UOHS S157/2003
Rozhodnutí: OF/S157/03-3411/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PAI Partners a Grand Vision
Účastníci Grand Vision, se sídlem 65 avenue d´Iéna, 75116 Paříž, Francouzská republika PAI Partners, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, 75002 Paříž, Francouzská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 157/03-3411/03 V Brně dne 15. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 157/03, zahájeném dne 12. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PAI Partners S.A.S., se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 29. července 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PAI Partners S.A.S., se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, Francouzská republika, a Grand Vision S.A., se sídlem 65 avenue d´Iéna, Paříž, Francouzská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Veřejné nabídky na odkup akcií společnosti Grand Vision S.A.", uskutečněné prostřednictvím společností Financiere 1 PAI, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, a Financiere 2 PAI, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, jež jsou kontrolovány společností PAI Partners S.A.S., v jejímž důsledku získá společnost PAI Partners S.A.S. možnost nepřímo kontrolovat společnost Grand Vision S.A., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Veřejné nabídky na odkup akcií společnosti Grand Vision S.A.", výpisů z obchodního rejstříku a z informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/03 ze dne 20. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Veřejné nabídky na odkup akcií společnosti Grand Vision S.A.", uskutečněné prostřednictvím společností Financiere 1 PAI, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž (dále jen " Financiere 1 PAI "), a Financiere 2 PAI, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž (dále jen " Financiere 2 PAI "), jež jsou kontrolovány společností PAI Partners S.A.S., se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, Francouzská republika (dále jen " PAI "), v jejímž důsledku získá společnost PAI možnost nepřímo kontrolovat společnost Grand Vision S.A., se sídlem 65 avenue d´Iéna, Paříž, Francouzská republika (dále jen " Grand Vision "), a to v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celá transakce bude probíhat tak, že v případě, že nabídka na odkup akcií bude úspěšná, získá společnost Financiere 2 PAI většinu akcií společnosti Grand Vision, společnost Financiere 1 PAI bude držet 100 % společnosti Financiere 2 PAI a fondy spravované společností PAI budou držet více než polovinu hlasovacích práv ve společnosti Financiere 1 PAI. V konečném důsledku tedy společnost PAI získá možnost nepřímo kontrolovat společnost Grand Vision.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Společnost PAI je soukromou investiční společností, specializující se na transakce s většinovými podíly financované z cizích zdrojů. Společnost PAI spravuje nebo radí investičním fondům a je také poradcem společnosti BNP PARIBAS při správě jejího vlastního portfolia podílů v průmyslových společnostech.
Akcie společnosti PAI vlastní nepřímo společnost Financiere PAI Partners S.A.S. (51 %) a společnost PNB PARIBAS (49 %). Kontrolu nad společností PAI však vykonává pouze společnost Financiere PAI Partners S.A.S., jež je ovládána 15 sdruženými fyzickými osobami.
Prostřednictvím svých podílů je společnost PAI přítomna v těchto oblastech: textil (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), veterinární výrobky (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), distribuce plastových trubek (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), obaly z PVC (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), lékařské publikace (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), zpracované chlazené maso (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), distribuce plynu (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), nákup textilu (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), kovové obaly (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), těstoviny a rýže (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), krmiva pro zvířata (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ), jogurty (prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ). Z výše uvedených společností působí v České republice pouze společnosti (obchodní tajemství) .
Na území České republiky kontroluje společnost PAI společnosti Bohemia Safari s.r.o., se sídlem Brniště 249, a Továrna na krmiva MÍKA a spol. s.r.o., se sídlem Jateční 470, Veselí nad Lužnicí, které se zabývají výrobou a distribucí krmiv pro domácí zvířata, společnost Provimi CZ s.r.o., se sídlem Jemnická 4/887, Praha 4, jež distribuuje dovážená krmiva pro zvířata, a společnost GALAS a.s., se sídlem Slušovice 626, jež vyrábí a distribuuje čerstvé mléčné výrobky.
Společnost Grand Vision působí v Evropě a specializuje se na maloobchodní distribuci optických pomůcek, tj. korekčních brýlí, slunečních brýlí, kontaktních čoček, doplňků a souvisejících služeb.
Společnost Grand Vision je mateřskou společností skupiny Grand Vision a před transakcí není kontrolována žádnou osobou.
V České republice kontroluje společnost Grand Vision společnost Vision Express Czech Republic s.r.o., se sídlem Centrum Myslbek, Na Příkopě 19/21, Praha 1, která je činná v maloobchodní distribuci optických pomůcek prostřednictvím svých pěti provozoven v Praze.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V předmětném spojení je kontrola získávána nad společností Grand Vision, která je činná zejména v oblasti maloobchodní distribuce optických pomůcek, tj. korekčních brýlí, slunečních brýlí, kontaktních čoček, doplňků a souvisejících služeb. Navrhovatel, společnost PAI, působí na trhu v České republice prostřednictvím svých podílů ve společnostech v těchto oblastech: krmiva pro zvířata, potraviny, textil, distribuce plynu, distribuce plastových trubek, obaly z PVC, lékařské publikace a kovové obaly. K překrytí činností spojujících se subjektů tedy nedochází.
Ve svém návrhu účastník řízení navrhl vymezení věcně relevantních trhů s členěním na: maloobchodní distribuci korekčních brýlí (korekčních skel a obrouček), maloobchodní distribuci kontaktních čoček (tvrdých či měkkých), maloobchodní distribuci slunečních brýlí, maloobchodní distribuci jiných doplňků (potřeb pro údržbu kontaktních čoček, šňůrek a řetízků, brýlových pouzder).
Související služby, které společnost Grand Vision poskytuje zákazníkům (montáž, poprodejní servis a případné služby na předpis), dle názoru účastníka řízení netvoří specifické trhy, neboť pouze doplňují distribuční činnost.
Účastník řízení dále uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že společnost Grand Vision působí v oblasti maloobchodní distribuce optických pomůcek pouze na území hlavního města Prahy, navrhuje vymezit jako geograficky relevantní trh území hlavního města Prahy.
V oblasti maloobchodní distribuce optických pomůcek existuje účinná soutěž, čemuž rovněž nasvědčuje množství subjektů působících v dané oblasti. K hlavním konkurentům společnosti Grand Vision patří např. společnosti EIFFEL OPTIC, spol. s r.o., se sídlem Ječná 507/6, Praha 2, a FOKUS optik a.s., se sídlem Třeboradická 1110/51, Praha 8.
Aktivity spojujících se soutěžitelů se v žádné oblasti nepřekrývají, rovněž tak lze konstatovat, že tito soutěžitelé nepůsobí ani v oblastech navazujících či souvisejících.
Vzhledem ke skutečnosti, že ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů nedojde k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů a tedy ani ke vzniku či posílení dominantního postavení v uvedených oblastech, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a vzhledem k nízkým tržním podílům společnosti Grand Vision nebylo pro účely tohoto rozhodnutí nezbytně nutné vymezovat věcně relevantní trhy s konečnou platností.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení, které je konglomerátního charakteru, nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
AK Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
Právní moc: 3.10.2003.