UOHS S151/2008
Rozhodnutí: S151/2008/KS-12139/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság/I & C Energo a.s./ENPROSPOL, s.r.o./ENPRO, a.s.
Účastníci MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság ENPROSPOL, s.r.o. ENPRO, a.s. I & C Energo a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2008

S 151/2008/KS-12139/2008/840 V Brně dne 23. června 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 151/2008, zahájeném dne 26. května 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Noskem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s [ obchodní tajemství ] mezi společností MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, jako nabyvatelem, a společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, jako převodcem, v jejímž konečném důsledku získá společnost MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság možnost výlučně kontrolovat společnosti I & C Energo a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, IČ: 49433431, ENPROSPOL, s.r.o., se sídlem Děčín, Resslova 357/9, IČ: 25488767, a ENPRO, a.s., se sídlem Přerov I, Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, IČ: 26831848, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2008 ze dne 4. června 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s [ obchodní tajemství ] sjednán mezi společností MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18 (dále jen MOL nebo navrhovatel ), jako nabyvatelem, a společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649 (dále jen ČEZ ), jako převodcem.
(4) V [ obchodní tajemství ] vyjádřily společnosti MOL a ČEZ záměr realizovat transakci, která se uskuteční v následujících krocích. Nejdříve dojde ke [ obchodní tajemství ]. Následně pak společnost MOL nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti I & C Energo, čímž získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Popsané sloučení a následné nabytí akcií podle vůle společností MOL a ČEZ vyjádřené v [ obchodní tajemství ] spolu úzce souvisejí a jsou zamýšleny jako dílčí kroky jedné transakce. Vzhledem k jejich vzájemné souvislosti byly posouzeny jako jedna transakce, která představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost MOL stojí v čele skupiny subjektů činných v oblasti těžby a obchodu se surovou ropou, výroby a prodeje ropných derivátů (nafta, letecké palivo, apod.), dalších ropných produktů a rovněž zemního plynu, přičemž se svou podnikatelskou činností zaměřují na území střední a východní Evropy. V České republice v uvedené oblasti působí skupina MOL například prostřednictvím společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., se sídlem v České republice, Slovnaft a.s., SLOVNAFT TRANS a.s., SLOVNAFT VÚRUP, a.s., či SLOVNAFT Petrochemicals, s.r.o., všechny sídlící ve Slovenské republice. Pro oblast zpracování ropy a výroby ropných produktů poskytují společnosti skupiny MOL projektové, inženýrské a investiční služby, jež mají ve vztahu k hlavní činnosti skupiny MOL podpůrný charakter. K poskytování těchto služeb skupinou MOL však dochází výlučně mimo území České republiky (například v Maďarsku či na Slovensku).
(7) Nabývané společnosti I & C Energo , ENPROSPOL a ENPRO jsou činné jako poskytovatelé projekčních, inženýrských a investičních služeb zejména pro oblast elektroenergetiky, tuto činnost přitom vyvíjejí téměř výlučně na území České republiky.
(8) Projekční, inženýrské a investiční služby nabývaných společností spočívají například ve zpracování projektových dokumentací a projekční činnost týkající se oprav, rekonstrukcí a staveb elektrických zařízení, jako jsou rozvodny, transformovny, spínací stanice či elektrická venkovní a kabelová vedení. Dále tyto služby zahrnují komplexní dodavatelskou údržbu, investiční dodávky, systémovou integraci a inženýrská řešení. Dopady spojení
(9) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(10) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(11) Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů je zřejmé, že nabývané subjekty se zabývají poskytováním projekčních, inženýrských a investičních služeb zejména pro oblast elektroenergetiky. Produkty a služby, které do předmětné oblasti spadají (viz bod 8 tohoto rozhodnutí), lze i s přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi Úřadu [1] z podhledu věcného vyčlenit do relevantního trhu projektování elektrických zařízení a relevantního trhu montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení, oba trhy geograficky vymezené územím České republiky.
(12) V případě geografického vymezení relevantního trhu územím České republiky nedochází v důsledku posuzovaného spojení k horizontálnímu překrytí aktivit skupiny MOL a nabývaných subjektů. Na území České republiky dosahují nabývané subjekty tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. Jestliže by byly relevantní trhy definovány z geografického hlediska jako trhy představované územím širším než je Česká republika, došlo by sice následkem předmětného spojení k horizontálnímu překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, ovšem současně by nabývané společnosti na tomto širším geografickém relevantním trhu dosahovaly zanedbatelného tržního podílu. Dále je třeba vzít v potaz rozdíl v zaměření služeb poskytovaných skupinou MOL a nabývanými subjekty. Zatímco skupina MOL předmětné služby poskytuje v převážné míře pro oblast zpracování ropy a výroby ropných produktů, společnosti I & C Energo, ENPROSPOL a ENPRO popsané služby poskytují především pro oblast elektroenergetiky. Protože vzhledem k uvedeným skutečnostem předmětné spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech, mohla být otázka věcného a geografického vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení ponechána otevřená.
(13) Spojením vzniklý subjekt bude v obou posuzovaných oblastech, a to bez ohledu na definici relevantního trhu, i nadále vystaven konkurenci ze strany řady dalších soutěžitelů, z nichž na území České republiky působí především společnosti Siemens s.r.o., ABB s.r.o., ŠKODA JS a.s., ŠKODA PRAHA a.s. či ZAT a.s.
(14) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(15) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(16) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupovánímRozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Nosek, advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1

[1] Viz například rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 125/02 ve věci spojení soutěžitelů Elektrovod Holding/ELVOD/Severomoravská energetika .