UOHS S146/2003
Rozhodnutí: OF/S146/03-3179/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Gevotim Canada SPRL a Primus NV a Beltron Wastechniek BV
Účastníci Beltron Wastechniek BV, se sídlem Laagjesweg 44, Rotterdam, Nizozemí Gevotim Canada SPRL, se sídlem 140 Avenue Louise, 1050 Brusel, Belgie Primus NV, se sídlem Heulestraat 51, Gullegem, Belgie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 146/03-3179/03 V Brně dne 27. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 146/03, zahájeném dne 28. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Gevotim Canada SPRL, Louizalaan 140, Brusel, Belgické království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátkou, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 18. července 2003 mezi společnostmi Lufran NV, se sídlem Heulestraat 51, Gullegem, Belgické království, Imho NV, se sídlem Hille 186, Zwevezele, Belgické království, panem Lucem Van Hollebekem, bytem Heulsekasteelstraat 13, Kortrijk, Belgické království, panem Frankem Van Hollebekem, bytem Zonnewende 6, Kortrijk, Belgické království, a paní Ann Van Hollebeke, bytem Nederholbeekstraat 65, Maarkedal, Belgické království, jako prodávajícími, a společností Gevotim Canada SPRL, jako kupujícím, v jejímž důsledku má kupující nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Primus NV, a jejím prostřednictvím akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Beltron Wastechniek NV, se sídlem Laagjesweg 44, Rotterdam, Nizozemské království, a tím i získat možnost přímo kontrolovat společnost Primus NV, jakož i nepřímo kontrolovat společnost Beltron Wastechniek NV, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smluv zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2003 ze dne 13. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 18. července 2003 mezi společnostmi Beltron Wastechniek NV, se sídlem Laagjesweg 44, Rotterdam, Nizozemské království (dále jen "Beltron"), panem Lucem Van Hollebekem, bytem Heulsekasteelstraat 13, Kortrijk, Belgické království (dále jen "pan L. Hollebeke"), panem Frankem Van Hollebekem, bytem Zonnewende 6, Kortrijk, Belgické království (dále jen "pan F. Hollebeke"), a paní Ann Van Hollebeke, bytem Nederholbeekstraat 65, Maarkedal, Belgické království (dále jen "paní A. Hollebeke"), jako prodávajícími, a společností Primus NV, se sídlem, Heulestraat 51, Gullegem, Belgické království (dále jen "Primus"), jako kupujícím, nabude společnost Primus akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Beltron a tím získá možnost její přímé kontroly.
S ohledem na skutečnost, že společnosti Primus a Beltron jsou před realizací předmětné transakce součástí jedné ekonomické struktury, tzn. jsou přímo či nepřímo kontrolovány stejným soutěžitelem, není splněna podmínka samostatnosti spojujících se soutěžitelů požadovaná v § 12 zákona, to znamená, že získání možnosti kontrolovat společnost Beltron ze strany společnosti Primus nezakládá samostatné spojení soutěžitelů dle § 12 a násl. zákona.
Současně na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 18. července 2003 mezi společnostmi Lufran NV, se sídlem Heulestraat 51, Gullegem, Belgické království (dále jen "Lufran"), Imho NV, se sídlem Hille 186, Zwevezele, Belgické království (dále jen "Imho"), panem L. Hollebekem, panem F. Hollebekem, a paní A. Hollebeke, jako prodávajícími, a společností Gevotim Canada SPRL, se sídlem Louizalaan 140, Brusel, Belgické království (dále jen "Gevotim"), jako kupujícím, nabude společnost Gevotim akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Primus, čímž získá možnost přímo kontrolovat tuto společnost, a v konečném důsledku i možnost nepřímo kontrolovat společnost Beltron.
Výše popsaná koupě akcií společnosti Primus představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, přesahuje hranici 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Přestože navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů uskutečněné v zahraniční, je, zejména vzhledem k existenci dceřiných společností působících na území České republiky a tím jejich účasti na hospodářské soutěži tamtéž, dána teritoriální působnost zákona podle ustanovení § 1 odst. 3, a tedy i působnost Úřadu dané spojení soutěžitelů posoudit a rozhodnout v dané věci. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Gevotim je investiční společnost, která byla založena a zapsána do obchodního rejstříku v Belgii za účelem uskutečnění navrhované transakce. Kontrolu nad společností Gevotim vykonává holandská holdingová společnost Covoteg CV. Obě společnosti patří do tzv. skupiny Adlinger a jsou kontrolovány společností Irrevocable Trust Gerharda R. Adlingera, investiční společností, jejímž prostřednictvím zákazníci investují do různých společností. Investování se typicky zaměřuje na získání nezávislých nebo rodinných podniků s cílem zvýšit jejich ziskovost. Každá investice je prováděna a spravována samostatně, je pro ni vytvořena speciální investiční společnost (jako např. Covoteg CV), která poté použije vložené prostředky na to, aby získala (i) v akciové transakci akcie nabývaného subjektu, nebo (ii) v majetkové (podílové) transakci cenné papíry subjektu, který pak bude nabývat majetek prodávající společnosti.
Společnost Irrevocable, jež je nástupnickou společností zaniklé společnosti Intangible, doposud získala většinové podíly v řadě společností v USA a Evropě, např. Anlagenbau Austria and MCE Voest (působí v oblasti inženýringu, správy zařízení a průmyslových služeb), CyberAlert (poskytování služeb monitorování internetu), Ethox Corp. (vývoj, výroba a sterilizace jednoúčelových zdravotnických přístrojů), Global Graphics (výroba a vývoj tiskového vybavení a softwaru pro grafické zobrazování), Laboratoires BTT (farmaceutická balení a výroba léků), Leobersdorfer Maschinenfabrik AG (výrobce průmyslových pistolových kompresorů), Proterion Corp. (výrobce vědeckých nástrojů na měření fyzikálních a molekulárních vlastností), Xanalys (výroba softwaru pro management informací), T.M. Window and Door (hliníková vnější okna a dveře), Thona Group (výrobce gumárenských směsí).
V České republice působí skupina Adlinger prostřednictvím následujících dceřiných společností:
Cardamine, s.r.o., se sídlem Pražská 109, Jevany-společnost v současné době nevyvíjí žádnou činnost a jejím formálním předmětem činnosti je pronájem nemovitostí;
THONA s.r.o., se sídlem Dobrovského 22b, Olomouc-je 100% dceřinou společností společnosti Cardamine, s.r.o., a její hlavní podnikatelskou činností je výroba gumárenských směsí, a to zejména pro automobilový průmysl;
MAB Anlagenbau Bohemia, s.r.o., se sídlem Štětkova 18, Praha 4-tato společnost nevyvíjí aktivní činnost;
MCE VOEST Czech republic, s.r.o., se sídlem Netovická 538, Slaný-zabývá se podnikatelskou činností v oblasti inženýringu, správy zařízení a průmyslových služeb.
Společnost Primus je součástí skupiny soutěžitelů Primus, vlastněných rodinou Hollebeke, která je organizována kolem dvou holdingových společností-Lufran a Beltron. Skupina Primus působí v oblasti výroby a distribuce zařízení pro prádelny. V současnosti se zaměřuje na výrobu zařízení pro prádelny, zejména na průmyslové pračky a velké žehlící stroje. Součástí skupiny Primus je nyní i společnost Beltron , která je společností holdingového typu. V České republice založila skupina Primus společnost INTERNATIONAL VICTOR COMPANY, a.s., se sídlem Nádražní 335, Fulnek (dále jen "IVC"). IVC se zabývá prodejem výrobků ostatních společností v rámci skupiny Primus na východoevropských trzích, rovněž poskytuje administrativní a technické služby ostatním společnostem skupiny, včetně pronájmu zařízení a vybavení. Značná část výzkumu a vývoje skupiny probíhá rovněž v zařízeních společnosti IVC. Skupina Primus dále kontroluje v České republice, a sice prostřednictvím společnosti Beltron, tyto dceřiné společnosti:
WAMAC s.r.o., se sídlem Švédská 451, Fulnek-je hlavní výrobní společností skupiny Primus a zabývá se výrobou praček a průmyslových žehlících strojů, rovněž zahájí výrobu bubnových sušiček;
V.I. REAL s.r.o., se sídlem Místecká 1116, Příbor-předmětem činnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí a poskytování s tím souvisejících služeb a propagační činnost. Zabývá se zejména správou nemovitostí skupiny Primus v České republice;
V.I. CZ, a.s., se sídlem Za klášterem 605, Fulnek-hlavní činností společnosti je správa nové výrobní haly, která je postavena na stávajícím pozemku skupiny Primus v České republice.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, popř. trhy, který bude spojením dotčen, a následně posoudí, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů na takovém trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V případě posuzovaného spojení se činnosti spojujících se soutěžitelů na území České republiky nepřekrývají. Posuzovaným spojením soutěžitelů nedochází vzhledem k jeho konglomerátnímu charakteru k vertikální ani horizontální integraci, neboť oba spojující se subjekty působí v rámci České republiky i celosvětově v odlišných oblastech. Dotčeny jsou prostřednictvím českých dceřiných společností (i) ze strany skupiny Primus oblast výroby a prodeje profesionální prádelenské techniky, a (ii) ze strany skupiny Adlinger výroba gumárenské směsi pro účely prodeje třetím osobám a oblast inženýringu, správy budov a poskytování průmyslových služeb.
Kontrola je v rámci navrhované transakce získávána společností Gevotim nad společností Primus a jejím prostřednictvím nad společností Beltron, z čehož vyplývá, že za dotčený trh ve smyslu zákona lze považovat trh profesionální prádelenské techniky. Podle názoru účastníka řízení je možno relevantní trh vymezit po stránce věcné jako trh prádelenské techniky s kategoriemi (i) profesionální prádelenské pračky, (ii) profesionální sušičky a (iii) průmyslové žehlící stroje, přičemž na žádném z nich skupina Primus nemá tržní podíl vyšší než [ obchodní tajemství ] %. V rámci těchto kategorií lze rozlišovat další segmenty, které ale nepředstavují samostatné výrobkové trhy. Např. v rámci kategorie profesionální prádelenské pračky lze dále rozlišovat pračky s předním či horním plněním, pevně umístněné či volně stojící, dále dle kapacity, rychlosti otáček apod. K podobnému rozlišení dospěla v rámci trhu s domácími pračkami i Evropská komise 1 , kdy zároveň konstatovala, že trh praček lze sice rozdělit do mnoha segmentů dle jejich technických vlastností, což ale není důvodem pro vymezení samostatných relevantních trhů. Tvoří tak jeden výrobkový trh v rámci západních zemí, kde nemá používání praček žádný jiný možný substitut.
V případě posuzovaného spojení tedy není nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu s konečnou platností, neboť spojení soutěžitelů je konglomerátního charakteru, aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci vedoucí ke zvýšení tržního podílu subjektu vzniklého spojením. Předmětným spojením zároveň nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly vznikajícího subjektu. V oblasti dotčené spojením působí i další soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potenciálních konkurentů na trh v České republice. Případné spojení soutěžitelů tak nezvýší jejich tržní sílu v dotčených oblastech a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková, advokátka
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1
Právní moc: 15. září 2003
1 Rozhodnutí ve věci č. IV.F.1/36.718. CECED z ledna 1999.