UOHS S154/2002
Rozhodnutí: OF/S154/02-3298 /02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Isis GmbH, SRN a Dragoco Gerberding & Co. AG
Účastníci Dragoco Gerberding & Co. AG, se sídlem D-37 601 Holzminden, SRN Isis Vermögensverwaltung GmbH, se sídlem Mnichov, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 154/02-3298 /02 V Brně dne 19. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 154/02, zahájeném dne 23. července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Isis Vermögensverwaltung GmbH, se sídlem c/o P+P Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 Mnichov, SRN, ve správním řízení zastoupené JUDr. Borisem Brázdilem, advokátem, White & Case, Feddersen, Staroměstské náměstí 15, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů společnosti Isis Vermögensverwaltung GmbH, se sídlem c/o P+P Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 Mnichov, SRN, a společnosti Dragoco Gerberding & Co. AG, se sídlem Holzminden, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě (i) "Smlouvy o vkladu" uzavřené dne 9. července 2002 mezi panem Horst-Otto Gerberdingem, se sídlem Hungerborn 44, 37601 Holzminden, a společností Braunschweig GmbH, se sídlem Georgsplatz 1, 30159 Hannover, jako vkladatelé, a společností Isis Vermögensverwaltung GmbH, jako nabyvatel, a (ii) "Smlouvy o prodeji a koupi akcií" uzavřené dne 9. července 2002 mezi společnostmi Equita GmbH & Co. Beteiligungen KGaA, se sídlem Am Pilgerrain 17, 613 52 Bad Homburg, Braunschweig GmbH, se sídlem Gergsplatz 1, 30159 Hannover, a panem Wolfgangem Bellmerem, se sídlem Weissdornweg 12, 37603 Holzminden, jako prodávající, a společností Isis Vermögensverwaltung GmbH, jako kupující, v jejichž konečném důsledku společnost EQT Northern Europe Ltd., se sídlem National Westminster House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey Y1 4PW, Normanské ostrovy, prostřednictvím společnosti Isis Vermögensverwaltung GmbH, získá nepřímou kontrolu nad společností Dragoco Gerberding & Co. AG, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(2) Spojení soutěžitelů ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Prodejní a kupní smlouvy" uzavřené dne 16. července 2002 mezi společností Bayer AG, se sídlem Leverkusen, SRN, jako prodávající, a společností Isis Vermögensverwaltung GmbH, se sídlem c/o P+P Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 Mnichov, SRN, jako kupující, a jinými subjekty (ručiteli), a souvisejících smluv, v jejichž konečném důsledku EQT Northern Europe Ltd., se sídlem National Westminster House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey Y1 4PW, Normanské ostrovy, prostřednictvím společnosti Isis Vermögensverwaltung GmbH, získá podíly na dceřiných společnostech kontrolovaných společností Bayer AG, označených v předmětné smlouvě jako skupina Haarmann & Reimer Group, a jiná aktiva držená společností Bayer AG, týkající se oblasti výzkumu, vývoje, výroby a distribuce vůní, vonných látek, aromatických chemikálií a kosmetických přísad, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/02 ze dne 4. 9. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovaným spojením soutěžitelů společnosti Isis Vermögensverwaltung GmbH, se sídlem c/o P+P Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 Mnichov, SRN (dále jen "Isis"), a společnosti Dragoco Gerberding & Co. AG, se sídlem Holzminden, SRN (dále jen "Dragoco") a dále k získání podílů na dceřiných společnostech skupiny Haarmann & Reimer Group a jiných aktiv držených společností Bayer AG, se sídlem Leverkusen, SRN (dále jen "Bayer"), v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a distribuce vůní, vonných látek, aromatických chemikálií a kosmetických přísad, dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě (i) "Smlouvy o vkladu" uzavřené dne 9. července 2002 mezi panem Horst-Otto Gerberdingem, se sídlem Hungerborn 44, 37601 Holzminden, a společností Braunschweig GmbH, se sídlem Georgsplatz 1, 30159 Hannover , a společností Isis, (ii) "Smlouvy o prodeji a koupi akcií" uzavřené dne 9. července 2002 mezi společnostmi Equita GmbH & Co. Beteiligungen KGaA, se sídlem Am Pilgerrain 17, 613 52 Bad Homburg, Braunschweig GmbH, se sídlem Gergsplatz 1, 30159 Hannover, a panem Wolfgangem Bellmerem, se sídlem Weissdornweg 12, 37603 Holzminden, a společností Isis, (iii) "Prodejní a kupní smlouvy" uzavřené dne 16. července 2002 mezi společností Bayer, společností Isis a jinými subjekty (ručiteli), a souvisejících smluv, jejíchž prostřednictvím získá v konečném důsledku transakce společnost EQT Northern Europe Ltd., se sídlem National Westminster House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey Y1 4PW, Normandské ostrovy (dále jen "EOT Ltd."), prostřednictvím společnosti Isis, nepřímou kontrolu nad společností Dragoco, a dále získá určité podíly ve společnostech skupiny Haarmann & Reimer Group a jiná aktiva držená společností Bayer AG, v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a distribuce vůní, vonných látek, aromatických chemikálií a kosmetických přísad.
V rámci zamyšlené transakce dojde k založení společnosti Isis, kde společnost EQT Ltd., prostřednictvím podílového fondu EQT Northern Europe (dále jen "EQT"), získá "..obchodní tajemství.." % hlasovacích práv, a tím i kontrolu v této společnosti. Zbylý podíl na hlasovacích právech ve společnosti Isis ve výši "..obchodní tajemství.." % bude vlastnit pan Horst-Otto Gerberding a "..obchodní tajemství.." % společnost Braunschweig GmbH. Isis na základě předmětných smluv získá výhradní kontrolu ve společnosti Dragoco a dále ve společnostech skupiny Haarmann & Reimer Group a rovněž získá vybrané aktiva držená společností Bayer AG vztahující se k předmětu činnosti Haarmann & Reimer Group.
V souvislosti s předmětnou transakcí skupiny Haarmann & Reimer Group převede Bayer (i) 100% podíl ve společnosti Haarmann & Reimer GmbH, se sídlem Postfach 1253/Mühlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden, SRN (dále jen "H&R GmbH"), a (ii) 51 % nesplacených akcií v Haarmann & Reimer S.A.E., Španělsko, (iii) dále dojde k převodu 51% podílu v Haarmann & Reimer, USA, který je v držení Haarmann & Reimer Corp, USA, a (iiii) k převodu 26,5 % akcií v Haarmann & Reimer S.A., Francie, které jsou v držení Bayer S.A., Francie. Rovněž dojde k převodu určitých aktiv týkajících se ostatních společností Haarmann & Reimer Group (majetkové hodnoty, obchodní smlouvy, informace o zákaznících, převod zaměstnanců aj.), které jsou v držení společnosti Bayer, týkající se podnikání v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a distribuce vůní, vonných látek, aromatických chemikálií a kosmetických přísad (dále jen " skupina H&R").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
EQT Ltd. je společností, jež řídí a kontroluje podílový fond typu "private equity" EQT na základě smluv s investory fondu. EQT je skupina podílových fondů, která se zabývá investicemi do koupí společností v severní Evropě a jejich rozvojem. Společnost EQT Ltd. je 100% dceřinou společností EQT Northern Europe AG. Společnost Isis zřízená podle německého práva, která bude po spojení kontrolovaná společností EQT Ltd., byla založena za účelem předmětného spojení a nevykonávala doposud žádnou činnost.
V České republice společnost EQT Ltd. nepřímo kontroluje společnost DUNI (CZ), s.r.o., a prostřednictvím svého obchodního zastoupení Leybold Optics GmbH společnosti Tevak, s.r.o. a Fin-Ley Vakuum, s.r.o. Společnost DUNI (CZ), s.r.o. se zabývá výrobou papíru, výrobků z papíru (ubrousky a jiné hygienické potřeby). Leybold Optics GmbH vyvijí vakuové potahové systémy a procesy pro optické a elektrooptické aplikace, v České republice působí prostřednictvím svého obchodního a servisního zastoupení.
Společnosti Dragoco a H&R GmbH založené podle německého práva se zabývají výrobou a dodávkami kompozic chuťových a vonných látek, syntetických aromatických látek a kosmetických přísad.
Společnost Dragoco ani společnost H&R GmbH nekontrolují přímo či nepřímo žádnou společnost se sídlem v České republice. Obraty těchto společností na území České republiky byly dosaženy dovozem výrobků.
Jednou z oblastí ve které působí spojující se soutěžitelé, tj. společnost Dragoco a skupina H&R je oblast dodávek kompozic chuťových látek . C huťové látky jsou směsi přírodních nebo synteticky vyrobených přísad, které dodávají chuť potravinářským výrobkům nebo krmivům. Jedná se o široký sortiment výrobků, např. cukrovinky, pekařské výrobky, polotovary, mléčné výrobky, džusy aj. Jednotlivé chuťové látky jsou z pohledu nabídky vzájemně zaměnitelné, neboť jednotlivý výrobci jsou schopni přejít z výroby jedné kompozice na druhou bez významného navýšení nákladů a technických požadavků na úpravy výrobní linky, mění se pouze vstupní suroviny potřebné pro výrobu příslušné kompozice. Společnost Dragoco měla za posuzované účetní období tržní podíl cca "..obchodní tajemství.." %, skupina H&R za téže období cca "..obchodní tajemství.." % , tj tržní podíl po spojení ve výši "..obchodní tajemství.." % . Společnosti skupiny EQT na uvedeném trhu nepůsobí.
Další z oblastí ve které působí společnost Dragoco a skupina H&R je oblast dodávek kompozic vonných látek . Vonné látky jsou směsi přírodního nebo syntetického charakteru, které dodávají vůni výrobkům nebo zakrývají jejich zápach. Jedná se o široký sortiment jemných parfémových výrobků, používaných v kosmetických a hygienických přípravcích, čistících a pracích přípravcích, osvěžovačích vzduchu aj. Jednotlivé vonné látky jsou z pohledu nabídky vzájemně zaměnitelné, neboť jednotlivý výrobci jsou schopni přejít z výroby jedné kompozice na druhou bez významného navýšení nákladů a technických požadavků na úpravy výrobní linky. Všechny vonné látky jsou tedy založeny na společné technologii a know-how a vzhledem k vysokému stupni zaměnitelnosti ze strany nabídky tvoří jeden relevantní trh. Společnost Dragoco měla za posuzované účetní období tržní podíl cca "..obchodní tajemství.." % , skupina H&R za téže období cca "..obchodní tajemství.." % . Celkový podíl po spojení je tedy "..obchodní tajemství.." % . Společnosti skupiny EQT na uvedeném trhu nepůsobí.
Společnost Dragoco a skupina H&R se rovněž zabývají oblastí dodávek aromatických látek . Aromatické látky jsou chemické látky s charakteristickou chutí nebo vůni, které se používají jako surovina pro výrobu chuťových a vonných kompozic. Jednotlivý výrobci disponují dostatečnou kapacitou, know-how a technickými prostředky k tomu, aby zásobovali své odběratele (výrobce chuťových a vonných látek) širokou nabídkou druhů aromat, a jsou schopni přejít bez významného prodlení či nákladů na výrobu jiného typu aromata. Jednotlivé aromatické látky jsou tedy z pohledu nabídky vzájemně zaměnitelné, a je možno konstatovat, že tvoří jeden relevantní trh. Společnost Dragoco měla za posuzované účetní období tržní podíl cca "..obchodní tajemství.." % a skupina H&R za téže období cca "..obchodní tajemství.." % , tj tržní podíl po spojení ve výši "..obchodní tajemství.." % . Společnosti skupiny EQT na uvedeném trhu nepůsobí.
Spojující se soutěžitelé, tj. společnost Dragoco a skupina H&R rovněž působí v oblasti dodávek kosmetických přísad . Kosmetické přísady jsou chemické látky používané v kosmetice, např. povrchově aktivní látky, složky kosmetických olejů, vosky, rostlinné výtažky, účinné látky opalovacích krémů aj. Dragoco mělo za posuzované účetní období tržní podíl cca "..obchodní tajemství.." % , obrat skupina H&R byl dle údajů předložených účastníkem řízení za posuzované období nevýznamný. Společnosti skupiny EQT na uvedeném trhu nepůsobí.
Činností spojujících se soutěžitelů nedochází k významné vertikální ani horizontální integraci na území České republiky a tím i k podstatnému navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích. Je možno konstatovat, že na relevantních trzích působí i další významní soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětných spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M.-25. 9. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Boris Brázdil, advokát
adv. kancelář White & Case, Feddersen
Staroměstské náměstí 15
110 00 Praha 1