UOHS S154/2011
Rozhodnutí: S154/2011/KS-9607/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MVV Energie CZ a.s. a TERMIZO a.s.
Účastníci MVV Energie CZ a.s. TERMIZO a.s. Codar Invest B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 133 KB


Č. j.: ÚOHS-S154/2011/KS-9607/2011/840/DVá
V Brně dne: 20.6.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S154/2011/KS, zahájeném dne 2.5.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti MVV Energie CZ a.s., se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, IČ: 49685490, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jindřichem Králem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů MVV Energie CZ a.s., se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, IČ: 49685490, a TERMIZO a.s., se sídlem Liberec, Milady Horákové 571, IČ: 64650251, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 27.4.2011 mezi společnostmi MVV Energie CZ a.s., jako kupujícím, a Codar Invest B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost MVV Energie CZ a.s. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TERMIZO a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, vyjádření Energetického regulačního úřadu, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 5 (dále jen ERÚ ), k posuzovanému spojení soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/2011 ze dne 11.5.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která byla uzavřena dne 27.4.2011 mezi společností MVV Energie CZ a.s., se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, IČ: 49685490 (dále jen MVV Energie ), jako kupujícím, a společností Codar Invest B.V., se sídlem Nizozemsko, Amsterdam, Strawinskylaan 933 (dále jen Codar ), jako prodávajícím.
4. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost MVV Energie akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TERMIZO a.s., se sídlem Liberec, Milady Horákové 571, IČ: 64650251 (dále jen TERMIZO ), a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
6. Pokud jde o výpočet obratů, započítává Úřad do čistého obratu zejména výši tržeb z prodeje zboží, výrobků a poskytování služeb zaznamenaných ve výkazu zisků a ztrát jednotlivých spojujících se soutěžitelů. Zbývající položky uvedené ve výkazu zisků a ztrát zpravidla nepředstavují součást obratu rozhodného pro určení, zda spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu či nikoliv. Nicméně účetnictví spojujících se soutěžitelů v některých případech nezachycuje jejich výnosy, které jsou dosaženy z jejich běžné podnikatelské činnosti pouze ve výše uvedených položkách výkazu zisků a ztrát. V takových případech je třeba pro účely posouzení naplnění prahových hodnot notifikačních kritérií započítat do obratu i další výnosové položky. [1]
7. Při výpočtu obratu pouze v rozsahu tržeb z prodeje zboží, výrobků a poskytování služeb zaznamenaných ve výkazu zisků a ztrát jednotlivých spojujících se soutěžitelů by v posuzovaném případě nedošlo k naplnění obratových kritérií. V tomto případě však bylo nutno do obratu zahrnout další výnosy z jejich podnikatelské činnosti, zejména pak příspěvek na výrobu energie z druhotných energetických zdrojů a příspěvek na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, neboť tyto tržby jsou dosaženy přímo z činností, jež jsou předmětem podnikání spojujících se soutěžitelů.
8. Po započtení těchto dalších výnosových položek předmětné spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost MVV Energie je součástí podnikatelské skupiny v čele s holdingovou společností MVV Energie AG, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim, Luisenring 49 (dále též jen skupina MVV ), která je činná v oblasti dodávek energií, dálkového vytápění a vody zejména na území států střední Evropy. V České republice působí skupina MVV prostřednictvím svých dceřiných společností Teplárna Liberec a.s. (dále jen Teplárna Liberec ), CTZ s.r.o., Českolipské teplo, a.s., Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., OPATHERM a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ENERGIE Holding a.s., G RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., MVV servis a.s., IROMEZ s.r.o. a POWGEN a.s. v oblastech výroby a distribuce tepla, resp. centrálního zásobování teplem, výroby elektrické energie, servisních a údržbových prácí v energetice,obchodu s palivy, dodávek investičních celků pro výrobu a distribuci tepla, provozování vodovodů a kanalizací a poskytování telekomunikačních služeb.
10. Společnost TERMIZO je činná v oblasti nakládání s odpady a prostřednictvím zařízení pro energetické využití odpadu, resp. spalovny odpadů, i v oblasti výroby a dodávek tepelné a elektrické energie. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost TERMIZO kontrolována společností Codar, holdingovou společností, která je součástí podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost PPF Group N.V. Společnost TERMIZO nekontroluje žádnou společnost. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit společnosti TERMIZO vyplývá, že jmenovaná společnost je v České republice činná v oblasti energetického využití odpadů, když z odpadu zejména vyrábí tepelnou energii, která je následně dodávána do systému centrálního zásobování teplem na území města Liberec. Vzhledem ke skutečnosti, že teplo je vyráběno prostřednictvím spalovny odpadů v kogeneraci s elektrickou energií, působí společnost TERMIZO rovněž v oblasti výroby elektrické energie, jež je částečně využívána pro vlastní potřebu spalovny společnosti TERMIZO a jejíž přebytky jsou dále dodávány výlučně společnosti Teplárna Liberec, jež je součástí skupiny MVV.
14. Skupina MVV v České republice působí rovněž v oblasti výroby a dodávek tepelné energie prostřednictvím sítě centralizovaného zásobování teplem, a to v souladu s příslušnými energetickými licencemi na území následujících měst a obcí: Liberec, Uherské Hradiště, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Opava, Dolní Benešov, Děčín, Jílové, Vsetín, Litoměřice, Louny a Mimoň, přičemž všechna uvedená území představují samostatné, vzájemně nepropojitelné lokální trhy dodávek tepla. Skupina MVV rovněž působí v České republice v oblasti výroby elektrické energie.
15. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Úřad při vymezování relevantního trhu zaměřil zejména na (i) oblast výroby a dodávek tepla, resp. oblast centralizovaného zásobování teplem, a (ii) oblast výroby a dodávek elektrické energie.
16. Oblastí výroby a dodávek tepla se Úřad zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, [2] kdy z hlediska věcného vymezil relevantní trh dálkového (centralizovaného) zásobování teplem (dále též jen CZT ). Z hlediska geografického je při vymezení relevantního trhu třeba přihlížet ke skutečnosti, že oblast výroby, rozvodu a dodávek tepla je specifická s ohledem na síťový charakter uvedeného odvětví, jež je vázáno na pevnou rozvodnou síť v určité lokalitě. Tato síť obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele v jiném městě či obci.
17. Relevantní geografický trh je v tomto případě tvořen rozvodnou sítí na území města Liberec, jež je vlastněna a provozována společností Teplárna Liberec. Na primární síť, tj. hlavní rozvod tepla od zdroje, je napojena sekundární síť, představovaná přípojkami vedoucími z hlavní sítě k jednotlivým odběrním místům. Do této rozvodné sítě, která tvoří lokální trh centrálního zásobování teplem, dodává tepelnou energii jak společnost Teplárna Liberec, která tak je výrobcem i centrálním distributorem tepla v Liberci, tak společnost TERMIZO a další tři menší dodavatelé.
18. Na relevantním trhu CZT prostřednictvím rozvodné sítě tepla na území města Liberec má posuzované spojení soutěžitelů horizontální i vertikální charakter. Skupina MVV i společnost TERMIZO působí na daném relevantním trhu jako výrobci tepelné energie, přičemž teplo vyrobené a dodané skupinou MVV do sítě CZT na území města Liberec představuje cca [45-55] % podíl na celkovém množství tepla dopadaného do této rozvodné sítě, podíl tepla vyrobeného společností TERMIZO činí cca [45-55] %. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na dodávkách tepla do sítě CZT na území města Liberec, jež je v držení skupiny MVV, bude po uskutečnění spojení činit cca [95-100] %.
19. Vertikální charakter posuzovaného spojení pak vyplývá ze skutečnosti, že společnost TERMIZO dodává veškeré vyprodukované teplo společnosti Teplárna Liberec, resp. skupině MVV, která jej následně prostřednictvím své sítě centrálního zásobování teplem dodává konečným spotřebitelům.
20. Společnost TERMIZO nedodává teplo konečnému spotřebiteli, za poslední období nedodávala tepelnou energii jinému odběrateli ani neobdržela poptávku na teplo od jiného subjektu než společnosti Teplárna Liberec.
21. Skupina MVV poptává teplo na území města Liberec pro jeho další distribuci celkem od 4 dodavatelů, z nichž nejvýznamnějším je právě společnost TERMIZO, jejíž dodávky činní více než [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] % odběrů tepla skupiny MVV na území města Liberec od nezávislých dodavatelů.
22. V souvislosti s vertikálním propojením činností společností TERMIZO a skupiny MVV je rovněž nezbytné zohlednit skutečnost, že tepelná energie získaná z druhotných zdrojů, tj. i ze spalovny odpadů společnosti TERMIZO, má podle § 80 odst. 1a zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákonnou přednost při odběru tepla do rozvodné sítě, tzn. bez ohledu na skutečnost, zda společnost TERMIZO je či není součástí skupiny MVV, musí tato od společnosti TERMIZO odebírat jí vyrobenou tepelnou energii do své rozvodné sítě na území města Liberec.
23. Při posuzování možných dopadů spojení Úřad zohlednil rovněž skutečnost, že trh dodávek tepla podléhá cenové regulaci ze strany ERÚ. [3] Cenové rozhodnutí ERÚ stanoví jak základní podmínky pro ceny tepelné energie, tak závazný postup při její kalkulaci. Cena tepla je tedy věcně usměrňována tak, že se skládá z tzv. ekonomicky oprávněných nákladů, které jsou nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné energie a přiměřeného zisku, jenž musí splňovat podmínky stanovené v příloze příslušného cenového rozhodnutí.
24. V posuzovaném případě spojení je cena tepla regulována jak na úrovni dodávek ceny tepla pro konečného spotřebitele, tj. cena tepla, jež je účtována skupinou MVV svým odběratelům, tak i cena tepla, jež společnost TERMIZO dodává společnosti Teplárna Liberec.
25. Úřad v průběhu správního řízení rovněž oslovil ERÚ se žádostí o stanovisko k možným dopadům posuzovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž a cenu tepla pro konečného spotřebitele. ERÚ ve svém stanovisku [4] konstatoval, že po spojení soutěžitelů MVV Energie/TERMIZO bude výroba tepelné energie i její rozvod zajišťována v rámci jedné soustavy centrálního zásobování teplem na území města Liberec subjekty podnikatelské skupiny MVV. Z vyjádření ERÚ dále vyplývá, že při dodržení všech závazných podmínek pro kalkulaci a sjednání cen v souladu s cenovými předpisy neočekává v důsledku předmětného spojení soutěžitelů negativní dopad jak na hospodářskou soutěž, tak i na výši cen tepelné energie.
26. S ohledem na výše uvedené nedochází na relevantním trhu CZT na území města Liberec z hlediska hospodářské soutěže k žádným podstatným změnám, spojením nebudou dotčeni koneční spotřebitelé či případní další distributoři tepla na území města Liberec, neboť společnost TERMIZO jím doposud tepelnou energie nedodávala, ani ostatní drobní dodavatelé tepla do sítě CZT společnosti Teplárna Liberec, neboť tato již před spojením velkou většinou dodávek tepla poptávala, resp. i musela poptávat právě od společnosti TERMIZO.
27. Činnost spojujících se soutěžitelů se rovněž překrývá i v oblasti výroby elektrické energie, neboť oba spojující se soutěžitelé vyrábí tepelnou a elektrickou energii v kogeneraci. Na území České republiky patří spojující se soutěžitelé k menším výrobcům elektrické energie, kde jejich společný podíl na celkovém množství vyrobené elektřiny je výrazně nižší než [0-5] %.
28. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Jindřich Král, advokát
AK Glatzová & Co., s.r.o.
Beltémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_vypoctu_obratu.pdf
[2] Viz např. rozhodnutí ÚřaduS 410/06 ČEZ/Teplárenská , S 72/2009 ČEZ Teplárenská/MARTIA , S 93/2010 ČEZ/Dalkia Ústí nad Labem.
[3] Viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.1 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie.
[4] Stanovisko ERÚ Úřad obdržel dne 24.5.2011 (viz spis str. 175)