UOHS S149/2007
Rozhodnutí: S 149/2007/KS-12029/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů HELI FOOD s.r.o. a Bakkavor Foods Limited, Londýn
Účastníci Bakkavor Foods Limited, 3 Sheldon Square 5th Floor, Paddington Central, Londýn, Spojení království Velké Británie a Severního Irska HELI FOOD s.r.o., Bohunická 519/24, Brno-jih
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB

S 149/2007KS-12029/2007/620 V Brně dne 2. července 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 149/07, zahájeném dne 1. června 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti HELI FOOD s.r.o., se sídlem Bohunická 519/24, Brno-město, IČ: 26271478, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M, PhD., advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 28. května 2007, a Bakkavor Foods Limited, se sídlem 3 Sheldon Square 5th Floor, Paddington Central, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupené JUDr. Jaroslavem Polanským, advokátem, se sídlem Elišky Peškové 15, Praha 5, na základě plné moci ze dne 18. dubna 2007, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů HELI FOOD s.r.o., se sídlem Bohunická 519/24, Brno-město, IČ: 26271478, a Bakkavor Foods Limited, se sídlem 3 Sheldon Square 5th Floor, Paddington Central, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na straně jedné, a Helifood 2, akciové společnosti nově založené podle českého práva, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě skutečností deklarovaných v Letter of Intent ze dne 31.5. 2007, předpokládajícího uzavření smlouvy o koupi akcií společnosti Helifood 2 mezi společností HELI FOOD s.r.o., se sídlem Bohunická 519/24, Brno-město, IČ: 26271478, jako prodávajícím, a společností Bakkavor Foods Limited, se sídlem 3 Sheldon Square 5th Floor, Paddington Central, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Bakkavor Foods Limited má získat akcie ve výši 51% základního kapitálu společnosti Helifood 2, a tím i možnost společně se společností HELI FOOD s.r.o., se sídlem Bohunická 519/24, Brno-město, IČ: 26271478, vykonávat společnou kontrolu nad uvedenou společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/2007 ze dne 13. června 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě skutečností deklarovaných v Letter of Intent ze dne 31.5. 2007, předpokládajícího uzavření smlouvy o koupi akcií společnosti Helifood 2 mezi společností HELI FOOD s.r.o., se sídlem Bohunická 519/24, Brno-město, IČ: 26271478 (dále jen "HELI FOOD"), jako prodávajícím, a společností Bakkavor Foods Limited, se sídlem 3 Sheldon Square 5th Floor, Paddington Central, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Bakkavor"), jako kupujícím. V důsledku realizace zmíněného záměru získá společnost Bakkavor od společnosti HELI FOOD akcie ve výši [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % základního kapitálu společnosti Helifood 2.
Společnost Helifood 2 je akciová společnost, jež bude nově založena podle českého práva, přičemž akcie ve výši 100% základního kapitálu bude vlastnit společnost HELI FOOD, která tak bude jmenovanou společnost výlučně kontrolovat. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí uvedeného záměru je uzavření dohody upravující společný postup společností HELI FOOD a Bakkavor v otázkách mj., [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] nebo přijímání klíčových rozhodnutí představenstva vyžadujících souhlas obou budoucích akcionářů společnosti Helifood 2, dochází v důsledku realizace předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společností Helifood 2, a to z kontroly výlučné vykonávané společností HELI FOOD na kontrolu společnou vykonávanou společnostmi HELI FOOD a Bakkavor.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoli transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jež je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhého soutěžitele, přizve třetího soutěžitele tak, že vznikne společná kontrola nad joint-venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint-venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku. Navrhované spojení soutěžitelů tedy představuje spojení ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
Dle § 12 odst. 5 zákona spojením podle § 12 odst. 3 zákona je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, přičemž za spojení dle § 12 odst. 3 se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost HELI FOOD je česká společnost zabývající se činnostmi v oblasti výroby potravinářských produktů, zejména výroby hotových jídel, velkoobchodu s potravinami, zemědělskými produkty, nápoji a tabákem, a dále v oblasti specializovaného maloobchodu s potravinami a pochutinami. Společnost HELI FOOD je kontrolována společností DIET PLUS s.r.o., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 26963299 (dále jen "DIET PLUS"), která se zabývá výrobou potravinářských výrobků, především dietních jídel, a dále obchodní a zprostředkovatelskou činností. Společnost DIET PLUS je společně kontrolována fyzickou osobou panem M. L.-D., a společností TRIO INVESTMENT COMPANY s.r.o., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 27704858 (dále jen "TRIO"), zabývající se poradenskou a zprostředkovatelskou činností. Společnost TRIO je kontrolována fyzickými osobami, panem M. P., panem J. M. P., a panem E. M. Společnost HELI FOOD, resp. DIET PLUS je prostřednictvím uvedených fyzických osob M. P. a J. M. P. majetkovými a kontrolními vztahy propojena se společností EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A., se sídlem 23, Avenue Monterrey, Luxembourg, Lucemburské velkoknížectví, která kontroluje skupinu společností zabývající se zejména výrobou a prodejem pekařských a cukrárenských výrobků.
Společnost Bakkavor je britská společnost, která se, rovněž prostřednictvím svých dceřiných společností např. International Produce Ltd., Anglia Crown nebo 5 eme Saison S.A.S., zabývá zejména produkcí chlazených předem připravených potravin. Společnost Bakkavor je přímo kontrolovaná společností Bakkavor Limited, která náleží do skupiny společností pod vedením společnosti Bakkavor Group hf., se sídlem Ármúli 3, 4th Floor, Reykjavík, Island (dále též "skupina Bakkavor"). Skupina Bakkavor mimo výše uvedené činnosti dále působí v oblasti prodeje výrobků a služeb, dovozu a vývozu strojů a vybavení, balení a prodeje dezertů a v oblasti investování. Skupina Bakkavor v České republice nekontroluje žádnou společnost.
Společnost Helifood 2 je akciová společnost, která bude založena podle českého práva a bude výlučně kontrolována společností HELI FOOD. Před uskutečněním posuzované transakce bude do této společnosti vložen podnik aktuálně náležející společnosti HELI FOOD, tzn. bude působit v oblasti výroby a prodeje hotových jídel.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, společnost HELI FOOD se zabývá a společnost Helifood 2 se v rámci svých budoucích aktivit bude zabývat výrobou a prodejem hotových jídel a omáček, obchodem s potravinami, zemědělskými produkty, tabákem a pochutinami. Součástí podnikatelských aktivit skupiny Bakkavor je převážně produkce chlazených předem připravených potravin, přičemž do výrobkového portfolia skupiny náleží chlazená předem připravená jídla, čerstvé pizzy a těstoviny, upravená zelenina a ovoce, speciální pečivo, saláty, omáčkové dipy, zákusky, salátové dresinky a wrapy.
Deklarovaným účelem transakce je získání společné kontroly společností HELI FOOD a Bakkavor nad společností Helifood 2, která má převzít výrobní a obchodní aktivity společnosti HELI FOOD. Úřad tedy v rámci předmětného spojení soutěžitelů posuzoval oblast hotových (tj. předem připravených) jídel a produktů, které slouží k dochucení nebo zpestření stravy.
Produkty náležející do oblasti hotových, resp. předem připravených jídel lze charakterizovat jako jídla k jejichž okamžité spotřebě je nutná jen minimální nebo nejvýše dodatečná tepelná úprava. Tato vlastnost je charakteristická pro všechny způsoby zpracování hotových potravin, přičemž podle doby trvanlivosti lze předpřipravená jídla rozlišit na segment hotových jídel určených k okamžité spotřebě a segment jídel s prodlouženou trvanlivostí, které je dosaženo chlazením, mražením, sterilizací, pasterizací nebo sušením. Do skupiny předem připravených potravinářských produktů lze rovněž zařadit výrobky, jež jsou používány k dochucení nebo zpestření stravy, a slouží tedy jako doplněk jiného jídla. Mimo hotové omáčky se jedná např. o hořčice, majonézy, kečupy, dresinky, octy nebo oleje.
Vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil výrobkové relevantní trhy jako:
trh čerstvých hotových jídel,
trh hotových jídel s prodlouženou trvanlivostí,
trh výrobků sloužících k dochucení nebo zpestření stravy.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší region či širší území, přesahující hranice České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že hotová jídla jsou stejně jako produkty k dochucení nebo zpestření stravy určena k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně a dále pak ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou na výše vymezených věcně relevantních trzích vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad tyto relevantní trhy z hlediska geografického územím celé České republiky .
Na spojením dotčených relevantních trzích bude ze spojujících se soutěžitelů působit především společnost Helifood 2. Společnost Bakkavor na území České republiky nepůsobí, nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR ani k jejich vertikálnímu propojení.
Na relevantním trhu čerstvých hotových jídel bude působit společnost Helifood 2, jejíž tržní podíl, resp. aktuální tržní podíl společnosti HELI FOOD, nedosahuje hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost Bakkavor na uvedeném trhu v České republice nepůsobí, nedochází tedy k nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na relevantním trhu hotových jídel s prodlouženou trvanlivostí v České republice působí opět pouze společnost Helifood 2, resp. HELI FOOD, přičemž její tržní podíl nedosahuje hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost Bakkavor uvedený sortiment na trh v České republice nedodává, v důsledku realizace předmětné transakce tedy nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů
Rovněž na relevantním trhu výrobků sloužících k dochucení nebo zpestření stravy je činná pouze společnost Helifood 2, resp. HELI FOOD, která zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu, jenž je nižší než [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Vzhledem k absenci aktivit společnosti Bakkavor na tomto relevantním trhu nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti výroby a prodeje hotových jídel a produktů sloužících k dochucení či zpestření stravy obecně existuje konkurenční prostředí, zejména s ohledem na přítomnost významných producentů předmětného sortimentu. Spojující se soutěžitelé budou i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších subjektů, nejen z České republiky, např. HAMÉ, a.s., ALIMA, značková potravina, a.s. nebo Emco spol. s r.o., ale také soutěžitelů s celosvětovou působností, jež v České republice působí prostřednictvím svých dceřiných společností, např. společnosti Unilever ČR, spol. s r.o., SPAK-VSD Austria a.s., nebo H.J. Heinz CR/SR a.s.
Vzhledem k aktuálně nízkému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů na spojením dotčených relevantních trzích a dále s ohledem na neexistenci významných překážek omezujících vstup dalších subjektů na uvedený trh, nejsou v důsledku realizace předmětné transakce očekávány ve spojením dotčené oblasti zásadní změny.
S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M, PhD.
AK Kocián Šolc Balaštík , v.o.s
Jungmannova 24
110 00 Praha 1

JUDr. Jaroslav Polanský
AK Balcar, Polanský & Spol.
Elišky Peškové 15
151 31 Praha 5

Adresa pro doručování:
AK Kocián Šolc Balaštík , v.o.s
k rukám JUDr. Pavla Dejla, LL.M, PhD.
Jungmannova 24
110 00 Praha 1