UOHS S148/2001
Rozhodnutí: OF/S148/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Lékárny Lloyds s. r. o. Pharmaton s.r.o
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 12. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 148/01-2536/01 V Brně dne 20. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 148/01, zahájeném dne 21. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, ve správním řízení právně zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 a společnosti Pharmaton s.r.o., se sídlem Hlavní 59, 736 01 Havířov, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou uzavřou společnost Lékárny Lloyds, s.r.o. jako nabyvatel a Ing. Jan Jurkovič, bytem Šenovská 5, Havířov, Ing. Bedřich Jašek, bytem J.Wericha 10, Havířov, MUDr. Otakar Lucák, Gorkého 6, Havířov a RNDr. Danuše Červenková, bytem E.Holuba 5, Havířov, jako převodci (prodávající), koupí 100% obchodního podílu ve společnosti Pharmaton s.r.o. společností Lékárny Lloyds, s.r.o., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povoluje. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21. listopadu 2001 na návrh společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), ve správním řízení právně zastoupené Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 123/01 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, informací o spojovaných společnostech a z rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/01 ze dne 5. prosince 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Lékárny Lloyds získá na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou uzavře jako nabyvatel, s Ing. Janem Jurkovičem, bytem Šenovská 5, Havířov, Ing. Bedřichem Jaškem, bytem J.Wericha 10, Havířov, MUDr. Otakarem Lucákem, Gorkého 6, Havířov a RNDr. Danuší Červenkovou, bytem E.Holuba 5, Havířov, jako převodci (prodávající), 100% obchodního podílu ve společnosti Pharmaton s.r.o., se sídlem Hlavní 59, 736 01 Havířov (dále jen "Pharmaton").
Společnost Lékárny Lloyds je společností s ručením omezeným, zapsanou do obchodního rejstříku dne 22.10.1993. Podniká zejména v oblasti provozování lékáren. V současné době je ovládána společností GEHE AG, se sídlem Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, SRN (dále jen "GEHE"). Společnost GEHE podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren). Společnost Lékárny Lloyds přímo a prostřednictvím uvedených dceřiných společností provozuje celkem 46 lékáren na území celé České republiky. Celosvětový obrat společnosti GEHE dosáhl v roce 2000 výše cca ... Kč. Celosvětový obrat společnosti Lékárny Lloyds (a zároveň i obrat na území České republiky) činil v roce 2000 Kč. Společnost Pharmaton je společností s ručením omezeným. Je podnikatelsky aktivní v oblasti provozování lékáren. Nekontroluje žádné další soutěžitele. Společnost Pharmaton provozuje jednu lékárnu v městě Havířov. Dle výše obratu jsou splněny podmínky ve smyslu § 13 zákona.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu, společnost Lékárny Lloyds a společnost Pharmaton p odnikají zejména v oblasti provozování lékáren, Úřad proto vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren . Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl vymezen s ohledem na to, že s potřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, které je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno zhruba maximální vzdáleností ujetou při 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č. j. 97/277 z 20. listopadu 1996 (Case No IV/M.784-Kesko/Tuko).
Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že společnost Lékárny Lloyds v Havířově doposud žádnou lékárnu neprovozuje a naopak společnost Pharmaton provozuje lékárnu pouze v Havířově, nedochází na žádném relevantním územním celku k překrytí činnosti obou spojujících se soutěžitelů.
Posouzení dopadů spojení
Na území České republiky nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů ve vztahu k žádnému územnímu celku. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno celkem 2150 povolení působit jako lékárna. Z toho společnost Lékárny Lloyds provozuje na území České republiky 46 lékáren, společnost Pharmaton jednu lékárnu.
Celkový obrat na trhu výrobků, prodávaných v lékárnách, je za rok 2000 cca 43 mld. Kč. Z toho obrat společností z vlastnické skupiny, ve které je začleněna i společnost Lékárny Lloyds, dosáhl-vzhledem k obratu na území celé České republiky-v roce 2000 cca 479 mil. Kč, tj. cca %.
Vzhledem k tomu, že se činnost obou spojujících se soutěžitelů na žádném území nepřekrývá a dále i vzhledem k počtu provozoven na území České republiky vůbec i vzhledem dostatečnému soutěžnímu prostředí a k možnosti dalších vstupů na vymezený trh (rostoucí počet soutěžitelů) Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.1.2002.