UOHS S150/2002
Rozhodnutí: OF/S150/02-3065/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Techem International GmbH, SRN,SFW GmbH, a Heitech, spol. s r.o.,
Účastníci SFW GmbH, Saarbrücken, SRN Techem International GmbH, se sídlem Eschborn, SRN Heitech, spol. s r.o.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 150/02-3065/02 V Brně dne 5. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 150/02, zahájeném dne 17. července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jímž jsou společnosti Techem International GmbH, se sídlem 65760 Eschborn, Hauptstrasse 89, SRN, a SFW GmbH, se sídlem 66111 Saarbrücken, Sulzbachstrasse 39, SRN, ve správním řízení právně zastoupené Mgr. Davidem Ilczyszynem, advokátem advokátní kanceláře Horák & Chvosta, se sídlem Mělnická 13, 150 00 Praha 5, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Techem International GmbH, se sídlem 65760 Eschborn, Hauptstrasse 89, SRN, SFW GmbH, se sídlem 66111 Saarbrücken, Sulzbachstrasse 39, SRN, a Heitech, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 96, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené mezi společností TECHEM spol. s r.o., se sídlem 108 03 Praha 10, Malešice, Počernická 96, jako převodcem, společností SFW GmbH a společností Techem International GmbH, jako nabyvateli, v důsledku které společnost SFW GmbH získá 50% obchodní podíl ve společnosti Heitech, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 96, a tím bude spolu se společností Techem International GmbH, která dosud vykonávala prostřednictvím 100% dceřiné společnosti TECHEM spol. s r.o. výlučnou kontrolu ve společnosti Heitech, spol. s r.o., a která rovněž získá 50% obchodní podíl ve společnosti Heitech, spol. s r.o., vykonávat v této společnosti kontrolu společnou, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
p o v o l u j e.
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/02 ze dne 31. 7. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené mezi společností TECHEM spol. s r.o., se sídlem 108 03 Praha 10, Malešice, Počernická 96 (dále jen "Techem CZ"), jako převodcem, společností SFW GmbH, se sídlem 66111 Saarbrücken, Sulzbachstrasse 39, SRN (dále jen "SFW"), a společností Techem International GmbH, se sídlem 65760 Eschborn, Hauptstrasse 89, SRN (dále jen "Techem International"), jako nabyvateli, v důsledku které dojde k převodu 50% obchodního podílu společnosti Techem CZ ve společnosti Heitech, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 96 (dále jen "Heitech CZ"), na společnost Techem International, která před spojením prostřednictvím 100% dceřiné společnosti Techem CZ vykonávala nepřímou kontrolu ve společnosti Heitech CZ a k převodu 50% obchodního podílu společnosti Techem CZ ve společnosti Heitech CZ na společnost SFW. Předmětné spojení tak představuje přechod od výhradní kontroly společnosti Techem International k výkonu společné kontroly společností Techem International a SFW ve společnosti Heitech CZ. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly (viz. § 12 odst. 3) se vztahuje, stejně jako ustanovení nařízení Rady (ES) č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů (art. 3), ve znění pozdějších předpisů, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí podnik tak, že vznikne společná kontrola nad joint venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně, jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Obdobným způsobem postupoval Úřad ve své rozhodovací praxi např. ve svém rozhodnutí S 35/02-1098/02 BP p.l.c./ E.ON AG / Veba Oel AG ze dne 21. března 2002.
Uvedený přístup aplikuje rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Komise tento přístup potvrdila, např. ve svém rozhodnutí IV/M.535-Mannesmann Demag/Delaval Stock .
Celkový celosvětový obrat společnosti SFW kontrolované společností RAG Saarberg AG dosáhl prostřednictvím společností, se kterými tvoří koncern, v roce 2001 cca 118 mld. Kč. Společnost Techem Energy Services GmbH & Co KG kontrolující Techem International dosáhla v roce 2001 cca 10 mld. Kč. Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, ve smyslu § 14 zákona, přesáhl v minulém účetním období částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
SFW je 100% dceřinou společností společnosti RAG Saarberg AG, se sídlem Trier Strasse 1, 66111 Saarbrücken, SRN (dále jen "RAG Saarberg AG"). Společnost RAG Saarberg AG, která je kontrolovaná společností RAG AG, se sídlem Essen, SRN, řídí skupinu společností působících zejména v oblasti výroby a prodeje elektřiny a tepelné energie, dále výroby, provozu zařízení a poskytování služeb v oblasti hornictví, životního prostředí a vodního hospodářství a rovněž v oblasti výroby a prodeje výrobků z kovu, dřeva, plastů aj. (dále jen "skupina RAG"). V České republice společnost RAG Saarberg AG působí nepřímo prostřednictvím společnosti Saar Gummi Czech s.r.o., se sídlem 549 41 Červený Kostelec, Stolín 105 (dále jen "Saar Gummi Czech"), jejímž předmětem podnikání je zpracování gumárenských směsí a koupě zboží za účelem dalšího prodeje.
Společnost Techem International je 100% dceřinou společností společnosti Techem Energy Services GmbH & Co KG, se sídlem Eschborn, SRN (dále jen "Techem Energy"). Společnost Techem Energy, která je kontrolována Techem AG, se sídlem Eschborn, SRN, se zabývá zejména oblastí měřící a regulační techniky, služeb v oblasti bytového hospodářství. Předmětem podnikání Techem AG je správa majetkových účastí zejména v podnicích skupiny Techem. V České republice Techem International kontroluje prostřednictvím 100% obchodního podílu Techem CZ, který byl před spojením 100% společníkem společnosti Heitech CZ. Společnost Techem CZ podniká především v oblasti obchodu, montáže a opravy měřící a regulační techniky, zásobování tepelnou energií, pronájmu průmyslového zboží a automatizovaného zpracování dat. Společnost Techem CZ rovněž kontroluje společnost I.G.B. Data, spol. s r.o., se sídlem Stodolní ulice 4/851, 702 00 Moravská Ostrava, která se zabývá poskytováním elektronického zpracování dat, zprostředkováním obchodu aj. Společnost Heitech CZ byla založena pro účely předmětného spojení, tj. provozování společných aktivit Techem International a SFW, a předmětem podnikání společnosti Heitech CZ je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost Saar Gummi Czech patřící do skupiny společností kontrolovaných RAG Saarberg AG, působí v oblasti výroby těsnění karoserií pro automobilový průmysl. Dle údajů spojujících se soutěžitelů byl podíl společnosti Saar Gummi Czech na trhu těsnění karoserií pro automobilový průmysl za uplynulé účetní období cca 3 %, a na trhu dále působí dva významní soutěžitelé jejichž společný tržní podíl činí cca 90 %. Společnosti skupiny Techem na tomto trhu v České republice nepůsobí.
Další oblast kde poskytuje své služby jeden ze spojujících se soutěžitelů společnost Techem International prostřednictvím Techem CZ je oblast zúčtovacích služeb, tedy oblast zajišťování odečtu a rozúčtování spotřeby energie u jednotlivých odběratelů a souvisejících služeb. Dle údajů spojujících se soutěžitelů by podíl společnosti Techem CZ na trhu poskytování služeb v oblasti zajišťování odečtu a rozúčtování spotřeby energie za uplynulé účetní období cca " ..obchodní tajemství .." v ČR. Úřad se tímto trhem zabýval i v rámci správního řízení S 147/01 ve věci spojení soutěžitelů společností Viterra Energy Services AG a Rapp-Kundo Wärmetechnik s.r.o., kde vymezil jako relevantní trh poskytování služeb v oblasti zajištování odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody. Obdobným způsobem vymezil Úřad relevantní trh i pro účely tohoto rozhodnutí. Společnosti skupiny RAG na tomto trhu nepůsobí.
Další trhem kde působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, tj. Techem International prostřednictvím Techem CZ je trh zásobování tepelnou energií prostřednictvím centrální soustavy v městě Kroměříž . Pro uvedený trh je charakteristické vytváření lokálních monopolů, což je dané především specifikem dodávaného zboží (teplo) a specifiky distribuční sítě (rozvody tepelné energie) a tím, že spotřebitel, využívající uvedené služby, nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele. Společnost Techem CZ vyrábí a zajišťuje dodávky tepelné energie na území města Kroměříž, tržní podíl společnosti je cca ve výši " ..obchodní tajemství .." %. V důsledku spojení nebudou na relevantním trhu navýšeny tržní podíly spojovaných soutěžitelů, vhledem k tomu, že společnosti skupiny RAG nepůsobí na tomto trhu v České republice. Rovněž zde působí další významní soutěžitelé, a to Nemocnice v Kroměříži, Psychiatrická léčebna Kroměříž a Jihomoravská plynárenská. Úřad se trhem zásobování tepelnou energií prostřednictvím centrální soustavy zabýval např. při povolování spojení společnosti Dalkia Morava, a..s. a TONAK a.s. (viz S 123/02-2288/02 ze dne 2. 7. 2002), a rovněž při povolování spojení společnosti Harpen ČR, s.r.o. a TEPLO Rumburk (viz S 88/02-1681/02 ze dne 6. 5. 2002), kde byl vymezen relevantní trh jako trh zásobování tepelnou energií prostřednictvím centrální soustavy. Stejným způsobem vymezil Úřad relevantní trh i pro účely tohoto rozhodnutí.
Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise (viz. IV/M.1402-GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAH ze dne 20. 1. 1999, COMP/M.1803-Electrabel/Epon ze dne 7. 2. 2000, COMP/M. 2701-Vattenfall/BEWAG ze dne 4. 2. 2002), kde Evropská komise konstatovala, že rozvody tepla se od jiných rozvodů liší vysokými nároky na izolaci proti ztrátám tepla. Tato zvláštní nároky vedou k tomu, že rozvody tepla jsou lokálního charakteru a není obvyklé, aby tyto sítě pokrývaly větší území. Z důvodu této omezené možnosti teplo přepravovat se tedy podle komise jedná o lokální geografický trh. Na základě vlastních úvah a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise při vymezování relevantního trhu u obdobných případů vymezil Úřad relevantní trh z hlediska geografického jako trh daný uzemím města Kroměříž.
Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že činnosti spojujících soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají, a na území České republiky nedochází k vertikální ani horizontální integraci spojujících se soutěžitelů, a že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M.-10. 9. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. David Ilczyszyn, advokát
advokátní kancelář Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5