UOHS S150/2008
Rozhodnutí: S150/2008/KS-12601/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů C.S.CARGO a.s./JTC Transcentrum s.r.o.
Účastníci C.S.CARGO a.s. JTC Transcentrum s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2008

S 150/2008/KS-12601/2008/840
V Brně dne 23. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 150/2008, zahájeném dne 26. května 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o uzavření budoucích smluv o převodu obchodních podílů , která byla uzavřena dne 21. března 2008 mezi Ing. F. Č., P. K., Ing. J. L., Ing. M. P., P. T. a Ing. M. V., jako prodávajícími, a společností C.S.CARGO Management a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27942121, jako kupujícím, ve spojení se Smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností ze Smlouvy o uzavření budoucích smluv o převodu obchodních podílů , která byla uzavřena dne 20. května 2008 mezi společností C.S.CARGO Management a.s., jako postupitelem, Ing. F. Č., P. K., Ing. J. L., Ing. M. P., P. T. a Ing. M. V., jako prodávajícími, a společností C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, jako postupníkem, v jejichž důsledku společnost C.S.CARGO a.s. získá 100% obchodní podíl ve společnosti JTC Transcentrum s.r.o., se sídlem Jičín, Valdické předměstí, Konecchlumského 1072, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2008 ze dne 4. června 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o uzavření budoucích smluv o převodu obchodních podílů , která byla uzavřena dne 21. března 2008 mezi Ing. F. Č., P. K., Ing. J. L., Ing. M. P., P. T. a Ing. M. V., (dále jen prodávající fyzické osoby ), jako prodávajícími, a společností C.S.CARGO Management a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27942121 (dále jen C.S.CARGO Management ), jako kupujícím, ve spojení se Smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností ze Smlouvy o uzavření budoucích smluv o převodu obchodních podílů , která byla uzavřena dne 20. května 2008 mezi společností C.S.CARGO Management, jako postupitelem, prodávajícími fyzickými osobami a společností C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116 (dále jen C.S.CARGO ), jako postupníkem.
4. V důsledku výše uvedených smluv získá společnost C.S.CARGO 100% obchodní podíl ve společnosti JTC Transcentrum s.r.o., se sídlem Jičín, Valdické předměstí, Konecchlumského 1072 (dále jen JTC ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost této společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost C.S.CARGO je činná zejména v oblasti poskytování komplexních logistických služeb (předmět jejího podnikání tvoří silniční přeprava nákladů a osob, nákup, prodej a skladování paliv a maziv, zprostředkování služeb v dopravě a v oblasti řemeslných prací, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, servis motorových vozidel a jejich příslušenství, realitní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství, provozování a organizování sportovních akcí, logistika a skladová činnost, technické poradenství v oblasti dopravy).
7. Společnost C.S.CARGO je kontrolována společností C.S.Cargo Holding N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8 (dále jen C.S.Cargo Holding ), která působí zejména v oblasti investiční činnosti, poradenství a průzkumu trhu a veřejného mínění, přičemž uvedené služby nabízí výlučně společnostem patřícím do stejné skupiny.
8. V České republice působí společnost C.S.Cargo Holding přímo či nepřímo prostřednictvím následujících společností: - Truck Point, a.s., která je činná v oblasti zprostředkování obchodu a služeb, specializovaného maloobchodu, velkoobchodu a oprav silničních vozidel, - ČSAD Jičín a.s., která působí zejména v oblasti silniční motorové dopravy nákladní vnitrostátní a mezinárodní, zasilatelství, oprav silničních vozidel, nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv a provozování čerpacích stanic, maloobchodu motorovými vozidly a jejich příslušenstvím a údržby motorových vozidel a jejich příslušentví, - C.S.CARGO Management, která vykonává činnost zejména v oblasti poradenství, zprostředkování obchodu a služeb, zpracování dat, správy sítí, reklamního marketingu a administrativní správy, - C.S. CARGO Slovakia a.s., která se zabývá především poskytováním služeb v oblasti silniční motorové dopravy vnitrostátní a mezinárodní, poskytováním zásilkových služeb, zprostředkováním obchodu, logistikou a skladováním a nákupem, prodejem a skladováním paliv a maziv, dále působí v oblasti leasingu a reklamní činnosti.
9. Společnost C.S.Cargo Holding je společně vlastněna a kontrolována společnostmi Trifid Holding N.V., sídlící v Nizozemském království (dále jen Trifid Holding ), a HVB CAPITAL PARTNERS AG, sídlící ve Spolkové republice Německo, (dále jen HVB ). Společnost Trifid Holding působí zejména v oblastech investiční a poradenské činnosti a průzkumu trhu a veřejného mínění, přičemž uvedené služby jsou nabízeny výlučně společnostem patřícím do stejné skupiny. Společnost HVB se zabývá především nabýváním, správou a zcizováním účastí v jiných společnostech. Společnost HVB je součástí skupiny Unicredit Group.
10. Společnost JTC je před uskutečněním spojení vlastněna prodávajícími fyzickými osobami. Hlavní službou nabízenou společností JTC je mezinárodní silniční nákladní doprava (region střední, západní a východní Evropy) a vnitrostátní silniční nákladní doprava. Společnost JTC dále nabízí služby v oblasti mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství a v oblasti provozování čerpacích stanic. Další služby poskytované společností JTC mají ve vztahu k výše uvedeným činnostem doplňkový charakter-maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, servis motorových vozidel, správa a údržba nemovitostí. V oblasti velkoobchodu a skladování zboží společnost JTC v současné době činná není. Společnost JTC nevykonává kontrolu nad žádnou další společností. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Nabývaná společnost JTC i společnost C.S.CARGO působí v České republice především v oblasti poskytování komplexních logistických služeb (přeprava a zasilatelství zboží, skladování a další doplňkové služby). Uvedenou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích [1] , kde vymezoval v oblasti poskytování logistických služeb jako věcně relevantní trh přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb, který je z pohledu geografického tvořen územím České republiky.
14. Přeprava zboží je pak realizována na základě smlouvy o přepravě zboží, kde přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními či pronajatými dopravními prostředky, vlastním jménem, pro konečného zákazníka. Zasilatelská služba potom zahrnuje zprostředkování přepravy zboží podle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasilatelské společnosti obvykle na základě zasilatelské smlouvy či zasilatelského příkazu. V závislosti na způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku by dále přicházela v úvahu užší segmentace věcného relevantního trhu.
15. Vedle služeb přepravy a zasilatelství jsou pak spojujícími se soutěžiteli poskytovány i další související logistické služby (skladování, manipulace se zbožím, organizace dopravy, finanční řízení atd.).
16. S ohledem na výše uvedené by tedy bylo možno uvažovat o možném členění relevantního trhu na trh přepravy zboží a trh zasilatelských služeb. V předmětné oblasti však postupně dochází k tomu, že soutěžitelé (logistické společnosti) nabízejí svým zákazníkům nikoli jednotlivé služby, ale naopak komplexní škálu vzájemně souvisejících a provázaných služeb, aby tak byli schopni co nejlépe reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídnout mu takové řešení, které mu v dané situaci nejvíce vyhovuje. Z tohoto důvodu dochází u většiny subjektů poskytujících logistické služby k postupné koncentraci činností a k rozšiřování nabídky služeb.
17. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti, a to zejména s přihlédnutím k nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, který nepřekročí hranici ...(obchodní tajemství)... %, přičemž tržní podíl nabývaného soutěžitele nepřesahuje ...(obchodní tajemství)... %, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
18. Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedené oblasti odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na širším způsobem vymezeném území, vyšel Úřad z toho, že ve své dosavadní praxi definuje relevantní trh v oblasti logistických služeb jako trh České republiky. Tento závěr je podpořen především skutečností, že v praxi je obvyklé, že se zákazník poptávající logistické služby v prvé řadě obrací na poskytovatele sídlící v jeho státě. I otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblast poskytování logistických služeb však ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
19. V posuzované oblasti komplexních logistických služeb na území České republiky nepřesahuje tržní podíl nabývaného soutěžitele JTC ...(obchodní tajemství)... %, tržní podíl společnosti C.S.CARGO činí cca ...(obchodní tajemství)... %. Vzhledem k nízkým tržním podílům nabývaného soutěžitele dojde v důsledku uskutečnění spojení pouze k nepatrnému navýšení tržních podílů spojením vzniklého subjektu.
20. Soutěžní prostředí v posuzované oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, mezi něž patří například společnosti Čechofracht, a.s., HOPI s.r.o., ČETRANS a.s., SCHENKER spol. s r.o. či ČSAD JIHOTRANS a.s.
21. Pro poptávku po logistických službách je příznačná její citlivost na cenové výkyvy na straně nabízených služeb, kdy zákazníci pružně reagují na jakékoli změny v ceně nabízených služeb snadnou změnou jejich poskytovatele.
22. Komplexní logistické služby jsou často poptávány subjekty disponujícími značnou kupní a vyjednávací silou. Tito zákazníci jsou činní například v oblasti maloobchodního prodeje potravin, nápojů a spotřebního zboží, v oblasti elektroniky či automobilového nebo chemického průmyslu.
23. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
24. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda,
pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář
Týn 1049/3
110 00 Praha 1
Právní moc: 27.6.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu S 3/05- Čechofracht/SPEDI-TRANS Praha, S 127/2007-C.S. Cargo Holding/ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, S 326/2007-Hitachi/fyzické osoby/ESA