UOHS S144/2006
Rozhodnutí: OF/S144/06-10297/2006/710 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GEOSAN GROUP a.s. získá kontrolu nad části podniku spol. TCHAS, spol. s r.o.
Účastníci GEOSAN GROUP a.s. TCHAS, spol. s r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 15. 6. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 144/06-10297/2006/710
V Brně dne 8. června 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 144/06, zahájeném dne 12. května 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 25671464, ve správním řízení zastoupené Mgr. Petrou Saidlovou, advokátkou, se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, PSČ: 170 00, na základě plné moci ze dne 5. května 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji části podniku", uzavřené dne 5. května 2006 mezi společnostmi TCHAS, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1139/22, PSČ 709 06, IČ: 15504158, jako prodávajícím, a GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 25671464, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost GEOSAN GROUP a.s. nabude část podniku společnosti TCHAS, spol. s r.o. označenou účastníkem řízení jako TCHAS, spol. s r.o., divize ekologie-SPOLANA Neratovice, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2006 ze dne 31. května 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost GEOSAN GROUP a.s. , se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 25671464 (dále jen "GEOSAN GROUP"), je kontrolována ze strany fyzické osoby, pana Luďka Kostky, bytem Velim, Zahradní 418, PSČ 281 01. Společnost GEOSAN GROUP a společnosti, která jsou touto společností kontrolovány, se zejména zabývají činnostmi v oblastech pozemního stavitelství, ekologie-sanačních a rekultivačních prací, nakládání s odpady, dále geologických prací a developerské činnosti. Čistý obrat společnosti GEOSAN GROUP na území České republiky za rok 2005 byl ve výši [ "obchodní tajemství" ], výše celosvětového obratu byla obdobná.
Nabývaná část podniku TCHAS, spol. s r.o., divize ekologie-SPOLANA Neratovice , umístněná na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1139/22, PSČ 709 06 (dále jen "divize ekologie-SPOLANA"), je v době před uskutečněním spojení součástí společnosti TCHAS, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1139/22, PSČ 709 06, IČ: 15504158 (Dále jen "TCHAS"). Divize ekologie-SPOLANA se zabývá prováděním sanačních prací, tj. odstraňováním ekologických zátěží z průmyslové činnosti, jež mohou například zahrnovat odsávání kontaminovaného půdního vzduchu, sanační čerpání podzemní vody a její dekontaminace, monitoring procesu, rekultivace území po sanaci a odstranění dekontaminovaných nebezpečných odpadů, a to v části areálu společnosti SPOLANA a.s. 1 . Na trhu České republiky dosáhla převáděná část podniku, tj. divize ekologie-SPOLANA, v roce 2005 čistého obratu ve výši [ "obchodní tajemství" ].
Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji části podniku" (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 5. května 2006, mezi společnostmi TCHAS, jako prodávajícím, a GEOSAN GROUP, jako kupujícím. V konečném důsledku transakce nabude společnost GEOSAN GROUP část podniku společnosti TCHAS, a to divizi ekologie-SPOLANA.
V předmětné Smlouvě je uvedeno, že [ "obchodní tajemství" ]. Výše popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. 2
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Jak již bylo uvedeno výše, na trhu České republiky dosáhla v roce 2005 nabývaná část podniku, tj. divize ekologie-SPOLANA, čistého obratu ve výši [ "obchodní tajemství" ]. Čistý obrat společnosti GEOSAN GROUP na trhu České republiky za rok 2005 a rovněž tak celosvětový obrat za toto období byl [ "obchodní tajemství" ].
Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé v posledním účetním období zákonem požadovaných obratů nedosáhli, a to s ohledem na výši obratu nabývané části podniku, předmětná transakce povolení Úřadu nepodléhá. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka Sekce
ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petra Saidlová, advokátka
GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 32, 5. patro
170 00 Praha 7
1 Společnost tyto práce provádí na základě "Smlouvy o dílo" pro objednatele Ministerstvo financí,
2 Nezbytná podmínka pro možnost naplnění skutkové podstaty spojení soutěžitelů ve formě nabytí podstatné části podniku dle § 12 odst. 2 je skutečnost, aby část podniku, jež je předmětem uvažovaného spojení, byla schopna samostatně působit na trhu tak, jako podnik (soutěžitel) samotný (kriterium "samostatnosti" splňuje zpravidla převáděný podnik či jeho podstatná část v případě, když tento disponuje vlastním předmětem činnosti a účetní evidencí) a dále musí toto spojení soutěžitelů splňovat i další náležitosti (například by mělo rovněž dojít v rámci transakce k převodu souvisejících práv a závazků).