UOHS S152/2003
Rozhodnutí: OF/S152/03-3482/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Agropol Group, a.s. a Intergal Vrchovina, a.s.
Účastníci Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1 Intergal Vrchovina, a.s., se sídlem Vrchovina u Chocně
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 152/03-3482/03 V Brně dne 22. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 152/03, zahájeném dne 7. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025, a Intergal Vrchovina, a.s., se sídlem Vrchovina u Chocně, IČ: 60109050, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 6. srpna 2003 mezi družstvem Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, se sídlem Zálší, IČ: 00131725, jako převodcem, a společností Agropol Group, a.s., jako nabyvatelem, a na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 6. srpna 2003 mezi společností WIK-CHICK, spol. s r.o., se sídlem Komárovská 417, Praha 9-Horní Počernice, IČ: 49612107, jako převodcem, a společností Agropol Group, a.s., jako nabyvatelem, v jejichž důsledku společnost Agropol Group, a.s. nabude akcie představující 57,95% podíl na základním kapitálu společnosti Intergal Vrchovina, a.s., a tím získá možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a stanovisek oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů, stejně jako asociací a sdružení, jejichž členy jsou buď spojující se soutěžitelé, nebo jejich dodavatelé, odběratelé či konkurenti, k předmětnému spojení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/03 ze dne 20. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V průběhu řízení o povolení předmětného spojení Úřad vyzval asociace a sdružení, jejichž členy jsou buď spojující se soutěžitelé, nebo jejich dodavatelé, odběratelé a konkurenti činní v oblastech dotčených spojením, dále několik konkurentů působících v oblastech dotčených spojením, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek a připomínek k předmětnému spojení.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě dvou smluv. První z nich je smlouva o úplatném převodu cenných papírů, uzavřená dne 6. srpna 2003 mezi družstvem Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, se sídlem Zálší, IČ: 00131725, jako převodcem, a společností Agropol Group, a.s., se sídlem Opletalova 4, Praha 1, IČ: 25100025 (dále jen "Agropol Group" nebo "navrhovatel"), jako nabyvatelem. Na základě této smlouvy nabude společnost Agropol Group akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti Intergal Vrchovina, a.s., se sídlem Vrchovina u Chocně, IČ: 60109050 (dále jen "Intergal"). Druhou je smlouva o úplatném převodu cenných papírů, uzavřená dne 6. srpna 2003 mezi společností WIK-CHICK, spol. s r.o., se sídlem Komárovská 417, Praha 9-Horní Počernice, IČ: 49612107, jako převodcem, a společností Agropol Group, jako nabyvatelem. Na základě této smlouvy nabude společnost Agropol Group akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti Intergal. V důsledku výše uvedených dvou smluv společnost Agropol Group nabude akcie představující celkově 57,95% podíl na základním kapitálu společnosti Intergal. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím získá společnost Agropol Group možnost kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Intergal. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Agropol Group stojí v čele skupiny společností (dále jen "skupina Agropol") činných v zemědělském sektoru na území České republiky. Společnost Agropol Group jako holdingová společnost sama žádnou podnikatelskou činnost nevykonává a zaměřuje se na správu obchodních či akciových podílů v jiných společností a na usměrňování činnosti těchto společností. Navrhovatel také nepřímo kontroluje společnost Agropol Trading, s.r.o., jež obchoduje s agrárními komoditami zejména ve vztahu k zahraničí. Mezi další soutěžitele kontrolované navrhovatelem patří Agropol Chem, s.r.o., obchodující s agrochemikáliemi a pesticidy, Agropol Servis, s.r.o., zabývající se dodávkami investičních celků, a Agropol Port, a.s., která provozuje říční překladiště. Kromě toho kontroluje navrhovatel následující společnosti zemědělského zásobování a nákupu: Agrona, a.s., Doagra, a.s., Grana, a.s., Tagrea, a.s., Proagro, a.s., Primagra, a.s., Obila, a.s., Cerea, a.s., Belagra, a.s., Helagra, a.s., a ZZN Polepy, a.s. V rámci skupiny Agropol vyvíjejí podnikatelskou činnost také soutěžitelé zabývající se zpracováním drůbežího masa, kterými jsou společnosti Jihočeská drůbež, a.s., Jihočeská drůbež Tábor s.r.o., Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. a Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s. a jejím prostřednictvím dva soutěžitelé zabývající se výkrmem drůbeže, kterými jsou společnosti PROALIMEX, spol. s r.o. a GALLUS plus, a.s.
Nabývaný soutěžitel, společnost Intergal , působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Bohemia Chick spol. s r.o. v oblasti chovu, výkrmu a následného prodeje drůbeže, sama se pak zabývá zpracováním, a to včetně porážek, drůbeže a prodejem drůbežího masa a výrobků z drůbežího masa do obchodní sítě v České republice.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti Intergal a jí kontrolované společnosti Bohemia Chick spol. s r.o.
Nabývaný soutěžitel působí v oblasti drůbežího masa, a to jednak jako chovatel a výkrmce drůbeže, a jednak jako zpracovatel drůbežího masa, které (resp. výrobky ze zpracovaného drůbežího masa) následně prodává do obchodní sítě v České republice. Na úrovni chovu a výkrmu drůbeže je postavení společnosti Intergal charakterizováno skutečností, že prostřednictvím své dceřiné společnosti Bohemia Chick spol. s r.o. vlastní kapacity k výkrmu drůbeže. Postavení nabývaného soutěžitele jako zpracovatele drůbežího masa a prodejce drůbežího masa a výrobků z drůbežího masa lze popsat tak, že na jedné straně odebírá jateční drůbež (živé kusy) od společností zabývajících se jejím výkrmem, přičemž sama kontroluje společnost vlastnící kapacity k výkrmu drůbeže, což jí umožňuje část drůbeže chovat v těchto výkrmových kapacitách. Následně provádí porážku a zpracování drůbeže a na konci tohoto řetězce dodává zpracované drůbeží maso do obchodní sítě. Jako relevantní z pohledu věcného Úřad v tomto případě vymezil trh jateční drůbeže , který zahrnuje chov, výkrm a následný prodej jateční drůbeže, a trh výrobků z drůbežího masa 1 , zahrnující zpracování, a to včetně porážek, jateční drůbeže a následný prodej zpracovaného drůbežího masa a výrobků z drůbežího masa do obchodní sítě, přičemž zejména s ohledem na zanedbatelný tržní podíl nabývaného soutěžitele není v tomto případě nezbytně nutné rozlišovat jednotlivé druhy těchto výrobků. Jak vyplývá z výše podané charakteristiky, existuje mezi těmito dvěma relevantními trhy vertikální vazba, neboť trh výrobků z drůbežího masa vertikálně (tzv. "upstream market" ) navazuje na trh jateční drůbeže.
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případech obou výše uvedených věcně relevantních trhů vymezen územím České republiky.
Dopady spojení
Na trhu jateční drůbeže , vyvíjejí činnost oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl, při jehož výpočtu vycházel Úřad z velikosti výkrmových kapacit spojujících se soutěžitelů, činí v případě skupiny společností kontrolovaných navrhovatelem [ obchodní tajemství ] % z celkového objemu výkrmových kapacit v České republice. Nabývaný soutěžitel dosahuje na posuzovaném relevantním trhu tržního podílu nepřesahujícího [ obchodní tajemství ] %. Po spojení tak navrhovatel rozšíří rozsah jím kontrolovaných výkrmových kapacit na úroveň, která z pohledu jejich velikosti (objemu) bude odpovídat [ obchodní tajemství ]% tržnímu podílu na relevantním trhu. Z dalších konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa působí na trhu jateční drůbeže např. společnost XAVEROV Holding, jejíž podíl na posuzovaném relevantním trhu činí [ obchodní tajemství ] %, či subjekty ze skupiny kontrolované společností AGROFERT s výkrmovými kapacitami, které dosahují [ obchodní tajemství ]% tržního podílu. Velikost výkrmových kapacit těchto konkurenčních výkrmců je tedy na základě informací zjištěných v průběhu předmětného správního řízení, srovnatelná s velikostí výkrmových kapacit vlastněných spojujícími se soutěžiteli.
Hospodářské soutěže na trhu výrobků z drůbežího masa , se účastní oba spojující se soutěžitelé. Skupina Agropol dosáhla na tomto relevantním trhu v roce 2002 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl společnosti Intergal na tomtéž relevantním trhu za stejné období činil [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na úroveň, která se bude pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. K nejvýznamnějším konkurentům spojujících se soutěžitelů na posuzovaném relevantním trhu v České republice se řadí společnost XAVEROV Holding s tržním podílem pohybujícím se mezi [ obchodní tajemství ] %, dále skupina soutěžitelů kontrolovaná společností AGROFERT Holding, a.s. s tržním podílem [ obchodní tajemství ] %, společnost Kostelecké uzeniny a.s., jejíž tržní podíl činí [ obchodní tajemství ] %, a společnost DZ Klatovy, která na tomto relevantním trhu dosáhla podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %. Na posuzovaném relevantním trhu kromě toho působí další menší soutěžitelé, včetně dovozců, kteří podle odhadu navrhovatele společně představují [ obchodní tajemství ]% podíl obratu na zkoumaném relevantním trhu. O tom, že odběratelé výrobků z drůbežího masa využívají možnosti jejich část dovážet ze zahraničí, svědčí například informace společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o o tom, že [ obchodní tajemství ] % obratu dosahovaného prodejem výrobků z drůbežího masa tvoří u tohoto významného odběratele dovozy ze zahraničí. Pro produkty vyrobené zpracováním drůbežího masa je příznačné, že jejich část je prodávána pod tzv. privátními značkami. Jak u každého ze spojujících se soutěžitelů, tak u konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa se podíl výrobků z drůbežího masa prodávaných do obchodní sítě pod privátními značkami pohybuje v rozmezí [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu výrobků z drůbežího masa tedy dojde k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, který nepatrně posílí na tomto relevantním trhu svoji pozici. Na zkoumaném trhu však působí několik dalších významných konkurentů a další menší zpracovatelé. Kromě toho je tento relevantní trh otevřen zahraničním konkurenčním zpracovatelům ze zemí EU, nebo například ze Slovenské republiky, kteří na něj mohou po splnění především hygienických a veterinárních předpokladů a podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů a vybudování příslušných zařízení vstoupit. Ovšem i v situaci, kdy tyto zahraniční subjekty na posuzovaný relevantní trh na území České republiky nevstoupí prostřednictvím vybudování výrobních (zpracovatelských) zařízení a prostor, mohou se hospodářské soutěže na předmětném trhu účastnit prostřednictvím dovozů, přičemž možnost dovážet výrobky z drůbežího masa je některými odběrateli, především nadnárodními obchodními řetězci, využívána.
Významnou skutečností, kterou se Úřad při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu zabýval, je silné postavení kupujících (odběratelských) subjektů, kterými jsou z pohledu objemu výrobků z drůbežího masa odebíraných od spojujících se soutěžitelů, ale i ostatních zpracovatelů, většinou nadnárodní obchodní řetězce (např. společnosti TESCO Stores ČR a.s., Carrefour Česká republika s.r.o. a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.). Jak vyplývá ze zjištění, ke kterým Úřad dospěl v rámci předmětného správního řízení, představují výrobky dodávané těmto nadnárodním obchodním řetězcům [ obchodní tajemství ] % celkového objemu dodávek výrobků z drůbežího masa realizovaného skupinou Agropol jejím odběratelům, u společnosti Intergal je tento procentuální podíl nižší (pohybuje se v rozmezí [ obchodní tajemství ] %). Obdobně i v případě většiny konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa směřuje převážná většina dodávek uvedeným nadnárodním řetězcům.
Přestože uvedené nadnárodní řetězce sice ve svých připomínkách k předmětnému spojení namítaly možné zhoršení podmínek pro vyjednávání se spojujícími se soutěžiteli o odběru výrobků z drůbežího masa, budou mít i po uskutečnění posuzovaného spojení možnost obracet se na jiné zpracovatele drůbežího masa (jejichž dodávky představují celkově [ obchodní tajemství ] % podíl trhu zpracování drůbežího masa), případně dovážet tyto produkty ze zahraničí, což již někteří z nich v současnosti činí. Vzhledem k tomu, že tito oslovení odběratelé vyjádřili obavy, že uskutečním předmětného spojení se zvýší tlak na růst cen výrobků odebíraných od spojujících se soutěžitelů, což by se v konečném důsledku mohlo projevit růstem cen, za něž jsou výrobky z drůbežího masa prodávány konečným spotřebitelům, bylo nezbytné posoudit, jaké je postavení těchto subjektů ve vztahu k zpracovatelům drůbežího masa. V této souvislosti Úřad dospěl k závěru, že postavení těchto subjektů, podpořené jejich významnou ekonomickou silou, stejně jako skutečností, že disponují koncovým článkem distribučního řetězce (prodejní sítí-prodejním místem), jim umožňuje sjednat si výhodné dodací a cenové podmínky, a to i přes posílení postavení společnosti Agropol Group. Důkazem silného postavení obchodních řetězců je snižování výkupní ceny drůbeže, kterou platily zpracovatelům v letech 1998 až 2002. Případné posílení vyjednávací pozice spojujících se soutěžitelů vůči výše uvedeným odběratelským subjektům by mohlo přispět k nastolení rovnováhy výchozích vyjednávacích pozic ve vztahu dodavatele (spojujících se soutěžitelů) a odběratele (nadnárodních obchodních řetězců), jež je v současné době stále vychýlena ve prospěch nadnárodních řetězců.
Při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž bylo třeba se v dalším kroku zabývat otázkou vertikální integrace spojujících se soutěžitelů. Ze zjištění, ke kterým Úřad dospěl jak v rámci tohoto správního řízení, tak v předchozích řízeních o povolení spojení soutěžitelů ve stejných oblastech, jež jsou dotčeny posuzovaným spojením, vyplývá, že trh výrobků z drůbežího masa vertikálně navazuje na trh jateční drůbeže. Oba spojující se soutěžitelé se již v době před spojením účastní hospodářské soutěže na obou těchto trzích, po spojení tak dojde k překrytí aktivit těchto subjektů a z toho plynoucímu zvýšení jejich tržních podílů. Z informací předložených účastníkem řízení a zjištěných Úřadem vyplývá, že existují přinejmenším dva další subjekty (AGROFERT a XAVEROV Holding), které působí současně na obou trzích, které byly pro účely toho rozhodnutí vymezeny jako relevantní. Uvedení konkurenti jsou tak vertikálně integrovaní obdobným způsobem jako spojující se soutěžitelé.
Zjištění učiněná Úřadem v rámci předmětného správního řízení rovněž ukázala, že [ obchodní tajemství ] drůbež vykrmená ve výkrmových kapacitách vlastněných jednotlivými subjekty patřícími do skupiny Agropol (v této souvislosti se jedná především o společnost Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.) je dodávána ke zpracování [ obchodní tajemství ]. [ obchodní tajemství ] drůbež vykrmená ve výkrmových kapacitách vlastněných společností Intergal (prostřednictvím její dceřiné společnosti Bohemia Chick spol. s r.o.) je zpracovávána [ obchodní tajemství ]. Na druhé straně, tito jednotliví zpracovatelé drůbeže patřící do skupiny Agropol (jedná se o společnosti Jihočeská drůbež, a.s., jež ovšem nemá vlastní výkrmové kapacity, a Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., které výkrmové kapacity mají) odebírají [ obchodní tajemství ] vykrmené drůbeže ke zpracování na svých porážkách od subjektů stojících mimo skupinu Agropol, tedy subjektů nezávislých. Stejně tak nabývaný soutěžitel odebírá [ obchodní tajemství ] vykrmené drůbeže ke zpracování na svých porážkách od třetích nezávislých subjektů, kteří nepatří ani do skupiny Agropol, ani mezi subjekty kontrolované společností Intergal. Uvedení zpracovatelé ze skupiny Agropol tak nejsou schopni (vzhledem k [ obchodní tajemství ] tržnímu podílu skupiny Agropol na trhu jateční drůbeže) v době před spojením v plném rozsahu pokrýt veškerý objem jimi zpracovávané drůbeže (kterým dosahují výše zjištěného tržního podílu na relevantním trhu výrobků z drůbežího masa) a nejsou v tomto ohledu soběstační. Na této skutečnosti se nic nezmění ani uskutečněním předmětného spojení, neboť tržní podíl nabývaného soutěžitele na trhu jateční drůbeže je [ obchodní tajemství ] a nabývaný soutěžitel taktéž není schopen pokrýt celý objem jím zpracovávané drůbeže (představující [ obchodní tajemství ] % relevantního trhu výrobků z drůbežího masa) dodávkami ze svých výkrmových kapacit. Tím spíše pak nabývaný soutěžitel po uskutečnění předmětného spojení (spočívajícího v získání možnosti kontroly ve společnosti Intergal ze strany skupiny Agropol) nebude schopen ve výraznější míře posílit objem drůbeže, která je vykrmena ve výkrmových kapacitách skupiny Agropol, zpracovávaný v rámci skupiny Agropol. I po spojení bude nabyvatel nucen obracet se na třetí nezávislé dodavatele, a nebude tak mít ani po spojení možnost chovat se ve značné míře nezávisle na dodavatelích vykrmené drůbeže určené ke zpracování.
V souvislosti s námitkou jednoho z oslovených konkurenčních zpracovatelů drůbežího masa, společnosti AGROFERT, spatřujícího možné ohrožení hospodářské soutěže v posuzované oblasti ve vztahu mezi jednotlivými zemědělci na straně jedné a spojujícími se soutěžiteli na straně druhé, kdy spojující se soutěžitelé budou podle názoru společnosti AGROFERT mít možnost vyloučit z přístupu k porážkám a zpracování drůbeže ty zemědělce, kteří nejsou nebo se nestanou smluvními odběrateli krmných směsí od společností náležejících do skupiny kontrolované spojujícími se soutěžiteli, se Úřad zabýval také možnými dopady předmětného spojení ve vazbě na oblast krmných směsí, jež slouží k výkrmu drůbeže. K této námitce je třeba uvést, že i po spojení budou mít takto spojujícími se soutěžiteli odmítnutí zemědělci zachován přístup k porážkám jiných zpracovatelů drůbeže i dodávkám krmných směsí od jiných soutěžitelů v rámci celého území České republiky, neboť mimo jiné přepravní náklady nemají zásadní vliv na cenu produktů tvořících z věcného pohledu posuzované relevantní trhy. Kromě toho se v oblasti krmných směsí postavení navrhovatele po uskutečnění předmětného spojení nezmění, neboť nabývaný soutěžitel v oblasti krmných směsí nepůsobí.
Jedna z oslovených asociací (Agrární komora České republiky) doporučila při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž přihlížet také ke skutečnosti, že spojením dotčené trhy procházejí v současnosti obdobím, pro které je příznačné zvyšování dynamiky koncentrace, a že je třeba přihlédnout i k možnosti vytvoření subjektu, který by byl konkurenceschopný v rámci trhu Evropské unie, a to s ohledem na očekávaný brzký vstup České republiky do EU. Zákon stanoví v § 17 odst. 1 kritéria, z nichž Úřad vychází při posuzování dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích. Protože je výčet těchto kritérií demonstrativní, může Úřad přihlédnout v případech posuzování dopadů konkrétního spojení i k jiným, v § 17 odst. 1 zákona výslovně neuvedeným kritériím. V souladu s tím vzal Úřad v rámci předmětného správního řízení v úvahu i tento významný časový aspekt předmětného spojení.
Po zhodnocení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, včetně dopadu prohloubení vertikálních vazeb spojením vzniklého subjektu Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Právní moc: 23. září 2003
Rozhodnutí obdrží:
Agropol Group, a.s.
Opletalova 4
113 76 Praha 1
1 Obdobně postupoval Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi, viz rozhodnutí č.j. S 84/02 ve věci spojení soutěžitelů AGFTRADING a Melbro, nebo rozhodnutí č.j. S 99/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů Agropol Group, a.s., a Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.