UOHS S157/2014
Rozhodnutí: S157/2014/KS-6281/2014/840/RPl Instance I.
Věc Spojení Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a. s.
Účastníci Pražská plynárenská Holding a. s. Pražská plynárenská, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 349 KBČ. j.: ÚOHS-S157/2014/KS-6281/2014 /840/RPl

24. 3. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S157/2014/KS, zahájeném dne 5. 3. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: 26442272, zastoupeného Mgr. Lubošem Havlem, advokátem, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30a/404, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Transakce, ke které má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s. uzavřené dne 31. 12. 2013 společnostmi E.ON Czech Holding AG, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Arnulfstr. 203, jako prodávajícím, a Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: 26442272, jako kupujícím, v jejímž důsledku má Pražská plynárenská Holding a.s. získat akcie představující 49,35% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Národní 37, IČ: 60193492, čímž má navýšit svůj stávající akciový podíl v této společnosti na 99,55 %, nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

nepodléhá.

Odůvodnění

1. K posuzované transakci má dojít na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: 26442272 (dále jen PPH ), získat akcie představující 49,35% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Národní 37, IČ: 60193492 (dále jen PP ), čímž má navýšit svůj stávající akciový podíl v této společnosti na 99,55 %. Uvedená transakce byla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) notifikována dne 5. 3. 2014 v rámci zjednodušeného návrhu na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), jako změna kvality kontroly nad společností PP, a to ze společné, vykonávané společně společnostmi PPH a E.ON Czech Holding AG, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Arnulfstr. 203 (dále jen E.ON Czech ), na výlučnou, která bude vykonávána pouze ze strany společnosti PP.

2. Společnost PPH byla v době podání návrhu na povolení posuzované transakce společně kontrolována ze strany Hlavního města Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, IČ: 00064581 (dále jen HMP ), a společnosti E.ON Czech. [1] Společnost PPH je společností holdingového typu, jejíž hlavní činností je správa majetkových účastí právnických osob. V době podání návrhu vykonávala společnost PPH v rámci této své činnosti akcionářská práva vůči společnosti PP, jakožto osoba kontrolující ve smyslu § 12 zákona.

3. Společnost PP působí v odvětví plynárenství a elektroenergetiky, respektive je držitelem licence na obchod s plynem a obchod s elektřinou. V oblasti energetiky poskytuje společnost PP komplexní služby zákazníkům, a to rovněž prostřednictvím svých dceřiných společností (i) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., (ii) Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., (iii) Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., (iv) Pragoplyn, a.s., (v) Měření dodávek plynu, a.s., (vi) Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. a (vii) Informační služby-energetika, a.s. Nejvýznamnějšími akcionáři společnosti PP jsou společnosti PPH (50,2 %) a E.ON Czech (49,35 %).

4. Úřad v řízení ověřoval, zda posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů.

5. V této souvislosti Úřad zjistil, že již v době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost PP výlučně kontrolována ze strany společnosti PPH. Tato výlučná kontrola společnosti PP ze strany společnosti PPH je založena na základě stanov společnosti PP, dle kterých o veškerých strategických rozhodnutích, včetně volby členů dozorčí rady, která následně volí členy představenstva této společnosti, rozhoduje valná hromada prostou většinou akcionářů přítomných na jednání valné hromady. [2] Společnost PPH, jakožto vlastník akcií představujících 50,2% podíl na hlasovacích právech společnosti PP, měla možnost již v době před notifikací posuzované transakce výlučně kontrolovat společnost PP. Tuto skutečnost konstatovala i Evropská komise v rámci posuzování případu spojení podniků vedených pod značkou M.4238 E.ON/Pražská plynárenská , když v odst. 6 a 7 rozhodnutí v dané věci konstatovala, že společnost E.ON Czech má získat možnost spolu s HMP (prostřednictvím společnosti PPH) společně kontrolovat společně PP a že její přímý podíl ve společnosti PP (ve výši 49,35 %) není spojen s možností jakékoli kontroly nad společností PP.

6. Úřad tedy dospěl k závěru, že notifikovaná transakce není spojením soutěžitelů a že tak nepodléhá jeho povolení. S ohledem na skutečnost, že nebyl dán důvod pro postup podle § 16a odst. 3 věta první zákona Úřad vydává rozhodnutí v dané věci ve lhůtě stanovené v § 16a odst. 3 věta druhá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
Mgr. Luboš Havel, advokát,
Na Pankráci 30a/404
140 00 Praha 4

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Ke dni podání návrhu na povolení posuzovaného spojení HMP drželo 51% a společnost E.ON Czech pak 49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PPH. V této souvislosti Úřad dne 25. 2. 2014 obdržel návrh HMP na povolení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku HMP mělo získat výlučnou kontrolu nad společností PPH. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S143/2014/KS-5750/2014/840-ASm ze dne 17. 3. 2014 bylo předmětné spojení soutěžitelů povoleno. Dne 18. 3. 2014 nabylo citované rozhodnutí právní moci.
[2] V této souvislosti Úřad uvádí, že při posuzování spojení soutěžitelů vychází v každém případě z předpokladu 100% účasti akcionářů na valné hromadě, pokud neexistují dlouhodobě a pravidelně se opakující skutkové okolnosti svědčící o opaku.