UOHS S147/2004
Rozhodnutí: OF/S147/04-3580/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a PREZAM, a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 131 KB


S 147/04-3580/04
V Brně dne 29. listopadu 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 147/04, zahájeném dne 29. října 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610, ve správním řízení zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, bytem Pomořanská 472/2, Praha 8, na základě plné moci ze dne 25. října 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610, a PREZAM, a.s., se sídlem areál Duslo, a.s., Šaľa, Slovenská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, na základě osmnácti samostatných "Zmluv o budúcej zmluve o kúpe akcií", které jednotlivě uzavřeli dne 13. října 2004 Peter Ďurček, bytem Dlhá nad Váhom 140, Slovenská republika, Ing. Tibor Marek, bytem M.R. Štefánika 11915, Šaľa, Slovenská republika, Libuše Guizonová, bytem M.R. Štefánika 43, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Pavel Krajči, bytem Ul. kpt. Jaroša, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Emília Kováčová, bytem Škultétyho 534/30, Nitra, Slovenská republika, Ing. Peter Lehocký, bytem Tatarkova 12, Nitra, Slovenská republika, Ing. Stanislav Šimko, bytem Rokošova I. č. 118/10, Močenok, Slovenská republika, Ing. Tibor Takács, bytem Sládkovičovo 33, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Michal Galbavý, bytem Železničná 17, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Peter Lenčés, bytem Topoľová 70, Horná Kráľová, Slovenská republika, Ing. Klára Borsová, bytem P. Pazmaňa 54/28, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Eva Guttmanová, bytem Cabaj-Čapor 998, Slovenská republika, Milan Gabarík, bytem Družstevná 42, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Karol Ember, bytem Kráľovská 4, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Rudolf Málnási, bytem Ulica 8. mája 17, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Vladimír Bartoš, bytem Ulica SNP 1765/1A, Modra, Slovenská republika, PhDr. Ján Jelenčík, bytem Homolova 37, Bratislava, Slovenská republika, Ing. Ľubomír Kukučka, bytem Mostová 15, Šaľa, Slovenská republika, jako budoucí prodávající, a společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610, vždy jako budoucí kupující, a dále na základě dvou "Zmluv o kúpe akcií", které jednotlivě uzavřeli dne 13. října 2004 Ing. Daniela Glausová, bytem Gajova 7, Bratislava, Slovenská republika, RNDr. Jozef Kollár, bytem Hliník č. 44, Šaľa, Slovenská republika, jako prodávající, a společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610, vždy jako kupující, v jejichž konečném důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabýt akcie představující 63,69% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PREZAM, a.s., se sídlem areál Duslo, a.s., Šaľa, Slovenská republika, a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2004 ze dne 10. listopadu 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanétransakci má dojít na základě osmnácti samostatných "Zmluv o budúcej zmluve o kúpe akcií", které jednotlivě uzavřeli dne 13. října 2004 Peter Ďurček, bytem Dlhá nad Váhom 140, Slovenská republika, Ing. Tibor Marek, bytem M.R. Štefánika 11915, Šaľa, Slovenská republika, Libuše Guizonová, bytem M.R. Štefánika 43, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Pavel Krajči, bytem Ul. kpt. Jaroša, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Emília Kováčová, bytem Škultétyho 534/30, Nitra, Slovenská republika, Ing. Peter Lehocký, bytem Tatarkova 12, Nitra, Slovenská republika, Ing. Stanislav Šimko, bytem Rokošova I. č. 118/10, Močenok, Slovenská republika, Ing. Tibor Takács, bytem Sládkovičovo 33, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Michal Galbavý, bytem Železničná 17, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Peter Lenčés, bytem Topoľová 70, Horná Kráľová, Slovenská republika, Ing. Klára Borsová, bytem P. Pazmaňa 54/28, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Eva Guttmanová, bytem Cabaj-Čapor 998, Slovenská republika, Milan Gabarík, bytem Družstevná 42, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Karol Ember, bytem Kráľovská 4, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Rudolf Málnási, bytem Ulica 8. mája 17, Šaľa, Slovenská republika, Ing. Vladimír Bartoš, bytem Ulica SNP 1765/1A, Modra, Slovenská republika, PhDr. Ján Jelenčík, bytem Homolova 37, Bratislava, Slovenská republika, Ing. Ľubomír Kukučka, bytem Mostová 15, Šaľa, Slovenská republika, jako budoucí prodávající, a společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26185610 (dále jen "Agrofert Holding"), vždy jako budoucí kupující, a dále na základě dvou "Zmluv o kúpe akcií", které jednotlivě uzavřeli dne 13. října 2004 Ing. Daniela Glausová, bytem Gajova 7, Bratislava, Slovenská republika, RNDr. Jozef Kollár, bytem Hliník č. 44, Šaľa, Slovenská republika, jako prodávající, a společnost Agrofert Holding, vždy jako kupující.
V důsledku výše uvedených smluv má společnost Agrofert Holding nabýt akcie představující 63,69% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PREZAM, a.s., se sídlem areál Duslo, a.s., Šaľa, Slovenská republika (dále jen "Prezam"), a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Agrofert Holding je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, která formou majetkových účastí sdružuje další obchodní a výrobní společnosti. Jejím jediným akcionářem je společnost AGROFERT a.s., se sídlem Roháčova čp.1099/č.or.83, Praha 3, IČ: 60197773, která stojí na vrcholu majetkové struktury holdingu.
Skupina Agrofert zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí: (i) činnost související se zemědělstvím, (ii) činnost související s potravinářstvím a (iii) činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek.
Z celého holdingu působí v zemědělství přibližně 35 společností. Jedná se zejména o společnosti typu ZZN, tedy zemědělské zásobování a nákup, či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat.
V oblasti potravinářství působí ze skupiny Agrofert především společnosti Maso Planá, a.s. a MASNA Studená, které se zabývají zpracováním vepřového a hovězího masa, a dále PENAM spol. s r.o. působící v oblastech pekařských výrobků, cukrářských výrobků, těstovin a mlýnských výrobků.
V chemickém průmyslu působí ze skupiny Agrofert především společnosti DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie a.s.; AGROBOHEMIE a.s. a ALIACHEM, a.s., což jsou významní tuzemští producenti výrobků organické i anorganické chemie.
Společnost Prezam je slovenskou akciovou společností, jejíž akcie představující 100% podíl na jejím základním kapitálu vlastní před uskutečněním předmětného spojení zaměstnanci společnosti Duslo, a.s., se sídlem Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, Slovenská republika (dále jen "Duslo"), přičemž nikdo z nich nevykonává nad společností Prezam kontrolu.
Společnost Prezam se po svém založení zabývala především zprostředkovatelskou činností a koupí zboží za účelem dalšího prodeje. Od roku 2001 již provozovala společnost Prezam pouze činnost zprostředkovatelskou a poradenskou a od roku 2003 se zaměřuje jen na činnost související s plněním strategických záměrů skupiny Duslo a na vypracování analýz a rozborů souvisejících s investiční politikou skupiny Duslo.
Společnost Prezam kontroluje jedinou společnost, a to společnost Duslo, jejímž je majoritním vlastníkem (97% akciový podíl a 100% podíl na hlasovacích právech společnosti).
Společnost Duslo působí zejména v oblastech organické a anorganické chemie a zemědělství, konkrétně se zabývá výrobou a prodejem hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, a dalších chemikálií.
Předmětným spojením dotčenými oblastmi jsou tedy oblast zemědělství a oblast chemického průmyslu.
Společnost Duslo výlučně kontroluje následující společnosti:
Agrochemický podnik, s.r.o. a Agropodnik Sládkovičovo, a.s. (působící v oblasti zemědělství),
ELDUS, a.s. a SVUM, a.s. (poskytují služby-elektroúdržba, strojní údržba),
VUCHT a.s. (působící v oblasti výzkumu a vývoje), a
Vagus, a.s. (působící v oblasti prodeje organických výrobků).
Společnost Duslo dále vykonává společnou kontrolu společně se společností Agrofert Holding nad společností Prefert, a.s. zabývající se především velkoobchodem, nákupem a prodejem zboží, faktoringem a forfaitingem, organizačním, ekonomickým a účetním poradenstvím. Společnost Prefert, a.s. pak kontroluje následující společnosti, převážně působící v oblasti prodeje a skladování průmyslových hnojiv, obchodu s přípravky na ochranu rostlin, chemickými ochrannými prostředky a zemědělskými komoditami:
LEVFERT s.r.o. (zejména výkon akcionářských práv společnosti Agrochemický podnik Levice a.s., velkoobchod);
Polnochem, akciová spoločnosť;
Agropodnik a.s. Trnava;
ROFERT s.r.o.;
AGROCHEMICKÝ PODNIK Trenčín, a.s.;
AGRARIA a.s.;
AGROSYSTÉM SLOVAKIA, s.r.o. (mj. zprostředkování dopravy), a
AGROPODNIK, akciová spoločnosť.
Další společnosti kontrolované nepřímo společností Duslo:
Agrochemický podnik Levice a.s.;
POLNOCHEM Trnava, s.r.o. (mj. poradenská činnost v oblasti zemědělství);
Investiční fond AGRARIAINVEST, akciová spoločnosť
V rámci České republiky působí společnost Prezam prostřednictvím společnosti Duslo, která sem dodává následující produkty: průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, gumárenské chemikálie (antidegradanty a inhibitory), produkty hořčíkové chemie, polyvinylacetátové (PVAC) disperze a disperzní lepidla, čpavek a ojediněle doplňkové výrobky jako dusičnan hořečnatý, roztok dusičnanu amonného (RODA), prostředek na zimní údržbu cest (Transhead) a síran sodný.
Žádná ze společností kontrolovaných společností Duslo nepůsobí v rámci České republiky.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tedy Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společnosti Prezam, resp. skupiny Duslo. Jak bylo výše uvedeno, nabývaná skupina společností v rámci České republiky působí zejména v následujících oblastech:
hnojiva-lze je obecně dělit na hnojiva organická (přírodní) a průmyslová (získaná v průběhu průmyslového procesu). Pro posouzení daného spojení soutěžitelů je rozhodující pouze oblast průmyslových hnojiv, neboť v oblasti organických hnojiv skupina Duslo v České republice nepůsobí. Do půdy jsou prostřednictvím průmyslových hnojiv dodávány tři základní biogenní prvky za účelem maximalizace růstu a optimalizace výnosů z úrody: dusík-N, fosfor-P a draslík-K. Podle obsahu biogenních prvků (obsahu živin) rozlišujeme pak hnojiva jednosložková (dusíkatá, fosforečná či draselná) a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků (NPK nebo NP hnojiva). Jednosložková hnojiva je možné použít přímo ke hnojení nebo jako materiál pro výrobu vícesložkových hnojiv. Z hlediska aplikace hnojiv je můžeme dále rozdělit podle konečné formy na pevná (granulovaná) a kapalná. Skupina Duslo dodává do České republiky průmyslová hnojiva jedno-i vícesložková, přičemž své dodávky realizuje prostřednictvím společnost Agrofert, která obecně zaujímá v oblasti hnojiv v rámci České republiky významné postavení.
močovina (derivát kyseliny uhličité)-jedná se o jednu z nevýznamnějších surovin používaných pro další výrobu v chemickém průmyslu. Používá se v zemědělství (jako krmný doplněk při výrobě krmných směsí nebo jako koncentrované dusíkaté hnojivo), ale i v technickém sektoru (při výrobě plastů, léčiv či močovinovo-formaldehydových lepidel a melaminu). Společnost Duslo dodává do České republiky močovinu prostřednictvím společnosti Agrofert, která s ní dále obchoduje.
přípravky na ochranu rostlin (agrochemikálie)-dělí se do několika skupin výrobků, které jsou svým užitím zaměřeny na řešení různých problémů ochrany rostlin, z nichž nejvýznamnější jsou herbicidy (výrobky pro likvidaci nežádoucích plevelů), fungicidy (výrobky k potlačení růstu plísní a hub), insekticidy (výrobky k likvidaci hmyzu), zoocidy (výrobky k likvidaci škůdců), morforegulátory (výrobky k regulaci růstu) a mořidla (pro ošetření zemědělských produktů). Jednotlivé skupiny přípravků na ochranu rostlin jsou z hlediska účelu užití navzájem nezastupitelné. V oblasti agrochemikálií vyrábí skupina Duslo pouze přípravek s obchodním názvem Novozir MN 80 s účinnou látkou Mancozeb. Jedná se o širokospektrální fungicid ve formě dispergovatelného prášku určený na ochranu rostlin ve vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a lesním hospodářství. Skupina Agrofert podobné přípravky nevyrábí, ale pouze s nimi obchoduje. Skupina Agrofert působí v této oblasti tedy výhradně jako distributor.
čpavek (amoniak)-je bezbarvá žíravá plynná látka dusivého zápachu, která vzniká rozkladem většiny organických látek obsahujících dusík. Zdrojem amoniaku je čpavková voda, vedlejší produkt při výrobě koksu a svítiplynu. Rozsah jeho použití je velmi široký, od výroby močoviny a dusíkatých hnojiv, až po výrobu plastických hmot či výbušnin. Používá se rovněž jako činidlo k vyvolávání barevných reakcí, rozpouštědlo a v domácnostech se jeho zředěný roztok užívá jako čistící prostředek. Jediným výrobcem čpavku v České republice je společnost Chemopetrol, a.s., zbývající část je pokryta dovozem ze zahraničí, mj. společností Duslo ze Slovenska. V rámci skupiny Agrofert se čpavek rovněž vyrábí (SKW Piesteritz SRN) a také obchoduje, včetně čpavku od společnosti Duslo.
gumárenské chemikálie-zahrnují velké množství látek a přípravků, které se přidávají do kaučuků před jejich dalším zpracováním na gumové výrobky. Využívají se pro zlepšení procesu přípravy vulkanizační směsi, ovlivnění průběhu vulkanizace a rovněž ke zlepšení vlastností výsledného výrobku. Gumárenské chemikálie lze dělit na:
antidegradanty (stabilizátory)-ty se dále dělí na antioxidanty a antiozonanty;
urychlovače (pomalé, rychlé, velmi rychlé a ultrarychlé) a aktivátory, a
různé procesní chemikálie-podílejí se na přípravě vulkanizačních směsí, ovlivňují vulkanizaci, strukturu výrobku, resp. zlepšují proces manipulace s vulkanizační směsí.
Společnost Duslo vyrábí stabilizátory a jeden druh z procesních chemikálií (inhibitor vulkanizace "Duslin"). Dále je třeba uvést, že se jedná o poměrně drahé výrobky a s ohledem na poměr dopravních nákladů je možné je vyrábět na jednom místě a obchodovat s nimi po celém světě. Společnost Agrofert naopak v této oblasti nepůsobí, resp. společnost ISTROCHEM a.s. ze skupiny Agrofert vyrábí gumárenské chemikálie, konkrétně urychlovače vulkanizace používané zejména výrobci pneumatik, které nejsou zaměnitelné s výrobky společnosti Duslo.
kyselina dusičná-je bezbarvá kapalina významná pro své široké použití v různých průmyslových odvětvích. Používá se především v chemickém průmyslu při výrobě dalších anorganických sloučenin, velký význam mají její soli-dusičnany, které se ve velké míře používají např. při výrobě výbušnin (dusičnan amonný) nebo hnojiv (dusičnan sodný). Společnost Duslo tuto látku dodává i do České republiky, přičemž se však jedná o kyselinu dusičnou pro technické účely, kterou nelze za kyselinu dusičnou dodávanou do procesu chemické výroby s ohledem na její použití zaměňovat. Ve skupině Agrofert se tato kyselina vyrábí ve společnostech Lovochemie a.s. a ALIACHEM, a.s., kdy se prakticky celé vyrobené množství v rámci skupiny zpracuje.
PVAC disperze a lepidla-jedná se o vodní disperze a disperzní lepidla na bázi vinilacetátu. Skupina Duslo vyrábí tyto výrobky pod obchodní značkou DUVILAX(r), jedná se o cca 25 druhů základních typů lepidel a disperzí, od kterých jsou odvozeny další modifikované produkty. Výrobky Duvilax se používají především v papírenském a polygrafickém průmyslu, ve stavebnictví, v dřevařském a nábytkářském průmyslu, při výrobě barev, výrobě a zpracování skleněných vláken, v bytové chemii, textilním průmyslu a organické chemii. Tyto výrobky je možné nahradit obdobnými vodními disperzemi, ale i výrobky s úplně jiným chemickým složením, které mají podobné aplikační vlastnosti (akrylátové disperze, styrén-akrylátové disperze, styrénbutadiénové latexy apod.). Skupina Agrofert podobné výrobky nevyrábí a ani s nimi neobchoduje.
výrobky hořčíkové chemie-tyto výrobky jsou vyráběny z domácích magnezitových surovin a výrobní postup umožňuje výrobu speciálního chemicky vysoce čistého hydroxidu hořečnatého. Společnost Duslo vyrábí produkt DUHOR(r), který má dvě základní oblasti použití: ekologický a netoxický bezhalogenový retardér hoření do plastů a gumárenských směsí nebo jako surovina pro farmaceutický (surovina pro výrobu antacidu nebo jako plnivo při výrobě léčiv) a potravinářský průmysl. Obdobně jako u gumárenských chemikálií, vzhledem k prodejním cenám a dopravním nákladům, lze trh považovat za celosvětový. Skupina Agrofert výrobky se stejným nebo podobným použitím nevyrábí, ani s nimi neobchoduje.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a na základě své předchozí rozhodovací praxe 1 a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise, Úřad vymezil věcně relevantní trhy následujícím způsobem:
trh jednosložkových dusíkatých hnojiv
trh vícesložkových hnojiv
trh močoviny
trh přípravků na ochranu rostlin
trh čpavku
trh gumárenských chemikálií
trh kyseliny dusičné
trh PVAC disperzí a lepidel
trh výrobků hořčíkové chemie
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
V oblasti průmyslových hnojiv tedy Úřad vymezil pro účely předmětného spojení dva relevantní trhy, a to trh jednosložkových dusíkatých hnojiv a trh vícesložkových hnojiv a dále jako samostatný, vzhledem k možnosti dalšího využití, vymezil trh močoviny , která je užívána mj. pro další výrobu průmyslových hnojiv a je zaměnitelná s jinými druhy dusíkatých hnojiv. K užšímu vymezení relevantního trhu, např. dle jednotlivých konkrétních hnojiv (DAM, DASA, LAD 3 apod.), nebylo přistoupeno zejména z důvodu částečné zaměnitelnosti jednotlivých hnojiv v rámci širších skupin (např. jednosložková dusíkatá hnojiva). S přihlédnutím k dále uvedenému Úřad považuje vymezení relevantních trhů uvedeným způsobem pro účely tohoto rozhodnutí za dostatečné k určení postavení soutěžitelů a dopadů spojení na tuto oblast.
Výrobou průmyslových hnojiv a močoviny se ze spojujících se soutěžitelů zabývá jak nabývaná skupina Duslo, tak i skupina Agrofert. Skupina Agrofert má, jak vyplývá i z předchozích rozhodnutí Úřadu v souvislosti s touto společností, v uvedené oblasti v rámci České republiky významné postavení, tj. obecně (obchodní tajemství) % tržní podíl v oblasti hnojiv, které nicméně předmětným spojením nebude posíleno. Skupina Duslo totiž dodává na český trh již před uskutečněním předmětného spojení právě prostřednictvím společnosti Agrofert a její tržní podíl je tak zahrnut v podílu společnosti Agrofert, která zde produkci společnosti Duslo dále distribuuje. Močovina je společností Agrofert vyráběna především pro svoji další spotřebu ve výrobě, a to zejména průmyslových hnojiv, agrochemikálií a plastů. Navíc společnost Agrofert, která s močovinou rovněž obchoduje, ji dodává společnostem typu ZZN či ACHP, které ji využívají jako dusíkaté hnojivo.
Na uvedených relevantních trzích neexistují žádné vážné bariéry vstupu soutěžitelů. Do České republiky jsou běžně dovážena hnojiva i močovina ze zahraničí, především z Evropské unie, neboť neexistují vážné dopravní, celní či jiné překážky (po vstupu do EU je u nás možno volně prodávat hnojiva s registrací v EU). Na trhu působí např. společnosti Norsk Hydro, Agrolinz, Nitrogenmuvek Rt Nitrogen Work Co. Ltd., HOKR s.r.o., Agropol Group, a.s., Chemopetrol, a.s. či Agro CS a.s. V důsledku těchto skutečností nebude stávající postavení skupiny Agrofert na relevantních trzích jednosložkových dusíkatých hnojiv, vícesložkových hnojiv a močoviny posíleno, a nedojde ani ke změně struktury v dotčené oblasti.
Dalším z trhů, kde působí oba spojující se soutěžitelé, je trh přípravků na ochranu rostlin . Ani v tomto případě Úřad nepřistoupil k užšímu vymezení relevantního trhu, neboť pro účely tohoto rozhodnutí není nezbytně nutné blíže se zabývat nezastupitelností jednotlivých výrobků či skupin výrobků na ochranu rostlin. V souvislosti s následujícími důvody, zejména s působením spojujících se soutěžitelů v rámci České republiky v postavení distributorů, kdy významnou roli hraje nabídková substituce různých přípravků, považuje Úřad širší vymezení relevantního trhu za dostatečné k zachycení postavení spojujících se soutěžitelů a dopadů posuzovaného spojení.
Jak bylo výše uvedeno, společnost Duslo dováží do České republiky pouze jeden výrobek, fungicid s obchodním názvem Novozir MN 80, což představuje cca (obchodní tajemství) % podíl na celkovém relevantním trhu. Společnost Agrofert působí v rámci tohoto relevantního trhu pouze jako distributor, s tržním podílem odhadovaným na cca (obchodní tajemství) %, a kromě výše uvedeného výrobku společnosti Duslo prodává v rámci České republiky i přípravky dalších soutěžitelů. Na trhu v České republice jsou přípravky na ochranu rostliny převážně z dovozu (Syngenta, Aventis, BASF, Du Pont), přičemž na trhu působí i mnoho menších tuzemských soutěžitelů (CHEPO Unhošť, Orin České Budějovice, Agrocop Třebíč, Agrospol Chocenice atd.).
Na relevantním trh čpavku se aktivity spojujících se soutěžitelů také překrývají. Společnost Duslo jej dodává do České republiky, částečně i prostřednictvím skupiny Agrofert, a její tržní podíl je cca (obchodní tajemství) %. Skupina Agrofert čpavek vyrábí a i s ním obchoduje, přičemž její tržní podíl, zahrnující i část odebranou od společnosti Duslo, činí cca (obchodní tajemství) %. Vzhledem k tomu, že čpavek je vyráběn především jako surovina pro další výrobu a dovoz této komodity na tuzemský trh je běžný a není omezen žádnými významnými bariérami vstupu, lze konstatovat, že předmětné spojení výrazně neovlivní hospodářskou soutěž na tomto relevantním trhu.
Na relevantním trhu gumárenských chemikálií rovněž působí oba spojující se soutěžitelé, nicméně jak již bylo výše uvedeno, vyrábí z hlediska užití vzájemně nezastupitelné výrobky. Skupina Duslo se zabývá výrobou stabilizátorů (Dusantox) a inhibitorů vulkanizace (Duslin). Naproti tomu skupina Agrofert nemá ve svém portfoliu výrobky, které by mohly být substituty gumárenských chemikálií vyráběných skupinou Duslo. Společnost ISTROCHEM a.s. ze skupiny Agrofert se zabývá výrobou urychlovačů vulkanizace.
Výroba gumárenských chemikálií je charakteristická tím, že je lokalizována pouze na několika místech na světě a odtud jsou produkty dodávány po celém světě bez vážných překážek (např. dopravní náklady jsou vzhledem k ceně gumárenských chemikálií zanedbatelné). Z tohoto důvodu má tento trh celosvětový charakter. Tržní podíl skupiny Duslo na vymezeném relevantním trhu dosahuje v případě stabilizátorů již před spojením cca (obchodní tajemství) % a v případě inhibitorů cca (obchodní tajemství) % a po uskutečnění spojení se nějak nezmění.
Spotřeba gumárenských chemikálií je silně vázána na automobilový průmysl (z hlediska spotřeby je možné členit skupinu odběratelů na výrobce pneumatik a výrobce technických produktů v poměru cca (obchodní tajemství) % / (obchodní tajemství) %). Všichni významní dodavatelé pro tento průmysl (zejména výrobci pneumatik) jsou certifikovaní. Z toho vyplývá povinnost mít zabezpečenou diverzifikaci zdrojů surovin, a proto mají tito dodavatelé otestované receptury s ekvivalenty od jiných výrobců, včetně společnosti Duslo, a jsou schopni v krátké době bez výraznějších nákladů změnit své zdroje. Ekvivalenty k výrobkům společnosti Duslo jsou dostupné a neuzavírají se žádné dlouhodobé exklusivní smlouvy, není nutná ani registrace (stačí soulad označení na obalech s legislativou platnou v EU). Mezi konkurenty společnosti Duslo v uvedených oblastech patří významné zahraniční společnosti, např. Bayer, Flexsys, Vanderbilt či Crompton. Předmětným spojením nedojde ke změně tržních podílů společnosti Duslo, neboť vzhledem k výše uvedenému nedochází k faktickému překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
V rámci relevantního trhu kyseliny dusičné dodala skupina Duslo do České republiky v roce 2003 celkem (obchodní tajemství) tun kyseliny dusičné pro technické účely, což představuje zanedbatelné množství vzhledem k celkové spotřebě. Ve skupině Agrofert se celkově vyrobilo přibližně (obchodní tajemství) tun kyseliny dusičné a prakticky celé toto množství se také v rámci skupiny zpracuje. Jak již bylo uvedeno, nelze vzhledem k použití zaměňovat kyselinu dusičnou pro technické účely s kyselinou dusičnou dodávanou do procesu chemické výroby. S ohledem na tyto skutečnosti nedojde tedy v případě realizace předmětného spojení na relevantním trhu kyseliny dusičné k žádné významné změně.
Dalšími relevantními trhy, které Úřad v rámci předmětného spojení vymezil, jsou trh PVAC disperzí a lepidel a trh výrobků hořčíkové chemie. Na těchto trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina Duslo a nedochází tak k překrytí činností se skupinou nabyvatele. Na trhu PVAC disperzí a lepidel nedosahuje skupina Duslo významného postavení, její výrobky mají mnoho substitutů a působí zde významné zahraniční společnosti, např. Eastman, H.B Fuller, Henkel či EOC Group, které poskytují prakticky identické zboží a služby.
Co se týče trhu hořčíkové chemie, skupina Duslo v současné době vstupuje na tento trh s novými výrobky, a to v rámci segmentu aplikace pro farmaceutický průmysl i aplikace jako retardér hoření. Výrobní kapacita společnosti Duslo pro obě aplikace je (obchodní tajemství) tun, přičemž v roce 2003 prodala celkem (obchodní tajemství) tun pro aplikaci ve farmaceutickém průmyslu, resp. (obchodní tajemství) tun pro aplikaci jako retardér hoření, a její tržní podíl není ve srovnání s celkovou spotřebou v České republice významný. Podobné produkty vyrábí např. společnosti MARTINSWERK, Dead Sea Periclase, Morton či Kisuma Corporation.
Mezi spojujícími se subjekty, jak již dříve vyplynulo, existovaly již v době před uskutečněním předmětného spojení vertikální vazby. Skupina Duslo dodává do České republiky některé své produkty prostřednictvím společnosti Agrofert a ze skupiny Agrofert odebírá některé chemické suroviny pro svoji výrobu. Avšak zejména vzhledem k nízkým tržním podílům skupiny Duslo nehrají tyto vertikální vazby z hlediska možného narušení hospodářské soutěže významnou roli.
Předmětným spojením soutěžitelů tedy dojde na některých vymezených relevantních trzích k navýšení tržních podílů, které však není navýšením významným, v důsledku čehož nebude stávající postavení skupiny Agrofert výrazně posíleno, a nedojde ani k významné změně struktury dotčených relevantních trhů. Rovněž některé společnosti byly kontrolovány společně společnostmi Duslo a Agrofert již před uskutečněním předmětného spojení.
Na základě všech shora uvedených okolností Úřad konstatuje, že v důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 83/1099
130 00 Praha 3
PM: 6. 12. 2004
1 viz rozhodnutí č.j. S 82/00-220 ve věci spojení soutěžitelů AGROBOHEMIE, a.s. a ALIACHEM, a.s. ze dne 30. 11. 2000, nebo rozhodnutí č.j. S 39/02-3135/02 ve věci spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a UNIPETROL, a.s. ze dne 4. 9. 2002; a rozhodnutí EK č. IV/M.769-Norsk Hydro/Arnyca (Enichem Agricoltura) ze dne 29. 7. 1996, či rozhodnutí EK č. IV/M.832-Norsk Hydro/Enichem Agricoltura-Terni (II) ze dne 25. 10. 1996.