UOHS S148/2002
Rozhodnutí: OF/S148/02-2657/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AGIP Praha, a.s. a TAMOIL PRAHA, spol. s r.o.
Účastníci AGIP Praha, a.s. TAMOIL PRAHA, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 148/02-2657/02 V Brně dne 9. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 148/02, zahájeném dne 23. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupené JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem advokátní kanceláře Weinhold Andersen Legal, v.o.s., se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4, a TAMOIL PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 3. července 2002, mezi společností AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4, jako kupujícím, a společností OILINVEST (Netherlands) B.V., se sídlem Groene tuin 277, 3078 Rotterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím, v jejíž důsledku společnost AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4, získá 100% obchodní podíl ve společnosti TAMOIL PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, a tím i kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/02 ze dne 24. 7. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4 (dále "AGIP"), a TAMOIL PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2 (dále "TAMOIL"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 3. července 2002, mezi společností AGIP a OILINVEST (Netherlands) B.V., se sídlem Groene tuin 277, 3078 Rotterdam, Nizozemské království (dále jen "OILINVEST"), jejímž prostřednictvím získá společnost AGIP 100% obchodní podíl ve společnosti TAMOIL.
Celosvětový konsolidovaný obrat skupiny společností přímo či nepřímo kontrolovaných společnostmi Agip Petroli International B.V. či AgipPetroli S.p.A., které rovněž kontrolují společnost AGIP , byl za poslední účetní období 1 110 mld. Kč . V České republice společnost AGIP dosáhla obrat ve výši cca 4,1 mld . Kč . Společnost TAMOIL měla za poslední účetní období obrat v České republice ve výši 738 mil Kč .
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost AGIP je 100% dceřinou společností holdingové společnosti Agip Petroli International B.V., se sídlem Strawinskylaan 1041, WTC, 1077 XX, Amsterodam, Nizozemské království (dále jen " AGIP BV"), která se jako holdingová společnost zabývá financováním skupiny společností AGIP. Společnost AGIP je dále nepřímo kontrolována společností AgipPetroli S.p.A., se sídlem Via Laurentina 449, Řím, Itálie (dále jen " AGIP SpA"). Společnost AGIP SpA působí zejména v oblasti výroby a zpracování petrolejářských produktů. Společnost AGIP BV a AGIP SpA působí v České republice prostřednictvím společnosti AGIP, která se účastní hospodářské soutěže zejména v oblasti distribuce pohonných hmot a provozování čerpacích stanic (cca 47 čerpacích stanic).
Společnost TAMOIL je před sloučením přímo kontrolována holdingovou společností OILINVEST, která je před sloučením jejím jediným společníkem a má ve společnosti TAMOIL 100% obchodní podíl. Společnost TAMOIL kontroluje společnost TAMOIL SLOVENSKO, spol. s r.o., která však neměla za poslední účetní období na trhu v ČR žádný obrat. Společnost TAMOIL působí zejména v oblasti distribuce pohonných a provozování čerpacích stanic (cca 22 čerpacích stanic).
Trh prodeje pohonných hmot (benzín, diesel) je možno rozdělit na trh prodeje pohonných hmot konečným spotřebitelům (retail sale) a na trh prodeje pohonných hmot velkoodběratelům (non-retail sale) na základě odlišného způsobu distribuce pro jednotlivé odběratele. Jednotlivé druhy pohonných hmot jako jsou benzíny (např. special 91, natural 91, natural 95) či nafta jsou prodávány pro maloodběratele většinou na jednom prodejním místě, na čerpací stanici. Velkoodběratelé např. spediční společnosti často vlastní tzv. neveřejné čerpací stanice, zejména pro odběr nafty.
Obdobným způsobem postupovala při vymezování trhu pohonných hmot Komise ES při své rozhodovací praxi např. v rozhodnutí IV/M. 727 BP/Mobil ze dne 7. 8. 1992.
Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy na území České republiky překrývají a dochází k horizontální integraci soutěžitelů. Tržní podíl na relevantním trhu odvozený podle výtoče pohonných hmot na čerpacích stanicích spojujících se soutěžitelů, a to i kdyby tento relevantní trh byl vymezen nejužším možným způsobem, t.j jako trh prodeje pohonných hmot konečným spotřebitelům, nepřesáhne po spojení " .. obchodní tajemství .." %. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílů, na relevantním trhu působí celá řada dalších soutěžitelů jako je např. společnost Benzina a.s., skupina ÖMW, Shell, Aral, Slovnaft a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Na vymezeném relevantním trhu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M.-28. 8. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Svoboda, advokát
Weinhold Andersen Legal, v.o.s.
Husova 5
110 00 Praha 1