UOHS S150/2003
Rozhodnutí: OF/S150/03-3375/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Financiere Mendelssohn SAS a Financiere Felix SAS a Financiere White SAS
Účastníci Financiere Felix SAS, se sídlem 96 rue de la Victoire, 75009 Paris, Francouzská republika Financiere Mendelssohn SAS, se sídlem 134 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneaux, Francouzská republika Financiere White SAS, se sídlem 96 rue de la Victoire, 75009 Paris, Francouzská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 150/03-3375/03 V Brně dne 11. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 150/03, zahájeném dne 4. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Financiere Mendelssohn SAS, se sídlem 134 Avenue Aristide Briand, Bagneaux, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Václavem Valvodou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4. srpna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 28. července 2003 mezi společností Financiere Mendelssohn SAS, se sídlem 134 Avenue Aristide Briand, Bagneaux, Francouzská republika, jako kupujícím, a společností PAI partners, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, Francouzská republika, Phillippem du Mesnil, bytem 17 rue d´Assas, Paříž, Francouzská republika, společností Euromezzanine Conseil, se sídlem 11 rue Royale, Paříž, Francouzská republika, a dalšími fyzickými osobami, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Financiere Mendelssohn SAS nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností Financiere Felix SAS, se sídlem 96 rue de la Victoire, Paříž, Francouzská republika, a Financiere White SAS, se sídlem 96 rue de la Victoire, Paříž, Francouzská republika, čímž získá možnost vykonávat kontrolu nad uvedenými společnostmi, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2003 ze dne 13. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 28. července 2003 mezi společností Financiere Mendelssohn SAS, se sídlem 134 Avenue Aristide Briand, Bagneaux, Francouzská republika (dále jen " Mendelssohn "), jako kupujícím, a společností PAI partners, se sídlem 43 avenue de l´Opéra, Paříž, Francouzská republika (dále jen "PAI"), Phillippem du Mesnil, bytem 17 rue d´Assas, Paříž, Francouzská republika, společností Euromezzanine Conseil, se sídlem 11 rue Royale, Paříž, Francouzská republika (dále jen "EC"), a dalšími fyzickými osobami, jako prodávajícími. Společnost Mendelssohn získá v důsledku uvedené smlouvy veškeré akcie společností Financiere Felix SAS, se sídlem 96 rue de la Victoire, Paříž, Francouzská republika (dále jen " Financiere Felix "), a Financiere White SAS, se sídlem 96 rue de la Victoire, Paříž, Francouzská republika (dále jen " Financiere White "). V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tak v konečném důsledku získá společnost Mendelssohn možnost kontroly nad společnostmi Financiere Felix a Financiere White.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Mendelssohn je holdingovou společností, která sama nevyvíjí žádné aktivity. Společnost Mendelssohn je 100% vlastněna společností Thursday SA, která je dále kontrolována společností Industri Kapital 2000 Ltd. Společnost Industri Kapital 2000 Ltd. je kontrolována společností Industri Kapital Europa B.V., která je 100% dceřinou společností Industri Kapital B.V.
Industri Kapital B.V. je evropská investiční společnost specializující se na investice do soukromého kapitálu. Kontroluje přibližně 45 portfoliových společností podnikajících zejména v oblastech stavebních materiálů, výrobního průmyslu a průmyslových služeb.
V České republice kontrolují společnosti patřící do skupiny Industri Kapital následující soutěžitele: Enermet, s.r.o., se sídlem Na Výsluní 41, Praha 10, ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem V Olšinách 82/16, Praha 10, ORIFLAME SOFTWARE s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1618/30, Praha 4, Arca Systems, spol. s r.o., se sídlem Sokolská třída 2800/99, Moravská Ostrava, Dyno Nobel Czech Republic, s.r.o., se sídlem Důlní 375, Bílina, GARDENA spol. s r.o., se sídlem Řípská 20a 1153, Brno, SUPERFOS PACKAGING s.r.o., se sídlem Kutnohorská 288, Praha 10, DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a.s., se sídlem Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem, a VSM Production s.r.o., se sídlem Zábrdovická 11/801, Brno, jež jsou činné v oblastech elektroměrů, měřících systémů, centralizované dálkové kontroly a systémů dálkového přenosu dat, výroby a distribuce kosmetiky, poskytování softwaru, nákupu a prodeje výrobků z umělých hmot, výroby nevojenských výbušnin a roznětek, strojového vybavení, obalové techniky, výroby prefabrikovaných betonových prvků a domácích šicích strojů.
Společnost Financiere Felix je holdingovou společností. Před spojením byla vlastněna společností PAI prostřednictvím jejího fondu PAI LBO ( 79,4 %), některými vedoucími pracovníky a zaměstnanci (19,6 %) a společností Financiere White (1 %), která je holdingovou společností nevykonávající žádné další aktivity.
Společnost Financiere Felix drží 95,5 % akcií společnosti CEVA Santé Animale, se sídlem Zone Industrielle la Ballastiere, Libourne, Francouzská republika (dále jen "CEVA"). Společnosti patřící do skupiny CEVA se zabývají především výzkumem a vývojem veterinárních léčiv. Tato činnost zahrnuje veškeré druhy prostředků pro péči o zdraví zvířat počínaje jejich vývojem až po jejich komerční využití. Společnosti patřící do skupiny CEVA jsou činné ve dvou hlavních oborech: péče o zdraví zvířat (oblast veterinárních léčiv) a strava pro zvířata (distribuce řady technických a nezpracovaných přísad pro výrobu zvířecí stravy).
Společnost CEVA nemá v České republice žádnou dceřinou společnost a působí zde pouze prostřednictvím společnosti CEVA Animal Health Slovakia s.r.o., se sídlem Trnavská cesta 5, Bratislava, Slovenská republika, která prodává výrobky z oblasti péče o zdraví zvířat. V České republice jsou prodávány následující produkty skupiny CEVA: přípravky pro kontrolu reprodukce zvířat (Applicateur Prid, Enzaprost), antibiotika (Ampisur, Colivet), antiparazitika a metabolické a nutriční produkty (Cevamec, Pillkan).
Žádná ze společností patřících do skupiny Industri Kapital nepodniká v oboru konkurujícím, komplementárním nebo spojeném s činností společností patřících do skupiny CEVA, ani se žádným způsobem neúčastní na podnikání společností ze skupiny CEVA. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad holdingovými společnostmi Financiere Felix a Financiere White, a jejich prostřednictvím pak nad společností CEVA, která je činná zejména v oblasti péče o zdraví zvířat. Nabyvatel, společnost Mendelssohn, je holdingovou společností patřící do skupiny Industri Kapital, přičemž společnosti patřící do této skupiny působí zejména v oblastech stavebních materiálů, výrobního průmyslu a průmyslových služeb. K překrytí podnikatelských aktivit spojovaných soutěžitelů na území České republiky tedy nedochází.
Pokud jde o vymezení relevantních trhů, účastník řízení uvedl, že produkty v oblasti péče o zdraví zvířat lze členit např. na: -antiinfekční léky, přičemž tuto kategorii lze dále členit dle způsobu, jakým je lék podáván (injekčně, orálně, lokální aplikace), a dle druhu antiinfekčního léku, -antiparazitické léky-tuto kategorii lze dále rozdělit dle typů parazitů (externí/interní parazité) a dle zvířat podrobovaných léčbě (domácí mazlíčci/dobytek), -hormonální léčba regulující plodnost zvířat-dále lze rozčlenit podle typů používaných hormonů (přírodní/syntetické; prostaglandin/gonadotropin/progesteron ) a způsobu aplikace, -protizánětlivé a analgetické léky-tato kategorie je druhotně rozdělena dle způsobu aplikace léku (injekčně, orálně, lokální aplikace), lékařského předpisu a typu užití.
S ohledem na skutečnost, že ani při jednom z výše uvažovaných možných vymezení relevantních trhů nedojde k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, lze konstatovat, že vzhledem k neexistenci dalších skutečností, které by bránily účinné soutěži, nedojde ani ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Z výše uvedených důvodů proto nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat věcně relevantní trhy s konečnou platností.
V oblasti péče o zdraví zvířat existuje v České republice účinná soutěž, čemuž rovněž nasvědčuje množství subjektů působících v tomto oboru. Ke konkurentům skupiny CEVA v České republice v oblasti péče o zdraví zvířat patří např. společnosti Pfizer, Merial, Bioveta a Fort Dodge.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Václav Valvoda, advokát AK ALLEN & OVERY, Praha V Celnici 4 110 00 Praha 1
Právní moc: 15.9.2003