UOHS S148/2003
Rozhodnutí: OF/S148/03-3220/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Fox Paine and Co. a Alfonso Romo Garza a Seminis, Inc.
Účastníci Alfonso Romo Garza, Ave. Roble No. 565, Piso 5 Colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66265, Mexico Fox Paine and Co., LLC, 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster City, CA 94404, U.S.A. Seminis, Inc., 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, U.S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 148/03-3220/03 V Brně dne 1. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 148/03, zahájeném dne 1. srpna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Fox Paine & Company, LLC, se sídlem 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster City, CA 94404, Spojené státy americké, a pan Alfonso Romo Garza, bytem Ave.Roble No. 565, Piso 5 Colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexiko, ve správním řízení zastoupených JUDr. Jiřím Horákem, advokátem, se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plné moci ze dne 27. 6. 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 30. května 2003 mezi společností Savia S.A. de C.V., se sídlem Ave.Roble No. 565 Ote.-Piso 4, Colonia Valle del Campestre, Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexiko, jako prodávajícím, a společností Fox Paine & Company, LLC, se sídlem 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster City, California, Spojené státy americké, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá akcie představující přibližně 75% podíl na základním kapitálu společnosti Seminis, Inc., se sídlem 2700 Camino del Sol, Oxnard, California, Spojené státy americké, a na základě akcionářské dohody, uzavřené dne 2. června 2003 a upravující vztahy mezi akcionáři společnosti Seminis, Inc., společností Fox Paine & Company, LLC, a panem Alfonsem Romo Garza, bytem Ave.Roble No. 565, Piso 5 Colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexiko, čímž společnost Fox Paine & Company, LLC, společně s panem Alfonsem Romo Garza, získá možnost kontrolovat společnost Seminis, Inc., se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2003 ze dne 13. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Podle "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 30. května 2003 mezi společností Fox Paine & Company, LLC, se sídlem 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster City, California, Spojené státy americké (dále jen "Fox Paine"), a společností Savia S.A. de C.V., se sídlem Ave.Roble No. 565 Ote.-Piso 4, Colonia Valle del Campestre, Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexiko (dále jen "Savia"), získá společnost Fox Paine akcie představující přibližně 75% podíl na základním kapitálu společnosti Seminis, Inc., se sídlem 2700 Camino del Sol, Oxnard, California, Spojené státy americké (dále je "Seminis"). Současně na základě výše uvedené smlouvy získá pan Alfonso Romo Garza, bytem Ave.Roble No. 565, Piso 5 Colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexiko (dále jen "pan Alfonso Romo Garza"), jakožto osoba kontrolující společnost Savia, možnost společně investovat do koupě podílu na Seminis, a to až do výše 34 %. Dále na základě "Akcionářské dohody" ze dne 2. 6. 2003 pan Alfonso Romo Garza bude oprávněn k vydávání souhlasu nebo vetování strategických rozhodnutí, včetně jmenování členů představenstva společnosti Seminis a odsouhlasení rozpočtu a obchodního plánu Seminis. Dochází tak ke změně kvality kontroly u společnosti Seminis, kdy předchozí výlučná a samostatná kontrola pana Alfonsa Romo Garza, vykonávaná prostřednictvím společnosti Savia nad společností Seminis se předmětnou transakcí změní na kontrolu vykonávanou společně společností Fox Paine a panem Alfonsem Romo Garza.
Výše popsaná koupě akcií společnosti Seminis představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou vykonávanou výlučně a společně, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně, se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Ustanovení § 12 odst. 3 se tak vztahuje i na případy změny kvality kontroly.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, přesahuje hranici 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Fox Paine je investiční společností založenou podle amerického práva kontrolovanou panem Samuelem A. Foxem a panem W. Dexterem Painem III., z nichž každý vlastní 50% podíl na kapitálu společnosti. Fox Paine je řídící partner dvou investičních fondů a provozuje další obchodní činnosti prostřednictvím těchto svých portfoliových společností:
Fox Paine Kapitálový fond I.-Byram Healthcare Centers, Inc., Maxxim Medical, Inc., American Cystoscope Makers, Inc., Alaska Communications Systems Group, Inc., WJ Communications, Inc., United American Energy Corp. (UAE), American Ref-Fuel Company LLC;
Fox Paine Kapitálový fond II.-Erno Laszlo, Penhaligon´s, L´Artisan Parfumeur, Paradigm Geophysical, Ltd.
V České republice [ obchodní tajemství ].
Seminis jespolečností založenou podle amerického práva, která celosvětově vyvíjí, pěstuje a prodává semena ovoce a zeleniny. Doposud byla kontrolována společností Savia, existující podle práva Spojených států mexických, vlastnící přibližně 63,4 % kmenového akciového kapitálu Seminis a přibližně 78,9 % hlasovacích práv. Před předmětným spojením se uskuteční restrukturalizace, v rámci které nabude společnost Savia všechny akcie společnosti Seminis v oběhu od široké veřejnosti. Společnost Savia patří do tzv. skupiny Romo, kontrolované panem Alfonsem Romo Garza.
V České republice nebyla žádná společnost ze skupiny Romo, vyjma společnosti Seminis, aktivní a nedosahovala tedy žádných příjmů. Seminis působí v České republice v oblasti vývoje, pěstování a prodeje semen ovoce a zeleniny tím, že zde prodává importovaná ovocná i zeleninová semena.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice je potřeba nejdříve vymezit relevantní trh, popř. trhy, které budou spojením dotčeny, tzn. zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Kontrola je v rámci navrhované transakce získávána společností Fox Paine a skupinou Romo nad společností Seminis zabývající se vývojem, pěstováním a prodejem semen ovoce a zeleniny, která zasahuje na území České republiky prostřednictvím svých importů.
Při svém rozhodování přihlédl Úřad podpůrně také k některým rozhodnutím Evropské komise týkajícím se stejné oblasti jako posuzované spojení soutěžitelů. Například v rozhodnutích M.556, M.1512 nebo M.1497 Komise konstatovala, že průmysl semen lze obecně dělit na dvě části (i) vývoj, pěstování a prodej, (ii) komerční produkce různých druhů semen. První oblast zahrnuje bio-technologie a jiné programy výzkumu a vývoje. Jde o specializovanou činnost zaměřující se na vyšší úrodnost, nižší produkční náklady apod. Druhá oblast souvisí s produkcí velkého množství semen, jejich čištěním a zpracováním, chemickou úpravou apod. Zároveň Komise uvádí, že různé druhy semen nejsou substituty a tvoří tak samostatné relevantní trhy. Zde se opírá o klasifikační standardy Světové organizace pro zemědělství a výživu Organizace spojených národů (FAO), která na základě specifických indexů člení např. i semena kukuřice do více druhů, dle možností jejich pěstování na základě klimatických podmínek, kvality půdy v regionech apod.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v oblasti vývoje, pěstování a prodeje semen ovoce a zeleniny v případě posuzovaného spojení není nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu s konečnou platností, a to jednak z důvodu relativně nízkých tržních podílů společnosti Seminis v rámci České republiky, a dále zejména vzhledem ke konglomerátnímu charakteru spojení, kdy se aktivity spojujících se soutěžitelů nepřekrývají a ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci vedoucí ke zvýšení tržního podílu subjektu vzniklého spojením. Předmětným spojením zároveň nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly vznikajícího subjektu. V oblasti dotčené spojením působí i další zahraniční soutěžitelé, např. společnosti Bejo Zaden B.V., Syngenta International AG, Limagrain a další, a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních konkurentů na trh v České republice. Případné spojení soutěžitelů tak nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů v uvedené oblasti a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
Horák & Chvosta, advokátní kancelář
Mělnická 13
Praha 5-Malá Strana
150 00
Právní moc: 9. 9. 2003