UOHS S156/2003
Rozhodnutí: OF/S156/03-3365/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Andritz AG, Heindrich Fiedler Verwaltungs-GmbH a Heinrich Fiedler GmbH & Co Holding KG
Účastníci Andritz AG, Stattegerstrasse 18, A-8045 Graz, Rakousko Heinrich fiedler GmbH and Co Holding KG, Weidener Strasse 9, D-93059 Regensburg, Německo Heinrich Fiedler Verwaltungs-GmbH, Weidener Strasse 9, D-93059, Regensburg, Němeco
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 156/03-3365/03 V Brně dne 10. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 156/03, zahájeném dne 11. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Andritz AG, se sídlem Statteggerstrasse 18, Graz, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Janou Matiskovou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu a podílu na společnosti" uzavřené dne [.. obchodní tajemství.. ] července 2003 mezi [.. obchodní tajemství.. ], jako převodci, a společností [.. obchodní tajemství.. ], jako nabývajícím, v jejímž důsledku společnost Andritz AG, se sídlem Statteggerstrasse 18, Graz, Rakouská republika, prostřednictvím své dceřiné společnosti [.. obchodní tajemství.. ], získá současně [.. obchodní tajemství.. ] podíl na základním kapitálu jak společnosti Heinrich Fiedler GmbH & Co Holding KG, se sídlem Weidener Strasse 9, Regensburg, Spolková republika Německo, tak i společnosti Heinrich Fiedler Verwaltungs-GmbH, se sídlem Weidener Strasse 9, Regensburg, Spolková republika Německo, a tím získá i možnost obě tyto společnosti nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/2003 ze dne 20.8.2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené pětidenní lhůtě pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Andritz AG, se sídlem Statteggerstrasse 18, Graz, Rakouská republika (dále jen "Andritz AG"), Heinrich Fiedler Verwaltungs-GmbH, se sídlem Weidener Strasse 9, Regensburg, Spolková republika Německo (dále jen "Heinrich Fiedler GmbH"), a Heinrich Fiedler GmbH & Co Holding KG, se sídlem Weidener Strasse 9, Regensburg, Spolková republika Německo (dále jen "Heinrich Fiedler KG"), má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu a podílu na společnosti", uzavřené dne [.. obchodní tajemství.. ] července 2003 mezi [.. obchodní tajemství.. ], jako převodci, a společností [.. obchodní tajemství.. ], jako nabývajícím, za účasti společností [.. obchodní tajemství.. ]. V důsledku této smlouvy získá společnost Andritz AG, prostřednictvím své dceřiné společnosti [.. obchodní tajemství.. ], [.. obchodní tajemství.. ] podíly na základním kapitálu společnosti Heinrich Fiedler KG a společnosti Heinrich Fiedler Verwaltungs-GmbH, která je jediným společníkem ve společnosti Heinrich Fiedler KG. Tím získá společnost Andritz AG i možnost obě tyto společnosti nepřímo kontrolovat. Nabytí předmětných podílů na základním kapitálu zakládá spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Andritz AG, která byla založena podle rakouských právních předpisů, je holdingovou společností mezinárodní skupiny společností (dále jen "skupina Andritz"). Činnost skupiny Andritz se zaměřuje na vývoj moderních technologií, dodávek výrobních systémů a služeb zejména v oblastech zpracování buničiny a papíru, technologií pro výrobu polotovarů z oceli a neželezných kovů (válcovací stolice aj.), ekologických staveb a životního prostředí (čistírny odpadních vod, separace odpadu aj.), technologií v oblasti krmiv a výroby granulovaných krmiv pro zvířata a hydroenergetiky (vodní turbiny a čerpadla). Prostřednictvím svých dceřiných společností Andritz AG poskytuje řadu komplexních poradenských služeb v oblasti strojírenství a průmyslu, který se zabývá zpracováním celulózy a papíru. V České republice nemá společnost Andritz AG žádnou dceřinou společnost.
Společnost Heinrich Fiedler GmbH je společností založenou v Německu, která je jediným společníkem společnosti Heinrich Fiedler KG. Společnost Heinrich Fiedler KG stojí v čele skupiny společností aktivních v oblasti děrovací technologie a v oblasti technologií zpracování celulózy a papíru (dále jen "skupina Fiedler"). V oblasti děrovací technologie se jedná o výrobu různých děrovaných desek zejména pro využití v zemědělství, pivovarnictví, mlýnském a chemickém průmyslu. Výrobky skupiny Fiedler v oblasti zpracování celulózy a papíru zahrnují filtry a filtrační komponenty (např. filtrační válce, filtrační komponenty, rotory). Skupina Fiedler se dále zabývá poradenstvím v oblasti strojírenství a průmyslu. Skupina Fiedler zahrnuje dceřinné společnosti, působící mimo jiné i na trhu v České republice, a to v oblasti dodávek filtrů a filtračních komponentů a poradenské činnosti v oblasti strojírenství a průmyslu. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Skupina Fiedler se v České republice zabývá obchodem s filtry a filtračními komponenty a působí v oblasti děrovacích technologií. Dále poskytuje poradenství v oblasti strojírenství a průmyslu, týkajícího se zpracování celulózy a papíru.
Skupina Andritz je v České republice činná v oblasti zpracování celulózy a papíru (výrobků odlišných od filtrů a filtračních komponentů dodávaných skupinou Fiedler), výrobních technologií pro výrobu polotovarů z oceli a neželezných kovů a dodávek technologií pro výrobu a zpracování krmiv pro zvířata. Dále také poskytuje poradenství v oblasti strojírenství a průmyslu, týkajícího se zpracování celulózy a papíru.
Poradenstvím v oblasti strojírenství a průmyslu, týkajícího se zpracování celulózy a papíru se v České republice zabývají oba spojující se soutěžitelé, jak skupina Fiedler, tak i společnost Andritz AG. Vzhledem k tomu, že této oblasti dochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, vymezil Úřad relevantní trh v případě předmětného spojení jako trh poradenství v oblasti strojírenství a průmyslu, týkajícího se zpracování celulózy a papíru . Z geografického hlediska Úřad vymezil relevantní trh v předmětném správním řízení územím celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu poradenství v oblasti strojírenství a průmyslu, týkajícího se zpracování celulózy a papíru působí oba spojující se soutěžitelé, jejich společný podíl na takto vymezeném trhu však nepřesáhne hranici [.. obchodní tajemství.. ] % .
Úřad dále k problematice vymezení věcného trhu uvádí, že v případě posuzovaného spojení nebylo nutné vymezit relevantní trh v oblasti dodávek filtrů a filtračních komponentů s konečnou platností, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že nedojde v této oblasti k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů (společnost Andritz AG na trh v České republice nedodává filtry ani filtrační komponenty). Rovněž i v oblasti dodávek děrovaných výrobků nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů (společnost Andritz AG na trh v České republice nedodává tyto výrobky). Ani pro tuto oblast není v tomto případě nezbytně nutné vymezení relevantního trhu, a i v této oblasti tedy Úřad nechává otázku vymezení relevantního trhu otevřenou.
Při otázce posuzování relevantních trhů přihlédl Úřad podpůrně také k rozhodnutím Evropské komise 1 , která se v nich mimo jiné zabývala vymezením relevantních trhů v oblasti zpracování a výroby buničiny a papíru.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k významnému navýšení podílů spojujících se soutěžitelů na trhu poradenství v oblasti strojírenství a průmyslu týkajícího se zpracování celulózy a papíru a v ostatních výše uvedených oblastech nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. Předmětným spojením rovněž nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly spojením vzniklého subjektu, a to zejména s ohledem na výši obratu nabývané společnosti vůči společnosti Andritz. V oblasti dotčené spojením působí i další významní soutěžitelé a významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v ČR neexistují.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Jana Matisková, advokátka
Altheimer & Gray, v.o.s.
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
1 např. rozhodnutí Evropské komise M.1930-Ahlstrom/Andritz ze dne 30.5. 2000