UOHS S157/2010
Rozhodnutí: S157/2010/KS-7332/2010/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Radiance Energy Holding S.a.r.l., NATLAND Investment Group N.V. a G.I.H.G. LIMITED/ENERGY 21 a.s.
Účastníci Radiance Energy Holding S.a.r.l. NATLAND Investment Group N.V. G.I.H.G. LIMITED ENERGY 21 a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 110 KB


č. j. ÚOHS-S157/2010/KS-7332/2010/840/LBř V Brně dne 28.5.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S157/2010/KS, zahájeném dne 12.5.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Radiance Energy Holding S.a.r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Rue Ermesinde 67, zastoupená JUDr. Štěpánem Svobodou, advokátem, se sídlem Praha 1, Palladium, Na Poříčí 1079/3a, NATLAND Investment Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 1143, zastoupená Ing. Liborem Maturou, se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, a G.I.H.G. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kritis 2, PELEKANOS BUILDING, 2. patro, č. 201, zastoupená Mgr. Petrou Šimkovou, advokátkou, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Radiance Energy Holding S.a.r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Rue Ermesinde 67, NATLAND Investment Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 1143, a G.I.H.G. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kritis 2, PELEKANOS BUILDING, 2. patro, č. 201, na straně jedné, a ENERGY 21 a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, IČ: 27865789, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi a prodeji cenných papírů, kterou zamýšlí uzavřít společnost Radiance Energy Holding S.a.r.l., jako kupující, a společnosti NATLAND Investment Group N.V. a G.I.H.G. LIMITED, jako prodávající, a akcionářské smlouvy, kterou zamýšlí uzavřít společnosti Radiance Energy Holding S.a.r.l., NATLAND Investment Group N.V. a G.I.H.G. LIMITED, v jejichž důsledku společnosti Radiance Energy Holding S.a.r.l., NATLAND Investment Group N.V. a G.I.H.G. LIMITED získají možnost společně kontrolovat společnost ENERGY 21 a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedených smluv, v jejichž důsledku získají společnosti Radiance Energy Holding S.a.r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Rue Ermesinde 67 (dále jen Radiance ), NATLAND Investment Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 1143 (dále jen NATLAND ), a G.I.H.G. LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kritis 2, PELEKANOS BUILDING, 2. patro, č. 201 (dále jen G.I.H.G. ), ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), možnost společně kontrolovat společnost ENERGY 21 a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, IČ: 27865789 (dále jen ENERGY 21 ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
2. Podnikatelská skupina, jejíž součástí je společnost Radiance , působí například v oblasti zpracovatelského průmyslu, oblasti kabelového vysílání, oblasti elektronických komunikací či oblasti zdravotní péče.
3. Podnikatelská skupina, jejíž součástí je společnost NATLAND , působí například v oblasti developmentu a realitní činnosti, oblasti poskytování finančních služeb či oblasti provozování sportovních zařízení.
4. Podnikatelská skupina, jejíž součástí je společnost G.I.H.G. , působí v například v oblasti zemědělství.
5. Nabývaná společnost ENERGY 21 působí na území České republiky v oblasti výroby elektrické energie ze solárních panelů, projektování, výstavby, dodávek a servisu solárních elektráren a distribuce komponentů solárních zařízení.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Štěpán Svoboda, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium, Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
NATLAND Investment Group N.V.
Ing. Libor Matura
Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

Mgr. Petra Šimková, advokátka
Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o.
Koněvova 2660/141
130 83 Praha 3
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy