UOHS S146/2008
Rozhodnutí: S146/2008/KS-12126/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MICHEL THIERRY SA/FEZKO a.s./FEZKO SERVIS, a.s.
Účastníci FEZKO a.s. MICHEL THIERRY SA FEZKO SERVIS, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 19. 6. 2008

S 146/2008/KS-12126/2008/840
V Brně dne 19. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 146/2008, zahájeném dne 20. května 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti MICHEL THIERRY SA, se sídlem Francouzská republika, Laroque D´Olmes, rue Denis Papin, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Noskem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií uzavřené dne [ obchodní tajemství ] mezi společností STARK B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, jako prodávajícím, a společností MICHEL THIERRY SA, se sídlem Francouzská republika, Laroque D´Olmes, rue Denis Papin, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost MICHEL THIERRY SA získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FEZKO a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 25124668 a akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FEZKO SERVIS, a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 46679073, a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek oslovených soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2008 ze dne 4. června 2008.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí na spojením dotčeném trhu či jsou v pozici odběratelů spojujících se soutěžitelů, k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení. Tyto informace byly zohledněny v rámci posouzení spojení. I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií , jež byla uzavřena dne [ obchodní tajemství ] mezi společností STARK B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 (dále jen STARK B.V. ), jako prodávajícím, a společností MICHEL THIERRY SA, se sídlem Francouzská republika, Laroque D´Olmes, rue Denis Papin (dále jen MICHEL THIERRY ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost MICHEL THIERRY akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FEZKO a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 25124668 (dále jen FEZKO ), a akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FEZKO SERVIS, a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 46679073 (dále jen FEZKO SERVIS ), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat.
5. Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FEZKO a akcií představujících [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FEZKO SERVIS získá společnost MICHEL THIERRY možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost těchto společností. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. S ohledem na skutečnost, že nabytí kontroly nad společnostmi FEZKO a FEZKO SERVIS představuje jednu časově a věcně související transakci, k níž dochází na základě jednoho a téhož smluvního dokumentu, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost MICHEL THIERRY je společností založenou podle francouzského právního řádu, která je společně nepřímo kontrolována ze strany společnosti Deutsche bank AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, a investičních fondů MatlinPatterson Global Opportunities Partners II. L.P., se sídlem ve Spojených státech amerických. Deutsche Bank AG je činná v oblasti bankovnictví, přičemž na území České republiky působí prostřednictvím své organizační složky se sídlem v Praze. MatlinPatterson Global Opportunities Partners II. L.P. je investiční fond, který na území České republiky působí zcela marginálně. Společnost MICHEL THIERRY podniká především v oblasti výroby a prodeje textilních vláken a kůže určených pro interiéry osobních a užitkových automobilů, které dodává především na území Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP ) [1] a v menší míře do oblasti Jižní a Severní Ameriky. Jednotlivé výrobní závody společnosti MICHEL THIERRY jsou rozmístněny ve Španělsku, Francii, Rumunsku a rovněž v Brazílii a Mexiku, přičemž na území České republiky nemá tato společnost žádné výrobní závody a rovněž nekontroluje na tomto území žádného soutěžitele.
9. Před uskutečněním spojení jsou nabývané společnosti FEZKO a FEZKO SERVIS kontrolovány společností STARK B.V. Předmětem podnikání společnosti FEZKO je zejména výroba textilních vláken a tkanin, konečná úprava textilií a výroba textilních výrobků určených především pro automobilový průmysl (zejm. textilie pro potahy sedadel, dveřní výplně, hlavové opěrky, loketní opěrky, zadní plata a gumotextilní koberečky) a v menším rozsahu též pro výrobce ostatních dopravních prostředků (autobusů, vlaků či letadel). Společnost FEZKO je jediným společníkem ve společnostech FEZKO Slovakia, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, a Fezko Spain, S.L., se sídlem Španělské království (dále jen skupina FEZKO ). Dodávky skupiny FEZKO směřují zejména na český trh [2] , ale i do dalších zemí EHP jako je Španělsko, Slovensko, Německo, Polsko, Portugalsko aj. [3]
10. Společnost FEZKO SERVIS zajišťuje správu nemovitostí, a to převážně průmyslových areálů v oblasti Strakonic. Jedná se především o zajišťování služeb na bázi tzv. facility managementu pro nájemce pronajímaných objektů, jako jsou například ostraha areálů a provoz vstupní recepce, požární ostraha areálů, distribuce interních a externích poštovních zásilek, provoz telefonní ústředny, dodávky všech druhů paliv a energie, technologické a pitné vody, provoz topných, klimatizačních a vzduchotechnických systémů, osobní a nákladní doprava. III. Relevantní trh
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaná společnost FEZKO , stejně tak i společnost MICHEL THIERRY jsou činné zejména v oblasti výroby a prodeje textilií a tkanin, případně kůže, které jsou určeny do interiérů dopravních prostředků, zejména osobních a užitkových automobilů vyráběných v automobilových závodech na území EHP. Naproti tomu společnost FEZKO SERVIS se zabývá činností v oblasti správy nemovitostí, které pronajímá jednak společnosti FEZKO a jednak nezávislým podnikatelským subjektům; v této oblasti společnost MICHEL THIERRY nepůsobí.
14. Činnost spojujících se soutěžitelů se tedy překrývá v oblasti výroby a prodeje textilií a tkanin. Nabývaný soutěžitel, společnost FEZKO, dodává textilie a tkaniny jednotlivým výrobcům dopravních prostředků především prostřednictvím dalších dodavatelů označovaných jako tzv. Tier 1 dodavatele. [4] V případě Tier 1 dodavatelů se jedná zpravidla o výrobce sedadel, dveřních výplní apod., kteří používají textilie a tkaniny dodávané v běžných metrech jako polotovar pro výrobu finálních dílů, jež následně dodávají výrobcům dopravních prostředků. Podstatná část dodávek výrobků FEZKO směřuje prostřednictvím největšího Tier 1 dodavatele, společnosti Johnson Controls automobilové součástky k.s. [5] , do automobilky ŠKODA AUTO a.s. Mezi další významné konečné odběratele interiérových textilií patří další automobilky jako jsou například DaimlerChrysler (prostřednictvím společnosti Sněžka, výrobní družstvo Náchod), Ford, Volkswagen, MAN (Tier 1 dodavatelem je GHE Happich CZ s.r.o.), dále Renault Trucks, Opel, Suzuki, které mají své montážní závody umístněny v zahraničí, např. ve Španělsku, Spolkové republice Německo, Slovinsku, Polsku a Portugalsku. Mezi přímé odběratele na území České republiky patří výrobce autobusů Karosa a v zanedbatelné míře jsou textilie vyráběné společností FEZKO používány pro výrobu součástí do interiérů kolejových vozidel Českých drah či letadel. Dceřiná společnost FEZKO Slovakia, s.r.o. působí na slovenském trhu jako nepřímý dodavatel automobilky KIA a společnost Fezko Spain, S.L. poskytuje služby pouze v rámci nabývané skupiny.
15. Pokud jde o charakteristiku konkrétních produktů, společnost FEZKO vyrábí pletené a tkané textilie pro interiéry dopravních prostředků, které jsou určeny na potahy sedadel, na dveřní a stropní výplně automobilů a jiných dopravních prostředků a doplňkově rovněž na převlečné potahy sedadel. Pletené a tkané textilie jsou vyráběny z umělých vláken nebo česaných přízí, které jsou dodávány společnosti FEZKO výhradně ze strany zahraničních dodavatelů (především z Dánska a Velké Britanie).
16. Navrhovatel, společnost MICHEL THIERRY, dodává textilie, tkaniva či kožené materiály určené pro automobilové interiéry výhradně prostřednictvím Tier 1 dodavatelů, své výrobky tedy nedodává v běžných metrech přímo jednotlivým automobilovým výrobcům. Jak Úřad výše uvedl, převážná většina výrobků společnosti MICHEL THIERRY je dodávána na území EHP, kde slouží jako polotovar pro výrobu finálních autodílů. Mezi nejvýznamnější odběratele těchto autodílů patří montážní závody automobilek Volkswagen, Peugot, Dacia, Toyota a General Motors. Společnost MICHEL THIERRY rovněž dodává své textilie a tkaniva pro Tier 1 dodavatele se sídlem na území České republiky, nicméně tyto subjekty dodávají následně své automobilové komponenty pro automobilové výrobní závody mimo území České republiky.
17. Co se týče charakteristiky, ceny a zamyšleného použití, nejsou textilie pro interiéry dopravních prostředků identické, srovnatelné nebo vzájemně zastupitelné s ostatními výrobky, např. běžnými oděvními textiliemi. Tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že textilie užívané pro tyto účely musí na rozdíl od ostatních výrobků především splňovat požadavky na vysokou stálobarevnost, sníženou hořlavost, pružnost a tažnost a odolnost vůči mechanickému oděru. Výrobek je navíc obvykle dodáván jako třívrstvý materiál, kde prostřední vrstvu tvoří polyuretanová pěna různé tloušťky, jež se spojuje s textilií v rámci procesu tzv. laminování. [6] Úřad se zabýval možným členěním věcně relevantního trhu v závislosti na charakteru dopravních prostředků, např. osobních a lehkých užitkových automobilů , nákladních automobilů , autobusů , vlaků a letadel . V důsledku vzájemné zastupitelnosti na straně nabídky ze strany výrobců textilií a tkaniv pro interiéry dopravních prostředků, a to s ohledem na skutečnost, že materiály, technologie i strojové vybavení při jejich výrobě jsou v podstatě shodné pro různé druhy textilií a tkaniv určených pro jednotlivé typy dopravních prostředků, není takové členění nezbytně nutné pro účely definování věcně relevantního trhu. I z tohoto důvodu Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti textilií pro interiéry dopravních prostředků pro účely posuzovaného spojení otevřenou. [7]
18. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického, kde v této souvislosti analyzoval systém dodávek a obchodních vztahů mezi výrobci textilií a tkaniv, dodavateli Tier 1 a výrobci dopravních prostředků. V této věci lze uvést, že jednotliví evropští výrobci textilií a tkaniv nerealizují své aktivity výhradně v jedné členské zemi, ale vzhledem k nízkým dopravním nákladům, faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu jsou jejich dodávky realizovány ve více členských zemích v rámci území EHP. [8] Možné širší vymezení trhu rovněž podporuje skutečnost, že přestože jsou textilie dodávány v případě výroby automobilů prostřednictvím Tier 1 dodavatelů, jsou výrobci textilií a tkaniv vybíráni přímo příslušnými výrobci dopravních prostředků, přičemž tento výběr zohledňuje požadovaný design a technické parametry pro určité modely či modelovou řadu vozů. Stejně tak obchodní podmínky, včetně ceny, za niž jsou výrobky dodávány Tier 1 dodavatelům, jsou dojednávány ze strany výrobců automobilů, kteří tak určují obchodní strategie pro své jednotlivé montážní závody působící na území EHP. Klíčovou roli v celém procesu tedy sehrávají výrobci automobilů, kteří organizují a řídí celý proces výběru dodavatelů jednotlivých komponentů a vedou veškerá jednání o smluvních podmínkách dodávek. Možnost vymezení geografického trhu šířeji, tj. územím celého EHP , byla rovněž potvrzena ze strany Úřadem oslovených subjektů [9] , nicméně také tuto otázku ponechal Úřad v tomto konkrétním případě otevřenou, a to zejména proto, že v žádné z variant možného vymezení geografického trhu nedochází k narušení hospodářské soutěže.
19. Pokud jde o oblast pronájmu nemovitostí, zejména vzhledem ke skutečnosti, že nabyvatel v této oblasti na území města Strakonic a jeho bezprostředního okolí nepůsobí a aktivity spojujících se soutěžitelů se tedy v tomto ohledu nepřekrývají, a dále vzhledem ke skutečnosti, že pronájem nemovitostí představuje v případě nabývaných soutěžitelů z hlediska jejich celkového obratu pouze okrajovou činnost, ponechal Úřad i v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu, jak z hlediska věcného, tak i geografického, v této oblasti otevřenou. IV. Dopady spojení
20. Úřad zkoumá, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřuje na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzuje tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [10]
21. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
22. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. [11] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více následujících faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; jeden ze spojujících se soutěžitelů je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů popřípadě jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.
23. V případě užšího vymezení věcně relevantního trhu jako trhu textilií pro interiéry osobních a lehkých užitkových automobilů, a to ve vztahu k území EHP, kde působí oba spojující se soutěžitelé, činil tržní podíl MICHEL THIERRY v objemovém vyjádření v roce 2007 cca [ obchodní tajemství ] % a v roce 2006 cca [ obchodní tajemství ] %. Společnost FEZKO dosahovala na předmětném trhu v roce 2007 v objemovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ]% tržního podílu a v roce 2006 cca [ obchodní tajemství ]%. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu osobních a lehkých užitkových automobilů by ve vztahu k území EHP představoval v objemovém vyjádření za uvedené období cca [ obchodní tajemství ] %.
24. V případě užšího vymezení geografického trhu jako trhu textilií pro interiéry osobních a lehkých užitkových automobilů na území České republiky, kde působí pouze nabývaná společnost FEZKO, by její tržní podíl v objemovém vyjádření dosahoval v roce 2007 cca [ obchodní tajemství ] % a v roce 2006 cca [ obchodní tajemství ] %. V případě širšího vymezení věcně relevantního trhu, tj. trhu textilií pro interiéry dopravních prostředků bez ohledu na geografický rozměr takového trhu (tj. EHP respektive území České republiky) zahrnujícího kromě osobních a lehkých užitkových automobilů i další druhy dopravních prostředků (včetně kolejových vozidel a letadel), by byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů výrazně nižší.
25. Na trhu textilií pro interiéry osobních a lehkých užitkových automobilů působí na území EHP i další celoevropští soutěžitelé, např. společnosti nadnárodní skupiny AUNDE Kulmbach GmbH/De Witte SA (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl), Guilford Deutschland GmbH (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl), TREVES (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl), BORGSTENA (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl), Eybl International AG (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl). V případě území České republiky, kromě společnosti FEZKO, pochází ostatní dodávky interiérových textilií pro automobilky na území České republiky (ŠKODA AUTO a.s. a TPCA) z dovozu, například ze strany společností AUNDE Kulmbach GmbH (pro ŠKODA AUTO a.s.) a TREVES (pro ŠKODA AUTO a.s. a TPCA), De Witte SA (TPCA).
26. Z hlediska úrovně koncentrace trhu textilií pro interiéry osobních vozidel na území EHP dle HHI se jedná o trh středně koncentrovaný před i po případném nabytí kontroly nad společnostmi FEZKO A FEZKO SERVIS, neboť úroveň HHI je v rozmezí 1000 až 2000. Nicméně s ohledem na relativně malý nárůst tržního podílu spojením vzniklého subjektu (nárůst o [ obchodní tajemství ] %) bude změna úrovně koncentrace před a po uskutečnění navrhované transakce v případě hodnoty rozdílu indexu HHI (tzv. delta) nižší než 250. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na úroveň koncentrace trhu nevzbuzuje prima facie obavy z narušení soutěžního prostředí. Rovněž ani výše popsané faktory, které by mohly vyvrátit domněnku absence narušení soutěžního prostředí, nejsou v tomto případě dány, neboť žádný ze spojujících se soutěžitelů nepředstavuje potenciálního či na trh nově vstoupivšího soutěžitele či inovátora (tržní podíly nabývaných společností jsou v čase stabilní, resp. mírně klesající), nedisponuje na trhu podílem převyšujícím 50 % a ani nepředstavuje soutěžitele, který by svým individualistickým přístupem k působení na trhu dříve či potenciálně narušoval koordinované chování ostatních soutěžitelů na trhu.
27. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojením vzniklého subjektu, Úřad konstatuje, že celosvětový obrat MICHEL THIERRY činí cca 4,1 mld. Kč. [12] V důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů nedochází k výraznému posílení postavení MICHEL THIERRY z důvodu, že obrat nabývaných společností je cca 1,4 mld. Kč, tj. nižší než 2 % celkového obratu skupiny v jejichž rámci MICHEL THIERRY působí. Dále je třeba uvést, že v případě konkurenčních subjektů se jedná o celosvětově působící podnikatelské skupiny rovněž disponující významnou hospodářskou a finanční silou.
28. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
29. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how.
30. V této souvislosti Úřad konstatuje, že vstup na relevantní trhy není limitován žádnými omezeními v podobě kvót či státní regulace, ani nejsou nezbytná práva průmyslového nebo duševního vlastnictví, licence apod. Rovněž tak veškeré suroviny, materiály a potřebné strojní vybavení jsou dostupné a přístup ke zdrojům tak na předmětném trhu nepředstavuje žádnou překážku.
31. V souvislosti s hospodářskou a finanční silou, je třeba poukázat i na významnou hospodářskou a finanční sílu odběratelů interiérových textilií pro dopravní prostředky (tzv. buying power ), která dokáže zajistit dostatečný stupeň hospodářské soutěže na spojením dotčeném trhu. Jedná se totiž většinou o nadnárodní výrobce dopravních prostředků, kteří disponují silnou vyjednávací pozicí omezující případné zneužití silného postavení spojením vzniklého subjektu v oblasti výroby interiérových textilií.
32. Trh textilií pro interiéry osobních vozidel v případě alternativního vymezení geografického trhu územím České republiky je s ohledem na výši tržního podílu společnosti FEZKO trhem, který lze z pohledu úrovně koncentrace trhu dle ukazatele HHI hodnotit jako velmi koncentrovaný, na kterém však v důsledku spojení nedochází ke změně úrovně koncentrace, neboť MICHEL THIERRY jako dodavatel produktů pro automobilové výrobce na území České republiky nepůsobí. S ohledem na skutečnost, že nedochází k nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů na takovém trhu na území České republiky, nevzbuzuje posuzované spojení soutěžitelů obavy z narušení soutěžního prostředí ani v tomto ohledu.
33. Za účelem zjištění možnosti volby odběratelů a dodavatelů spojujících se soutěžitelů Úřad rovněž oslovil společnosti poptávající produkty spojujících se soutěžitelů, tj. Tier 1 odběratele, a některé výrobce dopravních prostředků. Oslovení soutěžitelé Úřadu potvrdili, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí.
Závěr
34. V návrhu na povolení spojení soutěžitelů společnost MICHEL THIERRY požádala, aby předmětné spojení soutěžitelů Úřad povolil včetně omezení, která jsou součástí listiny zakládající posuzované spojení soutěžitelů, neboť tato omezení představují omezení, která přímo souvisejí se spojením a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
35. K tomu Úřad uvádí, že odpovědnost za posouzení splnění materiálních podmínek stanovených v § 17 odst. 2 zákona leží plně na stranách transakce. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak přijatá opatření, i kdyby jinak splňovala znaky zakázané dohody narušující soutěž podle § 3 odst. 1 zákona, jsou ze zákona kryta rozhodnutím o povolení spojení.
36. S ohledem na postavení spojením vzniklého subjektu v rámci EHP i v České republice, vzhledem k existenci významných konkurenčních subjektů, stejně tak i odběratelů disponujících silnou vyjednávací pozicí na trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Nosek
adv. kanc. Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1

[1] Podíl dodávek do oblasti EHP představuje cca [ obchodní tajemství ] %.
[2] Jedná se podíl na obratu ve výši [ obchodní tajemství ] %.
[3] Dodávky do oblasti EHP, včetně České republiky, tvoří cca [ obchodní tajemství ] % celkových dodávek.
[4] Pouze malá část textilií a tkanin ze strany FEZKO ve výši cca [ obchodní tajemství ] % je dodávané přímo jednotlivým výrobcům dopravních prostředků.
[5] Tato společnost patří do celosvětově působící skupiny Johnson Controls, Inc., jež dodává součásti pro automobilové výrobce více než 40 různých značek vozidel.
[6] Jedná se o proces natavení vrchní i spodní textilie plamenem a spojení z polyuretanovou pěnou.
[7] K obdobnému závěru došel Úřad v rámci rozhodnutí č.j. S 327/2007/KS-23422/2007/840 ve věci spojení soutěžitelů RPG Automotive a.s./FEZKO/FEZKO SERVIS , kde otázku konečné vymezení věcně relevantního trhu nechal otevřenou
[8] Obdobně jako v případě spojujících se soutěžitelů.
[9] Úřad rovněž ve své předchozí rozhodovací praxi v předmětné oblasti, č.j. S 327/2007/KS-23422/2007/840 RPG Automotive a.s./ FEZKO/ FEZKO SERVIS, nevyloučil možnost širšího vymezení geografického trhu s ohledem na celoevropský systém dodávek automobilových komponentů pro výrobce automobilů jako trhu celého území EHP.
[10] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
[11] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.
[12] V případě připočtení obratu kontrolujících mateřských společností by tento přesahoval výši 1 014 mld. Kč.