UOHS S154/2004
Rozhodnutí: OF/S154/04-106/05 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ThyssenKrupp Service AG a MUT Mannesmann Trubky, s.r.o.
Účastníci MUT Mannesmann Trubky, s.r.o., se sídlem Holubova 11/2522, 150 00 Praha 5 ThyssenKrupp Services AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str.1, Düsseldorf, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 154/04-106/05
V Brně dne 6. ledna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 154/04, zahájeném dne 18. listopadu 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ThyssenKrupp Services AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str.1, Düsseldorf, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Lenkou Smolíkovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 2. listopadu 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ThyssenKrupp Services AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str.1, Düsseldorf, Spolková republika Německo, a MUT Mannesmann Trubky, s.r.o., se sídlem Holubova 11/2522, Praha 5, IČ: 25734091, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 21. října 2004 mezi Kurtem Georgem Bischoffem, bytem U Kříže 631/20, Praha 5, jako prodávajícím, a společností ThyssenKrupp Services AG, jako kupujícím, v jejímž důsledku navýší společnost ThyssenKrupp Services AG svůj obchodní podíl na společnosti MUT Mannesmann Trubky, s.r.o. na 90 %, a tím získá i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2004 ze dne 1. prosince 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 21. října 2004 mezi Kurtem Georgem Bischoffem, bytem U Kříže 631/20, Praha 5 (dále jen "K. G. Bischoff"), jako prodávajícím, a společností ThyssenKrupp Services AG, se sídlem Hans-Günther-Sohl-Str.1, Düsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "ThyssenKrupp Services").
Podle uvedené smlouvy má společnost ThyssenKrupp Services získat 40% obchodní podíl na společnosti MUT Mannesmann Trubky, s.r.o., se sídlem Holubova 11/2522, Praha 5, IČ: 25734091 (dále jen "MUT"), čímž navýší svůj podíl v této společnosti na 90 % a získá tak možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. Vzhledem ke skutečnosti, že před uskutečněním spojení byla společnost MUT společně kontrolována společností ThyssenKrupp Services a K.G. Bischoffem, z nichž každý vlastnil 50% obchodní podíl, dochází ke změně kvality kontroly ze společné na výlučnou.
Ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, tedy v tomto případě z kontroly společné na kontrolu výlučnou. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Uvedený přístup uplatnil Úřad např. již v rozhodnutí č.j. S 35/02-BP p.l.c. a E.ON AG.
Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost ThyssenKrupp Services působí především v oblasti obchodu s ocelí, kovy a umělými hmotami včetně souvisejících služeb, které z vlastních skladových zásob dodává zpracovatelským závodům především v průmyslu, řemeslné výrobě a stavebnictví. V České republice působí společnost ThyssenKrupp Services prostřednictvím společnosti ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o., se sídlem V Holešovicích 1579/24, Praha 8-Libeň, IČ: 49097016 (dále jen "ThyssenKrupp Ferrosta") s vlastními skladovými provozy v Hradci Králové a Jihlavě.
Společnost ThyssenKrupp Services je kontrolována společností ThyssenKrupp AG, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "ThyssenKrupp AG"). Společnost ThyssenKrupp AG je v České republice činná prostřednictvím svých dceřiných společností v následujících oblastech:
ocel: společnost ThyssenKrupp stavební systémy s.r.o., se sídlem Městský park 274, Chrudim, IČ: 25641697 (konkrétně jde o distribuci stavebních prvků z ocelového plechu),
automobilové díly: společnost ThyssenKrupp Aluminium Technik s.r.o., se sídlem Oldřichovská 726, Hrádek nad Nisou, IČ: 25011324,
výtahy: společnost ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., se sídlem Stránčická 1084/29, Praha 10, IČ: 61507229, a
služby: společnosti OST-PLUS s.r.o., se sídlem Proboštovská 696, Teplice, IČ: 25032143, ThyssenKrupp HiServ s.r.o., se sídlem Čujkovova 1736/30, Ostrava-Zábřeh, IČ: 25882619, a TTI Service, s.r.o., se sídlem Okružní 2162, Nymburk, IČ: 27087247; dále na společnosti FERONA THYSSEN PLASTICS, s. r. o., se sídlem ul. ČSA 730, Velká Bystřice, IČ: 253 54 418, má společnost ThyssenKrupp AG 50% podíl.
Společnost MUT se zabývá prodejem ocelových trubek z vlastních skladových zásob (její skladové provozy se nacházejí v Benešově, Stochově, Studénce a Ostravě). Před uskutečněním spojení vlastní 50% obchodní podíl na společnosti MUT K. G. Bischoff a 50% obchodní podíl společnost ThyssenKrupp Services. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost MUT působí v České republice jako velkoobchodní distributor ocelových trubek s vlastními skladovými zásobami. Ve stejné oblasti působí v České republice rovněž navrhovatel.
Posuzované spojení se tedy týká především oblasti velkoobchodní distribuce ocelových trubek, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají.
Postavení velkoobchodních distributorů ocelových trubek se liší od postavení ocelářských závodů jako výrobců a dodavatelů. Ocelářské závody dodávají výrobky velkým zpracovatelským podnikům, které potřebují trubky stejné jakosti resp. rozměrů průběžně a ve velkých množstvích. V případě tzv. přímých obchodů od výrobců existují často roční smlouvy nebo zakázky s delší dodací lhůtou. Naopak zákazníci velkoobchodních distributorů s vlastními sklady vyžadují produkty zpravidla v podstatně menších objemech-až k jednotlivým kusům; jde přitom o okamžitou potřebu nebo nutnou opravu vyžadující krátkou dodací lhůtu v délce několika dní, maximálně týdnů, přičemž požadovány jsou délky a formáty trubek odchylné od standardů či používaných balení určitého závodu (balíky, svazky).
Pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad vzhledem k výše uvedeným skutečnostem relevantní trh z hlediska věcného jako trh velkoobchodní distribuce ocelových trubek . Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky .
Celková velikost vymezeného relevantního trhu z hlediska objemu byla v roce 2003 cca 460.000-500.000 t. V roce 2003 představovaly dodávky společnosti ThyssenKrupp Services v České republice cca (obchodní tajemství) t a společnosti MUT cca (obchodní tajemství) t. Na relevantním trhu velkoobchodní distribuce ocelových trubek v České republice dosáhla tedy v roce 2003 společnost ThyssenKrupp Services tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost MUT cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude činit cca (obchodní tajemství) %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lenka Smolíková, LL.M., advokátka
AK Wolf Theiss
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Právní moc: 14.1.2005.