UOHS S156/2011
Rozhodnutí: S156/2011/KS-7791/2011/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Advent International Corporation / TES VSETÍN, a.s., a MEZSERVIS a.s.
Účastníci Advent International Corporation TIDAMO Consulting s.r.o. JETAXIA Trade s.r.o. PENTA INVESTMENTS LIMITED MINALES INVESTMENTS LIMITED TES VSETÍN, a.s. MEZSERVIS a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 24. 5. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 117 KBČ. j.: ÚOHS-S156/2011/KS-7791/2011/840/LBř
V Brně dne: 19.5.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S156/2011/KS, zahájeném dne 2.5.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Advent International Corporation, se sídlem Spojené státy americké, Massachusetts, Boston, 75 State Street, zastoupené JUDr. Štěpánem Svobodou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Advent International Corporation, se sídlem Spojené státy americké, Massachusetts, Boston, 75 State Street, na jedné straně, a TES VSETÍN, a.s., se sídlem Vsetín, Jiráskova 691, IČ: 27598365, a MEZSERVIS a.s, se sídlem Vsetín, Jiráskova 459, IČ: 28257821, na druhé straně, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 27.4.2011 mezi společnostmi TIDAMO Consulting s.r.o., IČ: 24815276, a JETAXIA Trade s.r.o., IČ: 24815047, obě se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, jako kupujícími, a společností PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2nd Floor, panem Ing. P.D., a společností MINALES INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Larnaca, Grigori Afxentiou, 8, EL.PA. Livadioti Building, 3rd Floor, Flat/Office 306, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Advent International Corporation nabýt, prostřednictvím jí nepřímo kontrolovaných společností TIDAMO Consulting s.r.o. a JETAXIA Trade s.r.o., akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností TES VSETÍN, a.s. a MEZSERVIS a.s., a tím i kontrolu nad těmito společnostmi, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Advent International Corporation, se sídlem Spojené státy americké, Massachusetts, Boston, 75 State Street (dále jen AIC ), prostřednictvím jí nepřímo kontrolovaných společností TIDAMO Consulting s.r.o., IČ: 24815276, a JETAXIA Trade s.r.o., IČ: 24815047, obě se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností TES VSETÍN, a.s., se sídlem Vsetín, Jiráskova 691, IČ: 27598365, a MEZSERVIS a.s, se sídlem Vsetín, Jiráskova 459, IČ: 28257821 (dále společně jen Nabývané společnosti TES VSETÍN a MEZSERVIS ), a tím i kontrolu nad těmito společnostmi. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost AIC kontroluje skupinu private equity fondů Advent International (dále společně jen skupina AIC ) a spravuje nebo poskytuje poradenství řadě dalších investičních fondů. Skupina AIC drží majetkové účasti ve společnostech, jež celosvětově působí mj. v různých průmyslových odvětvích, v oblastech médií, komunikací, informačních technologií, internetu, zdravotní péče a léčiv. Na území České republiky je skupina AIC činná např. v oblastech poskytování outsourcingu finančních služeb, dodávek kovových a keramických prášků, speciálních chemikálií a dílů vyrobených z moderních keramických materiálů a žáruvzdorných kovů, dodávek interiérových a venkovních podlah, obkladů a dekorativních keramických obkladů, dodávek léčiv, dodávek klíčových chemických stavebních bloků a derivátů pro různé aplikace včetně nátěrů, barev, maziv a změkčovadel, dodávek produktů z PVC, či poskytování služeb zpracování transakcí uskutečněných prostřednictvím kreditních a debetních karet.
3. Skupina AIC bude v České republice činná rovněž v oblasti výroby krmiv pro domácí zvířata v případě, že bude Evropskou komisí povoleno spojení soutěžitelů Advent International Corporation/Provimi Pet Food (M.6219) [1] , v jehož důsledku skupina AIC získá možnost výlučně kontrolovat mimo jiné i společnost Provimi Pet Food CZ s.r.o.
4. Nabývané společnosti TES VSETÍN a MEZSERVIS působí v České republice zejména v oblastech výroby a prodeje generátorů, elektromotorů a regulátorů napětí, komponentů elektromotorů a generátorů, elektrických pohonů, výtahové techniky a rozvaděčů nízkého napětí.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupovánímObdrží:
JUDr. Štěpán Svoboda, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 24. 5. 2011

[1] V době vydání tohoto rozhodnutí nebylo posouzení spojení Advent International Corporation/Provimi Pet Food (M.6219) ukončeno vydáním rozhodnutí Evropské komise.