimky a Union pojišťovna, a.s., která je v nucené správě. Popis rozhodných skutečností
Působení účastníků řízení na vymezeném relevantním trhu je stanoveno dvěma právními předpisy-zákonem o pojišťovnictví a zákonem č. 159/1999 Sb.
Podnikání v oblasti pojištění záruky je ve smyslu ustanovení § 7 zákona o pojišťovnictví, podmíněno získáním povolení k provozování pojišťovací činnosti, které vydává ministerstvo.
Předpokladem pro podnikání v oblasti cestovního ruchu ve formě provozování cestovní kanceláře, je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., získání koncese a současně, podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., sjednání povinného pojištění záruky.
Již v roce 2000 rozhodoval Úřad o žádosti pojišťoven sdružených v poolu o povolení výjimky ze zakázané dohody a svým rozhodnutím ze dne 21.12.2000 čj. S 1/2000-1777/00-230 výjimku povolil na dobu dvou let. Povolení výjimky přitom Úřad již v roce 2000 podmínil povinností účastníků řízení přijmout po dobu trvání povolené výjimky taková opatření, aby po ukončení platnosti výjimky byli schopni poskytovat pojištění záruky samostatně.
Jak je uvedeno výše, předseda Úřadu svým rozhodnutím následně prodloužil dobu trvání výjimky ze zakázané dohody spočívající ve společném postupu pojistitelů při pojištění záruky do 31.12.2003, přičemž ve prospěch zachování soutěže uložil účastníkům řízení splnění výše uvedených podmínek.
Dne 15.8.2003 potom Úřad obdržel návrh na prodloužení doby trvání výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž, na základě kterého je vedeno toto správní řízení.
Spolu s návrhem na prodloužení doby trvání výjimky předložili účastníci řízení Úřadu opis Smlouvy o spolupráci pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ze dne 16.1.2001 (dále jen "Smlouva"), opis Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 25.11.2002, opis Statutu poolu pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ze dne 16.1.2001 (dále jen "Statut") a opis Dodatku č. 1 ke Statutu ze dne 25.11.2002. Účastníci řízení rovněž předložili ověřené plné moci, jimiž zmocňují Generali Pojišťovnu a.s. k jejich zastupování v tomto správním řízení (spis str. 20-24).
Z textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě vyplývá, že došlo ke změně v textu bodu 4 článku druhého Smlouvy, kdy podle nového znění tohoto článku Smlouvy má ten z pojistitelů, který bude sjednávat pojištění záruky rovněž samostatně, tuto skutečnost oznámit prostřednictvím vedoucího pojistitele ostatním pojistitelům. Dále došlo ke změně v bodě 1 článku osmého, kdy text "12.01.03" byl nahrazen textem "31.12.03" a doplněn odkazem na číslo jednací a datum rozhodnutí předsedy Úřadu (spis str. 12-13).
Z textu Dodatku č. 1 ke Statutu vyplývá, že došlo ke změnám v bodě 1 článku třetího, kdy se text bodu c) doplňuje o slova "nebo pokud grémium nerozhodně jinak" a v bodě 1 článku pátého, kdy se vypouštějí ustanovení písmen h) a l) (spis str. 19).
Vlastní návrh obsahuje popis současné situace, kdy navrhovatelé konstatují, které pojišťovny v současné době provozují pojištění záruky a uvádějí, že Kooperativa, pojišťovna, a.s. se rozhodla k 31.12.2003 členství v poolu ukončit a Česká pojišťovna, a.s. rovněž zvažuje ukončení členství v poolu k 31.12.2003.
Návrh dále obsahuje informace o poskytování pojištění záruky v roce 2003, ze kterých vyplývá, že s poolem má pojistnou smlouvu uzavřeno 908 cestovních kanceláří, dále že k 31.7.2003 došlo k pěti pojistným událostem, přičemž v jednom případě bylo klientům pojistné plnění poskytnuto a ve čtyřech případech běží lhůta, v níž klienti cestovních kanceláří uplatňují své nároky na pojistné plnění. V této části návrhu je uvedeno srovnání počtu pojistných událostí za roky 2001 (tři pojistné události) a 2002 (čtyři pojistné události).
V další části návrhu jsou uvedeny důvody, které účastníky řízení vedly k jeho podání. Je uvedeno, že hlavním důvodem je otázka získání odpovídajícího zajištění. Dále je v návrhu konstatování, že situace na zajistném trhu se zhoršila vlivem událostí z 11.9.2001 (teroristické útoky v USA) a v důsledku extrémních povodní, které v roce 2002 zasáhly střední Evropu. V této souvislosti je v návrhu uvedeno, že z jednání, které vedla se zajistiteli Generali Pojišťovna a.s. vyplynulo, že pravděpodobnost obstarání zajištění pro samostatné poskytování pojištění záruky je velmi malá, přičemž pro případ, že by se podařilo určitou zajistnou kapacitu získat, nebyla by dostačující pro pokrytí celého trhu.
Jako další důvod, který vedl k podání návrhu, je uvedena nejasná legislativní situace, kdy je připravovaná novela zákona č. 159/1999 Sb., avšak současná podoba návrhu novely tohoto zákona vzbuzuje na straně pojišťoven rozpaky v tom smyslu, zda budou i nadále pojištění záruky nabízet. Navíc není ani známo datum, od kterého by měla být novela zmíněného zákona účinná. Konečně je v této části návrhu uvedeno, že došlo ke zhoršení situace na samotném trhu cestovního ruchu, kdy především válka v Iráku, teroristické útoky a epidemie SARS způsobily zhoršení situace téměř všem subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu.
V části návrhu označené jako Závěr se účastníci řízení vyjadřují ke splnění podmínek uvedených v ustanovení § 8 zákona. K splnění podmínky sub § 8 a) účastníci řízení uvedli, že existence poolu a na ní navazující zajistná kapacita umožňuje pojistit rozsáhlejší segment cestovních kanceláří, než kdyby pojištění poskytovaly jednotlivé pojišťovny samostatně. K podmínkám sub § 8 b), c) účastníci uvádějí, že Smlouva a Statut dokumentují splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení zákona, a to především tím, že umožňují členství v poolu i ostatním pojistitelům a členům poolu umožňují poskytovat předmětné pojištění i mimo pool.
V závěru návrhu účastníci řízení navrhují, aby Úřad prodloužil dobu trvání výjimky do 31.12.2004.
Z textu přiložené Smlouvy Úřad zjistil, že pool je volným sdružením pojistitelů bez právní subjektivity, založeným za účelem provozování pojištění záruky a za účelem získání, sjednání a organizace zajistného krytí pojistitelů sdružených v poolu v rozsahu rizik spojených s provozováním tohoto pojištění. Dále se z textu Smlouvy zjišťuje, že vedoucím pojistitelem je Generali Pojišťovna a.s., přičemž vedoucí pojistitel předkládá orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvím ke schválení všeobecné pojistné podmínky pojištění záruky, uzavírá pojistné a zajistné smlouvy, tvoří technické rezervy a vede oddělenou soustavu účtů nezbytnou pro řádnou činnost poolu.
Jak již bylo uvedeno, Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl změněn text článku druhého, bod 4. Smlouvy tak, že dosavadní závazek členů poolu spočívající v tom, že tito nebudou samostatně svým jménem ani v rámci jiného sdružení pojistitelů sjednávat pojištění záruky, byl vypuštěn a nahrazen textem, podle kterého má ten pojistitel, který bude pojištění záruky nabízet samostatně o této skutečnosti informovat prostřednictvím vedoucího pojistitele ostatní členy poolu. Z přiloženého Statutu Úřad zjistil, že upravuje členství v poolu, vzájemná práva a povinnosti členů. Členem poolu pro pojištění záruky se může stát pojistitel, který je v souladu se zákonem o pojišťovnictví oprávněn k provozování činnosti v oblasti pojišťovnictví na území ČR a který se svým čistým vlastním vrubem v minimální výši stanovené ve statutu poolu podílí na provozování pojištění záruky v rozsahu rizik s provozováním tohoto pojištění spojených. Nejvyšším orgánem poolu je grémium, tj. shromáždění všech členů poolu.
Statut poolu dále upravuje činnost vedoucího pojistitele, který zastupuje všechny členy poolu ve všech záležitostech pojištění a zajištění v souladu s dokumenty a rozhodnutími grémia a dále zastupuje členy poolu ve všech věcech, vyžadujících právní subjektivitu. Dodatkem č. 1 ke Statutu došlo ke změnám v článku třetím, bod 1, písm. c), kdy byl doplněn text, podle kterého grémium poolu může rozhodovat o podmínkách činnosti jednotlivých členů poolu. Dále byl z článku pátého bodu 1 vypuštěn text pod písm. h) a l), podle kterých byl vedoucí pojistitel oprávněn stanovit postup při oceňování rizika cestovní kanceláře (písm. h) a stanovit sazby pojistného pro následující pojistná období (písm. l).
V rámci správního řízení si Úřad rovněž vyžádal k problematice pojištění záruk vyjádření cestovních kanceláří a ministerstva.
Ve svém písemném vyjádření Asociace cestovních kanceláří České republiky (dále jen "ACK") uvedla, že pojištění záruky funguje, i když v něm má pool naprosto majoritní postavení. Dále ACK vyslovila obavy, zda by v případě neexistence poolu, pokryla nabídka izolovaných pojišťovacích ústavů skutečně a včas celkovou potřebu cestovních kanceláří. Závěrem ACK doporučuje prodloužit dobu trvání výjimky i na rok 2004 (spis str. 44-45, 48-49).
Druhá z oslovených asociací, a to Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen "AČCKA") na výzvu Úřadu o stanovisko k problematice pojištění záruky uvedla, že vzhledem ke stavu vývoje novely zákona č. 159/1999 Sb., doporučuje ponechat existenci poolu do konce roku 2004, avšak s výhradou, že kromě poolu budou na trhu další subjekty (spis str. 125, 127).
Z písemného vyjádření Ministerstva financí, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění vyplývá, že povolení k provozování pojištění záruky má celkem 10 pojišťoven. Vedle účastníků řízení a České pojišťovny, a.s. a Kooperativy, Pojišťovny a.s., má povolení ještě Union pojišťovna, a.s. se sídlem Havlíčkova 15, Praha 1 (v současné době v nucené správě) a Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem Jindřišská 17, Praha (spis str. 119, 132).
Z písemného vyjádření Komerční pojišťovny, a.s., Praha vyplynulo, že tato pojišťovna provozovala pojištění záruky pouze do konce roku 2002, a to v rámci poolu. Na základě rozhodnutí akcionáře tato pojišťovna z poolu vystoupila. Z vyjádření dále vyplývá, že Komerční pojišťovna, a.s. nemá v současné době uzavřenu žádnou účinnou smlouvu s cestovní kanceláří, nepředpokládá, že by takovou smlouvu uzavřela a ani v roce 2004 nebude pojištění záruky nabízet (spis str. 128).
V rámci správního řízení se Úřad rovněž zabýval tím, jakým způsobem účastníci řízení plní podmínky, které jsou obsaženy v rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 25.10.2002. Především Úřad požadoval informace o tom, jaká opatření jednotlivé pojišťovny přijaly, aby mohly po 31.12.2003 poskytovat pojištění záruky samostatně.
Z písemného vyjádření, které zaslala Generali Pojišťovna a.s., jehož přílohu tvoří kopie dopisů jednotlivých pojišťoven adresovaných předsedovi Úřadu, v němž pojišťovny, jichž se týká rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 25.10.2002, oznamují, jaké kroky a jaká opatření činí k tomu, aby mohly samostatně poskytovat pojištění záruky, vyplývá následující.
Generali Pojišťovna a.s.
V dopise z 27.1.2003 uvedla, že připravuje podklady pro jednání se zajistiteli, které plánuje na poslední čtvrtletí roku 2003;
v dopise z 26.3.2003 uvedla, že začala první orientační jednání se zajistiteli a připravuje podklady, které si zajistitelé vyžádali;
v dopise z 27.5.2003 uvedla, že poskytla úvodní podklady zajistitelům ;
v dopise z 30.7.2003 uvedla, že 23.6.2003 proběhlo první letošní jednání mezi zástupci Generali Pojišťovny a.s. a zajistiteli.
Dále Generali Pojišťovna a.s. uvedla, že jednání se zajistiteli i nadále pokračují a výsledek těchto jednání je předpokládán na podzim roku 2003. Mezi přílohami k tomuto dopisu jsou kopie dopisů mezi Generali Pojišťovnou a.s. a zajistiteli, přehled pojistných sazeb a platný výpis z obchodního rejstříku (spis str. 51-66).
Z vyjádření ostatních pojišťoven-účastníků řízení, vyplynulo následující.
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB v souvislosti s plněním podmínek uvedených v rozhodnutí předsedy Úřadu odkázala na svůj dopis z 5.3.2003. V tomto dopise je uvedeno, že:
pojišťovna vyčlenila jednoho zaměstnance na ústředí pojišťovny, který zaštiťuje organizaci současného prodeje pojištění záruky a zároveň přípravu pro samostatné poskytování tohoto pojištění
ústředí pojišťovny organizuje pravidelná školení pro obchodní zástupce
zpracovává se databáze stávajícího portfolia cestovních kanceláří a správa pojištění záruky.
Dále v tomto dopise Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB uvedla přehled jednání, která vedla se zajistiteli, a to včetně vyjádření zajistitelů. Součástí dopisu je i platný výpis z obchodního rejstříku (spis str. 67-73).
Z vyjádření Pojišťovny České spořitelny, a.s. vyplývá, že k 1.6.2002 bylo posíleno oddělení cestovního pojištění o jednoho pracovníka , byly vytvořeny návrhy pojistných podmínek, formulářů a tiskopisů určených k provozování pojištění záruky, byla vypracována analýza informačního systému , obchodním partnerům bylo oznámeno rozhodnutí pojišťovny nabízet pojištění záruky pro sezónu 2004, byli kontaktováni zajistitelé s požadavkem na nabídku zajistné ochrany. Dále pojišťovna uvedla, že s ohledem na prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny, a.s., Kooperativě, pojišťovně, a.s., nelze považovat za reálný původně stanovený termín pro zahájení prodeje pojištění záruky, tj. listopad 2003. Součástí dopisu je platný výpis z obchodního rejstříku (spis str. 74-77).
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ve svém vyjádření uvedla, že nezahájila jednání se zajistiteli, neboť není znám aktuální stav procesu novelizace zákona č. 159/1999 Sb., tedy obsah a rozsah pojištění, počet subjektů majících povinnost se pojistit ani počet subjektů nabízejících pojištění. Dále pojišťovna uvedla, že předpokládaný případný termín zahájení prodeje pojištění záruky je v průběhu října-listopadu 2003. Přiložen je platný výpis z obchodního rejstříku (spis str. 78-80).
UNIQA pojišťovna, a.s. uvedla, že byla provedena analýzu potřeb pro samostatné poskytování pojištění záruky , a to v oblasti organizační, personální, technické a pojistně technické. Problematická zůstává oblast pojistně technická, která je vázána na podmínky zajištění. Pojišťovna doložila korespondenci se zajistiteli a předložila platný výpis z obchodního rejstříku (spis str. 81-86). Dopisem, který byl Úřadu doručen dne 9.10.2003, oznámila UNIQA pojišťovna, a.s., že bere zpět svůj návrh na zahájení řízení.
Allianz pojišťovna, a.s. ve svém vyjádření odkázala na své dopisy z 30.1., 8.4., 4.6. a 31.7.2003, kterými Úřad informovala o plnění podmínek obsažených v rozhodnutí předsedy Úřadu. Z těchto dopisů vyplývá, že pojišťovna provedla analýzu potřeb , které by samostatné poskytování pojištění záruky vyvolalo-hodnocení požadavky provozního, personálního, materiálního a finančního rázu, byl vyčleněn jeden odborný pracovník . Proběhlo studium novely zákona č. 159/1999 Sb., a v průběhu června a července 2003 vznesla pojišťovna první dotazy ve věci zajištění . Přílohu tvoří platný výpis z obchodního rejstříku (spis str. 87-94).
Na základě těchto informací považoval Úřad za nezbytné, aby pojišťovny, které ve svých vyjádřeních uváděly, že provedly např. analýzu potřeb pro samostatné poskytování pojištění záruky, resp. zpracovaly návrhy pojistných podmínek či zahájily práce, které by měly vyústit v samostatné poskytování pojištění záruky, doložily tato konstatování doklady a podklady (spis str. 95-96).
Z vyjádření, které Úřadu k této žádosti zaslala Generali Pojišťovna a.s., především vyplynulo, že všechny pojišťovny sdružené v poolu používají pro stanovení sazeb pojistného pro pojištění záruky jednotný sazebník (spis str. 99). Pokud jde o další podklady, žádná z pojišťoven nepředložila žádné nové doplňující podklady a informace, kterými by doložila svá vyjádření ve věci plnění podmínek obsažených v rozhodnutí předsedy Úřadu, zejména opatření umožňující samostatné nabízení pojištění záruky.
Dne 1.10. 2003 proběhlo seznámení s podklady pro rozhodnutí, jehož se za účastníky řízení zúčastnil na základě plné moci zástupce společností Generali Pojišťovna a.s. Přítomný zástupce účastníků správního řízení nevznesl k předloženým podkladům pro rozhodnutí ani ke způsobu jejich zajištění žádné připomínky a nenavrhl žádné další důkazy.
Poté, co proběhlo seznámení s podklady pro rozhodnutí oznámila UNIQA pojišťovna, a.s., že bere zpět svůj návrh. Úřad tuto skutečnost oznámil zmocněnému zástupci účastníků správního řízení dopisem ze dne 9.10.2003 (spis str. 139). Zástupce účastníků řízení Úřadu sdělil, že účastníci řízení vzali toto zpětvzetí návrhu na vědomí (spis str. 142).
Právní posouzení
Podle § 3 odst.1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolil výjimku.
Podle § 8 písm. a) až c) zákona mohou soutěžitelé požádat Úřad o povolení výjimky z neplatnosti podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona, pokud dohoda, cit.:
" a) přispěje ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazuje spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích,
b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a
c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody", konec citace.
K uvedenému je třeba doplnit, že k tomu, aby mohla být výjimka udělena, resp. prodloužena doba trvání výjimky již udělené je nezbytné, aby byla splněna všechna kriteria uvedená sub a)-c) kumulativně. Jestliže tedy není splněno byť jen jedno z uvedených kriterií, nelze výjimku povolit.
Z ustanovení § 9 odst. 4 zákona vyplývá, že při rozhodování o povolení výjimky nebo o jejím prodloužení vezme Úřad v úvahu především stav soutěžního prostředí na relevantním trhu.
Smlouva , která byla uzavřena mezi účastníky řízení-konkurenty na horizontální úrovni, je sama o sobě dohodou, která je ve smyslu § 3 odst. 1 zákona dohodou zakázanou a jako taková narušuje hospodářskou soutěž mezi soutěžiteli na trhu pojištění záruky. V důsledku uzavření této dohody došlo k vyloučení soutěže na trhu pojištění záruky . Jak z provedeného šetření vyplývá, v současné době působí na trhu vedle poolu pouze Union pojišťovna, a.s., která je však v nucené správě. Pokud jde o budoucí výhled, zájem poskytovat pojištění záruky deklarují Pojišťovna České spořitelny, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna, a.s., i UNIQA pojišťovna, a.s., přičemž ani v jednom případě nelze v době vydání tohoto rozhodnutí zcela jednoznačně potvrdit, že uvedené pojišťovny pojištění záruky skutečně nabízet budou.
Pokud jde o posouzení stavu soutěžního prostředí na trhu pojištění záruky v době vydání rozhodnutí, musí Úřad vzhledem k uvedenému konstatovat, že na podstatné části tohoto trhu je soutěž v důsledku existence poolu vyloučena.
Jak je uvedeno výše, pro posouzení návrhu je rovněž třeba, aby Úřad vyhodnotil splnění jednotlivých kriterií, která jsou obsažena v ustanovení § 8 písm. a)-c) zákona.
Po posouzení všech skutečností, které účastníci správního řízení předložili, dospěl Úřad k následujícím závěrům.
Dle § 8 písm. a) zákona dohoda musí přispět ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhradit spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích.
V daném případě je předmětem posouzení dohoda-Smlouva-o společném postupu pojistitelů při pojištění záruky. Jak již bylo uvedeno, již samotná existence poolu představuje naprosté vyloučení soutěže mezi jednotlivými pojišťovnami. Úřad v existenci Smlouvy neshledává žádné zlepšení z něhož by profitoval spotřebitel (v daném případě především jednotlivé cestovní kanceláře a zprostředkovaně i zákazníci těchto cestovních kanceláří), neboť, jak je uvedeno výše, přestože bylo ze Statutu vypuštěno ustanovení, podle kterého původně vedoucí pojistitel stanovil sazby pojistného, řídí se jednotlivé pojišťovny fakticky i nadále sazebníkem Generali Pojišťovny a.s. Spotřebitelé, tedy cestovní kanceláře, si tak nemají možnost vybrat z pestřejší nabídky pojišťoven a tedy z pestřejší nabídky pojišťovacích sazeb. Za tohoto stavu věci nelze proto hovořit ani o tom, že existence poolu vyhrazuje spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách. Výhody jsou v tomto případě pouze na straně pojišťoven sdružených v poolu.
Dle § 8 písm. b) zákona dohoda nemůže uložit soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a).
V posuzovaném případě Úřad konstatuje, že Smlouva ani Statut již neobsahují ustanovení, která by jednotlivé členy poolu omezovala v možnosti nabízet pojištění záruky samostatně, resp. umožňovala vedoucímu pojistiteli stanovit sazby pojistného. Jak již bylo uvedeno, v daném případě však nadále přetrvává praxe spočívající v tom, že členové poolu používají jednotný sazebník.
Konečně dle § 8 písm. c) zákona dohoda nemůže soutěžitelům umožnit vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.
V posuzovaném případě se jedná o posouzení chování na trhu poskytování pojištění záruky. Jak je uvedeno výše, na trhu v současné době působí vedle účastníků správního řízení sdružených v poolu Union pojišťovna, a.s., na níž je však uvalena nucená správa. Za této situace tak lze vyslovit jediný závěr, totiž, že hospodářská soutěž na trhu pojištění záruky, byla uzavřením Smlouvy vyloučena na podstatné části trhu a tento stav trvá i v době vydání tohoto rozhodnutí. Navíc, i když některé z pojišťoven deklarovaly, že činí opatření k tomu, aby pojištění záruky mohly nabízet samostatně, přesto i v případě skutečného zahájení provozování pojištění záruky ze strany těchto některých pojišťoven, by s ohledem na předpokládaný rozsah jimi uzavřených smluv znamenala další existence poolu nadále vyloučení soutěže na podstatné části trhu.
Při posuzování žádosti účastníků správního řízení Úřad posuzoval i další okolnosti, mezi něž zejména patří důvody, které uvedli jednotliví účastníci správního řízení jako překážku pro samostatné poskytování pojištění záruky.
Především účastníci řízení shodně argumentují tím, že je velmi obtížné získat odpovídající zajištění, resp. že v případě, kdy by se jednotlivé pojišťovně podařilo získat zajištění, nepostačovala by taková zajistná kapacita pro pojištění cestovních kanceláří v takovém rozsahu, jako doposud.
Předně je třeba konstatovat, že některé pojišťovny sdružené v poolu deklarovaly určitý stupeň připravenosti pro zahájení samostatného prodeje pojištění záruky. Opatření, která pojišťovny v této souvislosti uváděly, představovala, až na výjimky, pouze např. posílení příslušného oddělení o dalšího zaměstnance, rozbor technických či personálních potřeb, zpracování formulářů, některá jednání se zajistiteli apod. Přitom ani na výzvu Úřadu žádná z pojišťoven nepředložila žádný dokument, který by obsahoval např. vypracovanou analýzu potřeb k samostatnému poskytování pojištění záruky či návrh pojistných podmínek. I když hodnocení splnění podmínek obsažených v rozhodnutí předsedy Úřadu není předmětem tohoto správního řízení, musel Úřad při posouzení návrhu v tomto správním řízení konstatovat, že za celou dobu, po kterou již platí výjimka pro existenci poolu, tj. od roku 2000 až do dnešního dne, nedošlo ze strany pojišťoven sdružených v poolu k žádnému kroku, mimo každoročních jednání se zajistiteli, který by zvýšil šance jedné každé pojišťovny k získání samostatného odpovídajícího zajištění.
V této souvislosti Úřad pokládá za nezbytné poukázat na tu skutečnost, že při svém rozhodování, musí v daném případě především posuzovat dopady existence poolu na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu. To, že při neexistenci poolu může potenciálně nastat situace, že pojištění záruky budou nabízet jen některé samostatně působící pojišťovny, které navíc nemusí zavřít smlouvy se všemi cestovními kancelářemi Úřad vnímá. Tato skutečnost vyplývá ze stávající platné právní úpravy, kdy na jedné straně obsahuje zákon č. 159/1999 Sb. ustanovení ukládající cestovním kancelářím povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění záruky, na straně druhé však zákon o pojišťovnictví neobsahuje žádné ustanovení, které by pojišťovnám ukládalo povinnost pojistit každou cestovní kancelář.
Při posuzování žádosti Úřad rovněž přihlédl k tomu, jakým způsobem je na činnost poolů vznikajících v různých odvětvích, nahlíženo v EU.
Při posuzování existence a činnosti poolů v oblasti pojištění z pohledu ochrany hospodářské soutěže, je zohledňováno především to, zda je existence poolu pojišťoven, v jehož důsledku dochází k omezení soutěže mezi pojišťovnami v poolu sdruženými, ospravedlnitelná vzhledem k charakteru rizika, které mají pojišťovny sdružené v poolu pokrývat. Pakliže se jedná o nové riziko, na které je reagováno vznikem nového pojistného produktu, uplatňuje se princip vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž po dobu tří let od okamžiku vzniku poolu, a to bez ohledu na velikost tržního podílu, který pool na trhu zaujímá. Avšak v případech, kdy pool trvá déle než tři roky, nebo byl zřízen pro pojištění nikoli nového rizika, uplatní se princip vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž pouze za předpokladu, že podíl subjektů nabízejících pojištění prostřednictvím poolu nepředstavuje více než 20 % relevantního trhu 1 .
V posuzovaném případě Úřad zohlednil především tu skutečnost, že celková doba trvání výjimky bude k 31.12.2003 činit již tři roky. Nejedná se o nový druh pojištění, reagující na nové riziko, kdy by bylo ze strany pojišťoven ospravedlnitelné, pokud by se za účelem snížení rizika spojily v pool, který by měl větší možnost pokrýt tuto vyšší míru rizika, která je do budoucna ne zcela přesně odhadnutelná. V této souvislosti Úřad odkazuje na své rozhodnutí ze dne 21.12.2000, čj. S 1/2000-1777/00-230, kterým poprvé povolil výjimku z neplatnosti dohody narušující soutěž, a to dohody o společném postupu pojistitelů při provozování povinně smluvního pojištění záruky. V tomto rozhodnutí Úřad mimo jiné zohlednil právě tu skutečnost, že se jedná o zcela nový pojistný produkt, což byl jeden z důvodů, který vedl Úřad k povolení výjimky. Při posuzování stávající žádosti, tedy žádosti o další prodloužení doby trvání výjimky, je však situace zcela jiná. Podle názoru Úřadu doba, která uplynula od okamžiku povolení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž, tedy od počátku roku 2001, je dostatečně dlouhá k tomu, aby ty pojišťovny, které mají zájem nabízet pojištění záruky samostatně, vyhodnotily rizika spojená s tímto druhem pojištění, provedla klasifikaci cestovních kanceláří z pohledu jejich schopnosti dostát svým závazkům vůči svým klientům a tak vytvořily ucelený soubor dat, který by byl dostatečně přesvědčivým argumentem při jednáních se zajistiteli. Navíc Úřad v této souvislosti poukazuje na to, že jak ve zmíněném rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž, tak i v následujícím rozhodnutí předsedy Úřadu o prodloužení doby trvání výjimky, byla pojišťovnám spolupracujícím v rámci poolu uložena povinnost učinit taková opatření, která by jednotlivým pojišťovnám umožnila nabízet pojištění záruky samostatně s tím, že tato povinnost byla jednou z podmínek pro samotné povolení poolu i povolení prodloužení doby trvání výjimky ze zákazu dohod.
V rámci posuzování návrhu se Úřad rovněž zabýval tím, zda lze na daný případ aplikovat § 6 zákona, tj. zda lze uplatnit tzv. pravidlo de minimis. Z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona vyplývá, že zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákone se nevztahuje na ty horizontální dohody, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesáhne 5%. S ohledem na to, že v daném případě společný podíl účastníků řízení velmi podstatně převyšuje uvedenou hranici, nelze § 6 zákona aplikovat a dohodu o společném postupu pojistitelů sdružených v poolu tak nelze prohlásit za dohodu de minimis.
Ze stejného důvodu, tedy s ohledem na velmi výrazný společný podíl účastníků řízení na trhu nelze na daný případ aplikovat ani Vyhlášku š. 202/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví (dále jen "Vyhláška"). Z ustanovení § 4 odst. 6 písm. a) Vyhlášky totiž plyne, že zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se vždy vztahuje na dohody, kdy společný podíl zúčastněných stran je vyšší než 10%. Závěr
Na základě provedeného šetření, v jehož průběhu se Úřad zabýval posouzením návrhu ve všech souvislostech a poté, co vyhodnotil veškeré podklady, které v průběhu správního řízení shromáždil, lze učinit následující závěry.
Z dikce ustanovení § 9 odst. 4 zákona vyplývá, že Úřad je při posuzování návrhu o povolení výjimky a návrhu na prodloužení doby trvání výjimky již povolené povinen zkoumat, jaký je stav soutěžního prostředí na relevantním trhu. V posuzovaném případě se tedy Úřad primárně zabýval relevantním trhem, který byl vymezen jako trh poskytování pojištění záruky.
Stejně tak je nezbytné při posuzování návrhu na povolení výjimky či návrhu na prodloužení doby trvání výjimky již povolené vycházet z toho, že kriteria uvedená v ustanovení § 8 zákona sub a) až c) musí být splněna kumulativně.
V provedeném správním řízení Úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu prodloužení doby trvání výjimky ze zákazu dohody na omezení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
V daném případě je nepochybné, že oproti době, kdy byla výjimka povolena, se situace na relevantním trhu nezlepšila, neboť existence poolu vylučuje hospodářskou soutěž na podstatné části relevantního trhu. Navíc i nadále přetrvává stav, kdy pojišťovny sdružené v poolu, používají pro stanovení výše pojistného jednotný sazebník. Formálně tedy došlo ke splnění podmínky, kterou poolu uložil předseda Úřadu, tj. vypustit ze Statutu ustanovení upravující oprávnění vedoucího pojistitele stanovit výši pojistného a sazby pojistného. Fakticky se nadále mezi pojišťovnami sdruženými v poolu aplikuje postup, kdy jednotlivé pojišťovny používají jednotný sazebník, čímž dochází k dalšímu zesílení intenzity narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu.
Provedeným šetřením bylo dále prokázáno , že uzavřením Smlouvy a přistoupením na podmínky obsažené ve Statutu vytvořili účastníci tohoto správního řízení situaci, kdy hospodářská soutěž je na podstatné části trhu pojištění záruky vyloučena. Pakliže za znaky soutěže mezi pojišťovnami lze zcela jistě považovat např. výši pojistného, klasifikaci jednotlivých cestovních kanceláří dle míry rizika apod., potom provedené šetření prokázalo, že ani v těchto případech nejsou mezi pojišťovnami sdruženými v poolu žádné rozdíly. Sazby pojistného vycházejí z jednotného sazebníku a rovněž chybí jakákoli klasifikace rizika cestovních kanceláří. Není tak splněno kriterium uvedené v ustanovení § 8 písm. c) zákona. Stejně tak nelze považovat existenci poolu za přínos ve smyslu ustanovení § 8 a) zákona.
Vzhledem k tomu, že vedle posouzení situace na daném trhu je podmínkou pro udělení výjimky či prodloužení doby trvání výjimky již udělené, kumulativní splnění kriterií uvedených v ustanovení § 8 písm. a)-c) zákona, Úřad konstatuje, že v daném případě nedošlo ke kumulativnímu splnění kriterií uvedených v § 8 zákona. Za tohoto stavu však nelze dobu trvání výjimky, stanovenou rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 25.10.2002 do 31.12.2003, prodloužit. Proto Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 x Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, 120 84, jako zástupce všech účastníků řízení
na vědomí:
1 x Allianz pojišťovna, a.s., 120 04 Praha 2, Římská 12,
1x Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 140 21 Praha 4, Budějovická 5,
1 x Pojišťovna České spořitelny, a.s., se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 115,
1 x ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458 ,
1 x UNIQA pojišťovna, a.s., Bělohorská 19, 160 12, Praha 6
1 x spis
1 COMMISSION REGULATION (EC) No 358/2003 of 27 February 2003 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector