UOHS S151/2003
Rozhodnutí: OF/S151/03-3378/02 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IDS Scheer Central and Eastern Europe S.A. a Plaut Austria GmbH.
Účastníci IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., se sídlem 1650 Luxemburg, 6, Avenue Guillaume, Lucemburské vévodství Plaut Austria GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 1. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 151/03-3378/03
V Brně dne 11. září 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 151/03, zahájeném dne 7. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., se sídlem 6 Avenue Guillaume, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Hrdinou, advokátem, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., se sídlem 6 Avenue Guillaume, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, a Plaut Austria GmbH, se sídlem Modecenterstrasse 14 , Vídeň, Rakouská republika, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 25. července 2003 mezi společností Plaut Aktiengesellschaft, se sídlem Moserstrasse 33a, Salzburg, Rakouská republika, jako prodávajícím, a společností IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti Plaut Austria GmbH a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/2003 ze dne 20. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 25. července 2003 mezi společností Plaut Aktiengesellschaft, se sídlem Moserstrasse 33a, Salzburg, Rakouská republika (dále jen "Plaut AG"), jako prodávajícím, a společností IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., se sídlem 6 Avenue Guillaume, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "IDS SCHEER CEE"), jako kupujícím, nabude společnost IDS SCHEER CEE 100% obchodní podíl na společnosti Plaut Austria GmbH, se sídlem Modecenterstrasse 14 , Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Plaut Austria"), čímž získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Současně získá společnost IDS SCHEER CEE možnost nepřímo kontrolovat společnosti Plaut Consulting CR s.r.o., se sídlem Bucharova 1281/2, Praha 5 (dále jen "Plaut Consulting"), včetně společnosti INIT s.r.o., se sídlem Junácká 1077, Ostrava-Stará Bělá (dále jen "INIT").
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnost IDS SCHEER CEE získá na základě smlouvy o převodu obchodního podílu možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti Plaut Austria. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost IDS SCHEER CEE je lucemburskou společností holdingového typu zabývající se správou majetku a kapitálových účastí. Je 100% dceřinou společností koncernu IDS Scheer AG, se sídlem Saarbrücken, Spolková republika Německo, který působí zejména v oblasti poskytování poradenských služeb v oblasti implementace informačních systémů a informačních technologií, systémové integrace a poskytování souvisejícího poradenství.
V České republice působí společnost IDS SCHEER CEE prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti IDS Scheer ČR, s.r.o., se sídlem Vídeňská 5, Brno (dále jen "IDS Scheer ČR"), která je aktivní v odvětví informačních technologií (dále jen "IT"), zejména tím, že poskytuje software pro řízení podnikových procesů (vlastní výhradní licenci k poskytování služeb spojených se softwarem ARIS), včetně poradenství v oblasti IT. V uvedené oblasti společnost IDS Scheer ČR působí také prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti IDS Scheer Slovakia, s.r.o., jejíž organizační složka působící v České republice rovněž v oblasti IT napomáhá zejména realizaci projektů této společnosti.
Společnost Plaut Austria je rakouskou společností působící v oblasti IT. Je součástí rakouského koncernu Plaut AG, jehož je 100% dceřinou společností.
V České republice působí společnost Plaut Austria prostřednictvím svých 100% dceřiných společností Plaut Consulting a INIT. Dne 30. června 2003 bylo rozhodnuto o sloučení společností Plaut Consulting, jako společnosti nástupnické, a INIT, jako společnosti zanikající. S ohledem na skutečnost, že společnosti Plaut Consulting a INIT jsou před realizací předmětné transakce součástí jedné ekonomické struktury, tzn. jsou přímo či nepřímo kontrolovány stejným soutěžitelem, není splněna podmínka samostatnosti spojujících se soutěžitelů požadovaná v § 12 zákona a tato transakce tedy nezakládá samostatné spojení soutěžitelů dle § 12 a násl. zákona. Obě tyto společnosti byly před posuzovaným spojením rovněž aktivní v oblasti IT, zejména strategického poradenství, implementace ERP (software pro řízení podnikových procesů), procesního řízení či outsorcingu.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který bude spojením dotčen, a následně posoudí, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů na takovém trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Plaut Austria, která působí v oblasti IT, přičemž nabývající společností je společnost IDS SCHEER CEE rovněž působící v oblasti IT.
Předmětem činnosti společnosti Plaut Austria ve zmiňované oblasti, vykonávané v rámci České republiky prostřednictvím její 100% dceřiné společnosti Plaut Consulting (včetně společnosti INIT), je především poskytování softwaru, školící činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců, automatizované zpracování dat, poradenství a konzultace v oblasti zavádění výpočetní techniky. Činnost nabývané společnosti je s ohledem na výše uvedené porovnatelná či zaměnitelná s činnostmi nabývající společnosti IDS SCHEER CEE, resp. jejích dceřiných společností působících v rámci České republiky, IDS Scheer ČR a IDS Scheer Slovakia s.r.o.
Účastník řízení ve svém podání navrhl vymezení relevantního trhu po stránce věcné jako trhu služeb v oblasti IT s členěním na: (i) instalace a podpora, (ii) IT školení, (iii) úprava a vývoj aplikací a (iv) consulting. Trh služeb v oblasti IT tak považuje za jediný trh dotčený zamýšleným spojením. Ve svém podání dále uvádí, že v rámci takto vymezeného trhu dochází k horizontálnímu překrytí spojujících se soutěžitelů a současně i vertikálnímu propojení, kdy společnost Plaut Consulting vystupuje v rámci České republiky jako dodavatel společnosti IDS Scheer ČR tím, že jí poskytuje své konsultanty.
V rámci šetření Úřad přihlížel k vlastním analýzám a praxi 1 , dále k rozhodnutím Evropské Komise 2 , která obvykle rozlišuje dvě základní oblasti: (1) IT software a (2) IT služby. Toto rozlišení vychází především z faktu, že trh služeb je založen na blízkém a stálém vztahu mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, zatímco trh softwaru spočívá pouze v prodeji výrobku zákazníkovi či jeho poskytnutí na licenci. Oblast IT softwaru je dále možné dělit na: (i) IT aplikační software-možné další užší členění jako např. management a business, standardní aplikace konečným uživatelům, vzdělávání a školení, uchovávání dat, průmyslová automatizace, přičemž aplikační software může být standardní i přizpůsobený požadavkům zákazníků; a (ii) IT systémový software. V oblasti IT služeb je rovněž možné další dělení např. na IT poradenství, vzdělávání a školení či vývoj softwaru a jeho údržba. V úvahu přicházejí i další možná členění takových subtrhů, např. na maloobchodní a velkoobchodní způsob prodeje, nebo s ohledem na nově vznikající a specifické obory jako např. e-komerční využití.
Nicméně s ohledem na skutečnost, že ani při nejužším možném vymezení věcně relevantních trhů v oblasti IT nedosáhnou spojující se soutěžitelé tržního podílu [ obchodní tajemství ] lze od dalšího v úvahu přicházejícího členění služeb v oblasti IT při konečném vymezování relevantních trhů odhlédnout. V tomto případě tedy Úřad vymezil věcně relevantní trhy jako i) trh služeb v oblasti informačních technologií a ii) trh softwaru v oblasti informačních technologií .
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
Trhy v oblasti IT jsou obecně charakteristické rychlými technologickými změnami a soutěžitelé působící v této oblasti často poskytují kompletní balíky služeb dle aktuálního vývoje poptávky. Na trzích IT zaujímá významnou pozici několik silných a celosvětově působících firem, které představují společně přibližně 40% podíl na trzích v oblasti IT (např. společnost Hewlett-Packard Company). Na zbývající části trhu působí mnoho dalších firem s podíly nepřesahujícími 3 %. Trhy se nacházejí ve fázi dospělosti a vzhledem k jejich saturaci existují neustálé tlaky na snižování cen s významným vlivem na tržní podíly, které z tohoto důvodu u většiny soutěžitelů v jednotlivých letech kolísají. Bariéry vstupu na trhy IT nejsou pro nové podnikatelské subjekty významné, neexistují žádné právní ani jiné překážky např. představující vysoké investiční náklady.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k výraznému posílení finanční ani hospodářské síly vznikajícího subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Vertikální propojení spojujících se soutěžitelů rovněž není významné a nepřinese negativní dopady na dotčenou oblast služeb IT. Nedochází ke změně struktury trhu a procentuální podíl této vertikální vazby na celkovém obratu společnosti Plaut Consulting je nízký. Rovněž fakt, že společnost IDS Scheer ČR poskytuje licence na zmiňovaný ARIS, není vzhledem k nízkému podílu této aktivity na celkovém obratu společnosti významný. Případné spojení soutěžitelů tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Hrdina, advokát
Ovocný trh 8
Praha 1
110 00
Právní moc: 1. 10. 2003
1 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S135/02-2654/02, S111/02-2061/02
2 M.1561, M.1901, M.2024, M.2195, M.2365, M.3171