UOHS S145/2001
Rozhodnutí: OF/S145/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci 3i Group PLC IMS AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 12. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 145/01-2533/01 V Brně dne 20. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 145/01, zahájeném dne 19. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost 3i Group PLC, se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn SE 1 8XP, Velká Británie, ve správním řízení zastoupená panem Liborem Prokešem, advokátem se sídlem c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení podniků, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové dohody a Dohody o licenci a koupi aktiv, uzavřené mezi společností 3i Group PLC, se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn SE 1 8XP, Velká Británie, jako kupujícím a mezi společností IMS AG, se sídlem ve Švýcarsku, jako prodávajícím, převodem obchodní jednotky SelfMed ze společnosti IMS AG do společnosti NewCo Holding, která bude za účelem tohoto převodu založena jako 100% dceřiná společnost společnosti 3i Group PLC, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepodléhá povolení. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 19. listopadu 2001 na návrh společnosti 3i Group PLC, se sídlem 91 Waterloo Road, Londýn 1 8XP, Velká Británie (dále jen "3i Group PLC"), ve správním řízení zastoupené panem Liborem Prokešem, advokátem se sídlem c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 145/01 ve věci povolení spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Rámcové dohody a Dohody o licenci a koupi aktiv, uzavřené mezi společností 3i Group PLC jako kupujícím a společností IMS AG, se sídlem ve Švýcarsku, jako prodávajícím, převodem obchodních aktiv jednotky SelfMed ze švýcarské společnosti IMS AG do společnosti NewCo Holding, která bude založena jako 100% dceřiná společnost společnosti 3i Group PLC za účelem nabytí převáděných aktiv. Předmětem převodu jsou dle výše uvedených dohod příslušná obchodní aktiva jednotky SelfMed, mimo jiné v České republice.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, listin zakládajících spojení, dotazníku Úřadu vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, informací o spojovaných společnostech, dokladu o zaplacení správního poplatku a rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.49/01 ze dne 5. prosince 2001.Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Společnost 3i Group PLC je investiční společnost, která podniká v oblasti rizikových kapitálových investic za pomoci sítě dceřiných společností sídlících ve Velké Británii a dalších evropských zemích, jihovýchodní Asii a USA. V současnosti investuje v řadě společností podnikajících v různých průmyslových odvětvích a vlastní podíly v cca 3000 společnostech. V České republice nemá společnost 3i Group PLC žádné přímé podnikatelské aktivity, ale společnosti, ve kterých má 3i Group PLC podíl, podnikají v České republice.
SelfMed nemá právní subjektivitu, je obchodní jednotkou společností náležejících do skupiny IMS Health, která ovládá společnost IMS AG. Působí v mnoha zemích, přičemž v České republice podniká prostřednictvím servisní složky umístěné v Praze v oblasti prodeje a poskytování služeb klientům spočívajících v průzkumu trhu v oblasti prodeje léků na předpis i bez předpisu v obchodě, péče o osoby, péče o pacienty a v oblasti výroby vyživujících léků. Na území České republiky nemá žádnou dceřinou společnost. Aktiva spadající do obchodní jednotky SelfMed vlastní různé společnosti ze skupiny IMS Health. Aktiva obchodní jednotky SelfMed v České republice, která jsou předmětem převodu, náleží společnosti IMS AG.
Celosvětový čistý obrat společnosti 3i Group PLC činí mld. Kč, celosvětový čistý obrat obchodní jednotky SelfMed je mld. Kč. Čistý obrat obchodní jednotky SelfMed dosažený v České republice je mil. Kč, což představuje % tržní podíl na níže vymezeném relevantním trhu. Společnost 3i Group PLC nemá v České republice na níže vymezeném relevantním trhu žádný podíl.
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k naznačenému spojení dochází v zahraničí, zkoumal Úřad nejprve, zda jsou splněny podmínky pro působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pokud jde o působnost zákona, dle § 1 odst. 3 se tato právní norma vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Dle § 1 odst. 4 se dále tento zákon nevztahuje na jednání podle odst. 1 (tedy mimo jiné na spojování soutěžitelů), jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
Vzhledem k tomu, že se na území České republiky účastní soutěže dceřiné společnosti 3i Group PLC, je zřejmé, že se navržená transakce neprojeví výlučně na zahraničním trhu. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona je proto splněna.
Pokud jde o podmínku dle § 1 odst. 3 zákona, Úřad konstatuje, že lze na základě sdělených skutečností dojít k závěru, že přestože se určitým způsobem navržená transakce na trhu na území České republiky projeví, bude to bez negativního dopadu na hospodářskou soutěž na příslušném relevantním trhu. Jak vyplývá z údajů, doložených spojujícími se soutěžiteli Úřadu i z vlastních podkladů Úřadu, obchodní jednotka SelfMed, jejíž aktiva jsou předmětem navrhovaného převodu, podniká na území České republiky na trhu poskytování marketingových informací vztahujících se k prostředkům prodávaných v lékárnách bez předpisu, včetně prostředků prodávaných v obchodech a lékárnách, kosmetických a hygienických prostředků, prostředků pro péči o pacienty a vyživujících prostředků. SelfMed je činná v České republice pouze jako dodavatel výsledků průzkumu trhu. Společnost 3i Group PLC nevyvíjí v České republice žádné obdobné aktivity na trhu se službami tržních průzkumů, a to sama, ani prostřednictvím jí kontrolovaných společností. Relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí Úřad vymezil po stránce věcné jako trh poskytování marketingových informací o prostředcích prodávaných v lékárnách bez předpisu včetně prostředků prodávaných v obchodech a lékárnách, kosmetických a hygienických prostředků, prostředků pro péči o pacienty a vyživujících prostředků společnostem činným v oblasti prodeje léků, péče o osoby, péče o pacienty a výživy. Z hlediska geografického je jím území České republiky, z hlediska časového jde o trhy vykazující trvalý charakter.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojujících se soutěžitelů dosažených v České republice na vymezeném relevantním trhu, jejich společný tržní podíl po spojení bude činit cca %, přičemž podíl SelfMedu na relevantním trhu je cca %, společnost 3i Group PLC na relevantním trhu nemá žádný podíl. Na základě zjištěných skutečností Úřad dospěl k závěru, že v případě posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k narušení hospodářské soutěže ani k existenci možnosti jejího narušení ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 zákona a tudíž se zákon na uvedené jednání vztahovat nebude.
Úřadem vyjádřený názor je odůvodněn tím, že ke stranami navrženému spojení dochází v zahraničí, pouze jedna z jeho stran na území České republiky kontroluje dalšího soutěžitele a společný podíl na stejném území nedosahuje hranice 10%. Tato hranice podle dosavadních poznatků Úřadu a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise a k judikatuře Evropského soudního dvora, za absence jiných okolností, které by tento závěr mohly zpochybnit, prakticky vylučuje existenci dominantního postavení, jež by mohlo ohrozit efektivní hospodářskou soutěž na příslušném trhu.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona Úřad proto rozhodnul, že navrhované spojení nepodléhá povolení. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.1.2002