UOHS S145/2003
Rozhodnutí: OF/S145/03-3652/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. a Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o.
Účastníci SwietelskyBaugesellschaft m.b.H., se sídlem Edlbacherstrasse 10, Linec, Rakousko Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 145/03-3652/03 V Brně dne 10. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 145/03, zahájeném dne 25. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., se sídlem Edlbacherstrasse 10, Linec, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Monikou Wetzlerovou, advokátkou, se sídlem Bedřicha Smetany 2, Plzeň, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., se sídlem Edlbacherstrasse 10, Linec, Rakouská republika, a Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o., se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice, IČ: 25184431, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 17. července 2003 mezi společností Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., jako nabyvatelem, a společností INFRAZET a.s., se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice, IČ: 25182366, jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o., a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/03 ze dne 6. srpna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel. V průběhu řízení Úřad oslovil některé konkurenty spojujících se soutěžitelů a asociace působící ve spojením dotčených oblastech. V jejich odpovědích však nebyly vyjádřeny žádné negativní připomínky či námitky k předmětnému spojení.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 17. července 2003 mezi společností Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. (dále jen "Swietelsky GmbH"), jako nabyvatelem, a společností INFRAZET a.s., se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice, IČ: 25182366 (dále jen "INFRAZET"), jako převodcem. V důsledku této Smlouvy má společnost Swietelsky GmbH nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o., se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice, IČ: 25184431 (dále jen "Kašparů-Koller") od jejího dosavadního vlastníka, tj. společnosti INFRAZET. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím společnost Swietelsky GmbH získá možnost přímo kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Kašparů-Koller. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Protože předmětná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, vznikla v souladu s § 15 odst. 2 zákona povinnost podat návrh na povolení předmětného spojení tomu soutěžiteli, který uskutečněním spojení získá možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Jak vyplývá z popisu předmětné transakce, je nabyvatelem kontroly v jiném soutěžiteli společnost Swietelsky GmbH, jež podala návrh na povolení předmětného spojení, jež se následně v souladu s § 21 odst. 1 zákona jediným účastníkem správního řízení č.j. S 145/03.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Navrhovatel, tj. společnost Swietelsky GmbH patří do skupiny společností činných v oblasti pozemních a inženýrských staveb (pozemní stavitelství), budování infrastruktury, poradenské a projektové činnosti ve stavebnictví, správy nemovitostí a výrobou stavebních hmot a stavebních výrobků. Vlastníkem majoritního obchodního podílu (ve výši 85 %) je společnost Dipl. Ing. Swietelsky Verwaltungsgesellschaft m. b. H., jež se zabývá správou obchodních podílů v jiných společnostech. Společnost Swietelsky GmbH přímo kontroluje na území České republiky společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., a jejím prostřednictvím společnosti Silniční stavby a.s. a Strakonická obalovna s.r.o., a Balcar-stavební spol. s r.o.
Soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a kterým je společnost Kašparů-Koller , je činný v oblasti výstavby obytných domů, občanské vybavenosti, podnikatelských objektů a čistíren odpadních vod. Společnost Kašparů-Koller je před realizací navrhovaného spojení kontrolována společností INFRAZET, která působí rovněž v oblasti stavebnictví.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, v němž je v důsledku spojení získávána možnost kontroly, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti Kašparů-Koller.
Jak je z informací zjištěných Úřadem v průběhu předmětného správního řízení patrné, nabývaný subjekt vyvíjí na území České republiky činnost spočívající ve výstavbě obytných domů, podnikatelských objektů, občanské vybavenosti a čistíren odpadních vod. Stavby obytných domů, podnikatelských objektů a občanské vybavenosti tvoří oblast pozemního stavitelství. Čistírny odpadních vod spadají do oblasti inženýrských staveb. Inženýrské stavby jsou stavby umožňující využití dalších staveb v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Jedná se tedy o přívod energií, vody, a dále také mimo jiné odvod a čištění odpadních vod. Z šetření Úřadu a z odpovědí Úřadem oslovených subjektů působících ve spojením dotčené oblasti vyplynulo, že stavby čistíren odpadních vod jsou součástí relevantního trhu inženýrských staveb. V souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu 1 a v souladu s výše uvedenými skutečnostmi vymezil tedy Úřad relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako trh pozemních staveb a trh inženýrských staveb.
V dalším šetření se Úřad zabýval vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Úřad se zabýval zejména otázkou, zda se soutěž na výše vymezených věcně relevantních trzích odehrává v rámci Jihočeského kraje, nebo zda se v Jihočeském kraji realizují dodávky i od jiných než jihočeských soutěžitelů a naopak, zda soutěžitelé z Jihočeského kraje dodávají své služby i do oblastí mimo Jihočeský kraj. Jak účastník řízení, tak i další oslovené subjekty ze spojením dotčené oblasti potvrdily, že na trhu v Jihočeském kraji působí rovněž i dodavatelé z ostatních regionů České republiky a že subjekty z Jihočeského kraje poměrně často realizují dodávky do oblastí mimo Jihočeský kraj. Na základě výše uvedených skutečností tedy Úřad za relevantní trh z geografického hlediska považuje území celé České republiky.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu pozemních staveb na území České republiky se účastní oba spojující se soutěžitelé, jejichž společný tržní podíl se po uskutečnění předmětného spojení bude pohybovat [ obchodní tajemství ]. Spojující se soutěžitelé jsou na tomto relevantním trhu vystaveni konkurenci několika dalších soutěžitelů, kteří dosahují srovnatelných či vyšších tržních podílů.
Na relevantním trhu inženýrských staveb v České republice soutěží rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž uskutečněním spojení dojde pouze k nepatrnému navýšení tržního podílu navrhovatele, který bude i po spojení [ obchodní tajemství ]. I na tomto relevantním trhu čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany dalších subjektů se srovnatelným postavením na posuzovaném trhu.
Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na výše vymezených relevantních trzích patří například společnosti Skanska CZ a.s., Stavby silnic a železnic, a.s., HOCHTIEF VSB a.s., METROSTAV a.s., VHS-Vodohospodářské stavby spol. s r.o., či MANE-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na vymezených relevantních trzích Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Právní moc: 14. října 2003
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Monika Wetzlerová, advokátka Bedřicha Smetany 2 301 00 Plzeň
1 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 196/02 ve věci povolení spojení soutěžitelů Stavby silnic a železnic, a.s., a ODS-Dopravní služby Ostrava, a.s.