UOHS S151/2002
Rozhodnutí: OF/S151/02-2896/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AWD Holding AG a Finance.EU, a.s.
Účastníci AWD Holding AG Finance.EU, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 151/02-2896/02 V Brně dne 19. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 151/02, zahájeném dne 18. července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti AWD Holding AG, se sídlem Kirchhorster Strasse 2, D-30659 Hannover, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem, se sídlem náměstí Svobody 20, Brno, na základě plné moci ze dne 3. června 2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AWD Holding AG, se sídlem Kirchhorster Strasse 2, Hannover, Spolková republika Německo a Finance.EU, a.s., IČO 26176432, se sídlem Jakubská 2/647, Praha 1, k němuž dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 16. července 2002, kterou uzavřela společnost AWD Holding AG, jako nabyvatel, a Ing. Marek Polan, bytem Janouškova 9, Brno; Ing. Michal Pyšík, bytem Polní 44, Raduň, a paní Kerstin Saidler, bytem Alte Landstrasse 35, Unterägeri, Švýcarsko, jako převodci, v jejímž důsledku získá společnost AWD Holding AG akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Finance.EU., a.s., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/02 ze dne 7. srpna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
K oznamovanému spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 16. července 2002. V důsledku smlouvy se společnost AWD Holding, se sídlem Kirchhorster Strasse 2, D-30659 Hannover, Spolková republika Německo (dále jen "AWD") stane jediným, tedy 100% akcionářem společnosti Finance.EU, a.s., IČO 26176432, se sídlem Jakubská 2/647, Praha 1 (dále jen "Finance"). Společnost AWD tak získá možnost přímo kontrolovat společnost Finance podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
AWD je akciovou společností založenou dle německého práva. Většinový podíl v AWD drží skupina fyzických osob-rodina Maschmeyer, další akcie jsou v držení zaměstnanců a zbytek je rozptýlen mezi velkým množstvím drobných akcionářů. Společnost AWD působí jako nezávislý zprostředkovatel v široké oblasti finančních produktů včetně životního a neživotního pojištění, podílových fondů, ochrany a úvěrových fondů. AWD působí na území Německé spolkové republiky, Velké Británie, Rakouska a Švýcarska.
Společnost Finance je kontrolována jejími společníky Ing. Markem Polanem, Ing. Michalem Pyšíkem a paní Kerstin Saidler. Působení společnosti Finance lze rozdělit na dvě hlavní oblasti:
a) Poskytování informací finančního charakteru-společnost provozuje internetový server " www.finance.cz ", jehož prostřednictvím jsou zdarma poskytovány finanční informace. Obratu v této oblasti dosahuje společnost Finance zejména z reklamy prezentované na jejích webových stránkách.
b) Zprostředkování finančních produktů a služeb-společnost poskytuje finanční poradenství a zprostředkovává finanční produkty jako je především stavební spoření, penzijní připojištění či životní pojištění. Obrat za tuto činnost je tvořen provizí za zprostředkování uvedených finančních produktů.
Společnost Finance kontroluje na území ČR následující soutěžitele:
RoFiS, s.r.o., se sídlem Trnkova 32/34, Brno,
FiM,-Finanční marketing, s.r.o., se sídlem Trnkova 32/34, Brno,
FINPROFIT, s.r.o., se sídlem Trnkova 32/34, Brno.
Spojením dotčenými věcně relevantními trhy jsou v tomto případě ty, na nichž působí společnost Finance, včetně jí kontrolovaných společností. Jedná se tedy o trh poskytování finančních informací a trh zprostředkování finančních produktů a služeb .
Na takto vymezených relevantních trzích působí ať už přímo či prostřednictvím dceřiných společností pouze společnost Finance, jejíž tržní podíl na žádném z těchto trhů nedosáhl hranice 5 %. Společnost AWD, ani žádná z jí kontrolovaných společností na území České republiky nepůsobí, v důsledku navrhovaného spojení tak nedojde k žádné změně struktury relevantních trhů a počet soutěžitelů i jejich tržní podíly budou v důsledku předmětného spojení zachovány.
Uskutečněním předmětného spojení sice bude posílena finanční síla společnosti Finance a jí kontrolovaných subjektů, nicméně vzhledem k nízkým tržním podílům, neexistenci překážek vstupu na relevantní trhy a nízké míře nákladů na výzkum a vývoj na relevantních trzích Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 20.8.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ing. Ludvík Juřička, advokát
Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
náměstí Svobody 20
602 00 Brno