UOHS S145/2004
Rozhodnutí: OF/S145/04-3739/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů BOHEMIA CARGO s.r.o., CM TRANSPORT TACHOV s.r.o., ČSAD Hodonín a.s., JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., pan Vladimír Šmídl a EURALOG s.r.o.
Účastníci BOHEMIA CARGO s.r.o., se sídlem Chmelnická 98, Děčín XII, IČ: 25025571 CM TRANSPORT TACHOV s.r.o., se sídlem Oldřichovská 1530, Tachov, IČ: 62619969 ČSAD Hodonín a.s., se sídlem Brněnská 48, Hodonín, IČ: 49447769 JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284, Jihlava, IČ: 60730871 PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., se sídlem Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ: 46350667 Vladimír Šmídl, bytem Čs. armády 991, Žamberk
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 145/04-3739/04
V Brně dne 23. prosince 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 145/04, zahájeném dne 7. října 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o., se sídlem Chmelnická 98, Děčín XII, IČ: 25025571, CM TRANSPORT TACHOV s.r.o., se sídlem Oldřichovská 1530, Tachov, IČ: 62619969, ČSAD Hodonín a.s., se sídlem Brněnská 48, Hodonín, IČ: 49447769, JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284, Jihlava, IČ: 60730871, PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., se sídlem Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ: 46350667, a pan Vladimír Šmídl, bytem Čs. armády 991, Žamberk, ve správním řízení zastoupení panem Romanem Titzem, bytem Zemědělců 1, Tuchlovice, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Založení nového soutěžitele, společnosti EURALOG s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 27122441, k němuž má dojít na základě Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným EURALOG s.r.o. uzavřené dne 14. října 2003 společnostmi BOHEMIA CARGO s.r.o., se sídlem Chmelnická 98, Děčín XII, IČ: 25025571, CM TRANSPORT TACHOV s.r.o., se sídlem Oldřichovská 1530, Tachov, IČ: 62619969, ČSAD Hodonín a.s., se sídlem Brněnská 48, Hodonín, IČ: 49447769, JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284, Jihlava, IČ: 60730871, PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., se sídlem Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ: 46350667, a panem Vladimírem Šmídlem, bytem Čs. armády 991, Žamberk, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, společenské smlouvy o založení nového soutěžitele, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad posuzovanou transakcí zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2004 ze dne 20.10.2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému založení nového soutěžitele neobdržel. Notifikační podmínky
Úřad zahájil dne 7. října 2004 na návrh společností BOHEMIA CARGO s.r.o., se sídlem Chmelnická 98, Děčín XII, IČ: 25025571 (dále jen "Bohemia Cargo"), CM TRANSPORT TACHOV s.r.o., se sídlem Oldřichovská 1530, Tachov, IČ: 62619969 (dále jen "CM Transport"), ČSAD Hodonín a.s., se sídlem Brněnská 48, Hodonín, IČ: 49447769 (dále jen "ČSAD Hodonín"), JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284, Jihlava, IČ: 60730871 (dále jen "Jipocar"), PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., se sídlem Pod Hájem 97, Králův Dvůr, IČ: 46350667 (dále jen "Probo"), a pana Vladimíra Šmídla, bytem Čs. armády 991, Žamberk (dále jen "pan Šmídl"), správní řízení č.j. S 145/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona.
Navrhovatelé uzavřeli dne 14. října 2003 "Společenskou smlouvu o založení společnosti s ručením omezeným EURALOG s.r.o." (dále jen "Společenská smlouva"), na základěkteré bylazaložena společnostEuralog. SpolečnostiBohemia Cargo, CM Transport, ČSAD Hodonín, Jipocar, Probo a pan Šmídl jsou jedinými společníky nově založené společnosti, přičemž každý na společném podniku drží stejný obchodní podíl ve výši 1/6.
Právní rozbor
Společnost Bohemia Cargo je českou společností s ručením omezeným kontrolovanou panem Janem Kučerou a působící v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy a zasilatelství. Společnost Bohemia Cargo dále kontroluje společnost KIMA Transport, s.r.o. zabývající se mezinárodní a tuzemskou přepravou.
Společnost CM Transport je českou společností s ručením omezeným, jejímiž společníky jsou pan Milan Čmiko (80% podíl) a paní Lenka Dušková (20% podíl). Společnost CM Transport působí v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy a zasilatelství a nekontroluje již žádné další soutěžitele.
Společnost ČSAD Hodonín je českou akciovou společností, jejímiž akcionáři jsou pan František Luža, pan Martin Mikl, pan Jaroslav Jurnikl, pan Dalibor Kolmaš, pan František Kyncl a pan Vladimír Röss (jednotlivě vlastnící 16,66% akciový podíl). Společnost ČSAD Hodonín působí v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy a zasilatelství a kontroluje následující společnosti: ČSAD Hodonín-Slovakia s.r.o. (překlad nákladů a skladování), ČSAD TES s.r.o. v likvidaci (vnitrostátní zasilatelství) a Jasped s.r.o. v likvidaci (mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství).
Společnost Jipocar je českou společností s ručením omezeným kontrolovanou panem Petrem Prokopem. Společnost Jipocar působí v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy a zasilatelství a nekontroluje již žádné další soutěžitele.
Společnost Probo je českou společností s ručením omezeným kontrolovanou panem Zdeňkem Procházkou prostřednictvím společnosti PROBO GROUP a.s. Společnost Probo působí v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy a zasilatelství a nekontroluje již žádné další soutěžitele.
Pan Šmídl (Vladimír Šmídl-TRANSPORT Žamberk) působí rovněž v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy a zasilatelství, a to mj. prostřednictvím společností Šmídl s.r.o. (mezinárodní a tuzemská přeprava) a Šmídl Transport spol. s r.o. (mezinárodní kamionová přeprava).
Společnost Euralog je českou společností s ručením omezeným, jejímiž podílníky jsou všichni výše uvedení zakladatelé. Předmětem podnikání společnosti Euralog je dle výpisu z obchodního rejstříku technická činnost v dopravě, zasilatelství, zprostředkování služeb a obchodu, velkoobchod, skladování zboží a manipulace s nákladem, reklamní činnost a marketing. Společnost Euralog nekontroluje žádné soutěžitele.
Úřad nejprve zkoumal, zda předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu. V ustanovení § 12 odst. 4 zákona je uvedeno, že spojením soutěžitelů podle odstavce 3 (získání kontroly) je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem (dále jen "společně kontrolovaný podnik"), který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. V navazujícím ustanovení odst. 5 téhož paragrafu je uvedeno, že vznik společné kontroly nad společně kontrolovaným podnikem, jehož účelem je koordinace soutěžního chování osob jej kontrolujících, kteří zůstanou na trhu i nadále nezávislými soutěžiteli, se posuzuje jako dohoda soutěžitelů podle hlavy druhé zákona a zkoumá se tedy v tom směru, zda se nejedná o dohodu narušující soutěž podle § 3 odst. 1 zákona.
Aby založení nového soutěžitele bylo posuzováno jako spojení podle § 12 odst. 4 zákona, musejí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé nový soutěžitel musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé musí mít koncentrativní charakter. O koncentrativní společný podnik jde tehdy, jestliže tento vykonává na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu, a jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již nepůsobí samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku. Jestliže tedy o obchodních aktivitách nového soutěžitele nerozhodují společně všichni zakladatelé, nebo není-li nový soutěžitel typem koncentrativního společného podniku, nejde o spojení ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
Při hodnocení splnění kritérií uvedených v předchozím odstavci, a tudíž určení, zda se v případě předmětné transakce jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, vychází Úřad zejména z posouzení toho, zda všichni zakladatelé nového soutěžitele vykonávají nad tímto společnou kontrolu, zda stále působí samostatně v téže oblasti podnikání, je-li fungování společně kontrolovaného podniku postaveno na trvalých základech a plní-li všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a to takové funkce, které na stejném trhu plní ostatní srovnatelné společnosti; v tomto smyslu musí mít společný podnik přístup k dostatečným zdrojům (finance, zaměstnanci, aktiva, vedoucí pracovníci) pro svoji činnost a musí též poskytovat významnou část svých služeb volně na trhu i jiným subjektům, než pouze svým zakladatelům. Úřad rovněž posuzuje, zda založení společného podniku bude mít za následek trvalou změnu struktury zúčastněných společností.
Šetření Úřadu nicméně prokázalo, že není splněna již podmínka společné kontroly ze strany zakládajících společností společnosti Euralog. Jak již bylo uvedeno, společnost Euralog založilo celkem 6 subjektů, z nichž každý vlastní ve společnosti Euralog obchodní podíl ve výši 1/6. Vztahy mezi zakladateli jsou upraveny Společenskou smlouvou, z níž mj. vyplývá, že žádný ze společníků nebude mít zvláštní hlasovací práva nebo právo veta (každý společník má 1 hlas na každých 1000,-Kč svého vkladu). Strategická rozhodnutí nově založeného podniku budou přijímána jeho valnou hromadou a pravidla prousnášeníschopnost apřijímání rozhodnutívalné hromady se nebudou odchylovat od obecné úpravy stanovené obchodním zákoníkem. Pro přijetí rozhodnutí zásadního významu bude tedy zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů. Této úrovně jednak nedosáhne samostatně kterýkoli ze společníků, nikdo tedy nebude vykonávat kontrolu výlučnou, a ani neexistují žádné další právní či faktické skutečnosti, ze kterých by vyplýval výkon kontroly společné. Všichni zakladatelé tak budou o obchodníchaktivitách novězaloženého podnikurozhodovat jednotlivě,každýprostřednictvím svých hlasovacích práv.
Z hlediska posouzení toho, jestli má společnost Euralog povahu společného podniku koncentrativního typu či nikoli, má zásadní význam zjištění, zda se jedná o samostatně fungující ekonomickou jednotku.
Z podkladů zaslaných Úřadu v rámci předmětné transakce však vyplývá, že ani tato podmínka není naplněna. Společnost Euralog byla založena především s cílem koordinovat aktivity svých zakladatelů, mj. poskytovat své služby výhradně společnostem uvedeným ve "Smlouvě o spolupráci a poskytování služeb v oblasti dopravy a logistiky" uzavřené dne 18. května 2004 mezi společností Euralog a jejími zakladateli. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Úřad již dále podrobněji nezabýval otázkou naplnění dalších podmínek nutných pro posouzení navrhované transakce jako spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Úřad v daném řízení dospěl k závěru, že navrhovaná transakce, založení společnosti Euralog, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, neboť nejsou splněny podmínky aplikace ustanovení § 12 odst. 4 zákona, a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že navrhovaná transakce nepodléhá povolení, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Roman Titz
Zemědělců 1
273 02 Tuchlovice
PM: 13. 1. 2005