UOHS S150/2004
Rozhodnutí: OF/S150/04-3736/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GEOSAN GROUP a.s. a MARIUS PEDERSEN a.s.
Účastníci GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. MAURIUS PEDERSEN a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 150/04-3736/04
V Brně dne 28. prosince 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 150/04, zahájeném dne 9. listopadu 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, IČ: 25671464, ve správním řízení zastoupené Mgr. Petrou Saidlovou, advokátkou, se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, na základě plné moci ze dne 3. listopadu 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, IČ: 25671464, a Marius Pedersen a.s., Divize Plzeň, se sídlem Husova 71, Plzeň, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o prodeji části podniku", uzavřené dne 29. října 2004 mezi společnostmi Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové, IČ: 42194920, jako prodávajícím, a GEOSAN GROUP a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku nabude společnost GEOSAN GROUP a.s. část podniku Marius Pedersen a.s., označovanou jako "Marius Pedersen a.s., Divize Plzeň", umístěnou na adrese Husova 71, Plzeň, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto část podniku, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2004 ze dne 24. listopadu 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji části podniku", uzavřené dne 29. října 2004 mezi společnostmi Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové, IČ: 42194920 (dále jen "Marius Pedersen"), jako prodávajícím, a GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, IČ: 25671464 (dále jen "GEOSAN"), jako kupujícím.
Podle uvedené smlouvy má společnost GEOSAN nabýt část podniku Marius Pedersen, označovanou jako "Marius Pedersen a.s., Divize Plzeň", umístěnou na adrese Husova 71, Plzeň (dále jen "Divize Plzeň"). Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost GEOSAN je vlastněna dvěma fyzickými osobami, Luďkem Kostkou, bytem Zahradní 418, Velim, který drží (obchodní tajemství) % jejích akcií, a Ing. Romanem Wurstem, bytem Oválová 7, Praha 6, který drží (obchodní tajemství) % jejích akcií. Zbývajících (obchodní tajemství) % akcií společnosti GEOSAN drží společnost ENVICON, spol. s r.o., se sídlem Malé náměstí 110, Hradec Králové, IČ: 46507124 (dále jen "ENVICON"), která je společně vlastněna Luďkem Kostkou a Ing. Romanem Wurstem.
Oborem, v němž společnost GEOSAN působí, je stavebnictví-konkrétně jde o provádění stavebních prací, demolicí, zemních prací a sanací: společnost GEOSAN poskytuje služby v oblasti výstavby bytových a nebytových staveb a jiných stavebních děl jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor, účastní se veřejných soutěží na realizaci stavebních prací a realizaci prací nápravných opatření na odstraňování starých ekologických škod.
Společnost GEOSAN kontroluje následující společnosti: GEOINDUSTRIE s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, IČ: 62242911, která působí v oblasti stavebnictví, HOMOLKA GROUP a.s. člen koncernu, se sídlem Nové Město, Karlovo náměstí 559/28, Praha 2, IČ: 25638866, jež provozuje developerskou činnost, a GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., se sídlem Havlíčkova 48, Zásmuky, IČ: 26701294, zabývající se pozemním stavitelstvím. Také společnost ENVICON je činná v oblasti stavebnictví.
Společnost Marius Pedersen je kontrolována dánskou společností Marius Pedersen A/S. Společnost Marius Pedersen, její mateřská společnost a její dceřiné společnosti působí v oblasti nakládání s odpady (zejména jde o podnikání v oblasti likvidace komunálního odpadu a odpadu vůbec zahrnující provoz řízených skládek odpadů, systémů svozu odpadů a manipulaci se surovinami).
Předmětem podnikání převáděné části podniku Marius Pedersen, Divize Plzeň , je nakládání s odpady včetně odpadů nebezpečných, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Do rámce uvedených činností lze zahrnout provádění sanačních prací-konkrétně např. odsávání kontaminovaného půdního vzduchu, sanační čerpání podzemní vody za účelem její dekontaminace, sanace nesaturované zóny technologií odtěžby kontaminovaných zemin, vzorkování, položení drenážního systému pro zasakování, rekultivace apod. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost GEOSAN i nabývaná část podniku Divize Plzeň působí v oblasti sanačních prací, tj. služeb poskytovaných za účelem odstranění kontaminace a uvedení pozemků a nemovitostí do stavu, který odpovídá stávajícím legislativním podmínkám v oblasti životního prostředí.
Společnost GEOSAN realizuje sanační a rekultivační práce na zakázkách pro Fond národního majetku ČR, potažmo pro firmy, jež jsou přímými dodavateli Fondu národního majetku ČR.
Divize Plzeň získala zakázku na provedení sanačních prací při odstraňování starých ekologických škod, jež byla realizována subdodavatelsky, přičemž jedním z klíčových subdodavatelů prací pro Divizi Plzeň byla společnost GEOSAN.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že k překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází v oblasti sanačních prací. Úřad tedy v případě posuzovaného spojení vymezil jako věcně relevantní trh sanačních prací .
Z hlediska geografického je relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu sanačních prací v České republice dosahuje společnost GEOSAN tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, Divize Plzeň cca (obchodní tajemství) %. Společný tržný podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude činit cca (obchodní tajemství) %.
Z konkurenčních soutěžitelů působí na trhu sanačních prací např. sanační firmy GEOtest Brno a.s., se sídlem Šmahova 112/1244, Brno, IČ: 46344942, AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 4, Praha 5, IČ: 44794843, KAP, spol. s r.o., se sídlem Trojská 92, Praha 7, IČ: 15890465; firmy zabývající se zpracováním odpadu .A.S.A. spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, IČ: 45809712, SITA Bohemia a.s., se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2, IČ: 63079241, DEKONTA, a.s., se sídlem Podhoří 328/28, Ústí nad Labem, IČ: 25006096; a stavební firmy Skanska CZ a.s., se sídlem Kubánské náměstí 11/1391, Praha 10, IČ: 26209535, Stavby silnic a železnic a.s., se sídlem Národní třída 10, Praha 1, IČ: 45274924, ŽS Brno a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno, IČ: 46342796, a Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915.
Pro realizaci komplexní sanační práce je nutné zajistit komplex činností, kterými jsou zejména projekční práce, vrtné práce, provádění analýz vzorků, stavební a demoliční práce, doprava, nakládání s odpady včetně provozování zařízení na úpravu, využití a odstranění odpadů, geologické práce, zemní práce apod.
Náklady vstupu na relevantní trh jsou zanedbatelné. Pokud jde o právní překážky vstupu na relevantní trh, je situace rozdílná u jednotlivých činností, z nichž některé lze provozovat pouze za předpokladu vydání příslušných povolení (např. provozování zařízení a odstraňování nebezpečných odpadů).
Převážná část zakázek na trhu sanačních prací se soustřeďuje na odstranění tzv. starých ekologických škod způsobených před privatizací. Jejich odstranění je financováno z Fondu národního majetku ČR.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na množství soutěžitelů na relevantním trhu a na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petra Saidlová, advokátka
U Průhonu 32
170 00 Praha 7
Právní moc: 30.12.2004.