UOHS S147/2003
Rozhodnutí: OF/S147/03-3444/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Trelleborg GmbH a Busak + Shamban Beteiligungs GmbH
Účastníci Trelleborg GmbH, Bergstrasse 63a, Höhr-Grenzhausen, SRN Busak + Shamban Beteiligungs GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 26. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 147/03-3444/03 V Brně dne 18. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 147/03, zahájeném dne 28. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Trelleborg GmbH, se sídlem Bergstrasse 63a, Höhr-Grenzhausen, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. července 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Trelleborg GmbH, se sídlem Bergstrasse 63a, Höhr Grenzhausen, Spolková republika Německo, a Busak + Shamban Beteiligungs GmbH, se sídlem Handwerkstrasse 5-7, Stuttgart, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji podniku PSS", uzavřené mezi společnostmi Trelleborg AB, se sídlem Henry Dunkers gata 2, Trelleborg, Švédské království, a SMITHS GROUP PLC, se sídlem 765 Finchley Road, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v jejímž důsledku společnost Trelleborg GmbH získá 100% obchodní podíl na společnosti Busak + Shamban Beteiligungs GmbH, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2003 ze dne 13. srpna 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě "Smlouvy o koupi a prodeji podniku PSS" (dále jen "smlouva"), mezi společnostmi Trelleborg AB, se sídlem Henry Dunkers gata 2, Trelleborg, Švédské království (dále jen "Trelleborg AB"), a SMITHS GROUP PLC, se sídlem 765 Finchley Road, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Smiths Group"). V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost Trelleborg GmbH, se sídlem Bergstrasse 63a, Höhr Grenzhausen, Spolková republika Německo (dále jen "Trelleborg") možnost kontrolovat společnost Busak + Shamban Beteiligungs GmbH, se sídlem Handwerkstrasse 5-7, Stuttgart, Spolková republika Německo (dále jen "Busak + Shamban").
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Trelleborg je německou společností, která je členem skupiny, kontrolované společností Trelleborg AB (dále jen "skupina Trelleborg"). Skupina Trelleborg se zabývá výrobou systémů na tlumení hluku a vibrací pro automobilový průmysl, nápravových systémů, fluidních systémů, a stavebních výrobků na bázi polymerů a asfaltu pro účely těsnění a izolace.
V České republice kontroluje skupina Trelleborg společnosti ECS Elastomer Compounding, s.r.o., Trelleborg Stanton s.r.o. a společnost Trelleborg Industries CS spol. s r.o. Skupina Trelleborg je v České republice činná v oblastech automobilového průmyslu, konkrétně v oblastech pryžových komponentů pro automobily, antivibračních prvků, a dalších materiálů, určených k těsnění či izolaci, dále v oblasti tzv. kolových systémů, tedy v oblasti pneumatik a nápravových systémů, v oblasti stavebních systémů, tedy v oblasti profilů, asfaltových lepenek a v oblasti strojírenských systémů, tedy oblasti technické pryže, ochranných oděvů apod.
Společnost Busak + Shamban je společností, založenou a fungující podle práva Spolkové republiky Německo. Společnost Busak + Shamban je kontrolována společností Smihts Group. Spolu s dalšími společnostmi, které přímo či nepřímo kontroluje, je Busak + Shamban holdingovou společností divize PSS (Polymer Sealing Solutions) společnosti Smiths Group. Předmětem posuzovaného spojení je celá divize PSS. V České republice působí společnost Busak + Shamban prostřednictvím společnosti Busak + Shamban spol. s r.o. Divize PSS je v České republice činná v oblasti výroby a prodeje těsnění.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Divize PSS je v České republice činná v oblasti těsnění na bázi polymerů. Společnost Trelleborg působí na trhu v České republice kromě výše uvedených oblastí činnosti také jako dodavatel těsnění na bázi polymerů. V oblasti těsnění na bázi polymerů tedy dochází k určitému překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
Jednotlivá těsnění lze rozdělit dle způsobu jejich použití na těsnění lineární, rotační a statická. Úřad se zabýval otázkou, zda je v tomto konkrétním případě vhodné relevantní trh vymezit užším způsobem v návaznosti na výše uvedené dělení těsnění. Za tímto účelem se Úřad zabýval možností substituce jednotlivých druhů těsnění, a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.
Situace na trhu, konkrétní požadavky odběratelů a způsob dodávek těsnění neumožňuje snadnou substituci na straně poptávky. Jednotlivé výrobky jsou dodávány na základě konkrétních požadavků odběratelů dle jimi stanovených technických parametrů a vlastností. Těsnění, určená ke konkrétním účelům mají specifické složení a tvary. Z tohoto ohledu spotřebitelé nemají snadnou možnost okamžitého odběru výrobků od jiného dodavatele. Mohou nicméně jiného dodavatele oslovit a po dohodě od něj začít výrobky odebírat. Díky specifickým vlastnostem vyráběných a dodávaných těsnění by tedy bylo nutné vymezit relevantní trhy zvlášť pro jednotlivé odběratele, popřípadě pro jednotlivé výrobky.
Z uvedených důvodů se Úřad v dalším šetření zaměřil na možnost substituce na straně nabídky. Obecně lze říci, že na straně nabídky možnost substituce existuje. Výrobky v této oblasti, ač jsou odlišné, jsou vyráběny na podobné bázi a jejich složení se může lišit pouze minimálně. Obecně lze říci, že např. výrobce těsnění pro jednu značku a typ automobilu může bez významných dodatečných nákladů na změnu a v relativně krátké době přejít k výrobě těsnění pro jiný typ automobilu téže značky nebo k výrobě těsnění pro úplně jinou značku automobilů. Některé druhy těsnění však vyžadují dlouhodobější proces změny výroby. Jako příklad mohou sloužit těsnění pro letecký průmysl. Těsnění, používaná v této oblasti musí splňovat zvláštní technické parametry, musí odolávat extremním teplotním a tlakovým podmínkám. Odběratelé, tedy výrobci letadel, a letecké společnosti vyžadují od výrobců těchto těsnění certifikace jejich výrobků, která je finančně i časově náročná. Dle tvrzení účastníka však ani jeden ze spojujících se soutěžitelů tento druh těsnění v České republice nevyrábí ani jej do České republiky nedováží.
Vzhledem k možné substituci na straně nabídky a s ohledem na skutečnost, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů na všech v úvahu přicházejících vymezených relevantních trzích se významně neliší od tržních podílů na celkovém relevantním trhu těsnění na bázi polymerů, Úřad vymezil pro účely tohoto konkrétního rozhodnutí relevantní trh jako trh těsnění na bázi polymerů. Z geografického hlediska je relevantním trhem území celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů zejména divize PSS, která v České republice dle odhadu účastníka řízení dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ]. Společnost Trelleborg AB dodává na český trh jediný druh těsnění pro jednoho odběratele. Toto těsnění není vyráběno společností Trelleborg AB, ale je pouze do České republiky prostřednictvím společnosti Trelleborg AB dováženo od italského výrobce. Tyto dodávky nepředstavovaly v roce 2002 ani podílu [ obchodní tajemství ] na relevantním trhu.
Překrytí činností spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu je tedy minimální. Bariéry vstupu na trh představují náklady na zahájení výroby a potřebné know-how. Tyto bariéry však nejsou nepřekonatelné, potenciální dodavatelé, kteří se výrobou těsnění již zabývají, jsou schopni v krátké době a bez významných nákladů zahájit výrobu a dodávky i jiných typů těsnění na relevantní trh. Další typ bariér spočívá v nutnosti certifikace specifických výrobků, určených ke speciálním účelům. Tato nutnost certifikace ovšem platí pro všechny soutěžitele v předmětném odvětví. V důsledku uskutečnění spojení nedojde ke zvýšení bariér vstupu na trh a tedy ani k omezení možnosti vstupu ostatních soutěžitelů na relevantní trh.
Na trhu v České republice působí další soutěžitelé z České republiky i ze zahraničí, jejichž působení zaručuje zachování dostatečného konkurenčního prostředí na trhu. Uskutečněním spojení se nezhorší možnost konkurenčních soutěžitelů v krátké době a bez dodatečných nákladů přejít na výrobu produktů, dodávaných spojujícími se soutěžiteli.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby došlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Lošan, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha1