UOHS S149/2004
Rozhodnutí: S149/04-7790/04-OHS Instance I.
Věc Možné porušení ZOHS-požadování plateb za neposkytnuté služby
Účastníci Středisko cenných papírů
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 7. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 154 KB


Č.j. S 149/04-7790/04-OHS V Brně dne 17. prosince 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 149/04 zahájeném dne 18. října 2004 z vlastního podnětu podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů účastníkem řízení, kterým je Středisko cenných papírů, se sídlem Rybná 14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 48112089, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), se správní řízení z a s t a v u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 18. října 2004 z vlastního podnětu správní řízení s účastníkem řízení, Střediskem cenných papírů, se sídlem Rybná 14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 48112089 (dále jen "SCP"), ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Možné porušení § 11 odst. 1 zákona bylo spatřováno v tom, že SCP dle platného Ceníku služeb SCP účtuje emitentům cenných papírů cenu za službu vedení registru emitenta za období po zrušení emise cenných papírů. Podnětem k zahájení řízení byla stížnost společnosti Qbizm technologies, a.s., se sídlem Radlická 608/2, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, IČ 25596004, která měla jako emitent zaknihovaných cenných papírů veden u SCP registr emitenta. Předmětem stížnosti společnosti Qbizm technologies, a.s. bylo účtování plné výše ceny za vedení registru emitenta odpovídající celému čtvrtletí, ačkoli převážnou část příslušného čtvrtletí tuto službu společnost Qbizm technologies, a.s. od SCP neodebírala.
V rámci správního řízení Úřad vyžádal od SCP informace týkající se zejména způsobu kalkulace a účtování cen za služby poskytované ze strany SCP emitentům cenných papírů a provedl ústní jednání s účastníkem řízení.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 14.12.2004 účastníku řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění. Účastník řízení svého práva využil. Ve svém vyjádření k podkladům pro rozhodnutí SCP uvedlo, že k podkladům pro rozhodnutí, ke způsobu jejich zjištění nemá výhrady a nenavrhuje jejich doplnění. Charakteristika účastníka řízení
SCP bylo založeno Ministerstvem financí ČR zřizovací listinou ze dne 29.12.1992 jako příspěvková organizace ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů. SCP bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 7600, dne 31.12.1992. SCP bylo zřízeno jako instituce na podporu rozvoje kapitálového trhu, která plní úkoly stanovené v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech").
Zákonem č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (účinnost od 1.5.2004), bylo SCP zrušeno s tím, že úkoly spojené s evidencí cenných papírů by měl převzít Centrální depozitář cenných papírů, zřízený dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon č. 256/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1.5.2004 a v jeho přechodných a závěrečných ustanoveních se v § 202 odst. 1 mj. stanoví, že do doby, než Centrální depozitář cenných papírů převezme evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou SCP, se nepoužijí ustanovení tohoto zákona upravující činnost Centrálního depozitáře cenných papírů a SCP vede evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, evidenci rozhodnutí Komise a plní informační povinnosti podle dosavadního zákona. Hlavním předmětem činnosti SCP tak do doby, kdy Centrální depozitář cenných papírů začne vykonávat svou činnost, je zejména vedení jednotné evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů. Zjištěné skutečnosti
Evidenci zaknihovaných cenných papírů vede SCP prostřednictvím registrů cenných papírů vydaných jednotlivými emitenty a účtů majitelů cenných papírů, na nichž jsou vedeny cenné papíry, které jsou v majetku jednotlivých majitelů. Ke 30.9.2004 SCP vedlo 2122 emisí akcií a 2,2 mil. účtů majitelů akcií, 63 emisí podílových listů otevřených podílových fondů a 1,3 mil. účtů majitelů podílových listů otevřených podílových fondů.
Úřad se vzhledem k předmětu řízení dále zaměřil především na služby spojené s evidencí cenných papírů vydaných emitentem. Způsob vedení evidence SCP je vymezen zejména Provozním řádem SCP a Standardy SCP pro vedení registru emitenta. Předpokladem pro založení registru emitenta je jeho rozhodnutí, že na jeho základní kapitál nebo jeho část budou emitovány cenné papíry v zaknihované podobě. Registr emitenta je zakládán k žádosti emitenta doložené příslušnými doklady na základě Smlouvy o vedení registru emitenta (vzorový tiskopis smlouvy založen ve spise str. 81 a násl.) uzavřené mezi emitentem a SCP. Po založení registru emitenta umístí emitent své cenné papíry na účty prvonabyvatelů. V případě, že emitent řádně předloží SCP veškeré doklady a je uzavřena Smlouva o vedení registru emitenta (dále jen "Smlouva"), může být založení registru emitenta provedeno v průběhu téhož dne (spis str. 166).
Předmětem Smlouvy je založení a vedení registru emitenta v SCP, přitom založením registru emitenta se rozumí registrace emitenta v evidenci SCP a vedením registru emitenta všechny služby SCP vyplývající z obecně závazných právních předpisů a poskytované emitentům na základě této Smlouvy. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran, a to za podmínky, že v registru emitenta není ke dni doručení výpovědi ani kdykoli v průběhu výpovědní lhůty veden žádný cenný papír. Dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Dále Smlouva zaniká zrušením emitenta s právním nástupcem v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení, po ukončení likvidace emitenta, vydáním potvrzení o zrušení emise na příkaz likvidátora nebo zrušením všech zaregistrovaných emisí cenných papírů emitenta v důsledku jeho rozhodnutí o přeměně podoby cenných papírů ze zaknihované na listinnou, přičemž k zániku Smlouvy dochází v okamžiku, kdy je na účet SCP připsána poslední úhrada plynoucí z platební povinnosti emitenta z této Smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Způsoby ukončení smluvního vztahu s SCP jsou obsaženy v čl. V. Smlouvy.
Registr emitenta obsahuje číselné označení, datum založení, údaje o osobě emitenta, registrované emisi, o majitelích cenných papírů, označení případných osob, které jsou ve vztahu k emitovaným cenným papírům správci nebo zástavními věřiteli, údaje o jmenovité hodnotě a počtu kusů emitentem vydaných cenných papírů na příslušných účtech a čas provedení zápisu v tomto registru. SCP poskytuje pro emitenty služby spojené s vedením registru zaknihovaných cenných papírů, zejména na základě Smlouvy mezi SCP a emitentem, která se uzavírá v souvislosti se založením registru emitenta. Služby SCP mohou být rovněž poskytovány při jednotlivých změnách v registru, jde-li o emitenty, s nimiž dosud nebyla uzavřena souhrnná Smlouva o vedení registru emitenta při založení registru (např. emitenti akcií z kuponové privatizace). Mezi služby SCP poskytované emitentům patří mimo založení registru emitenta např. zaevidování změny údajů o emitentovi, zrušení registrace emitenta, záznamy údajů o jednotlivých emisích cenných papírů v registru emitenta (včetně zápisů nových emisí cenných papírů a zrušení registrace emisí cenných papírů), připsání či odepsání cenných papírů na účet majitele, vedení registru emitenta, poskytování výpisů z registru emitenta apod.
Příkazy emitenta k provedení změn v jeho registru dle Standardů SCP pro vedení registru emitenta zpravidla SCP provede bez zbytečného odkladu po jejich podání. Má-li být na základě příkazu emitenta zrušena emise registrovaných cenných papírů nebo provedena jejich výměna, SCP tyto operace provede nejdříve k jednadvacátému dni od obdržení příkazu. Má-li být tato lhůta zkrácena, je emitent povinen doručit SCP souhlas veřejných trhů s provedením těchto operací k určitému datu. SCP si však vyhrazuje právo zkrácení této lhůty z technologických důvodů odmítnout. Požadavky na služby se podávají zejména v písemné formě podáním na vstupním tiskopise pro příslušnou službu vydaném SCP a ve formě datových vět, pokud tento způsob podávání požadavků pro službu umožňuje smlouva s SCP.
SCP zruší registr emitenta na jeho žádost, nejsou-li v registru evidovány žádné cenné papíry. SCP může registr zrušit i z vlastního podnětu, pokud emitent zanikl bez právního nástupce a se záznamy o jím vydaných cenných papírech vedenými v evidenci SCP již nejsou spojena žádná práva pro jejich majitele. Pokud se emitent rozhodne o přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný, sdělí své rozhodnutí SCP, které je dle zákona o cenných papírech povinno do 30 dnů ode dne, kdy sdělení emitenta obdrží, emitentu předat výpis z jeho registru v rozsahu evidovaných údajů týkajících se cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje. Od okamžiku splnění této povinnosti SCP nesmí provádět ve své evidenci žádné zápisy týkající se cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje. SCP zruší registraci cenného papíru ke dni, který mu jako den přeměny podoby tohoto papíru emitent označí, nejdříve však ke dni splnění výše uvedené povinnosti. V zájmu dodržení povinností SCP i emitenta předpokládaných zákonem o cenných papírech je sdělením emitenta o rozhodnutí přeměnit zaknihovaný cenný papír na listinný okamžik podpisu buď zvláštní smlouvy a zrušení registrované emise, nebo v případě, že má emitent s SCP uzavřenu základní Smlouvu o vedení registru emitenta, podepsaný a doložený příkaz emitenta ke zrušení registrace emise. SCP bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smluvního dokumentu provede ke stanovenému datu opis obsahu evidence (službou I33-výpis z registru emitenta), zastaví provádění zápisů týkajících se zrušovaných cenných papírů a na základě příkazu emitenta nebo již ve smluvním dokumentu vyznačeném termínu zruší registraci cenných papírů emise na účtech jejich majitelů. Po zrušení registrace emise zašle majitelům cenných papírů na náklad emitenta změnový výpis. Smluvní dokument obsahuje podmínky pro zrušení emise, nutné závazky SCP i emitenta související se zrušením emise (na straně emitenta mj. závazek informovat o zrušení emise veřejné trhy a zástavní věřitele, závazek k uchovávání dokumentace apod.).
Obecně 3-4 dny po podpisu Smlouvy u nekótovaných cenných papírů vyrozumí emitenta provozní pracoviště SCP, které určil emitent jako místo, kde převezme službu I33, o možnosti službu převzít a již dnem následujícím po dni, kdy emitent službu převzal, je možné registraci emise zrušit, pokud emitent neurčil jiné datum zrušení registrace. U kótovaných cenných papírů je třeba dodržet lhůtu 21 dnů, pokud emitent se žádostí o lhůtu kratší nepředloží souhlas veřejných trhů se zrušením emise.
SCP poskytuje své služby a provádí své ostatní činnosti za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jejich bezplatné poskytování. Ceny základních a doplňkových služeb SCP, jakož i podmínky jejich placení, se stanoví na základě ceníku služeb SCP, který vydává ředitel SCP svým rozhodnutím. Cena za službu se řídí ceníkem SCP platným v den jejího provedení, pokud v ceníku není stanoveno jinak. Služby SCP realizované na základě zvláštní smlouvy jsou poskytovány za smluvní ceny.
Dle ceníku SCP platného od 1.1.2004 jsou ceny za služby vedení registru emitenta a za vedení cenných papírů na účtech majitele stanovovány subjektům s platností vždy na celé čtvrtletí, a to vždy na kalendářní čtvrtletí podle počátečního stavu evidence SCP zjišťovaného vždy k prvnímu dni čtvrtletí (dále jen "rozhodný den"). Pokud v průběhu čtvrtletí dojde ke změnám, např. ke změně objemu cenných papírů na účtu, změně počtu majitelů emise, změně objemu emise, k vydání nebo zrušení emise apod., čtvrtletní cena se nemění.
K posouzení způsobu stanovování ceny za službu vedení registru emitenta si Úřad vyžádal od SCP informaci o způsobu výpočtu této ceny před 1.1.2004. K tomu SCP uvedlo, že do 31.7.2001 nebyla cena za vedení registru emitenta a za vedení cenných papírů na účtu majitele ze strany SCP uplatňována. V průběhu devadesátých let vytvářel počet obratových služeb (převody a přechody vlastnictví cenných papírů apod.) v souvislosti s kupónovou privatizací výnosy (tj. z odměn za vyznačování převodů a přechodů vlastnictví cenných papírů apod.) pokrývající náklady SCP v dostatečné míře. Koncem devadesátých let výrazně poklesl počet obratových služeb v závislosti na tom, jak se stabilizovala vlastnická struktura akcií a již nedocházelo k takovému počtu změn vlastnictví. Výnosy SCP podstatně poklesly a změně struktury výkonů bylo nutné přizpůsobit i strukturu cen za služby SCP.
Od 1.8.2001 byla zavedena roční cena za službu vedení registru emitenta a za službu vedení cenných papírů na účtu majitele. Tyto ceny byly stanovovány podle objemu cenných papírů v nominální hodnotě v emisích a na účtech majitelů zpětně a vypočítávány v průběhu kalendářního roku na základě stavu registru emitenta a cenných papírů na účtu majitele na konci jednotlivých měsíců. Cena byla zaokrouhlována dolů na násobky 10 000,-Kč a fakturována vždy, když v průběhu roku po provedení měsíčního nápočtu přesáhla výši tohoto fakturačního limitu (v roce 2001 byly tyto hodnoty sníženy na 4 000,-Kč). Na konci roku byl nápočet ceny uzavřen, případná dofakturace ceny se v případě, že nepřesáhla fakturační limit, neprováděla. Cena za vedení registru emitenta tak byla jednosložková.
K tomu se Úřad dotázal SCP, z jakého důvodu došlo k 1.1.2004 ke změně způsobu stanovení ceny za vedení registru emitenta. SCP uvedlo, že institut roční ceny za služby, fakturované postupně v průběhu roku zpětně v násobcích fakturačního limitu se neosvědčil jak z pohledu SCP, tak z pohledu klientů. SCP zaznamenalo výraznou platební nekázeň jednotlivých odběratelů jeho služeb. V účetní rozvaze SCP k 31.12.2003 byl evidován celkový stav pohledávek za odběrateli ve výši 180,8 mil. Kč, což je 40 % výnosů SCP za rok 2003. Z nich bylo cca 110 mil. Kč starších 6 měsíců. Co se týče odběratelů služeb, hlavní nevýhodou nastaveného systému postupných plateb bylo znemožnění účtování časového rozlišení nákladů v podvojném účetnictví a systém působil obtíže při plánování cash-flow.
Dále SCP uvedlo, že roční cena za služby vedení registru emitenta a za vedení cenných papírů na účtu majitele s postupnou fakturací vytvářela pro SCP krajně nepříznivou situaci, kdy klient se formálně stával dlužníkem až na konci období, po které mu SCP poskytovalo své služby. Proto SCP u této kategorie služeb zavedlo systém platby předem, která umožňuje ze strany SCP kvalifikovat klienta jako dlužníka podstatně dříve, než při platbách prováděných zpětně v režimu roční ceny, a vytvářet na něj tlak na zvýšení platební kázně. Platba předem vyžaduje stanovení ceny dopředu, pro tento účel byl jako rozhodný stav určen stav evidence na počátku čtvrtletí. Změna byla uvažována jako systémová. Změny stavu na účtu majitele nebo v registru emitenta, ke kterým dochází v průběhu čtvrtletí nemají vliv na již vypočtenou čtvrtletní cenu, která je konečná. V praxi to znamená, že při navýšení hodnot proměnných vedených v evidenci SCP v průběhu čtvrtletí cena není dopočítávána stejně jako v případě jejich snížení. Tím je při dlouhodobé přítomnosti klienta v SCP zajištěna určitá míra vyváženosti. Čtvrtletní cyklus byl zvolen jako nezbytný kompromis mezi ideálním stavem (měsíční cyklus) a technickými a organizačními možnostmi SCP, s přihlédnutím ke skutečnosti, že v blízké budoucnosti bude činnost SCP převzata nově budovaným Centrálním depozitářem cenných papírů (na základě odhadu známých skutečností lze jeho vznik uvažovat k datu 1.1.2006).
Cena za vedení registru emitenta akcií a podílových listů uzavřených podílových fondů je od 1.1.2004 stanovována na základě vzorce P = Z(k + q.O + r.N,z), kde:
O je objem cenných papírů evidovaných na účtech majitelů (ve jmenovité hodnotě dle evidence SCP),
N je počet majitelů emise,
Z je funkce zaokrouhlení směrem dolů na celé násobky parametru z,
k, q, r jsou parametry výpočtu základu ceny,
z je parametr pro zaokrouhlení výsledné ceny.
Parametry vzorce jsou:
k = 3 400,
q = 0,000021,
r = 2,3,
z = 20.
Cena za vedení registru emitenta podílových listů otevřených podílových fondů je 6 000,-Kč, přičemž cena se neuplatní v případech, kdy na základě smlouvy s SCP obsluhuje registr emitent, a je pro něj uplatňována zvláštní cena dle položky 6.15 ceníku SCP. Cena 6 000,-Kč je stanovena rovněž za vedení registru emitenta jiných druhů cenných papírů, výjimku tvoří dluhopisy, jejichž vedení registru do doby stanovené splatnosti je obsaženo v ceně podle položky 1.2.2.b ceníku SCP.
Dle předpokladů SCP by v roce 2004 měly být příjmy SCP za služby vedení cenných papírů na účtech majitelů Kč (obchodní tajemství) a za vedení registru emitenta ... Kč (obchodní tajemství). Další výnosy SCP od emitentů jsou očekávány ve výši ... Kč (registrace emisí, výpisy z registru emitenta apod.)-obchodní tajemství. Ceny za tyto služby jsou stanoveny tak, aby pokryly náklady SCP spojené s vedením evidence zaknihovaných cenných papírů bez vytváření zisku, neboť SCP je příspěvkovou organizací, jejíž rozpočet je vytvářen jako vyrovnaný.
V praxi probíhá výpočet ceny za službu vedení registru emitenta akcií a podílových listů uzavřených podílových fondů tak, že (obchodní tajemství).
Některé služby spojené s vedením registru emitentů zajišťuje pro SCP PVT, a.s., a to v tom smyslu, že z hlediska technologie je systém outsourcován PVT, a.s. Za tím účelem má SCP s PVT, a.s. uzavřenu smlouvu o poskytování služeb ... (obchodní tajemství).
V souvislosti se způsobem výpočtu ceny za službu vedení registru emitenta SCP sdělilo, že systém je nastaven tak, že emitent v případě zaregistrování emise v průběhu kalendářního čtvrtletí neplatí za služby vedení registru odebrané v tomto čtvrtletí a při ukončení evidence v průběhu čtvrtletí není čtvrtletní cena krácena podle počtu dní trvání evidence daného čtvrtletí (nýbrž je vždy hrazena za celé čtvrtletí). K tomu se Úřad dotázal SCP, z jakého důvodu není v případě zrušení registru emitenta v průběhu čtvrtletí dobropisována poměrná část ceny podle počtu dní čtvrtletí, po které nebyla tato služba odebírána, a obdobně, z jakého důvodu není možné zpětně vyfakturovat poměrnou část ceny za vedení registru za část čtvrtletí, kdy byla služba odebírána, pokud dojde k registraci v průběhu čtvrtletí. Dle sdělení SCP snížení ceny neumožňuje nastavený vzorec pro výpočet ceny, který je závislý na počtu majitelů cenných papírů a objemu cenných papírů v nominální hodnotě v registru daného emitenta. Dofakturování/dobropisování části ceny za službu vedení registru emitenta pouhým přepočtem podle počtu dní není možné, neboť SCP by zohlednilo pouze jedno kritérium cenového vzorce (tzn. dobu poskytování služby) a nikoli též část promítající ve vzorci počet majitelů cenných papírů (který může být v každém dni čtvrtletí proměnlivý) a část promítající objem cenných papírů v nominální hodnotě, kde může docházet během čtvrtletí rovněž ke změnám. Dále SCP uvedlo, že úprava výpočtu ceny by si vynutila stejnou změnu i u výpočtu ceny za vedení cenných papírů na účtu majitele. Pokud by SCP nepřistoupilo k úpravě všech kritérií pro výpočet ceny za tyto služby, mohlo by být vystaveno oprávněným námitkám nerovného zacházení s klienty, neboť by vzorec sice zohledňoval délku odebírání služby vedení evidence dle počtu dní, ale nikoli vývoj dalších kritérií, která do výpočtu ceny vstupují. Pokud by mělo dojít ke změně účtování ceny za vedení registru emitenta při zohlednění veškerých položek cenového vzorce, znamenalo by to přechod na výpočet ceny na měsíční nebo denní bázi, což s sebou přináší nutnou změnu úpravy softwarového programu, která by si vyžádala cca 3/4 roku, dále též zvýšené náklady na zjištění a následné vyfakturování ceny za vedení registru emitenta. Aby byl systém naprosto spravedlivý, musel by pracovat se všemi údaji na denní bázi, což znamená potřebu rozsáhlé úpravy programu pro výpočet ceny za služby vedení evidence SCP se zohledněním vývoje veškerých kritérií cenového vzorce, nárůst běžné činnosti a tím i nákladů SCP.
SCP se dále podrobněji vyjádřilo k technickým možnostem účtování ceny za službu vedení registru emitenta za kratší období než je čtvrtletí. K tomu uvedlo, že považuje za nezbytné udržovat stejné zásady pro výpočet ceny za vedení registru emitenta a za službu vedení cenných papírů na účtu majitele z hlediska časového období. To je přímý důsledek skutečnosti, že SCP eviduje vlastnické vztahy mezi emitenty a majiteli jimi emitovaných cenných papírů, nelze tedy oddělit přístup k emitentům od přístupu k vlastníkům cenných papírů. Zatímco výpočty cen emitentům a majitelům cenných papírů se liší vzhledem k typu a rozsahu rizik a odpovědnosti Střediska vůči těmto dvěma skupinám, shodná délka časového období pro výpočet ceny dodržuje rovnost základny pro výpočet ceny pro obě skupiny.
Technicky určujícím faktorem pro složitost výpočtu ceny jak za službu vedení registru emitenta, tak za službu vedení cenných papírů na účtu majitele, je počet vlastnických vztahů v evidenci SCP-v současnosti se jedná o 4,4 mil. vlastnických vztahů evidovaných na 2,2 mil. účtů majitelů cenných papírů . Zpracování tohoto objemu dat pro výpočet ceny za vedení registru emitenta za jedno čtvrtletí lze objemově přirovnat k trojnásobku zaevidování příkazů ke změně majitele cenných papírů za jeden rok (za posledních 12 měsíců bylo v SCP zaevidováno cca 1,1 mil. změn vlastnických vztahů k cenným papírům). Souběžně s tím je třeba vzít v úvahu skutečnost, že jakákoli úprava délky zúčtovacího období, v němž by byly zjišťovány průměrné hodnoty kritérií vstupujících do cenového vzorce (ať již z období měsíce, týdne apod.), by znamenala rozsáhlejší úpravu elektronického programu se zpětným zjišťováním průměrných hodnot nově upraveného zúčtovacího období. Přitom již např. zkrácení fakturace na měsíční cyklus zvyšuje trojnásobně objem rutinních administrativních a výpočetních prací a překračuje současné kapacitní možnosti SCP (za zmínku stojí, že vede k hrazení ceny za službu až po uplynutí zúčtovacího období, což u skončeného čerpání služeb nese rovněž určité riziko neuhrazení těchto plateb). Z těchto důvodů SCP považuje zkrácení současného čtvrtletního období pro výpočet ceny za vedení registru emitenta jako technicky neřešitelné v ekonomickém rámci, který má k dispozici.
SCP dále v průběhu správního řízení doplnilo, že změna systému pro výpočet cen by znamenala jak zásadní změnu programového vybavení na straně SCP, tak změnu nastavení systému vůči Burze cenných papírů Praha, a.s. Všechny takové změny je SCP povinno Burze cenných papírů Praha, a.s. sdělit 9 měsíců před předpokládaným datem změny systému, aby mohly být zajištěny programové úpravy na její straně. Přitom definování nového nastavení systému je samo součástí projektových příprav a jeho výsledná podoba je k dispozici asi 2-3 měsíce od předání zadání. Minimálním časem pro změnu cen za výše uvedené služby je tak cca 12 měsíců.
Dále SCP uvedlo, že technické a organizační zajištění provozu evidence SCP zahrnující také řešení navazujících činností včetně fakturace a saldokonta je vybudováno tak, aby zajistilo současný objem jednotlivých činností při zachování bezpečnostní rezervy výkonu. Při nárůstu na trojnásobek současného stavu by proto bylo třeba podstatně zvýšit kapacitu zpracování a provést řadu změn jak v organizaci práce, tak i ve struktuře a množství technického vybavení. To by znamenalo zvýšení počtu pracovníků provozu i administrativy a investice do nového technického vybavení.
Úřad se dále dotázal SCP, jaké dodatečné náklady by vznikly, kdyby bylo zavedeno kratší fakturační období za službu vedení registru emitenta. Z vyjádření SCP vyplynulo, že v případě zavedení měsíčního zúčtovacího období by vícenáklady SCP tvořily 5-8 % z celkem fakturované částky-odpisy investice do výpočetní techniky a programovacích prací a zvýšené náklady na rutinní zpracování úlohy. Vzhledem k principu vyrovnaného rozpočtu SCP by se toto zvýšení přímo promítlo do ceny za služby vedení registru emitenta a za vedení cenných papírů na účtu majitele. Běžné provozní náklady fakturace, plateb a administrativy pohledávek na straně SCP by se zvýšily několikanásobně. Počet vystavených faktur by se zvýšil 3x s odpovídajícím nárůstem přímých nákladů (papír, obálky, poštovné, výpočetní čas, bankovní poplatky, pracovníci) i nepřímých nákladů (zvýšení náročnosti příprav a realizace fakturace, složitější zpracování saldokonta, zvýšení počtu námitek klientů, zvýšení počtu a objemu neuhrazených faktur, náklady na vymáhání dlužných částek atd.).
U kratšího zúčtovacího období a intervalu výpočtu průměrného stavu evidence by toto procento bylo ještě podstatně vyšší. Nad tento rámec je ještě třeba uvažovat zvýšení objemu a počtu pohledávek a navazující zvýšení administrativy spojené se správou a vymáháním pohledávek, znovu se zpětným dopadem na výslednou cenovou úroveň služeb SCP. Úhrnné navýšení cen za služby vedení registru emitenta a vedení cenných papírů na účtu majitele by se tak pohybovalo v pásmu 7-12 % nad současnou cenovou úrovní.
Co se týká stanovení ceny za vedení registru emitenta jiných cenných papírů než akcií a podílových listů uzavřených podílových fondů, z šetření vyplynulo, že cena za vedení registru emitenta dluhopisů není zpoplatněna. Pokud jde o cenu za vedení registru emitenta podílových listů otevřených podílových fondů a za vedení registru emitenta jiných druhů cenných papírů je stanovena pevnou čtvrtletní částkou. V tomto případě by bylo možno dobropisovat/dofakturovat část ceny za počet dní, kdy byla služba vedení registru cenných papírů odebírána (nezohledňuje se hledisko objemu cenných papírů v nominální hodnotě a počet majitelů cenných papírů). Avšak tímto způsobem by došlo k narušení jednotného systému účtování ceny za vedení registrů emitentů a účtů majitelů cenných papírů a došlo by ke zvýhodnění emitentů některých druhů cenných papírů. Při úpravě ceny by proto muselo dojít k adekvátní úpravě pro registry emitentů i účty majitelů všech druhů cenných papírů. Úřad rovněž uvádí, že z přehledu zrušených registrů emitentů od 1.1.2004 do 30.9.2004 vyplývá, že cena za vedení registru emitenta byla hrazena výhradně za akcie a nikoli za ostatní cenné papíry. Emitenti jiných cenných papírů než akcií tak při zrušení registru emitenta nebyli nijak znevýhodněni.
Dále si Úřad vyžádal údaje o počtu zrušených a založených emisí cenných papírů od počátku roku 2004. K tomu SCP uvedlo, že od 1.1.2004 do 30.9.2004 bylo zrušeno celkem 211 emisí (tj. cca 10 % všech registrů emisí) a zaregistrováno 89 nových emisí (tj. cca 4 % všech zaregistrovaných emisí). Vymezení relevantního trhu
Pro řádné posouzení jednání účastníka řízení je nutno vymezit relevantní trh, na němž se projevují účinky jeho jednání. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Pro účely vymezení trhu z hlediska výrobkového vycházel Úřad z následujících skutečností:
V tomto správním řízení se jedná o činnost SCP. Co se týče vymezení cenných papírů, zákon o cenných papírech považuje za cenné papíry zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Cenný papír je obecně listina (listinný cenný papír), se kterou je spojeno určité právo oprávněného majitele. Tato listina může být nahrazena zápisem ve stanovené evidenci (zaknihovaný cenný papír). Zaknihovanou podobu mohou mít vybrané druhy cenných papírů, a to akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny a opční listy. Listinné a zaknihované cenné papíry nelze z hlediska jejich charakteristiky považovat za zcela zastupitelné; o jejich podobě rozhoduje emitent s ohledem např. na počet kusů vydaných cenných papírů, očekávaný způsob jejich použití apod. Někteří emitenti jsou navíc povinni ze zákona vydávat akcie pouze v zaknihované podobě (např. banka-viz § 20 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo obchodník s cennými papíry-viz § 45 odst. 3 zákona o cenných papírech). Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení byla posuzována činnost SCP při zpoplatňování služeb za vedení zaknihovaných cenných papírů, nezabýval se Úřad trhem listinných cenných papírů.
Středisko cenných papírů je podle § 56 zákona o cenných papírech pověřeno vedením evidence zaknihovaných cenných papírů, a to ve dvou formách -na účtech majitelů cenných papírů (evidence cenných papírů v majetku jednoho majitele) a v registru emitentů cenných papírů (evidence cenných papírů vydaných jedním emitentem). V souvislosti s vedením této evidence poskytuje SCP služby provádění zápisů v evidenci cenných papírů a jejich majitelů a poskytování informací z této evidence. Jedná se o základní služby (jejich prostřednictvím zajišťuje SCP realizaci úkolů ze zákona o cenných papírech), doplňkové služby (SCP nabízí oprávněným osobám, pro něž jsou tyto služby určeny) a speciální služby (jsou speciálně vytvářeny a poskytovány na základě zvláštní smlouvy mezi SCP a uživateli těchto služeb).
Na základě všech výše uvedených skutečností byl relevantní trh z hlediska věcného vymezen jako trh služeb souvisejících s evidencí zaknihovaných cenných papírů , v jehož rámci existují dva samostatné subtrhy , a to: služby související s evidencí zaknihovaných cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů a služby související s evidencí zaknihovaných cenných papírů v registru emitentů cenných papírů .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje oblast, ve které jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišné od sousedních území. Emitent cenných papírů má možnost vydat emisi cenných papírů na zahraničních trzích, případně vydat cenné papíry v listinné podobě. Pokud však má zájem vydat emisi zaknihovaných cenných papírů na území České republiky, je nucen využít služeb SCP. Vzhledem k působnosti SCP pro celou Českou republiku se z hlediska geografického jedná o trh celostátní .
Po stránce časové jde o trh trvalý , charakterizovaný průběžným poskytováním služeb spojených s evidencí zaknihovaných cenných papírů v průběhu celého roku.
Obdobným způsobem Úřad vymezil relevantní trh ve správním řízení č.j. S 1/02 a v něm vydaném rozhodnutí č.j. S 1/02-687/02-VOI. Postavení účastníka řízení na relevantním trhu
SCP je podle § 56 zákona o cenných papírech jako jediný subjekt pověřeno evidencí cenných papírů, resp. je jediným poskytovatelem služeb spojených s vedením této evidence. Navíc existují právní překážky vstupu na tento trh pro jiné soutěžitele, neboť zákon o cenných papírech svěřuje tuto službu výhradně SCP.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že SCP má 100% podíl na vymezeném relevantním trhu (vč. subtrhů), tj. je soutěžitelem disponujícím dominantním postavením ve smyslu § 10 zákona. Právní hodnocení
Podle § 1 zákona je účelem tohoto zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen "narušení") dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.
Zákon v § 11 odst. 1 stanoví, že zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Není tedy zakázána existence dominantního postavení soutěžitele jako takového, ale až jednání naplňujícího pojmové znaky skutkové podstaty zneužití tohoto postavení.
Autonomie vůle soutěžitele nacházejícího se v dominantním (popř. monopolním) postavení na relevantním trhu je do značné míry omezena v porovnání se soutěžiteli, kteří toto postavení na trhu nemají, a proto soutěžitel v dominantním postavení musí regulovat své chování tak, aby nenarušil hospodářskou soutěž a nezpůsobil újmu jiným soutěžitelům a spotřebitelům. Standard požadavků, jenž jsou na takového soutěžitele kladeny, je tedy nutně vyšší než v případě soutěžitelů, kteří dominantní postavení na trhu nezaujímají, což je dáno důrazem na tvorbu, zachování a ochranu zdravého soutěžního prostředí. Obdobně je posuzováno rovněž jednání dominantního soutěžitele v EU, viz např. rozhodnutí ESD: NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission of the European Communities, případ 322/81: " zjištění, že podnik se nachází v dominantním postavení není samo o sobě protisoutěžní, ale znamená, že bez ohledu na důvody tohoto postavení, má tento podnik zvláštní odpovědnost v tom, aby svým chováním nenarušil transparentnost soutěže na společném trhu "
Úřad vzal předně v úvahu, že SCP zaujímá dominantní postavení na vymezeném relevantním trhu. V rámci správního řízení bylo dále prokázáno, že současný systém výpočtu ceny za vedení registru emitenta je stanoven jako čtvrtletní, kdy pro výpočet ceny je rozhodující stav evidovaných údajů v databázi SCP v rozhodném dni, stejně jako u výpočtu ceny za vedení účtů majitele cenných papírů. U služby vedení registru emitenta akcií a podílových listů uzavřených podílových fondů, způsob výpočtu ceny za tuto službu dle stanoveného vzorce nezohledňuje možné výkyvy údajů v evidenci SCP, které jsou nastaveny jako proměnné pro vzorec výpočtu ceny. To znamená, že v průběhu čtvrtletí nejsou zohledněny změny počtu majitelů cenných papírů, pohyby objemů cenných papírů v nominální hodnotě, ani rušení či zakládání registrů emitentů. Tento stav vede k tomu, že někteří emitenti by mohli hradit vyšší částky, než-li je jim stávajícím systémem skutečně účtováno; jiní naopak nižší částky po zohlednění denního vývoje všech tří proměnných, které do výpočtu ceny vstupují. Dle stávající úpravy někteří emitenti do evidence SCP vstoupí v průběhu čtvrtletí, avšak za tuto část období do rozhodného dne následujícího čtvrtletí jim není cena účtována. Naopak vystoupí-li emitent z evidence SCP v průběhu čtvrtletí, za které zaplatil tzv. čtvrtletní cenu, není mu část ceny vrácena.
Dále se Úřad zabýval tím, zda je způsob nastavení systému výpočtu ceny za vedení registru emitenta cenných papírů, který zvýhodňuje/znevýhodňuje některé emitenty, objektivně ospravedlnitelný. V této souvislosti Úřad uvádí, že vzal v úvahu skutečnost, že systém čtvrtletních plateb za vedení registru emitenta cenných papírů zohledňující údaje z rozhodného dne je nastaven jednotně pro všechny emitenty zaknihovaných cenných papírů. K určité formě zvýhodnění/znevýhodnění odběratelů služeb dochází v důsledku toho, že SCP nezohledňuje denní změny údajů ve své evidenci v průběhu fakturačního období.
Úřad dále konstatuje, že při odstranění nerovností daných systémem výpočtu ceny za službu vedení registru emitenta není možné zohledňovat pouze jednu část vzorce pro její výpočet, a to skutečnou dobu trvání evidence (namísto předpokladu, že trvala celé čtvrtletí). Dofakturováním/dobropisováním části ceny za službu vedení registru emitenta podle počtu dní čtvrtletí by se odstranilo zvýhodnění a znevýhodnění emitentů při hrazení plateb za službu vedení registru emitenta z hlediska doby odebírání služby, avšak nerovnosti mezi odběrateli služby vzniklé v důsledku výkyvů v počtu majitelů příslušných cenných papírů a v objemu cenných papírů v nominální hodnotě by zůstaly zachovány. Úřad proto konstatuje, že z tohoto důvodu není možné odstranit nerovnosti mezi odběrateli služby vedení registru emitenta jen z hlediska doby odběru služby, neboť by nadále trvala nerovnost mezi odběrateli služeb v důsledku nezohlednění vývoje počtu majitelů cenných papírů a vývoje objemu cenných papírů při stanovení konečné ceny služby.
Dále Úřad uvádí, že při zachování proměnných ve vzorci pro výpočet ceny za službu vedení registru emitenta by mohly být nerovnosti mezi jednotlivými odběrateli služby odstraněny pouze zavedením výpočtu ceny za službu na denní bázi, kdy by byly zaznamenávány výkyvy v počtu založení a zrušení registrů, v počtu majitelů cenných papírů a objemu cenných papírů v nominální hodnotě a tyto zohledněny v konečném výpočtu ceny za službu. Pouhým zkrácením období výpočtu ceny za vedení registru emitenta např. na měsíc či čtrnáct dní by nedošlo k úplnému odstranění nerovností mezi emitenty při stanovení výše ceny za službu vedení registru emitenta.
Úřad dále konstatuje, že omezení zvýhodnění/znevýhodnění emitentů při výpočtu ceny za vedení registru emitenta by bylo možné rovněž prostřednictvím jiného nastavení vzorce pro výpočet ceny , to znamená např. prostřednictvím sledování průměrného počtu majitelů cenných papírů, průměrného objemu cenných papírů v nominální hodnotě a počtu dní vedení registru v SCP za stanovené fakturační období a prostřednictvím fakturace ceny zpětně za stanovené období. Zároveň vzal Úřad v úvahu, že změna ve výpočtu a fakturování ceny za vedení registru emitenta akcií a podílových listů uzavřených podílových fondů by znamenala změnu rovněž u výpočtu ceny za vedení registru ostatních cenných papírů a především u výpočtu ceny za vedení účtů majitelů cenných papírů, neboť systém výpočtu ceny je nastaven jednotně jako čtvrtletní a pro výpočet ceny je u všech zohledněn shodný rozhodný den, aby nedocházelo k diskriminaci některých odběratelů služeb SCP.
Úřad vzal dále v úvahu, jaké dopady by mělo pro SCP zavedení nového výpočtu ceny za vedení registru emitentů, které by představovalo zohlednění vývoje všech údajů v evidenci SCP rozhodných pro výpočet ceny za službu SCP. K tomu Úřad konstatuje, že přechod na denní bázi výpočtu ceny za vedení registru emitenta a účtu majitele cenných papírů je při současném systému zpracování evidence v podstatě objektivně nemožný, neboť samotná příprava podkladů z databáze SCP pro výpočet ceny a její fakturaci představuje cca 1 den (při účtování na denní bázi by příprava podkladů musela probíhat prakticky nepřetržitě). Přechod na kratší zúčtovací období než čtvrtletní (např. měsíční) by pak znamenal výrazné navýšení nákladů SCP, přitom je třeba uvést, že zvýšení nákladů by pocítili zejména odběratelé služeb. Úřad rovněž vzal v úvahu časový horizont, ve kterém by mohlo dojít ke změně systému výpočtu ceny za službu vedení registru emitenta. Je objektivně dáno, že přechod SCP na jiný způsob výpočtu ceny by znamenal rozsáhlé programovací práce a celkový přechod na denní bázi výpočtu ceny by si vyžádal značnou dobu, odhadovanou SCP na cca 3/4 roku. V této souvislosti pak Úřad uvádí, že další existence SCP je časově omezena do doby vzniku Centrálního depozitáře cenných papírů a předání evidence zaknihovaných cenných papírů SCP tomuto subjektu (dle sdělení SCP lze založení Centrálního depozitáře cenných papírů očekávat cca k 1.1.2006). Za těchto okolností nelze očekávat, že vysoké náklady SCP, které by se promítly do zvýšení cen služeb pro odběratele, by byly v určitém časovém horizontu "kompenzovány" uplatňováním spravedlivější ceny za službu v budoucnu.
Dosavadní systém výpočtu ceny za služby vedení evidence SCP vychází ze stávajících technických možností SCP, přičemž jejich zlepšení není reálné v čase, který je ještě zákonem vymezen pro fungování SCP (cca 1 rok). Dále Úřad zohlednil značné náklady na změnu systému výpočtu ceny služeb, které by byly na tuto dobu trvání SCP nepochybně vynaloženy neúčelně a nemohly by již být zkompenzovány budoucím spravedlivějším oceňováním služby pro odběratele. Centrální depozitář cenných papírů bude mít své vlastní podmínky pro zpoplatnění svých služeb.
Vzhledem k časově omezenému trvání SCP (pouze do doby vzniku Centrálního depozitáře cenných papírů) Úřad konstatuje, že lze považovat čtvrtletní fakturaci cen za službu vedení registru emitentů při zohlednění stavu evidence k rozhodnému dni za objektivně ospravedlnitelnou.
Ze všech výše uvedených důvodů Úřad dospěl k závěru, že SCP nezneužilo svého dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona prostřednictvím účtování ceny za službu vedení registru emitenta za období po zrušení emise cenných papírů a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Středisko cenných papírů
Rybná 14
110 05 Praha 1