UOHS S157/2001
Rozhodnutí: OF/S157/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci NMR Consultants N.V Patria Finance, a.s
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 11. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 157/01-2535/01 V Brně dne 20. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 157/01, zahájeném dne 3. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, , ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, jako kupujícím a společnostmi Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1, a NMR Consultants N.V., se sídlem J.B. Gorsiraweg 14, Willemstad, Curacao, Holandské Antily, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, získá 100% obchodní podíl na společnosti CONSILIUM s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, Praha 1, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 3. prosince 2001 na návrh společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, správní řízení S 157/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, jako kupujícím a společnostmi Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1, a NMR Consultants N.V., se sídlem J.B. Gorsiraweg 14, Willemstad, Curacao, Holandské Antily, jako prodávajícími. Předmětem smlouvy je převod 100% obchodního podílu na společnosti CONSILIUM s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, Praha 1 (dále jen "CONSILIUM") na společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2 (dále jen "Patria Finance").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, formuláře vztahujícího se ke spojení, Smlouvy o převodu obchodního podílu, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Patria Finance je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je výkon činnosti obchodníka s cennými papíry. Je kontrolována holdingovou společností KBC Bank and Insurance Holding Company N.V., se sídlem v Belgii, prostřednictvím jejích dceřiných společností.
CONSILIUM je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je činnost organizačních a ekonomických poradců. Je kontrolována společností Československá obchodní banka, a.s. (podíl 60 %). Tato je dále kontrolována holdingovou společností KBC Bank and Insurance Holding Company N.V., se sídlem v Belgii (podíl 83,6 %), prostřednictvím jejích dceřiných společností.
Právní rozbor
Zamýšlená transakce je navržena tím způsobem, že společnost Patria Finance získá přímou výlučnou kontrolu nad společností CONSILIUM. Obě spojující se společnosti jsou nepřímo ovládány stejným subjektem-společností KBC Bank and Insurance Holding Company N.V., se sídlem v Belgii.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Proto se v tomto případě nejedná o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, protože spojující se soutěžitelé jsou již součástí jedné hospodářské jednotky.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V ., nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes funÖbres des régions libérées ). Uvedené případy mají v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod jmění není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnul o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fůzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.1.2002