UOHS S155/2002
Rozhodnutí: OF/S155/02-2998/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Outokumpu Copper Products Oy, Finsko a Heatcraft Heat Transfer LLC, Outokumpu Heatcraft B.V.,
Účastníci Outokumpu Copper Holdings, Inc., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA Outokumpu Copper Products Oy, Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo, Finsko Outokumpu Heatcraft B.V., Heatcraft Heat Transfer LLC
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB


S 155/02-2998/02 V Brně dne 27. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 155/02, zahájeném dne 24.července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY, se sídlem Riihitontuntie 7 B, P.O. Box 144, FIN-02201 Espoo, Finsko, a OUTOKUMPU COPPER HOLDINGS, INC., se sídlem No. 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware, USA, ve správním řízení zastoupené JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem se sídlem Staroměstské nám. 15, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
I. Spojení soutěžitelů OUTOKUMPU COPPER HOLDINGS, INC., se sídlem No. 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware, USA, a Lennox International Inc., se sídlem 2140 Lake Park Blvd., Richardson, Texas 75080, USA a Heatcraft Heat Transfer LLC, se sídlem 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA, ke kterému dojde na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 18.7.2002 mezi společností Lennox International Inc., jako prodávajícím, a společností OUTOKUMPU COPPER HOLDINGS, INC., jako kupujícím, a OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY, se sídlem Riihitontuntie 7 B, P.O.Box 144, FIN-02201 Espoo, Finsko, v jejímž důsledku společnost OUTOKUMPU COPPER HOLDINGS, INC., získá 55 % obchodní podíl ve společnosti Heatcraft Heat Transfer LLC, a tím získá spolu se společností Lennox International Inc. možnost vykonávat společnou kontrolu ve společnosti Heatcraft Heat Transfer LLC, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
II. Spojení soutěžitelů OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY, se sídlem Riihitontuntie 7 B, P.O.Box 144, FIN-02201 Espoo, Finsko, a LGL Holland B.V., se sídlem Watergoorweg 87, 3861MA Nijkerk, Nizozemí, a Outokumpu Heatcraft B.V., která má být založena, k němuž dojde na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 18.7.2002 mezi společností LGL Holland B.V., jako prodávajícím, společností OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY, jako kupujícím, a společností LGL Europe Holding Co., jako ručitelem, v jejímž důsledku společnost OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY získá 55 % akcií ve společnosti Outokumpu Heatcraft B.V., a tím získá spolu se společností LGL Holland B.V. možnost vykonávat společnou kontrolu ve společnosti Outokumpu Heatcraft B.V., se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení, návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, výpisů z obchodního rejstříku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.32/02 ze dne 7.8.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů OUTOKUMPU COPPER HOLDINGS, INC., se sídlem No. 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware, USA (dále jen "OCH"), Lennox International Inc., se sídlem 2140 Lake Park Blvd., Richardson, Texas 75080, USA, (dále jen "Lennox") a společnosti Heatcraft Heat Transfer LLC, se sídlem 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA, (dále jen "OHUSA"), (dále jen "americká transakce") má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 18.7.2002, v jejímž důsledku společnost OCH získá 55% obchodní podíl ve společnosti OHUSA.
Společnost Lennox, která dosud vykonávala nad společností OHUSA výlučnou kontrolu, neboť byla jejím 100% akcionářem, si ponechá zbývajících 45 % akcií společnosti OHUSA. (obchodní tajemství) Tato transakce tedy představuje přechod od výhradní kontroly společnosti Lennox k výkonu společné kontroly společností Lennox a OCH nad společností OHUSA. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY, se sídlem Riihitontuntie 7 B, P.O.Box 144, FIN-02201 Espoo, Finsko (dále jen "Outokumpu"), LGL Holland B.V., se sídlem Watergoorweg 87, 3861MA Nijkerk, Nizozemí, (dále jen "LGL Holland"), a Outokumpu Heatcraft B.V., (dále jen "OHBV"), která má být založena společností LGL Holland B.V., (dále jen "evropská transakce") má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 18.7.2002, v jejímž důsledku společnost Outokumpu získá 55% akcií ve společnosti OHBV.
Po dokončení transakce bude mít společnost OHBV dva akcionáře, a to LGL Holland držící 45% akcií a Outokumpu držící 55% akcií. V důsledku převodu akcií se Outokumpu stane vlastníkem majoritního balíku akcií v OHBV, avšak výhradní kontrolu v OHBV tím nezíská. (obchodní tajemství) Tato transakce tedy představuje přechod od výhradní kontroly společnosti LGL Holland k výkonu společné kontroly společností LGL Holland a Outokumpu nad společností OHBV. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí podnik tak, že vznikne společná kontrola nad joint venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně, jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Evropská komise tento přístup potvrdila v řadě svých rozhodnutí, např. IV/M.023-I.C.I./Tioxide, IV/M.21-ABB/BREL, IV/M.533-British Steel/UES, IV/M.576-Feruzzi Finanziaria/Fondiaria, apod., k čemuž Úřad rovněž podpůrně přihlédl.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Outokumpu Copper Products Oy, (Outokumpu), je finská dceřiná společnost se 100% majetkovou účastí Outokumpu Oyj , která je holdingovou společností finské skupiny Outokumpu. Skupina Outokumpu je diverzifikovaná metalurgická skupina působící na celosvětové úrovni v oblasti výroby kovů a metalurgických technologií s provozy v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Činnost skupiny Outokumpu zahrnuje těžbu a výrobu různých kovů a globální marketingové činnosti v oblasti kovů. Společnost Outokumpu Oyj je kótovaná na Burze cenných papírů Helsinky.
Činnost skupiny Outokumpu je organizována ve čtyřech divizích. Tři z těchto divizí-divize měděných produktů, divize metalurgie a divize ocel-jsou uspořádány podle hlavních předmětů podnikání skupiny Outokumpu, zatímco ostatní jednotky a průmyslové holdingové společnosti, které nepatří do žádné z těchto hlavních předmětů podnikání, jsou organizovány ve zvláštní divizi.
Outokumpu je finská jednotka divize měděných výrobků, která působí v oblasti měděných produktů. Mezi hlavní produkty patří klimatizační a chladící trubice (dále jen "ACR trubice"), radiátory, konektory, měď prostá kyslíku, supravodivé dráty, architektonické produkty, sanitární potrubí, svařovací elektrody, mincovní polotovary, technologie výroby měděných produktů litím a válcováním.
Outokumpu Copper Holdings, Inc., (OCH), je holdingovou společností, která nemá žádné vlastní podnikatelské aktivity. Tato společnost byla založena pouze za účelem držení podílů ve společnosti Heatcraft Heat Transfer LLC. Outokumpu Copper Holding Inc. je kontrolována společností Outokumpu.
Na území České republiky kontroluje skupina Outokumpu společnost:
AvestaPolarit, s.r.o. , se sídlem Chýnov, Záhostice 39, jejímž předmětem činnosti je zejména prodej nerezového plechu válcovaného za tepla a za studena, nerezových trubek, svařovacího a spojovacího materiálu a poskytování servisních služeb.
Skupina Outokumpu dodává na trh v České republice zejména ACR trubice, střešní měděné produkty, nerezový plech válcovaný za studena a za tepla, nerezové trubky, svařovací materiál a spojovací materiál.
Lennox International Inc., (Lennox), je mateřskou společností skupiny Lennox., která projektuje, vyrábí a prodává širokou výrobkovou řadu vytápěcí, větrací, klimatizační a chladící techniky (dále jen "HVACR zařízení").Součástí skupiny Lennox je 34 výrobních zařízení po celém světě. V Evropě se výrobní závody nacházejí ve Francii, Itálii a České republice.
Outokumpu Heatcraft B.V., (OHBV), je společností, která měla být založena k 23.7.2002 nizozemskou společností LGL Holland B.V.
Heatcraft Heat Transfer LLC, (OHUSA), je kontrolovaná společností Lennox a v současné době nevykonává žádnou činnost. (Společnost má být po uskutečnění spojení přejmenována na společnost Outokumpu Heatcraft USA LLC.)
Do společností OHBV a OHUSA skupina Lennox vloží následující aktivity z oblasti přenosu tepla, s výjimkou činností integrovaných v rámci činností v oblasti vytápění, větrání, klimatizace a chlazení:
do OHUSA tři výrobní závody v USA, jeden v Mexiku; do OHBV závod ve Francii, Itálii a v České republice,
veškerý majetek, vybavení a provozní kapitál používaný a použitelný v určených zařízeních,
licence, patenty, ochranné obchodní známky a obchodní názvy používané v sektoru přenosu tepla, včetně ochranné známky "Heatcraft",
know-how a další obchodní nebo majetkové údaje vztahující se k podnikatelské činnosti v oblasti přenosu tepla nebo požadované k jejímu výkonu, jak se v současné době předvídá, včetně veškerých smluv s obchodními zástupci, agenty a distributory v oblasti marketingu přenosu tepla,
nemovitosti včetně veškerých práv na pronájem,
seznamy zákazníků z oblasti přenosu tepla.
Na společnosti OHBV a OHUSA tak budou převedeny všechny činnosti v oblasti vývoje, výroby a prodeje součástek na přenos tepla, (tj. spirál s žebrovými trubicemi), výrobky z řad tlakových nádob (kotlové výměníky tepla, sběrače, sací zásobníky, separátory olejů), a také výrobní zařízení/nástroje pod značkou Heatcraft B.V., (nástroje na výrobu spirál s žebrovými trubicemi, které se při výrobě spirál používají, jako např. razníky a řezačky.) Na společnost OHUSA bude navíc převedena výroba měděných trubek, kterou však skupin Lennox produkuje pouze pro vlastní spotřebu.
Po převodu těchto aktivit nebude Lennox působit tam, kde budou činné společnosti OHBV a OHUSA. Lennox bude tyto aktivity nadále provozovat v těch geografických regionech, kde výše uvedené společnosti nebudou působit, a to v Latinské Americe, Austrálii a na Novém Zélandě.
Společnost OHUSA nebude na území České republiky vykonávat žádnou činnost.
Společnost OHBV bude na český trh dodávat zařízení pro a) výměnu tepla a b) výrobky z řad tlakových nádob.
ad a) Zařízení pro výměnu tepla -výměníky tepla přenáší tepelnou energii z jedné kapaliny (či plynu) na jinou, aniž by došlo k jejich smíšení. Jedná se např. o automobilové chladiče, zařízení boilerů, pecí, chladniček a klimatizačních systémů. Existují různé druhy výměníků tepla, včetně kotlových výměníků, deskových výměníků, výměníků s mřížkovou deskou, chladičů fungujících na principu chlazení vzduchem, odpařovacích chladičů, chladících věží, výměníků s pomosazenou deskou, koaxiálních výměníků a spirál s žebrovými trubicemi. Výměníky tepla jsou dodávány výrobcům vybavení tepelných, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení a systémů.
Spirály s žebrovými trubicemi pro výrobce vybavení vytápěcí, větrací, klimatizační a chladící techniky (dále jen "OEM výrobci"), zahrnují spirály s malými a velkými žebrovými trubicemi, které se obvykle vyrábí z měděných trubic. Spirála je vždy navržena podle individuální potřeby zákazníka. Spirály pro OEM výrobce zahrnují-spirály pro výrobu malých klimatizačních vytápěcích jednotek;-spirály pro výrobu velkých klimatizačních a vytápěcích jednotek;-spirály pro výrobu zařízení jako jsou kondenzační jednotky, prodejní automaty produktů na mince, zařízení pro vystavování výrobků, zásobníky na nápoje a zařízení pro přepravu chlazených výrobků;-spirály pro výrobu zařízení pro chlazení a klimatizaci ve vozidlech.
ad b) Výrobky z řad tlakových nádob- existuje několik druhů tlakových nádob, a to tenkostěnných, tlustostěnných, skladovacích nádrží, přepravních kontejnerů, propanových lahví, ocelových lahví na stlačený plyn, kotlových výměníků tepla. sběrače na kapaliny, zásobníky a separátory oleje.
Kotlový výměník tepla se skládá ze svazku trubek, kterými prochází jedno médium, zatímco druhé médium je vedeno okolo trubek uzavřených v plášti. Trubkami obvykle prochází provozní proud média, které je oteplováno nebo ochlazováno, zatímco v plášti se nachází přenosové médium.
Sběrač je válec připojený k vývodu kondenzátoru určený pro skladování kapalného chladícího média v systému. Sběrače jsou vyráběny v různých velikostech s kapacitou do 2 do 400 litrů.
Sací zásobníky jsou skladovací nádrže, v nichž se ukládají kapalná chladící média z odpařovačů a které zabraňují tomu, aby tato média proudila do sacího potrubí a zpět ke kompresoru. Sací zásobníky se prodávají s vnitřními výměníky tepla či bez nich.
Separátory oleje jsou zařízení používaná k oddělení chladícího oleje od chladícího plynu a k navrácení oleje zpět ke kompresoru.
Na území České republiky kontroluje skupina Lennox tyto společnosti:
JANKA Radotín a.s. , se sídlem Vrážská 143, Praha-Radotín, (dále jen JANKA Radotín"), která vyrábí zařízení pro úpravu vzduchu používaných v systémech HVACR. Tato společnost nebude vložena do OHBV.
HEATCRAFT Prague s.r.o. , se sídlem Vrážská 134, Praha-Radotín, (dále jen "Heatcraft Prague"), která vyrábí spirály s žebrovými trubicemi pro OEM výrobce. Celá produkce je však určena pro společnost Heatcraft France (která bude po uskutečnění spojení převedena na společnost OHBV), a ta ji dále distribuuje na evropský trh. Tato společnost bude vložena do OHBV.
Úřad se v rámci posuzování dopadů ze spojení soutěžitelů zabýval především dopadem evropské transakce na český trh. K tomu jej vedla skutečnost, že společnost OHUSA neprovozuje na trhu v České republice žádnou činnost. Spojení společností ze skupiny Outokumpu s aktivitami skupiny Lennox v oblasti přenosu tepla a dopad tohoto spojení na trh v České republice je podle mínění Úřadu dostatečně analyzován v rámci posuzování evropské transakce, a proto není nutné odděleně analyzovat dopad americké transakce na český trh.
Úřad se ani nezabýval dopadem změny kontroly společností LGL Holding nad OHBV a Lennox nad OHUSA na trh, neboť v tomto případě nedošlo k posílení vlivu a kontroly uvedených společností na OHBV a OHUSA, ale naopak došlo k přechodu od výlučné ke společné kontrole.
Úřad tedy podrobně analyzoval dopad spojení soutěžitelů Outokumpu a OHBV.
Z analýzy podkladů vyplývá, že se činnost společnosti OHBV s činností skupiny Outokumpu v České republice nepřekrývá. Společnost OHBV bude v České republice působit na trhu spirál s žebrovými trubicemi pro OEM výrobce, kotlových výměníků tepla, sběračů, sacích zásobníků a separátorů olejů. Skupina Outokumpu působí na trhu ACR trubic, měděných střešních materiálů a výrobků z nerezové oceli. Spojením tedy nedojde k horizontální integraci soutěžitelů.
Uskutečněním spojení však dojde v určité oblasti činnosti spojujících se soutěžitelů k vertikální integraci společnosti OHBV a skupiny Outokumpu. Skupina Outokumpu působí ve výrobě klimatizačních a chladících trubic (ACR trubic), které se kromě jiného používají při výrobě komponentů na přenos tepla. ACR trubice odebírá např. společnost Heatcraft Prague, která po uskutečnění spojení bude vložena do společnosti OHBV.
Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy jako trh ACR trubic, trh spirál s žebrovými trubicemi, trh kotlových výměníků tepla, trh sběračů, trhu sacích zásobníků a trh separátorů olejů.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky , neboť se jedná o prostředí, v němž jsou podmínky dostatečně homogenní a zároveň dostatečně odlišitelné od podmínek panujících na jiném trhu.
Z hlediska časového se jedná o trh vykazující trvalý charakter.
Tržní podíly společnosti OHBV se budou prakticky rovnat podílům skupiny Lennox před uskutečněním transakce , a to v důsledku vložení aktivit skupiny Lennox v oblasti zařízení pro výměnu tepla a výrobků z řad tlakových nádob do nově vzniklé společnosti OHBV. Společnost OHBV bude mít na relevantním trhu spirál s žebrovými trubicemi pro OEM výrobce tržní podíl (obchodní tajemství) , na relevantním trhu kotlových výměníků (obchodní tajemství) , sběračů (obchodní tajemství) , sacích zásobníků (obchodní tajemství) a separátorů olejů (obchodní tajemství) . Spojením soutěžitelů nedojde k navýšení tržních podílů, neboť skupina Outokumpu na těchto relevantních trzích nepůsobí.
Tržní podíl skupiny Outokumpu na relevantním trhu klimatizačních a chladících trubic (ACR trubic) v České republice se rovněž bude rovnat podílu skupiny Outokumpu před uskutečněním transakce, tj. cca (obchodní tajemství) . V České republice nepůsobí žádný výrobce ACR trubic, takže český trh je zásobován výhradně z dovozu. ACR trubice skupina Outokumpu dováží prostřednictvím společnosti EKOLIMA a.s., se sídlem Jeřábkova 730, Milevsko, okres Písek. Dalšími konkurenčními dovozci ACR trubic do České republiky jsou skupina Wieland, s tržním podílem (obchodní tajemství) a skupina KME Metal Aktiengesselschaft s tržním podílem (obchodní tajemství) . ACR trubice odebírá v České republice pět hlavních odběratelů.
Na relevantním trhu ACR trubic neexistují žádné významné překážky vstupu na trh, ať už právní či jiné. Ani náklady na vstup formou dovozů nedosahují výše, která by takovému vstupu bránila. Na český trh v roce 2001 vstoupila malajská společnost MetTube, což svědčí o otevřenosti tohoto trhu. Skupina Lennox na tomto relevantním trhu nepůsobí.
Skupina Outokumpu dodavá ACR trubice do společnosti Heatcraft Prague, kde jsou používány při výrobě komponentů na přenos tepla (spirálky s žebrovými trubicemi). Veškerou produkci společnost Heatcraft Prague vyváží z České republiky do Francie, kde je dále distribuována k využití v navazujících výrobách. Malá část produkce je prostřednictvím francouzské dceřiné společnosti skupiny Lennox (která bude také vložena do OHBV) dodávána zpět do České republiky, konkrétně do společnosti JANKA Radotín, kde jsou vyráběny zařízení pro úpravu vzduchu používaných ve vytápěcích, větracích a klimatizačních systémech. JANKA Radotín nebude vložena do OHBV a zůstane i nadále výlučně kontrolována skupinou Lennox. JANKA Radotín nemá povinnost k nákupu produktů od OHBV. Spojením soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu a vliv posílení tržní síly vzniklého subjektu bude výrazně eliminován ostatními okolnostmi, které jsou pro posouzení tržní síly rozhodující, jako např. neexistující bariéry vstupu, řada dalších konkurentů apod.
Spojení soutěžitelů umožní skupině Outokumpu (obchodní tajemství)
Uskutečněním spojení nedojde k horizontální integraci spojujících se soutěžitelů a tedy ani k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích. Spojení bude mít za následek částečnou vertikální integraci spojujících se soutěžitelů, která však nebude mít za následek narušení hospodářské soutěže. Uskutečněním spojení nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
White & Case, Feddersen
Staroměstské náměstí 15
110 00 Praha
PM nabylo dne 27.8.2002