UOHS S151/2004
Rozhodnutí: OF/S151/04-3587/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů LETKA a.s., Česká konsolidační agentura a AERO Vodochody a.s.
Účastníci AERO Vodochody, a.s. Letka a.s., se sídlem Rašínovo nábř. 42, Praha, a Česká konsolidační agentura, Janovského 438/2, Praha
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 74 KBS 151/04-3587/04 V Brně dne 29. listopadu 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 151/04, zahájeném dne 19. října 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost LETKA, a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, a Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění,
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů LETKA, a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ 25134132, Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 70109966, a AERO Vodochody a.s., se sídlem ul. U letiště č.p. 374, Odolená voda, IČ 00010545, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, na základě smlouvy o koupi akcií, která bude uzavřena mezi společností LETKA, a.s. a Českou konsolidační agenturou, jako kupujícími, a společností Boeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, Praha 1, jako prodejcem, v jejímž důsledku společnost LETKA, a.s. navýší svůj akciový podíl na 53,31% podíl na základním kapitálu a Česká konsolidační agentura navýší svůj akciový podíl na 46,65% podíl na základním kapitálu společnosti AERO Vodochody a.s., a tím i navrhovatelé, získají možnost tuto společnost společně kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, stanov a zápisů z jednání valné hromady, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/04, ze dne 3. listopadu 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy o koupi akcií, která bude uzavřena mezi společností LETKA, a.s., se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ 25134132 (dále jen "LETKA"), a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 70109966 (dále jen "ČKA"), jako kupujícími, a společností Boeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, Praha 1 (dále jen "Boeing ČR"), jako prodejcem. Na základě uvedené smlouvy má společnost LETKA a ČKA, které jsou kontrolované ze strany České republiky, nabýt akcie společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem ul. U letiště č.p. 374, Odolená voda, IČ 00010545 (dále jen "AERO Vodochody") představující 35,66% podíl na základním kapitálu této společnosti. Přičemž společnost LETKA navýší svůj stávající podíl na základním kapitálu o 17,65 % na 53,31 %, současně ČKA získá 11,36% podíl na základním kapitálu AERO Vodochody, a tím navýší svůj současný akciový podíl na 46,65 %. V důsledku výše uvedeného získají společnost LETKA a ČKA možnost společně kontrolovat společnost AERO Vodochody. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 4.
V ustanovení § 12 odst. 4 je uvedeno, že spojením podle odst. 3 je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Přičemž podle ustanovení § 12 odst. 3 se za spojení soutěžitelů považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Získáním kontroly se rozumí získání možnosti vykonávat rozhodující vliv na činnost podniku jiného soutěžitele.
Z ustanovení článku 13, odst. 9 Stanov společnosti AERO Vodochody (dále jen "Stanovy"), který upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě, vyplývá, že [ "obchodní tajemství" ].
V případě rozhodování jednotlivých orgánů společnosti je v článku 14 a dále Stanov uvedeno, že [ "obchodní tajemství" ] .
Z výše uvedeného vyplývá, že kupující měl možnost před spojením [ "obchodní tajemství" ] . Společnost Boeing ČR, tak měla možnost před spojením určovat či ovlivňovat soutěžní chování společnosti AERO Vodochody a vykonávat v ní rozhodující vliv.
V souvislosti s předmětnou transakcí a změnou akcionářské struktury došlo ke změnám ve Stanovách společnosti na mimořádné valné hromadě konané dne 8. října 2004, ze kterých vyplývá, že navrhovatelé budou po spojení vykonávat společnou kontrolu v této společnosti, a tím společnost AERO Vodochody bude nepřímo kontrolována ze strany České republiky.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost LETKA, akciová společnost založená podle českého právního řádu, je kontrolovaná ze strany České republiky. Společnost LETKA byla zřízena dle usnesení vlády České republiky č. 538 ze dne 16. října 1996 za účelem finanční restrukturalizace společnosti AERO Vodochody. Společnost LETKA tedy s ohledem na její specifické poslání nepůsobí ve stejném odvětví jako společnost AERO Vodochody. Obrat společnosti je tvořen pouze příjmy z úroků z uložených finančních prostředků v peněžních institucí.
Společnost ČKA je státní institucí, založenou za účelem hospodaření s nebonitními aktivy vymezenými rozhodnutím vlády České republiky, tak aby byly minimalizovány negativní dopady stavu podniku, jehož aktiva tato agentura spravuje, na ekonomiku České republiky. V rámci této činnosti se ČKA podílí na realizaci vládních programů v oblasti restrukturalizace a rekonstrukce českého průmyslu, s cílem nalézt vhodné strategické investory pro podniky jejichž aktiva spravuje.
Společnost AERO Vodochody je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, jejichž hlavními akcionáři před spojením je společnost LETKA (35,66% podíl na základním kapitálu), Boeing ČR (35,29 %), ČKA (29,01 %). Společnost AERO Vodochody se zabývá vývojem, výrobou a servisem proudových cvičných a lehkých bojových letounů, především cvičného letounu L-39 Albatros, jeho modernější verze L-59 a nové generace letounů L-139 a L-159, dále malých turbovrtulových civilních letounů a rovněž výrobními kooperacemi v oblasti leteckých celků pro ostatní výrobce. Společnost AERO Vodochody kontroluje dalšího soutěžitele, a to společnost Technometra Rodotín a.s., se sídlem, Vrážská 239, Praha 5, IČ: 00238856, která působí v oblasti specializované letecké civilní a vojenské výroby (podvozky, bloky řízení hydraulické zařízení), strojírenské výroby, zahraničního obchodu aj.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětnou transakcí dochází ke změnám v akcionářské struktuře nabývané společnosti způsobené odchodem strategického investora společnosti Boeing ČR (joint venture společností Boeing a České aerolinie, a.s.) a následné změně kontroly, kterou bude po spojení nepřímo vykonávat Česká republika prostřednictvím stávajících akcionářů společnosti LETKA a ČKA.
Nabývaná společnost AERO Vodochody, jak již bylo výše uvedeno, je činná zejména v oblasti vývoje a výroby proudových cvičných a lehkých bojových letounů, civilních letounů a v oblasti výrobních kooperací pro výrobce letecké techniky. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedených oblastech nepůsobí žádný z kupujících a předmětným spojením nedochází k jakékoliv změně ve struktuře trhu, nechává Úřad otázku vymezení relevantních trhů v tomto případě otevřenou.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k navýšení podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených oblastech a k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. V případě daného spojení dochází pouze ke změně počtu akcionářů v rámci stávající akcionářské struktury a tím i změně subjektů, který mají možnost po spojení kontrolovat společnost AERO Vodochody. Posuzovaným spojením tak nedojde k narušení struktury vymezených relevantních trhů v České republice, ani k podstatné změně tržní síly soutěžitelů působících na těchto trzích.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel


Rozhodnutí obdrží:
LETKA, a.s.
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2 a
Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7