UOHS S151/2001
Rozhodnutí: S151/01-672/02-VOI Instance I.
Věc povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
Účastníci Allianz pojišťovna, a.s Česká pojišťovna a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Typ správního řízení Individuální výjimka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 30. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 57 KB


" Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.3.2002"
Čj.: S 151/01-672/02-VO I V Brně, dne 13.března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 151/01 zahájeném dne 27. listopadu 2001 podle § 8 a § 9 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou Česká pojišťovna a.s. , se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČ: 45272956, Kooperativa, pojišťovna, a.s. , se sídlem Praha 1, Templová 5, IČ: 47116617 a Allianz pojišťovna, a.s. , se sídlem Praha 2, Římská 103/12, IČ: 47115971, ve správním řízení všechny tři společnosti zastoupeny na základě plných mocí ze dne 13.11.2001, 14.11.2001 a 20.11.2001 JUDr. Jaroslavem Sodomkou, advokátem advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & partneři, se sídlem Praha 1, U Prašné brány 3, ve věci povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, pro Nástin Dohody o vytvoření společného produktu pojištění, která má být uzavřena mezi účastníky řízení, vydává toto
rozhodnutí:
Správní poplatek zaplacený účastníky řízení dne 23. listopadu 2001 ve výši 10 000,- Kč se ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vrací v plné výši , tj. 10 000,-Kč (slovy desettisíc korun českých). Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 6. února 2002 meritorní rozhodnutí čj. S 151/01-330/02-VO 1, ve kterém podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), zamítl návrh na povolení individuální výjimky ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona podaný společnostmi Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČ: 45272956, Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 5, IČ: 47116617 a Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 103/12, IČ: 47115971. Zplnomocněný zástupce účastníků řízení obdržel rozhodnutí 7. února 2002. Účastníci řízení v zákonem stanovené lhůtě podali dne 22. února 2002 proti tomuto rozhodnutí rozklad.
Zástupce účastníků řízení zaplatil dne 23. listopadu 2001 v souvislosti s podáním návrhu na povolení individuální výjimky správní poplatek 10 000,-Kč.
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění upravuje poplatky vyměřované a vybírané orgány státní správy. Přílohou k tomuto zákonu je sazebník správních poplatků, kde v položce 61 a 62 jsou uvedeny úkony Úřadu, jež podléhají zpoplatnění
Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut. V položce 61 bodě a) sazebníku správních poplatků je uvedeno, že správní poplatek ve výši 5 000,-Kč se hradí až za povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž. Úřad proto rozhodl o vrácení správního poplatku ve výši 10 000,-Kč, jak uvedeno shora.
Poučení
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením odboru
Rozhodnutí obrdrží:
JUDr. Jaroslav Sodomka
AK Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & partneři
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1