UOHS S144/2007
Rozhodnutí: S 144/2007/KS-12134/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MTX CZ, a.s. a MAM Financial Advisors, a.s.
Účastníci MAM Financial Advisors, a.s., V Jirchářích 1285/12, Praha 1, 110 00 MTX CZ, a.s., Štěpánská 621/31, Praha 1, 110 00
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 19. 7. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


S 144/2007/KS-12134/2007/620 V Brně dne 4. července 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 144/07, zahájeném dne 29. května 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MTX CZ, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 27441261, ve správním řízení zastoupený JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem, se sídlem Seifertova 9, Praha 3, na základě plné moci ze dne 25. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů MTX CZ, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 27441261, a MAM Financial Advisors, a.s., se sídlem V Jirchářích 1285/12, Praha 1, IČ: 25102389, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů a smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 18. května 2007 mezi společností MTX CZ, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 27441261, jako kupujícím, a panem R. S., a panem A. N., jako prodávajícími, v jejímž důsledku nabude společnost MTX CZ, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 27441261, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MAM Financial Advisors, a.s., se sídlem V Jirchářích 1285/12, Praha 1, IČ: 25102389, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/2007 ze dne 13. června 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů a smlouvy o postoupení pohledávek (dále též jen "Smlouva"), která byla uzavřena dne 18. května 2007 mezi společností MTX CZ, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 27441261 (dále jen "MTX"), jako kupujícím, a panem R. S., a panem A. N., jako jednotlivými prodávajícími. Na základě uvedené Smlouvy nabude společnost MTX akcie představují 100% podíl na základním kapitálu společnosti MAM Financial Advisors, a.s., se sídlem V Jirchářích 1285/12, Praha 1, IČ: 25102389 (dále jen "MAMFA"), a tím i možnost uvedenou společnost výlučně kontrolovat 1 .
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím účastnických cenných papírů, a to mimo jiné akcií, možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí majoritního 100% akciového podílu ve společnosti MAMFA umožní navrhovateli samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost uvedené společnosti, tedy tuto společnost výlučně kontrolovat, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů 2 dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MTX je česká akciová společnost, která nevyvíjí žádnou obchodní/ podnikatelskou činnost a vystupuje jako holdingová společnost zprostředkující kontrolu nad společností METALIMEX a.s., (dále jen "METALIMEX"). Společnost METALIMEX se na území České republiky zabývá obchodováním s železnou rudou, feroslitinami, ocelovými produkty, barevnými kovy (určenými pro hutní zpracování) a polotovary z nich vyrobenými, přičemž tyto suroviny a produkty nevyrábí. Společnost METALIMEX vlastní 50% akcií společnosti Coal Mill a.s., která dosud žádnou obchodní činnost nevyvíjí. Společnost MTX je kontrolována fyzickou osobou, panem P. O., který aktuálně nevyvíjí žádné vlastní podnikatelské aktivity. P. O. dále kontroluje společnost AL INVEST Břidličná, a.s., (dále jen "AIB"), jež působí na území České republiky především v oblasti zpracování hliníku a hliníkových slitin, výroby hliníkových plechů, fólií a obalových materiálů (a to hliníkových i nehliníkových). Společnost AIB kontroluje společnost KOVOHUTE POLAND Sp. z o. o., jež zejména prodává hliníkové plechy na území Polska, přičemž je výhradním prodejcem válcovaných hliníkových polotovarů společnosti AIB na polském trhu, okrajově se pak zabývá velkoobchodem s kovy a železnými rudami a s výrobky z dalších kovů.
Společnost MAMFA je česká akciová společnost, která působí zejména jako holdingová společnost zprostředkující kontrolu nad jejími dceřinými společnostmi. Společnost MAMFA přímo kontroluje společnost Měď Povrly a.s. (dále jen "MEPO"), která působí zejména v oblasti slévání železných i neželezných kovů, především mědi a jejích slitin, kovoobrábění včetně výroby a prodeje polotovarů ze slitin na bázi mědi a plechů a pásů válcovaných za studena i za tepla, nepřímo pak kontroluje společnosti Měď Povrly Slovakia a.s., jež se zabývá obdobnou činností jako společnost MEPO a Farmet Slovakia s.r.o., zabývající se obchodní činností. Společnost MAMFA je kontrolována fyzickými osobami, panem R. S. a panem A. N., jež dále přímo kontrolují společnost MA Management, a.s., působící v oblasti zprostředkování obchodu a služeb a v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, nepřímo pak společnost AC Components, s.r.o., zabývající se podnikatelským poradenstvím, zprostředkováním obchodu a výrobou produktů z kovu.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 3 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, případně těmto činnostem vertikálně předcházejí nebo na tyto činnosti vertikálně navazují.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost MAMFA prostřednictvím společnosti MEPO zejména v oblasti výroby polotovarů z mědi a měděných slitin, které jsou dále zpracovávány v různých oblastech průmyslu a stavebnictví. Vzhledem k odlišnostem ve způsobech použití uvedených produktů, které nejsou z hlediska jejich charakteristiky a ceny vzájemně zaměnitelné, lze rozlišit řadu kategorií uvedených výrobků, resp. průmyslových odvětví v nichž jsou polotovary z mědi a měděných slitin využívány. Jedná se o měděné nebo mosazné plechy, pásy, tyče, dráty, kalíšky nebo trubky, jež jsou využívány ve stavebnictví, automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském, plynárenském průmyslu, k výrobě nábytku, dekorací, bižuterie nebo v hudebním či zbrojařském průmyslu.
Oproti tomu společnost MTX vyvíjí prostřednictvím společnosti METALIMEX a rovněž společnosti AIB, která náleží do stejné podnikatelské struktury, činnost zejména v oblasti obchodu a zpracování hliníku, železné rudy a navazujících produktů.
S ohledem na výše uvedené zaměření spojujících se soutěžitelů Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil jednotlivé výrobkové relevantní trhy s důrazem na jednotlivé produktové kategorie jako:
trh měděných válcovaných plechů a pásů pro střechy
trh měděných válcovaných plechů a pásů pro průmysl
trh mosazných válcovaných plechů a pásů pro průmysl
trh mosazných lisovaných kalíšků
trh měděných lisovaných tyčí
trh měděných lisovaných trubek
trh měděných lisovaných drátů
trh mosazných lisovaných tyčí
trh mosazných lisovaných trubek
trh mosazných lisovaných drátů
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Z hlediska geografického bylo zjištěno, že hospodářská soutěž v oblasti produktů z mědi a měděných slitin se za dostatečně homogenních soutěžních podmínek odehrává na území, které přesahuje území České republiky 4 . Na vymezených výrobkových relevantních trzích jsou jednotlivé produkty na území Evropy výrobci dodávány za obdobných podmínek v rámci jednotlivých států i přes státní hranice, přičemž vynaložené přepravní náklady neomezují jejich dovoz do jiného státu. Rovněž neexistují obchodní ani právní bariéry obchodu mezi Českou republikou a okolními státy. Mezinárodní obchod má tedy značný podíl na dodávkách výrobků z mědi a měděných slitin na trhy jak v České republice, tak v okolních státech na celém území Evropského hospodářského prostoru (dále jen "EEA").
S ohledem na výše uvedené, dále na zastupitelnost srovnatelných produktů různých výrobců, a rovněž s ohledem na konglomerátní charakter předmětného spojení soutěžitelů, kdy se aktivity spojujících se soutěžitelů vzájemně nepřekrývají, Úřad nepovažuje za nezbytné vymezit relevantní trh s konečnou platností a pro účely tohoto správního řízení ponechává otázku přesného geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
Na spojením dotčených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost MAMFA prostřednictvím společnosti MEPO, jejíž tržní podíl z hlediska území České republiky činí na trhu měděných válcovaných plechů a pásů pro střechy přibližně [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na trhu měděných válcovaných plechů a pásů pro průmysl cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na trhu mosazných válcovaných plechů a pásů přibližně [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na trhu mosazných lisovaných kalíšků cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na trhu měděných lisovaných tyčí a trhu měděných lisovaných trubek méně než [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na trhu měděných lisovaných drátů a trhu mosazných lisovaných tyčí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na mosazných lisovaných trubek cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a na trhu mosazných lisovaných drátů přibližně [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V případě širšího území, na němž se hospodářská soutěž s válcovanými měděnými materiály za dostatečně homogenních podmínek uskutečňuje (tedy v rámci EEA), by tržní podíl na všech věcně vymezených relevantních trzích byl významně nižší a dosahoval by hodnoty do cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
V důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů nedochází na žádném z věcně vymezených relevantních trhů k nárůstu společného tržního podílu. Spojující se soutěžitelé budou i na trzích, na nichž dosahují vysokého tržního podílu, nadále vystaveni konkurenci dalších výrobců předmětných produktů jako např. společnosti Luvata Oy (dříve Outokumpu Poricopper Oy), která jen v ČR dosahuje tržního podílu v případě měděných plechů cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % nebo MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, KME-EUROPA METALLI, SpA s tržním podílem cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % na trhu mosazných plechů v ČR, nebo společnosti Deutsche Nickel GmbH ( [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %) a Huta Metali Niezielaznych Szopienice SA ( [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %) na trhu mosazných kalíšků.
Obecně lze konstatovat, že v oblasti výroby a prodeje výrobků z mědi a měděných slitin existuje vysoce konkurenční prostředí. Rozhodujícím faktorem pro účastníky trhu s uvedenými produkty, bez ohledu na jeho segment, je vzhledem ke komoditnímu charakteru produktů jejich cena za předpokladu zachování požadované kvality. Tato cenová citlivost má pak za následek snadný přechod odběratelů k jinému dodavateli, přičemž věrnost značce nehraje zásadní roli. Spojením vzniklý subjekt tak bude v důsledku převisu nabídky a tlaku na snížení nabídkové ceny, i přes své významné postavení na uvedené části trhu, nadále vystaven konkurenci ostatních výrobců a dodavatelů srovnatelných produktů, a to jak ze strany nadnárodních (v některých případech i vertikálně integrovaných) skupin, mimo výše uvedených např. Norddeutsche Affinerie AG, Prymetall GmbH & Co. KG nebo Wieland-Werke AG, tak případně ze strany lokálních či regionálních producentů jako jsou společnosti SOFIA MED S.A. nebo Copper and Brass Mills Sevojno.
Ačkoli společnost MAMFA, resp. MEPO, je historicky primárně orientována na aktivity zejména v České republice, a tedy zaujímá na tomto území významnou pozici v oblasti výroby a obchodu s výrobky z mědi a měděných slitin, s vedoucím postavením zvláště na trzích měděných lisovaných plechů a pásů pro střechy a trhu mosazných lisovaných kalíšků, a rovněž vysokým tržním podílem na trhu mosazných lisovaných plechů pro průmyslové využití, nejsou na vymezených relevantních trzích očekávány zásadní změny.
S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich ve spojením dotčených oblastech, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Rostislav Doleček, advokát
Seifertova 9
130 00 Praha 3
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Do obratu spojujících se soutěžitelů byl v souladu s § 14 odst. 2 zákona započten i obrat dosažený osobami, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osobami, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány (§ 14 odst. 2 písm. b/ zákona), osobami, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení (§ 14 odst. 2 písm. c/ zákona), a osobami, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a/ až c/ § 14 zákona (§ 14 odst. 2 písm. d/ zákona).
3 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
4 Tento širší geografický rozměr trhů výrobků z mědi a měděných slitin je uznáván i v rozhodovací praxi Evropské komise-k tomu viz například rozhodnutí Evropské komise M.3284 ve věci spojení podniků OUTOKUMPU a BOLIDEN.