UOHS S144/2008
Rozhodnutí: S144/2008/KS-11993/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BE Group AB (publ)/FERRAM STEEL, a.s.
Účastníci FERRAM STEEL, a.s. BE Group AB (publ)
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.6.2008
S 144/2008/KS-11993/2008/840
V Brně dne 16. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 144/2008, zahájeném dne 15. května 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti BE Group AB (publ), se sídlem Švédské království, Malmö, Spadegatan 1, Box 225, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jurajem Lipkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií , která byla uzavřena dne 13. května 2008 mezi společností FERRAM, a.s., se sídlem Opava, Pekařská 101/7, IČ: 25817370, jako prodávajícím, a společností BE Group AB (publ), se sídlem Švédské království, Malmö, Spadegatan 1, Box 225, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost BE Group AB (publ) získá akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FERRAM STEEL, a.s., se sídlem Ostrava, Frýdecká 700/475, IČ: 26876175, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2008 ze dne 28. května 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií , která byla uzavřena dne 13. května 2008 mezi společnostmi FERRAM, a.s., se sídlem Opava, Pekařská 101/7, IČ: 25817370 (dále jen FERRAM ), jako prodávajícím, a BE Group AB (publ), se sídlem Švédské království, Malmö, Spadegatan 1, Box 225 (dále jen BE Group AB ), jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost BE Group AB akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FERRAM STEEL, a.s., se sídlem Ostrava, Frýdecká 700/475, IČ: 26876175 (dále jen FERRAM STEEL ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost této společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost BE Group AB je činná v oblasti obchodu a poskytování služeb na trhu s ocelí, nerezovou ocelí a hliníkem ve Skandinávii, konkrétně působí zejména v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových a hliníkových výrobků průmyslovým koncernům v celé Evropě a poskytuje rovněž doplňkové služby s distribucí těchto výrobků související, zejména jejich dělení a upravování.
7. Akcie společnosti BE Group AB jsou rozptýleny mezi velké množství akcionářů, přičemž největším akcionářem společnosti BE Group AB je společnost ...(obchodní tajemství)... , investiční holdingová společnost, jejímž prostřednictvím je konečným nepřímým vlastníkem společnosti BE Group AB společnost ...(obchodní tajemství)... , která je tvořena fondy rizikového kapitálu zaměřujícími se převážně na investice do středně velkých společností ve Skandinávii. Sama společnost ...(obchodní tajemství)... nevyvíjí žádné obchodní aktivity a její konečné vlastnictví je rozptýleno mezi více vlastníků, fyzických osob, z nichž žádná samostatně nemá kontrolní vliv nad společností.
8. V České republice vykonává společnost BE Group AB kontrolu nad následujícími společnostmi: -BE Group s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 2900/51, IČ: 26916347, která působí v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků (dlouhých a plochých) z uhlíkové a nerezové oceli a hliníkových výrobků (dlouhých a plochých) a zabývá se rovněž poskytováním doplňkových služeb souvisejících s distribucí uvedených výrobků (zejm. úprava výrobků, logistika a poradenství), a -CZECHPROFIL, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 80, IČ: 25320904, jejíž hlavní činností je nákup a prodej hutních materiálů spojený se skladováním a doplněný o řadu služeb (zejména se jedná o výrobu výpalků pálením z tlustých plechů, řezání a dělení materiálu kyslíkem nebo plazmou, ohýbání a stříhání betonářské oceli na poloautomatickém stroji a výroba třmínků na plně automatickém stroji, rovnání betonářské válcované kulatiny, tryskání materiálu, přesné dělení trubek, dutých profilů a plných materiálů).
9. Společnost FERRAM STEEL působí v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků, a to tlustých plechů, profilové oceli (nosiče) a betonářské oceli a doplňkových služeb s distribucí výše uvedených výrobků souvisejících.
10. Před uskutečněním spojení vlastní společnost FERRAM STEEL jediný akcionář-společnost FERRAM. Společnost FERRAM STEEL nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Nabývaná společnost FERRAM STEEL působí v České republice především v oblasti velkoobchodu s ocelovými výrobky z uhlíkové oceli, zejména s tlustými plechy, profilovou ocelí (nosiče) a betonářskou ocelí. Dále poskytuje společnost FERRAM STEEL doplňkové služby spojené s prodejem těchto výrobků, zejména jejich úpravy a zpracování.
14. Společnost BE Group AB působí v České republice rovněž v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových (uhlíková a nerezová ocel) a hliníkových výrobků a poskytuje také doplňkové služby s distribucí těchto výrobků související, zejména jejich dělení a upravování.
15. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy v České republice překrývají především v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků, která je jejich hlavní činností. Lze konstatovat, že oblast velkoobchodní distribuce oceli je odlišná od trhu výroby a přímého prodeje oceli od výrobců zákazníkům (běžné např. pro automobilový průmysl nebo pro výrobu domácích spotřebičů), a to především z následujících důvodů: [1] - odlišnost zákazníků -zákazníci, kteří poptávají ocel z velkoobchodního distribučního kanálu, jsou odlišní od zákazníků poptávajících přímo od výrobců, a to především velikostí požadovaných dodávek, - menší objem dodávek -objem prodejů přímo z výroby je běžně počítán v desítkách tun, zatímco prodeje přes distributory jsou pouze v tunách, - schopnost reagovat pružně na požadavky zákazníků -dodací lhůty z výroby jsou několik týdnů či měsíců, distributoři jsou schopni reagovat během hodin či dnů, - oblastní povaha podnikání -distributoři obsluhují zákazníky většinou pouze na menším území, které mají v dosahu svých skladovacích prostor (v okruhu přibližně 200 km), - velké množství soutěžitelů -v oblasti velkoobchodní distribuce oceli působí desítky soutěžitelů rozdílné velikosti a finanční síly, od velkých distributorů vlastněných výrobci oceli až po malé nezávislé společnosti.
16. Velkoobchodní distribuce zahrnuje ve většině případů široký sortiment ocelářských výrobků. Oblast velkoobchodní distribuce ocelových výrobků by bylo možno dále členit podle chemického složení, jež má za následek i rozdílné vlastnosti jednotlivých druhů oceli, na výrobky z uhlíkové oceli, nerezové oceli a vysokolegované oceli, přičemž v kategoriích uhlíkové a nerezové oceli by bylo možno provést další členění na výrobky ploché a dlouhé, jež se odlišují rozdílným způsobem výroby, rozdílným způsobem využití a rozdílnými cenami. [2] Ocelové výrobky se od sebe rovněž odlišují tím, zda jsou válcovány za tepla nebo za studena, což má za následek vznik jejich rozdílných povrchových vlastností.
17. Pro oblast velkoobchodní distribuce ocelových výrobků je charakteristické, že velkoobchodní distributoři zpravidla nabízejí široké spektrum výrobků a není pro ně problém v případě změny poptávky konečných zákazníků přizpůsobit nabízený sortiment.
18. Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
19. Podmínky distribuce ocelových výrobků jsou srovnatelné na celém území České republiky a soutěžitelé nesoustřeďují svoji činnost pouze na některé oblasti a působí na celém území České republiky. Otázku geografického vymezení relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
20. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků v České republice nepřesáhne ...(obchodní tajemství)... %, přičemž tato hranice nebude překročena ani při možném užším členění dané oblasti.
21. V oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků působí v České republice celá řada soutěžitelů, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří např. společnost Ferona, a.s., NYPRO hutní prodej, a.s., FEMAX, a.s., ŽELEZO HRANICE s.r.o., ArcelorMittal, ARCIMPEX s.r.o., STEELCOM CZ, a.s. či COSMOTRADE spol. s r.o.
22. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem k nízkému společnému podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodní distribuce ocelových výrobků a vzhledem k existenci velkého počtu konkurenčních subjektů vytvářejících silné konkurenční prostředí, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
23. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Juraj Lipka, advokát
Clifford Chance LLP, sdružení advokátů
Jungmannova 24
110 01 Praha 1
Právní moc: 20.6.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů S 47/2003- ThyssenKrupp Materials/Ferrosta
[2] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů S 59/2003- United States Steel Corporation/SARTID