UOHS S156/2002
Rozhodnutí: OF/S156/02-3001/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Bolanpass Limited, Irská republika a Hortim International, spol. s r.o.
Účastníci Bolanpass Limited Hortim International, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB


S 156/02-3001/02 V Brně dne 29.srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 156/02, zahájeném dne 24. července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bolanpass Limited, se sídlem 1 Beeresford Street, Dublin 7, Irská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Martinem Křížem, advokátem se sídlem Jáchymova 2, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Bolanpass Limited, se sídlem 1 Beresford Street, Dublin 7, Irská republika, a Hortim International, spol. s r.o., se sídlem Haškova 18, Břeclav, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy ze dne 17.července 2002, kterou uzavřely společnosti Bolanpass Limited, se sídlem 1 Beresford Street, Dublin 7, Irská republika, jako kupující, a Zdeněk Hort, bytem nábřeží Ant. Dvořáka 3135/20, Břeclav, Marius L.J. De Groot, bytem Warande 13, 2360 Oud-Turnhout, Belgie, jako prodávající, v jejímž důsledku nabude společnost Bolanpass Limited, se sídlem 1 Beresford Street, Dublin 7, Irská republika, 70 % obchodního podílu společnosti Hortim International, spol. s r.o., se sídlem Haškova 18, Břeclav, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení, návrhu na povolení spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 33/02 ze dne 14.8.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o prodeji 70% obchodního podílu ve společnosti Hortim International, spol. s r.o., se sídlem Haškova 18, Břeclav, (dále jen "Hortim") ze dne 17.7.2002, v jejímž důsledku společnost Bolanpass Limited, se sídlem 1 Beresford Street, Dublin 7, Irská republika, (dále jen "Bolanpass"), získá 70% obchodního podílu společnosti Hortim a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Bolanpass je investiční holdingová společnost, která patří do mezinárodní skupiny Fyffes, která je tvořená mateřskou společností Fyffes Plc. a jejími dceřinými společnostmi. Bolanpass nevykonává ani v České republice ani kdekoliv jinde žádnou podnikatelskou činnost.
Skupina Fyffes působí celosvětově v oblasti dodávek a obchodu s čerstvým zbožím, především s ovocem a zeleninou. Fyffes patří mezi vedoucí distributory čerstvého ovoce a zeleniny v Evropě s dceřinými společnostmi v Rakousku, Dánsku, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Španělsku a ve Velké Británii. Skupina Fyffes také působí v oblasti dodávek a obchodu s banány, který je s ohledem na jeho specifickou povahu, spočívající ve zvláštní přepravě, uskladnění, dozrávání a distribuce, vydělen a provozován odděleně od zbytku obchodních aktivit. Aktivity Fyffes zahrnují primární dovozy zelených banánů do EU. Zelené banány jsou pak prodávány dozrávacím společnostem nebo je dozrání zajištěno samotnou skupinou Fyffess. Po dozrání jsou žluté banány distribuovány velkoobchodům.
Skupina Fyffes působí na trhu v České republice prostřednictvím společností:
Velleman & Tas B.V., Nizozemí,
Peviani SPA, Itálie,
Capespan Austria GmbH, Rakousko,
Anaco & Greeve International B.V., Nizozemí.
Tyto společnosti dodávají na trh v České republice cca 25 druhů ovoce a zeleniny, včetně exotického ovoce. Činnost skupiny Fyffes je v České republice v oblasti banánů omezena na prodej zelených banánů společnosti Hortim. Jedinou společností, která ze skupiny Fyffes dodává zelené banány na český trh je společnost Velleman & Tas B.V. Zákazníci, kteří odebírají od skupiny Fyffes produkty, si samy organizují vlastní dopravu zboží do České republiky. Skupina Fyffes v České republice prodává produkty pouze velkoobchodům/distributorům.
Společnost Hortim je mateřská společnost skupiny Hortim. Společnost Hortim je v současné době kontrolována dvěma společníky, přičemž první z nich, pan Zdeněk Hort, bytem nábřeží Ant. Dvořáka 3135/20, Břeclav, vlastní 49% podíl a pan Marius L.J. De Groot, bytem Warande 13, 2360 Oud-Turnhout, Belgie, vlastní 51% podíl. Hlavní činností skupiny Hortim je obchodování s ovocem a zeleninou, kterou dodává maloobchodům, včetně supermarketů.
Na území České republiky kontroluje Hortim následující společnosti: -HORTIM-OSTRAVA s.r.o., která nevyvíjí žádnou činnost.
CARGO-HORTIM, spol. s r.o., která působí v oblasti silniční nákladní přepravy, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Tato přeprava je v převážné míře najímána společnostmi ve skupině Hortim.
Česká farma s.r.o., kde má společnost Hortim 50% podíl, zbývající podíl vlastní společnost Eurofarms. Společnost působí v oblasti zemědělské prvovýroby, včetně prodeje surových zemědělských produktů, které sama produkuje. Dále působí jako velkoobchod-nakupuje čerstvé produkty vypěstované ostatními českými zemědělci a prodává je společnostem ve skupině Hortim a jiným distributorům a velkoobchodům.
MIK s.r.o., jejíž obchodní činnost se zaměřuje na pronájem nákladních tahačů a pronájem skladovacích prostor. Tato společnost bude před uskutečněním spojení prodána.
HORTIM PRAHA s.r.o., která nevyvíjí žádnou významnou podnikatelskou činnost. Společnost bude před realizací spojení prodána.
V zahraničí dále skupina Hortim vlastní tyto společnosti:
CARGO-HORTIM SK, s.r.o., která provozuje silniční nákladní přepravu. Na území České republiky však tato společnost nepůsobí.
HORTIM-SK s.r.o., působí v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s ovocem a zeleninou. Společnost dodává společnosti Hortim čerstvé ovoce a zeleninu od pěstitelů ze Slovenska a Maďarska. Kromě dodávek pro Hortim tato společnost v ČR neprovozuje žádnou významnou podnikatelskou činnost.
Horimpex sp. z.o.o., která dodává čerstvé ovoce a zeleninu do České republiky, a to pouze pro společnost Hortim. Jedná se především o ovoce a zeleninu nakoupenou od místních pěstitelů z Polska. Jinou podnikatelskou činnost tato společnost na území České republiky nevykonává.
Hortim v současné době nabízí maloobchodům 17 druhů koření a bylin, 37 druhů exotického ovoce a zeleniny, 6 druhů hub, 10 druhů mražené zeleniny, cca 50 druhů zeleniny, cca 30 druhů ovoce, dále s ořechy, sušené ovoce a zeleninu a zpracovanou zeleninu.
Vymezení relevantních trhů
Spojující se soutěžitelé navrhují členění relevantních trhů na trh banánů, trh čerstvých produktů (kromě banánů), trh mražených produktů v oblasti ovoce a zeleniny, trh sušeného ovoce a zeleniny, trh bylin a koření, trh hub a trh zpracovaného ovoce a zeleniny.
Trh banánů je analyzován samostatně s ohledem na specifickou povahu obchodu s banány, kde je vyžadována zvláštní přeprava, uskladnění, dozrávání a distribuce. Banány jsou považovány za nezaměnitelné s ostatními druhy ovoce a zeleniny z důvodu jejich specifické chuti, měkkosti, lehké poživatelnosti, bezpeckovitosti, snadné loupatelnosti. Pro tyto vlastnosti jsou banány často užívány lidmi nemocnými, starými nebo malými dětmi. Dalším specifickým rysem banánů je, že jsou produkovány v průběhu celého roku, nejedná se tedy o sezónní ovoce.
Takové vymezení relevantních trhů podporuje i rozhodnutí Evropské komise IV/M.1409-FYFFES/CAPESPAN a C 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal vs. Commission of the European Communities , kde jsou banány pro své nezaměnitelné vlastnosti považovány za nezastupitelné s ostatními druhy ovoce.
Trh čerstvého ovoce a zeleniny kromě banánů (dále jen "trh ovoce a zeleniny") je takto vymezen z důvodu, že většina odběratelů požaduje na dodavatelích, aby jim dodávali po celý rok kompletní nabídku ovoce a zeleniny. Důsledkem toho je situace, že ačkoliv jsou spotřebitele připraveni považovat některé produkty z oblasti ovoce a zeleniny za zaměnitelné, na úrovni dovozu a distribuce musejí být dodavatelé schopní nabízet kompletní nabídku ovoce a zeleniny. Pro účely tohoto rozhodnutí navíc není nutné vymezit relevantní trhy úžeji, neboť spojení na takto vymezeném relevantním trhu ani jakémkoliv úžeji vymezeném relevantním trhu nepovede k vytvoření ani posílení dominantního postavení soutěžitelů.
Trh mražených produktů v oblasti ovoce a zeleniny, trh sušeného ovoce a zeleniny, trh bylin a koření, trh hub a trh zpracovaného ovoce a zeleniny není nutné pro účely tohoto rozhodnutí definovat samostatně, neboť se jedná o doplňkový sortiment k dodávkám čerstvého ovoce a zeleniny. Aktivity skupiny Hortim jsou v této oblasti jen okrajové. Skupina Fyffes v této oblasti na trhu v České republice nepůsobí. Tržní podíly skupiny Hortim jsou na jednotlivých trzích nízké. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nedojde v této oblasti na relevantním trhu, byť by byl vymezen nejužším v úvahu přicházejícím způsobem, ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů.
Trh banánů a trh čerstvého ovoce a zeleniny lze pro účely tohoto rozhodnutí rozdělit podle vertikálního stupně distribuce na trh výroby a dovozu a na trh velkoobchodní distribuce . Zatímco na trhu výroby a dovozu působí společnosti, které vyrábí a sdružují nabídku čerstvého ovoce a zeleniny od producentů a prodávají ji významným velkoobchodům, popř. velkým obchodním řetězcům, na trhu velkoobchodní distribuce působí subjekty, které dále prodávají čerstvé ovoce a zeleninu menším velkoobchodům a maloobchodům, supermarketům, restauracím, jídelnám atd. Uvedené rozlišení relevantních trhů je v souladu s rozhodnutím Evropské komise IV/M.1409-FYFFES/CAPESPAN.
Společnosti ze skupiny Hortim dále působí v oblasti silniční vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy (prostřednictvím společností Hortim a CARGO-HORTIM, spol. s r.o.), v oblasti pronájmu nemovitostí (Hortim), a v oblasti prvovýroby zemědělské produkce (Česká farma s.r.o.). Tyto činnosti jsou však převážně podpůrnými aktivitami, provozovanými za účelem poskytování kvalitních služeb v rámci hlavní oblasti činnosti, a to v oblasti obchodu a distribuce čerstvého ovoce a zeleniny a dalších produktů. Výše uvedené společnosti poskytují tyto služby především společnostem ve skupině Hortim. Obraty dosahované těmito činnosti jsou v porovnání s obraty dosahovanými v oblasti hlavní činnosti zanedbatelné.
Úřad z věcného hlediska vymezil pro účely tohoto rozhodnutí relevantní trhy jako trh výroby a dovozu banánů, trh velkoobchodní distribuce banánů, trh výroby a dovozu čerstvého ovoce a zeleniny, trh velkoobchodní distribuce čerstvého ovoce a zeleniny.
Z hlediska geografického je relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí celé území České republiky.
Z hlediska časového je relevantní trh vymezen jako trh trvalý.
Postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích
Uskutečněním spojení dojde k vertikální integraci spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu banánů a relevantním trhu čerstvého ovoce a zeleniny. Zatímco skupina Fyffes působí na trhu výroby a dovozu a dodává zboží velkoobchodům, mj. i společnosti Hortim, skupina Hortim distribuuje zboží menším odběratelům, jako jsou maloobchody, supermarkety, restaurace, jídelny apod. Společnost Hortim přitom produkty nenakupuje pouze od skupiny Fyffes, ale celkem od cca 2000 dodavatelů, mezi kterými jsou jak místní pěstitelé, tak i společnosti působí v oblasti primárního importu ovoce a zeleniny do Evropy. Některé dodávky si společnost Hortim zajišťuje prostřednictvím dceřiných společností, které pro skupinu Hortim nakupují čerstvé ovoce a zeleninu v Polsku, Německu a Maďarsku. Určitá část prodávané produkce skupiny Hortim pochází ze společnosti Česká farma s.r.o., která produkuje především cibuli, kořenovou a košťálovou zeleninu, brambory a saláty. Přibližně 80% produkce, kterou skupina Hortim prodává, však pochází z importu. Dodávky od skupiny Fyffes tvořily v roce 2001 cca 25% nákupů skupiny Hortim. Společnosti skupiny Fyffes zabezpečují dodávky jak společnosti Hortim, tak i jejím konkurentům jako jsou ČEROZFRUCHT s.r.o., VVISS spol. s r.o. a TEKOO spol. s r.o.
Jedinou společností ze skupiny Fyffes působící na trhu výroby a dovozu banánů do České republiky je společnost Velleman. Společnosti Hortim dodává zelené banány, ta je nechává dozrát, a dále je distribuuje maloobchodním jednotkám. Tržní podíl společnosti Velleman na trhu importu banánů do České republiky je nízký a nepřesahuje úroveň (obchodní tajemství) . Společnost Hortim banány odebírá také od společností DOLE, Anton Durbeck gmbh, Adria, Chiquita ČR s.r.o. Podíl skupiny Hortim na trhu banánů v České republice je cca (obchodní tajemství) .
Na relevantním trhu výroby a dovozu čerstvého ovoce a zeleniny má skupina Fyffes v České republice podíl opět nízký, nepřesahující hranici (obchodní tajemství) . Mezi největší konkurenty patří společnosti Vitapello Limited, Dole Fresh Fruit Europe Ltd. & Co., Anecoop. S. Coop. a mnoho dalších. Společnost Česká farma s.r.o., patřící do skupiny Hortim, rovněž vyrábí čerstvé ovoce a zeleninu, avšak vzhledem k jejímu nízkému tržnímu podílu nedojde po spojení soutěžitelů k významnému zvýšení společného tržního podílu. Společnost Hortim má na relevantním trhu velkoobchodní distribuce čerstvého ovoce a zeleniny cca (obchodní tajemství) tržní podíl. Stejně jako na trhu produkce a dovozu, i na trhu velkoobchodní distribuce existuje intenzivní konkurenční prostředí. Mezi konkurenty společnosti Hortim patří např. společnosti ČEROZFRUCHT s.r.o., VVISS spol. s r.o. a TEKOO spol. s r.o. Tyto společnosti jsou zároveň odběrateli společností ze skupiny Fyffes. Společnosti ČEROZFRUCHT s.r.o., VVISS spol. s r.o. a TEKOO spol. s r.o Úřad oslovil s žádostí o stanovisko k posuzovanému spojení soutěžitelů. Žádná z těchto společností se k posuzovanému spojení nevyjádřila negativně, což by mohlo nasvědčovat tomu, že spojení soutěžitelů nebude mít negativní dopad na hospodářskou soutěž.
Na trhu banánů a čerstvého ovoce a zeleniny neexistují bariéry vstupu. Celní sazby mají na dovoz pouze omezený dopad: na exotické produkty (např. banány) se uplatňují spíše nižší nebo nulové sazby, na produkty, které lze pěstovat i v České republice jsou sazby rozdílné v závislosti na typu produktu a ročním období.Všechno vybavení a služby nutné pro obchodování s ovocem a zeleninou je dostupné za tržní ceny a nepředstavuje významnou překážku vstupu na trh. V České republice neexistují žádné výhradní distribuční smlouvy mezi významnými distributory ovoce a zeleniny a jejich mezinárodními či místními dodavateli.
Strana nabídky na trhu čerstvých produktů je charakteristická účinnou soutěží mezi dodavateli, kde nabídka čerstvých produktů převyšuje poptávku. Žádný z dodavatelů není ve významném rozsahu schopen jednat v oblasti určování cen nebo podmínek dodávek nezávisle na svých konkurentech. Vzhledem k nízkým překážkám vstupu na trh a prakticky nulovým omezením dovozu ovoce a zeleniny, ekonomické podmínky nevytvářejí významný prostor pro protisoutěžní chování.
Spojení soutěžitelů nepovede k nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů ani ke změně počtu soutěžitelů účastněných na trhu. Skupina Fyffes spojením získá aktivity v oblasti dodávek do maloobchodních jednotek, skupině Hortim spojení naopak umožní přístup k investičním zdrojům. Uskutečněním spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Martin Kříž, advokát
AK Procházka/ Randl/ Kubr
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
PM nabylo dne 18.9.2002