UOHS S158/2004
Rozhodnutí: OF/S158/04-3777/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MASPES Sp. z o.o., MASPEX CZECH, spol. s r.o. a FONTEA a.s. a část aktivit WALMARK a.s.
Účastníci FONTEA a.s., se sídlem Veselí nad Lužnicí 596/I MASPEX CZECH, spol. s r.o., se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4 MASPEX Sp. z o.o., se sídlem Chopina 10, Wadowice, Polská republika WALMARK, a.s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 31. 12. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 158/04-3777/04
V Brně dne 29. prosince 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 158/04, zahájeném dne 3. prosince 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností MASPEX Sp. z o.o., se sídlem Chopina 10, Wadowice, Polská republika, a MASPEX CZECH, spol. s r.o., se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, IČ: 25716379, ve správním řízení zastoupených Mgr. Petrou Coufalovou, advokátkou, se sídlem Slezská 11, Praha 2, na základě plných mocí ze dne 17. listopadu 2004 a 26. listopadu 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů MASPEX Sp. z o.o., se sídlem Chopina 10, Wadowice, Polská republika, a MASPEX CZECH, spol. s r.o., se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, IČ: 25716379, na straně jedné, a FONTEA a.s., se sídlem Veselí nad Lužnicí 596/I, IČ: 26029073, a část divize nápojů společnosti WALMARK, a.s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, IČ: 00536016, na straně druhé, ke kterému má dojít na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí", uzavřené dne 22. listopadu 2004 mezi společnostmi MASPEX Sp. z o.o., na straně jedné, a WALMARK, a.s. a WALMARK, spol. s r.o., se sídlem Framborská 58, Žilina, Slovenská republika, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost MASPEX Sp. z o.o. získat 99,95% podíl na základním kapitálu společnosti FONTEA a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a dále má společnost MASPEX Sp. z o.o. buď sama či prostřednictvím své dceřiné společnosti MASPEX CZECH, spol. s r.o. získat část majetku a práv vyplývajících z duševního vlastnictví, tvořící část podniku WALMARK a.s., označovanou jako "divize nápojů", ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2004 ze dne 15. prosince 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MASPEX Sp. z o.o. , se sídlem Chopina 10, Wadowice, Polská republika (dále jen "MASPEX") je polskou společností s ručením omezeným, jejímiž společníky je šest fyzických osob, z nichž žádná nevykonává nad společností MASPEX kontrolu. Společnost MASPEX kontroluje další polské i zahraniční společnosti zabývající se výrobou a prodejem nealkoholických nápojů a cukrovinek.
Společnost MASPEX CZECH, spol. s r.o. , se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, IČ: 25716379 (dále jen "MASPEX CZECH") je českou dceřinou společností společnosti MASPEX a jako taková již dalšího soutěžitele nekontroluje.
Společnost MASPEX působí v oblasti výroby instantních nápojů na kakaové a čokoládové bázi a v oblasti výroby cukrovinek. Společnost MASPEX CZECH působí v oblasti velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů, cukrovinek a instantních nápojů na kakaové a čokoládové bázi. V oblasti prodeje nealkoholických nápojů působí na trhu džusů, nektarů, ovocných a zeleninových šťáv, přičemž cca (obchodní tajemství) % celkových prodejů nealkoholických nápojů společnosti MASPEX CZECH v České republice představuje výrobek Kubík, jenž patří do samostatné kategorie "dětských nápojů".
Společnost MASPEX je vlastníkem ochranných známek, z nichž nejvýznamnějšími jsou: La Festa, Ekoland, Coffeeta, TYMBARK a Kubík. Společnost MASPEX CZECH nevlastní žádné ochranné známky.
Celkový celosvětový obrat společnosti MASPEX za předchozí účetní období činí (obchodní tajemství) Kč, na území České republiky dosáhla společnost MASPEX obratu (obchodní tajemství) Kč.
Společnost WALMAR, a.s. , se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, IČ: 00536016 (dále jen "WALMARK") je akciovou společností, jejímiž akcionáři je osm fyzických osob, přičemž žádná z těchto osob nevykonává nad společností WALMARK kontrolu.
V České republice vykonává společnost WALAMARK kontrolu nad společností FONTEA a.s. , se sídlem Veselí nad Lužnicí 596/I, IČ: 26029073 (dále jen "FONTEA") 1 .
Činnost společnosti WALMARK je soustředěna do dvou divizí, a to divize potravin zabývající se výrobou a prodejem nealkoholických nápojů (džusy, nektary, ovocné nápoje v balení TP a PET, a sycené nápoje v balení PET) a divize farmacie zabývající se výrobou a prodejem léků a doplňků stravy. Společnost FONTEA vyrábí ovocné nápoje v balení PET a limonády a vodu v balení PET.
Společnost WALMARK vlastní ochranné známky, z nichž nejvýznamnější jsou: Relax, Figo, Márka a Senza; nejvýznamnějšími ochrannými známkami společnosti FONTEA jsou: Aqua Bella, Fontea, Gordon a Maxxi.
Společnost FONTEA dosáhla za předchozí účetní období na území České republiky i celosvětově čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč. Nabývaná část společnosti WALMARK dosáhla za předchozí účetní období na území České republiky čistého obratu (obchodní tajemství) Kč, její celosvětový čistý obrat činil (obchodní tajemství) Kč. Na straně nabývaného soutěžitele 2 bylo tedy ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), dosaženo za předchozí účetní období na území České republiky čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč a celosvětově (obchodní tajemství) Kč.
Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí", uzavřené dne 22. listopadu 2004 mezi společnostmi MASPEX , na straně jedné, a WALMARK a WALMARK, spol. s r.o., se sídlem Framborská 58, Žilina, Slovenská republika, na straně druhé.
V uvedené smlouvě se smluvní strany zavázaly ke dni 31. prosince 2004 uzavřít následující smlouvy: (obchodní tajemství) .
Podle uvedených smluv má v konečném důsledku společnost MASPEX v České republice získat možnost přímo kontrolovat společnost FONTEA a dále má získat možnost kontrolovat buď přímo či prostřednictvím své dceřiné společnosti MASPEX CZECH část divize nápojů společnosti WALMARK. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) a § 12 odst. 2 zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé v posledním účetním období zákonem požadovaných obratů nedosáhli, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petra Coufalová, advokátka
AK Beneš Coufalová
Slezská 11
120 00 Praha 2
Právní moc: 31.12.2004.
1 Spojení soutěžitelů WALMARK a FONTEA bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 66/04-1886/04, jež nabylo právní moci dne 21. května 2004.
2 Pojem "soutěžitel" je třeba chápat ve smyslu soutěžního práva. Podle definice tohoto pojmu obsažené v § 2 odst. 1 zákona jsou soutěžiteli nejen fyzické a právnické osoby, jejich sdružení a sdružení těchto sdružení, ale také jiné formy seskupování (např. zahrnující vztahy uvnitř holdingu, mezi mateřskou a dceřinou společností), a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.