UOHS S158/2001
Rozhodnutí: OF/S158/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci EIS Group plc The BOC Group plc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 158/01-866/02 V Brně dne 11. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 158/01, zahájeném dne 3. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost The BOC Group plc., se sídlem Chertesey Road, Windlesham, Surrey, Velká Británie, ve správním řízení zastoupená Dr. Vítem Horáčkem, advokátem se sídlem Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů The BOC Group plc., se sídlem Chertesey Road, Windlesham, Surrey, Velká Británie, a EIS Group plc., se sídlem 765 Finchley Road, Londýn, Velká Británie, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě vícestranné transakční dohody uzavřené mezi společnostmi The BOC Group plc., se sídlem Chertesey Road, Windlesham, Surrey, Velká Británie, a The BOC Group, Inc., se sídlem v Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, na straně jedné, a společnostmi EIS Group plc., se sídlem 765 Finchley Road, Londýn, Velká Británie; Stokes Vacuum, Inc., se sídlem Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle, Delaware, USA; Smiths Group plc., se sídlem 765 Finchley Road, Londýn, Velká Británie, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost The BOC Group plc., se sídlem Chertesey Road, Windlesham, Surrey, Velká Británie, získá přímou kontrolu nad společnostmi Hick Hargreaves and Company Limited, se sídlem v Boltonu, Velká Británie; Wilhelm Klein GmbH, se sídlem v Esslingenu, Německo a Hibon International SA, se sídlem v Roubaix, Francie, a dále část majetku podniku společnosti Stokes Vacuum, Inc., se sídlem v New Castle, Deleware, USA, které společně tvoří vakuovou divizi společnosti EIS Group plc., se sídlem 765 Finchley Road, Londýn, Velká Británie, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/01 ze dne 12. prosince 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě vícestranné transakční dohody. V důsledku transakce vyplývající z výše uvedené smlouvy získá společnost The BOC Group plc. (dále jen "BOC plc.") divizi tlakových kompresorů a vakuových čerpadel (dále jen "vakuová divize") společnosti EIS Group plc., která je tvořena jednak společnostmi Hick Hargreaves and Company Limited; Wilhelm Klein GmbH a Hibon International SA jako celky a dále částí majetku podniku společnosti Stokes Vacuum, Inc. V České republice pak dojde v rámci transakce k tomu, že společnost John Crane Sigma a.s., se sídlem Jana Sigmunda 79, Lutín (dále jen "John Crane"), nepřímo kontrolovaná společností Smiths Group plc., mateřskou společností EIS Group plc., prodá majetek související s výrobou tlakových kompresorů společnosti 3H Czech s.r.o., se sídlem Jana Sigmunda 78, Lutín (dále jen "3H Czech"). Ta je dceřinou společností Hicks Hargreaves and Company Limited, nad níž získá v důsledku spojení kontrolu společnost BOC plc.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů přesáhl v minulém účetním období částku 5 mld. Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona
Dopady spojení
Skupina BOC se zaměřuje především na výrobu a distribuci průmyslových plynů. Prostřednictvím svých dceřiných společností BOC Limited, se sídlem Surrey, Velká Británie a GIST CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Dolní Novosadecká 301, Olomouc, se na území České republiky účastní soutěže na trhu prodeje vakuových zařízení, respektive na trhu přepravních služeb.
Společnost EIS Group se prostřednictvím své vakuové divize účastní na území České republiky soutěže na trhu prodeje tlakových kompresorů. Na území České republiky přímo působí společnost patřící do vakuové divize, a sice společnost 3H Czech, která vyrábí součásti tlakových kompresorů. Uvedené součásti však společnost 3H Czech v rámci vakuové divize exportuje pro konečnou montáž příslušných zařízení do zahraničí.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, a tedy uskutečněním navrhovaného spojení nedojde k navýšení podílů na trhu. Podíl společnosti BOC Group na trhu prodeje vakuových zařízení je ve výši přibližně 2 %, na trhu přepravních služeb je podíl nižší než 1%. Podíl vakuové divize společnosti EIS Group na trhu prodeje tlakových kompresorů, včetně dosavadní produkce společnosti John Crane, dosahuje přibližně 10 %.
Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.3. 2002
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Vít Horáček, advokát
Advokátní kancelář Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1