UOHS S147/2001
Rozhodnutí: OF/S147/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Viterra Energy Services AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 31. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 147/01-2538/01 V Brně dne 20. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 147/01, zahájeném dne 21. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Viterra Energy Services AG, se sídlem Grugaplatz 4, C-45131 Essen, SRN, ve správním řízení zastoupená advokátem Jaroslavem Melzerem, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů", uzavřené mezi společností Viterra Energy Services AG, se sídlem Grugaplatz 4, C-45131 Essen, SRN, jako kupujícím, a společnostmi RAPP Wärmetechnik AG, se sídlem Hochstrasse 100, 4018 Basilej, Švýcarsko, a Kundo SystemTechnik GmbH, se sídlem Bahnhofstrasse 10, 78112 St. Georgen, SRN, a panem Dr. Frantisek Safarik, bytem Dufourstrasse 11, 4010 Basilej, Švýcarsko, jako prodávajícími, a podle níž kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti RAPP-KUNDO Wärmetechnik s.r.o., se sídlem Krocinovská 3/801, 160 00 Praha 6, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/01 ze dne 5. prosince 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka správního řízení této možnosti nevyužil. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů", uzavřené mezi společností Viterra Energy Services AG, se sídlem Grugaplatz 4, C-45131 Essen, SRN (dále jen "Viterra"), jako kupujícím, a společnostmi RAPP Wärmetechnik AG, se sídlem Hochstrasse 100, 4018 Basilej, Švýcarsko, a Kundo SystemTechnik GmbH, se sídlem Bahnhofstrasse 10, 78112 St. Georgen, SRN, a panem Dr. Frantisek Safarik, bytem Dufourstrasse 11, 4010 Basilej, Švýcarsko, jako prodávajícími. Na základě této smlouvy společnost Viterra získá 100% obchodní podíl ve společnosti RAPP-KUNDO Wärmetechnik s.r.o., se sídlem Krocinovská 3/801, 160 00 Praha 6 (dále jen "RAPP"), a tím i kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Viterra činil v roce 2000 přibližně . mld. Kč, a je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Viterra je německou společností podnikající především v oblasti vývoje výroby a prodeje výrobků na měření a regulaci spotřeb energií a poskytuje s tím související služby, zejména v oblasti odečtu a rozúčtování dat o spotřebě energií, jakož i rozúčtování vedlejších domovních nákladů a zajišťování dalších správních činností. Na trhu v České republice působí prostřednictvím svých dceřiných společností, které kontroluje přímo či nepřímo.
Dceřiné společnosti společnosti Viterra:
Viterra Energy Services s.r.o., která podniká v oblasti dodávky, montáže a oprav měřící a regulační techniky, včetně poskytování služeb odečtu a rozúčtování dat o spotřebě tepla, teplé a studené vody.
EWT-SERVIS s.r.o., jejíž hlavní činností je topenářství, vodoinstalatérství, prodej, opravy a montáž měřící a regulační techniky, včetně poskytování služeb odečtu a rozúčtování dat o spotřebě tepla a teplé a studené vody.
CALMET s.r.o., která podniká v oblasti projektování regulačních a měřících zařízení v investiční výstavbě, odečtu a rozúčtování dat o spotřebě tepla, teplé a studené vody, topenářství a vodoinstalatérství.
CALMET BRNO s.r.o., jejíž hlavní činností je prodej, opravy a montáž regulační techniky, včetně odečtu a rozúčtování dat o spotřebě tepla, teplé a studené vody.
DATERM spol. s r.o., podniká v oblasti výroby měřící, regulační a tepelné techniky.
Dále na českém trhu podnikají dceřiné společnosti firmy Viterra AG, která je mateřskou společností účastníka řízení. Těmito společnostmi jsou Viterra Česká s.r.o., podnikající v oblasti správy a projektového managementu nebytových prostor, a Komerční zóna Rudná a.s., jejíž činnost je soustředěna na oblast správy nemovitostí s nebytovými prostory a poskytování s tím související služby.
RAPP podniká v oblasti dodávek, montáže a servisu výrobků na měření a regulaci spotřeby tepla, teplé a studené vody a v oblasti provádění odečtu a rozúčtování o spotřebě energií. Je kontrolována společností RAPP Wärmetechnik AG, která je jednou z nejvýznamnějších společností ve Švýcarsku nabízející služby v oblasti odečtu a rozúčtování tepla, teplé a studené vody.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na území ČR na dvou trzích, které byly pro účely tohoto rozhodnutí určeny jako trhy relevantní.
Prvním relevantním trhem je trh poskytování služeb v oblasti odečtu a rozúčtování spotřeby tepla a teplé a studené vody . Tohoto trhu se účastní oba spojovaní soutěžitelé, podíl společnosti RAPP činí .. % a podíl společnosti Viterra, která se daného trhu účastní prostřednictvím svých dceřiných společností, dosahuje .. %. Společně tedy spojením vzniká postavení na relevantním trhu s podílem ..%, což nepředstavuje vznik dominantního postavení soutěžitele na trhu.
Druhým relevantním trhem je trh prodeje, montáže a údržby měřící a regulační techniky v oblasti spotřeby tepla a teplé a studené vody . Tohoto trhu se účastní oba spojovaní soutěžitelé, podíl společnosti RAPP činí % a podíl společnosti Viterra, které se daného trhu účastní prostřednictvích svých dceřiných společností, dosahuje . %. Společně tedy spojením vzniká postavení na relevantním trhu s podílem .. %, což nepředstavuje vznik dominantního postavení soutěžitele na trhu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 31.12.01
Rozhodnutí obdrží:
Jaroslav Melzer
Advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1