UOHS S157/2011
Rozhodnutí: S157/2011/KS-7815/2011/840/LBř Instance I.
Věc Fúze Czech Property Investments, a.s./Office Star One, spol.s r.o., Office Star Three,spol.s r.o., Office Star Four,spol.s r.o., Office Star Seven,spol.s r.o., Office Star Ten,spol.s r.o., Office Star Thirteen,spol.s r.o., Office Star Fourteen,spol.s r.o
Účastníci TENACITY LIMITED PPF PROPERTY LIMITED CRESTFALLEN LIMITED Marissa West, a.s. Marissa Gama, a.s. Czech Property Investments, a.s. Office Star One, spol. s r.o. Office Star Three, spol. s r.o. Office Star Four, spol. s r.o. Office Star Seven, spol. s r.o. Office Star Ten, spol. s r.o. Office Star Thirteen, spol. s r.o. Office Star Fourteen, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 7. 6. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


Č. j.: ÚOHS-S157/2011/KS-7815/2011/840/LBř
V Brně dne: 19.5.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S157/2011/KS, zahájeném dne 4.5.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, zastoupené JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, na jedné straně, a Office Star One, spol. s r.o., IČ: 27641252, Office Star Three, spol. s r.o., IČ: 27647358, Office Star Four, spol. s r.o., IČ: 27639843, Office Star Seven, spol. s r.o., IČ: 27640086, Office Star Ten, spol. s r.o., IČ: 27904482, Office Star Thirteen, spol. s r.o., IČ: 27903893, a Office Star Fourteen, spol. s r.o., IČ: 27904423, všechny se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, na druhé straně, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 15.4.2011 mezi společnostmi TENACITY LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Spyrou Kyprianou 18, Flat/Office 301, PPF PROPERTY LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Spyrou Kyprianou 18, a CRESTFALLEN LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Spyrou Kyprianou 18, jako převodci, a Marissa West, a.s., IČ: 24832502, a Marissa Gama, a.s., IČ: 24831972, obě se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, jako nabyvateli, v jejímž důsledku má společnost Czech Property Investments, a.s. nabýt, prostřednictvím jí nepřímo kontrolovaných společností Marissa West, a.s. a Marissa Gama, a.s., 100% obchodní podíly ve společnostech Office Star One, spol. s r.o., Office Star Three, spol. s r.o., Office Star Four, spol. s r.o., Office Star Seven, spol. s r.o., Office Star Ten, spol. s r.o., Office Star Thirteen, spol. s r.o. a Office Star Fourteen, spol. s r.o., a tím i výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161 (dále jen CPI ), nabýt, prostřednictvím jí nepřímo kontrolovaných společností Marissa West, a.s., IČ: 24832502, a Marissa Gama, a.s., IČ: 24831972, obě se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, 100% obchodní podíly ve společnostech Office Star One, spol. s r.o., IČ: 27641252, Office Star Three, spol. s r.o., IČ: 27647358, Office Star Four, spol. s r.o., IČ: 27639843, Office Star Seven, spol. s r.o., IČ: 27640086, Office Star Ten, spol. s r.o., IČ: 27904482, Office Star Thirteen, spol. s r.o., IČ: 27903893, a Office Star Fourteen, spol. s r.o., IČ: 27904423, všechny se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121 (dále všechny společně jen Office Star ), a tím i výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost CPI kontroluje řadu společností, které se na území České republiky zabývají developerskou činností, správou a pronájmem nemovitostí (bytů, kancelářských prostor, maloobchodních ploch a logistických center), poskytováním ubytovacích a souvisejících služeb a investičním a finančním poradenstvím.
3. Nabývané společnosti Office Star působí na území České republiky v oblasti pronájmu kancelářských prostor.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním


Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 7. 6. 2011