UOHS S159/2002
Rozhodnutí: OF/S159/02-3204/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Aktienbolaget Grundstenen 95602 a Cardo Rail AB,
Účastníci Aktienbolaget Grundstenen 95602 Cardo Rail AB,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 12. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 159/02-3204/02 V Brně dne 12. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 159/02, zahájeném dne 1. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Aktienbolaget Grundstenen 95602, se sídlem Box 292, 79127 Falun, Švédsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem se sídlem Staroměstské náměstí 15, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Aktiebolaget Grundstenen 95602, se sídlem Box 292, 79127 Falun, Švédsko, a Cardo Rail AB, se sídlem Roksildevägen 1B, 20124 Malmö, Švédsko, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi a prodeji, uzavřené dne 24.7.2002 mezi společností Cardo AB, se sídlem Roksildevägen 1B, 201 24 Malmö, Švédsko, jako prodávajícím, a společností Aktienbolaget Grundstenen 95602, se sídlem Box 292, 79127 Falun, Švédsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Aktienbolaget Grundstenen 95602 získá 100 % akcií společnosti Cardo Rail AB, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení, návrhu na povolení spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.37/02. Ve stanovené lhůtě pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi a prodeji, v důsledku které společnost Aktiebolaget Grundstenen 95602, se sídlem Box 292, 79127 Falun, Švédsko, (dále jen "AB Grundstenen"), získá možnost kontrolovat společnosti Cardo Rail AB, se sídlem Roksildevägen 1B, 20124 Malmö, Švédsko, (dále jen "Cardo Rail").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
AB Grundstenen byla založena za účelem akvizice akcií společnosti Cardo Rail. AB Grundstenen nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost (obchodní tajemství) .
Skupina Vestar Capital Partners prostřednictvím svých kapitálových fondů na území České republiky nekontroluje žádnou společnost. Kapitálové fondy společnosti Vestar Capital Partners kontrolují několik společností, z nichž na území České republiky působí prostřednictvím dovozu tyto společnosti:
Aearo Corporation-působící v oblasti osobní ochrany používané v rámci výkonu pracovní činnosti,
Siegelgale Holdings Inc.-poskytující poradenské služby v oblasti obchodních značek a internetu,
Gleason Corporation-navrhuje a vyrábí strojní zařízení na výrobu převodů a související vybavení,
Zanussi Metalurgice SpA-je dodavatelem kovových součástí pro domácí spotřebiče a pro automobilová odvětví.

(obchodní tajemství)
Cardo Rail je dceřinou společností švédské holdingové společnosti Cardo AB, která stojí včele skupiny Cardo . Skupina Cardo se zabývá především výrobou a prodejem dveří, čerpadel, brzdových systémů pro železniční vozidla, včetně náhradních dílů a služeb a přidružených výrobků, kol a spřáhel.
Cardo Rail je výrobcem a dodavatelem brzdových systémů, náhradních dílů a služeb pro železniční vozidla a přidružených výrobků, železničních kol a spřáhel. Cardo Rail kontroluje další skupinu společností, které jsou výrobci a dodavateli brzdových systémů pro železniční vozidla a přidružených výrobků, včetně náhradních dílů a služeb. Všechny společnosti, které Cardo Rail kontroluje, budou po uskutečnění spojení převedeny na kupujícího.
Společnost Cardo Rail na území České republiky kontroluje společnost SAB WABCO, s.r.o., se sídlem Třemošnice, Lichnická 402. Prostřednictvím této společnosti jsou na český trh dodávány:
Pneumatické brzdové systémy pro lokomotivy a vagóny -existují dva základní typy brzdových systémů: pneumatické a hydraulické. Oba druhy přitom mohou být řízeny mechanicky i elektronicky. Tlakové médium pro pneumatické brzdy je zajišťováno vzduchovými kompresory. Přestože jsou brzdové systémy tvořeny jednotlivými komponenty, po kterých může existovat samostatná poptávka, zákazníci (tj. výrobci vozového parku) nenakupují samostatné komponenty od různých dodavatelů, ale spíše mají zájem o kompletní pneumatické či hydraulické brzdové systémy od jednoho dodavatele.
Náhradní díly pro brzdové systémy -jedná se o součástky prodávané odděleně od originálních zařízení, a to zejména provozovatelům vozových parků. S tím je spojené zajišťování oprav a vlastní údržba.
Kola -jedná se o kola pro kolejová vozidla, která jsou prodávána samostatně nebo ve dvojkolí.
Spřáhla -používají se pro zajištění mechanického, elektrického, pneumatického a signálového spojení mezi jednotlivými vagóny a lokomotivami (řídícími jednotkami) vlaku. I když se použití různých typů spřáhel liší, jsou víceméně navzájem zaměnitelné. Jednoduchá mechanická spřáhla se používají pro ruční spojování vagónů a jednotek trvalejšího charakteru, zatímco automatická spřáhla se používají u vozidel a vagónů, které vyžadují častější a snazší spojování a rozpojování.
Kontrolované společnosti v portfoliu kapitálových fondů společnosti Vestar Capital Partners nejsou na trzích, na nichž působí společnost Cardo Rail, aktivní, spojením na relevantních trzích tedy nedojde k horizontálnímu ani vertikálnímu překrývání. Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy jako trh pneumatických brzdových systémů pro lokomotivy a vagóny, trh náhradních dílů pro brzdové systémy, trh kol a trh spřáhel. Skupina Cardo má na relevantním trhu pneumatických brzdových systémů pro lokomotivy a vagóny podíl cca (obchodní tajemství) , na ostatních relevantních trzích byl její podíl menší než (obchodní tajemství) .
Na všech relevantních trzích, na kterých spojující se soutěžitelé působí, existuje intenzivní konkurenční prostředí a jsou zde přítomni konkurenti spojujících se soutěžitelů, jejichž tržní podíly jsou významnější než tržní podíly spojujících se soutěžitelů. Kromě společnosti Cardo Rail působí na českém trhu v oblasti komponent pro kolejová vozidla např. společnosti DAKO-CZ, a.s., KOVOLIS VRDY, s.p., KNORR-BREMSE, Sescheron, Dellner a Bonantras a.s.
Spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, a tak nepovede ke změně tržních struktur a nebude mít negativní vliv na zájmy zákazníků, dodavatelů, ani na další technický a ekonomický rozvoj společnosti Cardo Rail.
Uskutečněním spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát,
AK White and Case, Feddersen
Staroměstské náměstí 15,
110 00 Praha
PM nabylo dne 12.9.2002