UOHS S153/2010
Rozhodnutí: S153/2010/KS-10890/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., OHL ŽS, a.s. /Traťová strojní společnost, a.s.
Účastníci Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. OHL ŽS, a.s. Traťová strojní společnost, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 10. 8. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB


Č. j.: ÚOHS-S153/2010/KS-10890/2010/840/JMě
V Brně dne: 26.7.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S153/2010/KS, zahájeném dne 10.5.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Na Valše 21, IČ: 46581979, zastoupené Mgr. Karlem Ležatkou, advokátem, se sídlem Sokolská tř. 966/22, Ostrava, a společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ: 46342796, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Na Valše 21, IČ: 46581979, a OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ: 46342796, na straně jedné, a Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Hradec Králové, Jičínská 1605, IČ: 27467295, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která bude uzavřena mezi společnostmi České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, IČ: 70994226, jako převodcem, a Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., jako nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., získat akcie představující 51,01% podíl na základním kapitálu společnosti Traťová strojní společnost, a.s., a tím i možnost nad výše uvedenou společností vykonávat spolu se společností OHL ŽS, a.s., jež drží akcie představující 48,99% podíl na základním kapitálu této společnosti, společnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů bylo Úřadem zahájeno dne 10.5.2010 na základě zjednodušeného návrhu společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Na Valše 21, IČ: 46581979 (dále jen OOS ). Protože po posouzení tohoto zjednodušeného návrhu Úřad usoudil, že v případě daného spojení soutěžitelů nejsou splněny předpoklady pro vedení zjednodušeného řízení ve smyslu § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon ), vyzval Úřad [1] v souladu s § 16a odst. 3 zákona společnost OOS, aby podala úplný návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů, neboť k jeho řádnému posouzení potřeboval dodatečné informace. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost OOS dospěla k závěru, že se v daném případě nejedná o vznik výlučné, nýbrž společné kontroly, byl Úřadu doručen dne 17.6.2010 úplný návrh, jehož navrhovateli jsou společnosti OOS a OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ: 46342796 (dále jen OHL ).
3. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/2010 ze dne 30.6.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která bude uzavřena mezi společnostmi České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, IČ: 70994226 (dále jen ČD ), jako převodcem, a OOS, jako nabyvatelem. Na základě uvedené smlouvy má společnost OOS získat od společnosti ČD akcie představující 51,01% podíl na základním kapitálu společnosti Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Hradec Králové, Jičínská 1605, IČ: 27467295 (dále jen TSS ), přičemž akcie představující 48,99% podíl na základním kapitálu společnosti TSS zůstanou nadále ve vlastnictví společnosti OHL.
5. S ohledem na skutečnost, že dle stanov společnosti TSS je k usnášeníschopnosti valné hromady společnosti TSS třeba, aby na valné hromadě byli přítomni akcionáři s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 66,6 % základního kapitálu, přičemž valná hromada o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, dojde tedy na základě předmětné transakce ke vzniku společné kontroly nad společností TSS ze strany společností OHL a OOS.
6. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost OOS je kontrolována společností Rail Invest a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Na Valše 676/18, IČ: 27825248 (dále jen Rail Invest ). Předmětem činnosti uvedených společností je provádění oprav nákladních železničních kolejových vozů, silniční motorová doprava a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
9. Společnost OHL je kontrolována společností ŽPSV a.s., jež náleží do skupiny společností, v jejímž čele stojí španělská společnost Obrascón Huarte Lain S.A, která v České republice dále vykonává kontrolu nad následujícími společnostmi: OHL Central Europe, a.s., Rentia Invest, a.s., ŽPSV servis, s.r.o., a ŽS Brno, s.r.o.
10. Společnosti náležející do stejné skupiny jako společnost OHL působí v České republice zejména v následujících oblastech: provozování drážní dopravy, provozování dráhy-vlečky, zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, silniční motorová doprava, provádění stavebních prací při výstavbě a opravách železničních tratí a souvisejících pozemních objektů, opravy a provádění schválených změn na drážních vozidlech, povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 a povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK a v oblasti výroby stavebních hmot používaných při výstavbě a opravách železničních tratí a souvisejících pozemních objektů.
11. Před uskutečněním transakce je společnost TSS společně kontrolována společnostmi OHL a ČD. Společnost TSS působí zejména v oblastech oprav speciálních strojů určených pro výstavbu kolejiště, jejich pronájmu a zajišťování obsluhy pronajímaných strojů. Výlučně pro vlastní potřebu opravuje rovněž železniční nákladní vozy. Společnost TSS dále působí v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic v České republice. III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
14. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnost TSS je v České republice činná v oblasti provádění oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště, jejich pronájmu a zajišťování obsluhy pronajímaných strojů a dále v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic, společnost OOS je v České republice činná zejména v oblasti provádění oprav nákladních železničních kolejových vozidel a společnost OHL pak zejména v oblasti provádění stavebních prací při výstavbě a opravách železničních tratí a souvisejících pozemních objektů a výroby stavebních hmot používaných při výstavbě a opravách železničních tratí a souvisejících pozemních objektů a společnost.
15. V této souvislosti se Úřad zabýval otázkou, do jaké míry se liší činnosti oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště a oprav nákladních železničních kolejových vozidel. Zatímco nákladní železniční kolejová vozidla jsou v závislosti na svých typech určena pouze k přepravě určitých druhů nákladů (nákladní vozy kryté, otevřené, s otevíratelnou střechou, chladicí, vysokostěnné, nízkostěnné, plošinové, cisternové apod.), jsou speciální stroje pro výstavbu, úpravy nebo opravy kolejiště pracovními stroji vybavenými nástroji, agregáty, jež jsou zdrojem pro pohon a ovládání pracovních nástrojů, manipulační technikou, kontrolním, měřícím a záznamovým zařízením. Většina z těchto speciálních strojů je samopojízdná, tj. vybavená pro jízdu na tratích. Opravy těchto speciálních strojů vyžadují odborné znalosti v daleko větší šíři než opravy běžných železničních nákladních vozů. Jedna část opravy je spojena s opravou pojezdu a ovládání a řízení stroje (srovnatelné např. s opravou lokomotivy), další s opravou pracovních a měřících prvků. Náhradní díly pro opravy speciálních strojů jsou specifické a objednávány od zahraničního dodavatele.
16. Přestože společnost TSS vykonává okrajově i opravy železničních nákladních vozů, avšak pouze pro vlastní potřebu (jedná se o 2-4 vozy ročně), vyžádalo by si rozšíření této činnosti i na činnosti vykonávané pro třetí subjekty značné investice do rozšíření výrobních prostor, zařízení, personálu a získání oprávnění a certifikací na provádění oprav dalších řad vozů. Pokud by pro tyto účely byly použity stávající výrobní a personální kapacity společnosti TSS, měla by tato změna za následek utlumení současné nabídky služeb společnosti TSS.
17. Společnost TSS tedy zejména s ohledem na technologické vybavení svých výrobních zařízení není schopna provádět opravy a revize nákladních železničních kolejových vozidel, neboť jí chybí specializované technologie k těmto opravám (zejm. karuselové soustruhy na dvojkolí, lisy na jejich přelisování, ložiskové linky, nárazníkové linky, linka na kontrolu brzdových rozvaděčů apod.), přičemž náklady na pořízení takových technologií se pohybují v řádech sta milionů Kč.
18. Podobně společnost OOS, jež je činná v oblasti provádění oprav nákladních železničních kolejových vozidel, se z obdobných důvodů nezabývala a ani nemá v úmyslu se zabývat opravami speciálních strojů pro výstavbu kolejiště, neboť tato změna by si rovněž vyžádala značné investice do nových technologií a know-how.
19. Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že v případě provádění oprav nákladních železničních kolejových vozidel a provádění oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště se jedná o dvě odlišné a nezaměnitelné činnosti a zaměřuje se dále pouze na oblast provádění oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště, v níž působí nabývaná společnost TSS.
20. Společnost TSS dále působí v České republice v oblasti pronájmu speciálních strojů pro výstavbu kolejiště, kdy základním předpokladem pro tuto činnost je vlastnictví speciálních zpravidla objemných a finančně nákladných strojů, které slouží k výstavbě kolejiště. Jen vlastník může tyto stroje pronajímat jiným subjektům a současně poskytovat nájemci související služby spočívající v zajišťování obsluhy pronajímaných strojů.
21. Společnost TSS rovněž působí v České republice v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic.
22. Z hlediska geografického vymezení relevantního trhu se jedná v případě všech tří výše uvedených oblastí, tj. v oblasti provádění oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště, v oblasti pronájmu speciálních strojů pro výstavbu kolejiště včetně jejich obsluhy a v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic, o území celé České republiky, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že provádění uvedených činností se uskutečňuje v rámci železniční sítě celé České republiky.
23. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, a pokud jde o jejich možné vertikální propojení, nedojde v důsledku uskutečnění spojení k podstatné změně v dotčených oblastech, ponechává však Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
24. Tržní podíl společnosti TSS v oblasti provádění oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště v České republice činí cca [45-55] %. Z dalších soutěžitelů působí v uvedené oblasti např. společnosti DPOV, a.s. s tržním podílem cca [0-5] %, CZ LOKO, a.s. s tržním podílem cca [0-5] % a MTH Hranice s.r.o. s tržním podílem cca [0-5] %.
25. Tržní podíl společnosti TSS v oblasti pronájmu a zajišťování obsluhy speciálních strojů pro výstavbu kolejiště v České republice činí cca [45-55] %. V této oblasti působí dále např. společnosti VIAMONT a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o., které jsou vybaveny kompletním sortimentem speciálních strojů, omezenou nabídku speciálních strojů pro výstavbu kolejiště pak poskytují společnosti GJW Praha spol. s r.o., TOMI-REMONT a.s. a S u b t e r r a a.s.
26. V oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic speciálními vozy v České republice dosahuje společnost TSS tržního podílu rovněž cca [45-55] %.
27. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že spojení má, pokud jde o vztah činností společností TSS a OOS, konglomerátní charakter, neboť v případě provádění oprav speciálních strojů pro výstavbu kolejiště a provádění oprav nákladních železničních kolejových vozidel se jedná o dvě různé oblasti vyžadující jiné personální i technické vybavení. Rozšíření portfolia nabízejících služeb ze strany OOS pak v důsledku nabytí kontroly nad TSS nepředstavuje pro spojující se subjekty soutěžní výhodu, neboť odběrateli služeb, jež nabízejí společnosti TSS a OOS jsou různé podnikatelské subjekty, jež obvykle nevyžadují obě služby současně.
28. Mezi činnostmi společností TSS a OHL lze spatřovat jisté vertikální vazby, neboť společnost TSS působí v oblasti pronájmu speciálních strojů pro výstavbu kolejiště a zajišťování jejich obsluhy a v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic v České republice, přičemž jejím největším odběratelem služeb v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic v České republice je společnost OHL, jež v České republice působí v navazující oblasti stavebních prací při výstavbě a opravách železničních tratí a souvisejících pozemních objektů, kde tržní podíl společnosti OHL činí cca [5-15] %.
29. Existence této vertikální vazby je však dána již před uskutečněním předmětného spojení a v důsledku uskutečnění předmětné transakce tak nedojde k žádné změně. Navíc pokud jde o oblast stavebních prací při výstavbě a opravách železničních tratí a souvisejících pozemních objektů, tržní podíl společnosti OHL zde nepřesahuje [5-15] %. Společnost OHL je v dané oblasti vystavena tlaku konkurentů (podnikatelské skupiny Skanska, Eurovia či Subterra), jež dosahují srovnatelného nebo vyššího tržního podílu než společnost OHL, a rovněž tak i tlaku jediného významného odběratele předmětné služby disponujícího značnou kupní silou, a to Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
30. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná v podstatě o konglomerátní spojení, a pokud jde o možné vertikální propojení spojujících se soutěžitelů, nedojde v důsledku uskutečnění spojení k podstatné změně v dotčených oblastech, a nedochází tedy k výrazné změně tržních struktur.
31. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Karel Ležatka, advokát
Sokolská tř. 966/22
702 00 Ostrava 1
OHL ŽS, a.s.
k rukám JUDr. Štefana Malatína,
vedoucího útvaru Všeobecné právo OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
660 02 Brno-střed
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 10.8.2010.

[1] Sdělení Úřadu čj. ÚOHS-S153/2010/KS-7213/2010/840 ze dne 21.5.2010.